Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis autoritzades per a la defensa

Tesis autoritzades per defensa

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 • LLINAS SALA, DANIEL: La consolidación de las prácticas de alto rendimiento de gestión de personas, una tarea prioritaria para el éxito de los sistemas de producción cíber-físicos en las medianas empresas españolas
  Autor/a: LLINAS SALA, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
  Departament: Departament d'Organització d'Empreses (OE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/10/2020
  Data de lectura: 03/12/2020
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSEIB: Videoconferència per COVID-19: https://meet.google.com/hkw-vnge-osy
  Director/a de tesi: COLL BERTRAN, JOSEP | ABAD PUENTE, JESUS
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUBIO ROMERO, JUAN CARLOS
       SECRETARI: SALLAN LEYES, JOSE MARIA
       VOCAL: VAILLANT, YANCY
  Resum de tesi: Els experts coincideixen en que els sistemes de producció ciber-físics (CPPS), coneguts habitualment com a lndústria 4.0 (14.0), tenen el potencial de transformar el panorama empresarial miijançant millores substancials de la productivitat. Aquestes millores provenen no només de l'eficiencia deis processos sino de nous models de negoci. Quan es parla de potencial de transformació, s'esta pensant en una verdadera disrupció, donat que aquestes millores s'afegiran a les ja existents i molt significatives diferencies de productivitat entre empreses, el que pot fer que la diferencia entre líders i seguidors sigui potencialment insalvable.Aquesta tesi mostra que, per fer front amb éxit a aquesta disrupció digital, les mitjanes empreses industrials han d'emprendre, com a prioritat, la consolidació de les practiques d'alt rendiment de gestió de persones. També presenta evidencies de que, en el context dels CPPS, el temps és una variable competitiva més rellevant que mai. Degut a l'especial importancia de l'aprenentatge acumulat en la digitalització, no només hi ha avantatges molt importants de ser primer, sinó que les empreses que considerin la 14.0 com una elecció i no un imperatiu i ajornin el seu desenvolupament, poden quedar totalment despenjades en la carrera competitiva. Així mateix, i per emfatitzar aquesta sensació d'urgencia, també es presenta que la complexitat associada a la implementació dels CPPS és elevada i que el procés per fer-ho es pot descriure adequadament com una "transformació cultural". En conseqüència, al ser una transformació cultural un fet que inevitablement implica temps, que el procés de consolidació de practiques d' alt rendiment es lent i, essent el temps una variable competitiva més important que mai, la urgència per començar aquest viatge no es pot recalcar prou.Des de la perspectiva del nivell de les pràctiques d'alt rendiment de gestió de persones, les mitjanes empreses espanyoles, en general, presenten un déficit important, en comparació amb les de bona part deis països de IOCDE. A més, també tenen nivells de digitalització més baixos. El desafiament més rellevant de la 14.0 no prové dels elements tecnològics intrínsecs sinó de la necessitat d'innovar en processos de negoci. En cap cas es pretén afirmar que la tecnologia no té un paper molt important en els CPPS, sinó que la complexitat tecnològica no ha d'amagar el fet que només és un mitja per aconseguir un fi.Aquesta tesi s'estructura de la següent manera:a) En primer lloc, es comprova a partir d'un panell d'experts que hi ha un acord ampli en que !'impacte esperat deis CPPS sobre la productivitat no només és molt important, sinó transformador i disruptiu.b) En segon lloc, aprofundint en el que va passar en altres innovacions tecnológiques passades que també han tingut un impacte transformador, com ara el motor de corrent altern i les tecnologies de la informació i la comunicació, es comprova que,en ambdós casos, hi ha un acord que el seu impacte sobre la productivitat es materialitza a través de la innovació en processos i models de negoci.e) En tercer lloc, es presenta evidencia que, per a els CPPS, l'impacte pot ser encara més gran, perqué la digitalització crea diferencials creixents en el temps entre guanyadors i seguidors.d) En quart lloc, es comprova que hi ha consens darrere de la causa de l'amplia dispersió dels nivells de productivitat i innovació: la dispersió en el nivell d'implementació de pràctiques de gestió de persones d'alt rendiment.e) En cinque lloc, es mostra que les empreses mitjanes espanyoles estan endarrerides en l'implantació de les practiques d'alt rendiment com en digitalització.f) Finalment, s 'introdueixen les propostes, es selecciona la metodologia de validació i es presenten els resultats i les conclussions.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

 • DIMIC, VLADIMIR: Runtime-assisted optimizations in the on-chip memory hierarchy
  Autor/a: DIMIC, VLADIMIR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/09/2020
  Data de lectura: 27/11/2020
  Hora de lectura: 09:30
  Lloc de lectura: ETSETB C6-E101: Defensa per videoconferència COVID19- https://zoom.us/j/91011374678?pwd=SFlubjlsQ2szeDVTc09UUUJRNlpBZz09
  Director/a de tesi: MORETÓ PLANAS, MIQUEL | CASAS GUIX, MARC
  Tribunal:
       PRESIDENT: NIKOLERIS, NIKOS
       SECRETARI: RADOJKOVIC, PETAR
       VOCAL: BEIVIDE PALACIO, JULIO RAMON
  Resum de tesi: Seguint la llei de Moore, el nombre de transistors que contenen els xips ha patit un creixement exponencial, fet que ha provocat un augment de la complexitat dels processadors moderns i, per tant, de la dificultat de la programació eficient d¿aquests sistemes. Per intentar solucionar-ho, s¿han desenvolupat diversos models de programació; un exemple particular en són els models basats en tasques, que fan servir anotacions senzilles per definir treballs paral·lels dins d¿una aplicació. La informació que hi ha al nivell dels sistemes en temps d¿execució (runtime systems) associada amb aquests models de programació ofereix un gran potencial a l¿hora de millorar el disseny del maquinari. D¿altra banda, les limitacions tecnològiques fan que la llei de Moore pugui deixar de complir-se properament, per la qual cosa calen nous paradigmes per mantenir les tendències actuals en la millora de rendiment.L¿objectiu principal d¿aquesta tesi és aprofitar els coneixements que el runtime system té d¿una aplicació paral·lela per millorar el disseny de la jerarquia de memòria dins el xip. L¿acoblament del runtime system i el microprocessador permet millorar el disseny del maquinari sense malmetre la programabilitat d¿aquests sistemes.La primera contribució d¿aquesta tesi consisteix en un conjunt de polítiques d¿inserció a les memòries cau (cache memories) compartides d¿últim nivell que aprofita informació sobre tasques i les dependències de dades entre aquestes. La intuïció que hi ha al darrere d¿aquesta proposta es basa en el fet que els fils d¿execució paral·lels mostren diferents patrons d¿accés a la memòria; fins i tot dins el mateix fil, els accessos a variables diferents sovint segueixen patrons diferents. Les polítiques que s¿hi proposen insereixen línies de la memòria cau a diferents ubicacions lògiques en funció dels tipus de dependència i de tasca als quals correspon la petició de memòria.La segona proposta optimitza l¿execució de les reduccions, que es defineixen com un patró de programació que combina dades d¿entrada per aconseguir la variable de reducció com a resultat. Això s¿aconsegueix mitjançant una tècnica assistida pel runtime system per dur a terme reduccions en la jerarquia de la memòria cau del processador, amb l¿objectiu que la proposta sigui aplicable de manera universal, sense dependre del tipus de la variable a la qual es realitza la reducció, la seva mida o el patró d¿accés. A nivell de programari, es realitza una extensió del model de programació per facilitar que el programador especifiqui les variables de les reduccions que usaran les tasques, així com el nivell de memòria cau desitjat on s¿hauria de realitzar una certa reducció. El compilador font a font (compilador source-to-source) i el runtime system s¿amplien per traduir i passar aquesta informació al maquinari subjacent. A nivell de maquinari, les memòries cau privades i compartides s¿equipen amb unitats funcionals i la lògica corresponent per poder dur a terme les reduccions a la pròpia memòria cau, evitant així moviments de dades innecessaris entre el nucli del processador i la jerarquia de memòria.La tercera contribució proporciona un esquema de priorització assistit pel runtime system per peticions de memòria dins de la jerarquia de memòria del xip. La proposta es basa en la noció de camí crític en el context dels codis paral·lels i en el fet conegut que l¿acceleració de les tasques que formen part del camí crític redueix el temps d¿execució de l¿aplicació sencera. En el context d¿aquest treball, la criticitat de les tasques s¿observa al nivell del seu tipus ja que permet que el programador les indiqui mitjançant anotacions senzilles. L¿acceleració de les tasques crítiques s¿aconsegueix prioritzant les corresponents peticions de memòria dins el microprocessador.
 • TRILLA RODRIGUEZ, DAVID: Non-functional considerations of time-randomized processor architectures
  Autor/a: TRILLA RODRIGUEZ, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/10/2020
  Data de lectura: 04/12/2020
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Sala C6-E106 (Departament Arquitectura de Computadors - DAC) - videoconferència ( https://zoom.us/j/97951531254 )
  Director/a de tesi: ABELLA FERRER, JAIME | HERNANDEZ LUZ, CARLES
  Tribunal:
       PRESIDENT: DI CARLO, STEFANO
       SECRETARI: UNSAL, OSMAN SABRI
       VOCAL NO PRESENCIAL: VEGA, AUGUSTO JAVIER
  Resum de tesi: Los Sistemas Críticos Empotrados de Tiempo Real (SCETR) son el subconjunto de sistemas empotrados con requerimientos temporales cuyo mal funcionamiento puede poner en peligro vidas humanas o material valioso. Para obtener evidencias de su correcta operación, los SCETR son diseñados, implementados y desplegados en conformidad con los estándares de fiabilidad y las regulaciones de certificación. Para lograrlo, los SCETR deben seguir estrictos procesos de Validación y Verificación (VyV) de sus propiedades funcionales y no funcionales. Una de las propiedades no funcionales más importantes es la temporalidad, cuya verificación se basa en derivar los tiempos de ejecución en el peor caso de las tareas y generar una planificación de éstas para asegurar el correcto comportamiento temporal del sistema. Sin embargo, el uso de hardware y software de mayor complejidad para poder satisfacer las crecientes demandas de rendimiento en los SCETR provoca un incremento sustancial de los costes de la VyV. En el caso de la VyV temporal, métodos estadísticos como el Análisis Temporal Probabilístico Basado en Mediciones (ATPBM) ayudan a reducir el coste de la VyV en el hardware y software complejo de los SCETR. Para lograrlo, se emplea el uso de la randomización temporal a nivel de hardware. En este sentido, los Procesadores Temporalmente Randomizados (PTR) logran contener los costes de VyV mediante la destrucción de comportamientos patológicos sistemáticos y habilitando el uso de las técnicas de ATPBM. En este contexto, esta tesis demuestra que los diseños hardware y software que incorporan randomización no solo consiguen exitosamente solucionar parte del problema de análisis temporal, sino que también son útiles para analizar otras métricas no funcionales clave en los SCETR cómo la durabilidad, la seguridad y la energía. En términos de durabilidad, esta tesis demuestra que los PTR son de manera natural resilientes ante efectos de envejecimiento del hardware, efectos de inestabilidad en la alimentación y aumentamos esas propiedades proponiendo mejoras a su diseño. Además, los PTR mitigan las amenazas de seguridad e intrusiones mediante la destrucción de la asociación determinista entre el mapeo de memoria y su tiempo de acceso y desarrollamos una metodología en concordancia para una operabilidad segura en automóviles. Finalmente, para la temática energética, introducimos una taxonomía para guiar a los futuros retos en la derivación de estimaciones para consumo energético en el peor caso y marcamos los primeros pasos para usar una metodología tipo ATPBM en estimaciones energéticas bajo los efectos de variaciones de proceso. Siguiendo en la temática energética, esta tesis también muestra como los PTR de manera natural rompen y exponen patrones patológicos de consumo energético y ayudan a cuantificar y validar picos instantáneos de demanda energética. En resumen, esta tesis abre el camino en el uso de los PTR en los SCETR para atacar sus retos emergentes en las temáticas de durabilidad, seguridad y consumo energético.

ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT

 • LÓPEZ ORDÓÑEZ, CARLOS FERNANDO: Planificación urbana en ciudades dispersas de clima desértico: la densificación vertical como estrategia para la mejora ambiental. El caso de Hermosillo (México)
  Autor/a: LÓPEZ ORDÓÑEZ, CARLOS FERNANDO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: 30/11/2020
  Hora de lectura: 16:30
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/zwu-tdbo-fko
  Director/a de tesi: CRESPO CABILLO, ISABEL | ROSET CALZADA, JAIME
  Tribunal:
       PRESIDENT: OCHOA DE LA TORRE, JOSÉ MANUEL
       SECRETARI: ALONSO MONTOLÍO, CARLOS
       VOCAL NO PRESENCIAL: MORGANTI, MICHELE
  Resum de tesi: Para el año 2050, la población mundial se habrá duplicado y será mayoritariamente urbana. Esta perspectiva genera la necesidad de pensar el presente y el futuro de las ciudades, especialmente de las localizadas en latitudes medias, donde se acumula una gran parte de esa población. Muchas de estas ciudades se encuentran en regiones con climas semiárido-cálido y cálido-seco.Tradicionalmente, las ciudades del desierto eran diseñadas con formas compactas en respuesta a diversos factores climáticos. En la actualidad, estas ciudades han adoptado el modelo de ciudad dispersa, impulsadas por el uso del automóvil, la aparición de sistemas de refrigeración y una constante bajada en los costos de la energía. Esta forma de crecimiento plantea una serie de problemas desde un punto de vista ambiental: poca habitabilidad del espacio público, grandes distancias, elevado consumo de suelo, una alta demanda de refrigeración.El objetivo de esta tesis es evaluar las repercusiones energéticas del aumento de la densidad urbana en ciudades poco densas y dispersas con clima cálido-seco de la región noroeste de México. Se toma como caso de estudio la ciudad de Hermosillo en Sonora, una ciudad de tamaño medio en expansión. Esta tesis analiza los efectos de la densificación urbana en tres escalas diferentes: de ciudad, de barrio y de edificio.Con base a un análisis cartográfico a escala de ciudad, esta tesis muestra que Hermosillo presenta un patrón disperso de crecimiento de baja densidad con dos características principales: baja centralidad y alta fragmentación. La baja centralidad se debe a la pérdida de peso poblacional y económico del centro urbano en favor de la periferia. La fragmentación urbana, a la existencia de un gran número de lotes baldíos (35% del área urbana). Por lo tanto, se identifican dos estrategias urbanas a seguir para desacelerar el crecimiento de la mancha urbana: el infill de lotes baldíos y la densificación de tejidos existentes (apilamiento) para la creación de subcentros de alta densidad. A escala de barrio, se selecciona el centro histórico de Hermosillo para analizar el impacto de la densificación de un tejido urbano existente sobre la habitabilidad del espacio urbano. Actualmente, este tejido presenta un alto potencial peatonal, pero baja densidad poblacional y edificatoria, y elevados índices de radiación solar. En esta tesis se ha replanteado el área de estudio a través de un proceso de densificación, mediante el lote de uso mixto y el apilamiento de viviendas. Se muestra que, respetando la normativa actual, es posible alcanzar valores de densidad edificatoria similares a los de centros urbanos y tejidos de ciudades de morfología compacta. Además, de permitir un aumento en la densidad, permite conseguir calles con una relación de aspecto de alrededor de h/w=1, una relación que, en esta latitud, permite la creación de «corredores de sombra», espacios protegidos de la radiación.Por último, se analiza el impacto del apilamiento sobre el comportamiento energético a escala de edificio mediante simulaciones térmicas dinámicas. Para ello, se compara el comportamiento térmico de las viviendas en régimen libre y la demanda de refrigeración durante la temporada de calor de viviendas unifamiliares aisladas y las viviendas plurifamiliares en altura. Se concluye que a mayor nivel de apilamiento mejor desempeño térmico y energético. Se muestra además que, en viviendas sin refrigeración, el uso de protección solar en las ventanas logra una mejora ligeramente superior a la del aislamiento térmico. Por lo tanto, esta tesis permite demostrar que un aumento de la densidad (edificatoria y poblacional) tiene ventajas a diferentes escalas, sobre todo en ciudades de clima cálido-seco. El apilamiento permite la creación de sombra en el espacio público, y al mismo tiempo una mejora en el consumo energético interior de las viviendas refrigeradas.

CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS

 • CASTEJÓN GALÁN, MARÍA DEL PILAR: Development of mono and multilayer membranes of polypropylene and ethylene-propylene copolymers via cast film extrusion and stretching
  Autor/a: CASTEJÓN GALÁN, MARÍA DEL PILAR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 28/10/2020
  Data de lectura: 17/12/2020
  Hora de lectura: 11:15
  Lloc de lectura: Sala de Conferències d'ESEIAAT, edifici TR5, Terrassa - Videoconferència per COVID19: meet.google.com/gux-rtoi-odz
  Director/a de tesi: ARENCON OSUNA, DAVID
  Tribunal:
       PRESIDENT: VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
       SECRETARI: MARTÍNEZ LÓPEZ, MÓNICA
       VOCAL: FERNÁNDEZ RENNA, ANA INÉS
  Resum de tesi: En esta tesis doctoral se investiga el método extrusión en fundido, recocido y estiramiento uniaxial (MEAUS, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de membranas microporosas. Este método para la preparación de muestras porosas no parte de ninguna solución líquida de polímero, si no que un proceso basado en el estiramiento de películas hechas a partir de termoplásticos semicristalinos que contienen una estructura no esferulítica denominada estructura ¿row-nucleated¿ (estructura nucleada en fila o de lamelas apiladas). La primera parte de esta tesis está dedicada a establecer un conjunto de requisitos iniciales basados en la capacidad de diferentes poliolefinas para la formación de membranas microporosas. Se estudió la influencia de la composición y estructura del polímero en su proceso de cristalización seleccionando distintos grados comerciales de polipropileno homopolímero, con diferentes promedios de peso molecular, así como un polipropileno con ramificación de cadena larga. En las membranas hechas a partir de polipropilenos de menor peso molecular se obtuvieron valores más bajos tanto de porosidad como de permeabilidad. Bajo las mismas condiciones de procesamiento, el mayor tiempo de relajación de las resinas con mayor peso molecular constituyó un factor clave a la hora de mantener la orientación molecular deseada. En la segunda parte de este trabajo de investigación se seleccionaron dos tipos de copolimero de propileno-etileno (copolimero heterofásico y copolimero al azar), con el objetivo de estudiar la influencia de esta segunda fase y su distribución a lo largo de la cadena principal del material. La mayoría de los polímeros investigados han tenido la capacidad de desarrollar la estructura de lamelas apiladas ¿row-nucleated¿ aplicando las condiciones óptimas de procesado. Teniendo en cuenta las diferentes etapas de fabricación de las que consta este método, se ha realizado un estudio en profundidad sobre la influencia que tiene tanto la relación de estirado aplicada durante el proceso de extrusión, como la de las etapas de recocido y estiramiento uniaxial en el desarrollo de la estructura porosa. Tras el recocido de las muestras, los films son sometidos a una etapa de estiramiento a dos temperaturas diferentes. En primer lugar, el film recocido es estirado uniaxialmente a baja temperatura con el fin de nuclear poros en el interior de la estructura cristalina. Posteriormente, la misma muestra es estirada uniaxialmente a mayor temperatura con el objetivo de agrandar el tamaño promedio de poro. En esta tesis también se ha evaluado el efecto que tiene la variable de temperatura en las etapas de extrusión, recocido y estiramiento. La última sección de esta tesis está dedicada a determinar el efecto de la incorporación de distintas cargas minerales (CaCO3 y talco) en la cristalización y el comportamiento mecánico de membranas multicapa polipropileno / polietileno de alta densidad. Este sistema multicapa se puede obtener mediante diferentes métodos de procesado tales como la laminación y la coextrusión, los cuales permiten combinar la temperatura de fusión más baja del PE con la resistencia a la alta temperatura del PP. El proceso de cristalización y orientación de las muestras se vio afectado tanto por las variables descritas anteriormente, como por los mecanismos de nucleación y cristalización producidas por la presencia de las cargas minerales. En estas muestras compuestas se observó la presencia de poros de mayor tamaño fruto de la combinación de dos fenómenos distintos. Por un lado, la separación lamelar producida durante las etapas de estiramiento uniaxial y por otro, la separación producida entre las cargas inorgánicas y la matriz de polímero tras ser sometidos ambos a esfuerzos externos. La presencia de aglomerados en estos materiales compuestos influyó tanto en las propiedades mecánicas, como en el tamaño promedio y distribución de poros
 • HAMOUDA, INES: Synthesis and characterization of plasma-treated liquid and hydrogels for bone cancer therapy
  Autor/a: HAMOUDA, INES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 29/10/2020
  Data de lectura: 16/12/2020
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: EEBE- Videoconferència per COVID-19 https://meet.google.com/guz-pxzk-meo
  Director/a de tesi: CANAL BARNILS, CRISTINA | LABAY, CEDRIC PIERRE
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN
       SECRETARI: ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
       VOCAL: NICOL, ERWAN
  Resum de tesi: La presente tesis se enmarca dentro del proyecto europeo ¿Starting Grant¿ financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC de sus siglas en inglés) titulado ¿Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEaling¿ (APACHE) del grupo de investigación de Biomateriales, Biomecánica e Ingenieria de Tejidos (BBT) de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Este proyecto se enmarca en el contexto del ámbito de la medicina de plasmas, una nueva área de tecnología médica que abarca física, biología, medicina y química. Uno de los principales temas de estudio en la medicina de plasmas es la terapia de cáncer. En los últimos años, la eficacia de los plasmas fríos contra el cáncer se demostró en varias líneas celulares como cáncer de mama, piel, pulmón, páncreas, cuello del útero o cerebro observando una selectividad hacia las células cancerígenas sin dañar a los tejidos circundantes.Esta tesis está enfocada a la investigación de potenciales nuevos medios de líquidos tratados por plasma para la terapia de cáncer de hueso con el objetivo de dar una alternativa a los tratamientos actuales (i.e. cirugía, quimioterapia, radioterapia y crio- cirugía) que no son de todo eficaces.Los equipos de plasmas fríos a presión atmosférica pueden usarse para el tratamiento de líquidos, generando un líquido activado por plasma, poniéndolo después en contacto con las células cancerígenas. Los plasmas fríos generados en el aire producen especies reactivas de oxígeno y nitrógeno que se han relacionado con los efectos celulares inducidos. Aunque los mecanismos involucrados no se han descrito completamente, las especies reactivas generadas son las principales responsables de los efectos biológicos provocados por plasma. Los radicales generados por plasma pueden contribuir a las complejas reacciones que tienen lugar en líquidos formando otras especies reactivas en solución de corta y larga vida. Una vez inyectados en el cuerpo, los líquidos se disiparán en la sangre, por lo que sería conveniente emplear otro tipo de vehículos para transportar las especies reactivas del plasma hasta el tumor.Los hidrogeles presentan una gran capacidad para almacenar líquidos, y se han empleado a menudo como agentes de liberación de fármacos. Los hidrogeles se estudiarán en esta tesis como nuevos vehículos de especias reactivas generadas por plasma para terapia de cáncer de hueso, puesto que pueden ser inyectados y reticulados in situ en el paciente en el lugar de la terapia de forma mínimamente invasiva. En este contexto, en esta tesis, se investigarán los efectos de los haces de plasma a presión atmosférica en líquidos e hidrogeles para desarrollar nuevos vehículos para terapias basadas en plasmas.En la Tesis se presenta, en primer lugar, un resumen sobre los polímeros tratados por plasma para aplicaciones biomédicas, con un enfoque especial a la evolución futura y a las nuevas posibilidades ofrecidas en el tratamiento de soluciones poliméricas o hidrogeles para aplicaciones biomédicas mediante plasmas fríos.En un primer paso experimental, la eficacia del tratamiento directo de plasma será comparada al tratamiento indirecto mediante un líquido tratado por plasma, en cuanto a sus efectos en células sanas y cancerígenas de hueso. La concentración de especies reactivas generada en medios de cultivo en diferentes condiciones de tratamiento plasma se relacionará con los efectos biológicos observados.A continuación, se estudiarán los efectos del tratamiento con plasma en la química y en las propiedades física-químicas de diferentes polímeros con habilidad para formar hidrogeles: natural (alginato), semi-natural (gelatina metacrilata) y sintético (poly(oxide)etileno tribloc copolimero). La generación, estabilidad, almacenamiento y la liberación de las especies reactivas generadas por plasma se discutirá e
 • ZHENG, YAFENG: Assessment of corrosion-induced damage in the mechanical contact response of cemented carbides a different length scales
  Autor/a: ZHENG, YAFENG
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 26/10/2020
  Data de lectura: 11/12/2020
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: EEBE_ Defensa per videoconferència (COVID 19) - https://meet.google.com/dfj-xfky-fxe
  Director/a de tesi: LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL | FARGAS RIBAS, GEMMA
  Tribunal:
       PRESIDENT: SÁNCHEZ HERENCIA, ANTONIO JAVIER
       SECRETARI: JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
       VOCAL: ALVAREDO OLMOS, PAULA
  Resum de tesi: Los carburos cementados, también referidos como metal duro, son materiales compuestos constituidos por dos fases: una de carburos refractarios (generalmente WC) y frágil, y otra metálica y dúctil. Dicha configuración microestructural da lugar a combinaciones óptimas de dureza, resistencia al desgaste y tenacidad. A consecuencia de ello, el metal duro es comúnmente elegido para la fabricación de herramientas y componentes cuya aplicación conlleva condiciones de servicio extremas.Muchas de estas aplicaciones incluyen la exposición del material a medios químicamente agresivos. En estos casos, se ha demostrado que la vida útil de las herramientas o componentes puede reducirse significativamente. En este contexto, una revisión bibliográfica muestra el interés de la comunidad por la comprensión de los efectos perjudiciales de la corrosión sobre la resistencia al desgaste del metal duro. Sin embargo, el número de investigaciones que versan sobre el daño inducido por la corrosión en la respuesta mecánica bajo solicitaciones de contacto de estos materiales es muy limitado.En el marco de las ideas descritas, la primera parte de esta tesis se dedicó a realizar un estudio sobre el daño inducido por corrosión y la resistencia mecánica residual de cuatro calidades de metal duro expuestas a diversos medios corrosivos. Se evidencia que el medio ácido conlleva las cinéticas de corrosión más elevadas y una degradación de la resistencia más significativa que los medios neutros y básicos. En cuanto a los mecanismos de degradación, se observa que la corrosión se focaliza en la fase metálica cuando el material se expone a la solución ácida. Por su parte, en el caso de un medio básico, la degradación se centra en la fase cerámica.Posteriormente, la tesis se centró en evaluar los cambios inducidos por la corrosión en la respuesta mecánica bajo solicitaciones de contacto de carburos cementados a escalas dimensionales correspondientes a un rango entre decenas de nanómetros y cientos de micrones. Para ello, se emplearon técnicas de indentación y rayado a diferentes niveles de carga aplicada; técnicas de microscopía confocal y electrónica para evaluar los diferentes escenarios de daño generados, y tiempos de corrosión relativamente largos. Los resultados revelan que la resistencia tanto al contacto mecánico, unidireccional y deslizante, como a la extensión de fisuras se reduce significativamente después de la exposición del material a medios corrosivos. La disminución de la integridad mecánica depende de la relación entre la indentación y/o la profundidad del rayado y el espesor de la capa corroída. Se concluye que la disolución de la fase metálica es crítica para racionalizar los resultados obtenidos.Finalmente, el estudio se llevó escalas dimensionales del orden de milímetros, combinando técnicas de indentación hertziana y diferentes tiempos de corrosión. La influencia de la corrosión sobre la respuesta mecánica y el daño se evaluó para metales duros con ligantes metálicos de distinta naturaleza química. Los resultados indican cambios significativos, asociados a la corrosión previa, en la respuesta tensión-deformación, así como en el escenario de daño. Las cargas críticas para la nucleación y evolución del proceso de fisuración se proponen como parámetros críticos para la selección de carburos cementados bajo la acción combinada de corrosión y solicitaciones de contacto. Ello permite concluir que la optimización del diseño microestructural de estos materiales requiere la consideración simultánea de la resistencia a la corrosión y la correlación dureza / tenacidad para ellos.

CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS

 • WANG, TENG: A Fast Engineering Approach to High Efficiency Power Amplifier Linearization for Avionics Applications.
  Autor/a: WANG, TENG
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GILABERT PINAL, PERE LLUIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: BARTZOUDIS, NIKOLAOS
       SECRETARI: GELONCH BOSCH, ANTONIO JOSE
       VOCAL: GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL
  Resum de tesi: Aquesta tesi doctoral proporciona unes pautes per al disseny de linealitzadors basats en predistorsió digital (DPD) des de diverses perspectives: i) millorar el rendiment del DPD en llaç obert, ii) proporcionar robustesa i reduir la complexitat computacional del subsistema d'identificació de paràmetres i, iii) incorporació de tècniques d'aprenentatge automàtic per afavorir l¿auto-ajustament d¿amplificadors de potència (PAs) i linealitzadors DPD amb diversos graus de llibertat per poder maximitzarl¿eficiència energètica i al mateix temps acomplir amb les especificacions de linealitat.Una de les parts essencials dels vehicles aeris no tripulats (UAV) és l'aviònica, sent el radiocontrol un dels primers sistemes presents als UAV. Per transferir dades d'usuari (com ara imatges, vídeo, etc.) en temps real des del dron a l'estació terrestre, es requereixen taxes de transmissió grans. El PA és un element clau de la cadena del transmissor per poder garantir la transmissió de dades a grans distàncies de l¿estació terrestre. A major potència de sortida, més cobertura o, alternativament, amb la mateixa cobertura, millor relació senyal-soroll (SNR) la qual cosa permet l'ús d'esquemes de modulació d'ordres superiors i, per tant, aconseguir velocitats de transmissió més altes. En el context de les comunicacions sense fils ens UAVs, el consum de potència, la mida i el pes de la càrrega útil són de vital importància.Per tant, el disseny del PA ha de tenir en compte el compromís entre ample de banda, potència de sortida, linealitat i eficiència energètica (molt crític en dispositius alimentats amb bateries). El PA es pot dissenyar per maximitzar la seva eficiència energètica o la seva linealitat, però no totes dues. Per tant, per afrontar aquest compromís s'utilitzen topologies amplificadores d¿alta eficiència i es deixa que el linealitzador s¿encarregui de garantir els nivells necessaris de linealitat. Entre els linealitzadors, la linealització DPD és la solució preferida tant per al món acadèmic com per a la indústria, per la seva alta flexibilitat i rendiment.Per tal d¿estalviar tant recursos computacionals com consum de potència, la implementació d¿un DPD en llaç obert resulta unasolució molt atractiva per a les aplicacions UAV. Aquesta tesi contribueix a la linealització del PA, especialment a l'entrenamentfora de línia de linealitzadors DPD en llaç obert, presentant dos mètodes diferents per reduir el cost computacional i augmentar lafiabilitat dels DPDs en llaç obert. El primer mètode se centra en l¿anàlisi de l'estadística del senyal d¿entrada, proposant mètodesde selecció de malla (MeS) per seleccionar les mostres més significatives per a una estimació computacionalment eficient delsparàmetres del DPD. El mètode proposat IQ MeS amb memòria es pot combinar amb tècniques de reducció del model del DPDi d'aquesta manera poder aconseguir una reducció de la complexitat computacional en el subsistema d¿identificació per un factorde 65, en comparació amb l¿ús de l'algoritme clàssic QR-LS i selecció de mostres d'entrenament consecutives. El segon mètodeconsisteix en l¿ús de tècniques d¿aprenentatge automàtic pel disseny del DPD quan es considera un gran nombre de graus dellibertat (paràmetres) per sintonitzar. D'una banda, l'algorisme d'optimització global adaLIPO s'utilitza per trobar la millorconfiguració de paràmetres d'un model polinomial amb memòria generalitzat per a DPD. D'altra banda, es proposa unaestratègia per l'optimització global d'un conjunt de paràmetres clau per al disseny a nivell de circuit i sistema, que combinats amb linealització DPD i les tècniques de reducció del factor de cresta, poden maximitzar l'eficiència de PAs d'entrada dual de gran ample de banda, alhora que compleixen les especificacions de linealitat. Els avantatges d¿aquestes tècniques proposades s¿han validat mitjançant pro

CIÈNCIES DEL MAR

 • LABARRE, AURELIE: GENOME BASIS FOR FUNCTIONAL DIFFERENTIATION IN UNCULTURED LINEAGES OF MARINE BACTERIVORES
  Autor/a: LABARRE, AURELIE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/10/2020
  Data de lectura: 26/11/2020
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Institut de Ciències del Mar. Defensa per videoconferència (COVID-19) https://meet.google.com/fwc-prmv-hbn
  Director/a de tesi: MASSANA MOLERA, RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ TRILLO, IÑAKI
       SECRETARI: VAQUÉ VIDAL, DOLORS
       VOCAL NO PRESENCIAL: PIGANEAU, GWENAËL
  Resum de tesi: En la vasta y compleja red del océano, los microbios son abundantes y están desigualmente distribuidos. Como uno de los componentes microbianos importantes, los protistas juegan un papel clave en los ciclos biogeoquímicos globales y contribuyen al reciclado de nutrientes necesarios para mantener la vida en la Tierra. Estos eucariotas unicelulares funcionan como productores primarios (realizando la fotosíntesis), descomponedores, parásitos o conectores tróficos en las redes tróficas acuáticas. Las especies fagotróficas, que adquieren nutrición al alimentarse de otros organismos, han sido poco estudiadas debido a la dificultad de cultivarlas. Sin embargo, la reciente caracterización de su diversidad genómica y metabólica comienza a desvelar su gran relevancia ecológica en los océanos. En esta tesis doctoral, me he centrado en los flagelados heterótrofos, considerados los principales depredadores de bacterias en los sistemas marinos, y especialmente en los linajes MArine STramenopiles (MAST) que muestran numerosas especies no cultivadas y, por lo tanto, indefinidas. El objetivo es dilucidar su importancia ecológica en las redes tróficas marinas mediante la comprensión de su estrategia trófica: la fagocitosis, un proceso bien caracterizado únicamente en animales como una respuesta del sistema inmunológico. Primero intentamos proporcionar nuevos genomas de referencia de especies MAST utilizando secuenciación genómica de una sola célula (¿single cell genomics¿) y un enfoque de ensamblaje conjunto. En el primer capítulo preparamos 15 genomas parciales de diferentes linajes MAST y predecimos su repertorio de genes con el objetivo de caracterizar genes específicos relacionados con su estrategia trófica. Nuestro análisis de genómica comparativa indicó que todas las especies de MAST eran fagótrofas. Después nos focalizamos en las peptidasas involucradas en la digestión de las presas, asé como en las bombas de protones necesarias para la acidificación de las vacuolas, pero no encontramos genes preferenciales específicos para la mencionada fagocitosis. Asimismo, este estudio reveló la presencia relevante de proteínas de rodopsina que pueden contribuir a la acidificación del fagolisosoma. En el segundo artículo realizamos un estudio funcional de los MAST utilizando metatranscriptómica para poder acceder a su expresión génica dentro del entorno natural. Para ello, iniciamos un experimento de bacterivoría con una muestra natural del Mediterráneo: en un enriquecimiento controlado en la oscuridad, seguimos el crecimiento celular de una comunidad natural donde pretendíamos incrementar la abundancia de flagelados heterotróficos y, por tanto, de fagocitosis. Mostramos un aumento en la abundancia relativa de heterótrofos, en comparación con los fotótrofos, cuando ocurrió la fagocitosis. Utilizando la colección de genomas de referencia previamente establecida de algunos MAST, pudimos extraer las secuencias de MAST en el metatranscriptoma y analizar la expresión de genes involucrados en la fagocitosis para un par de especies de MAST-4. Las catepsinas y otras enzimas digestivas fueron altamente expresadas durante el consumo bacteriano. Finalmente, se llevó a cabo un experimento similar con un organismo cultivado, Cafeteria burkhardae, un flagelado heterotrófico cosmopolita que demostró ser un buen modelo para estudiar la bacterivoría dentro de los Estramenópilos. Los resultados mostraron distintos perfiles de expresión génica dependiendo de la fase de crecimiento. Los genes regulados al alza en la fase exponencial estaban relacionados con la duplicación, transcripción, traducción y fagocitosis, mientras que los genes regulados al alza en la fase estacionaria estaban involucrados en la transducción de señales, la adhesión celular y el metabolismo lipídico.
 • ROS CHAOS, SERGIO: The transport and environmental impacts of cruise ships. Application to the case of the Port of Barcelona
  Autor/a: ROS CHAOS, SERGIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIES DEL MAR
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: SANCHEZ-ARCILLA CONEJO, AGUSTIN | SAURI MARCHAN, SERGI
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS EZEQUIEL
       SECRETARI: ESPINO INFANTES, MANEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: CAMARERO ORIVE, ALBERTO
  Resum de tesi: La ràpida evolució de la indústria dels creuers en els darrers 50 anys és evident. Els creuers que al segle XIX eren simples modes de transport utilitzats pels immigrants en viatges transoceànics des d'Europa a Amèrica del Nord a la recerca d'un futur millor, s'han convertit en autèntiques ciutats flotants plenes de serveis i activitats a bord, en les quals l'objectiu principal ha passat a ser el lleure i el plaer. Els passatgers ja no fan un creuer pel simple fet de desplaçar-se d'un punt a un altre, sinó que busquen viure una experiència única dins del vaixell i no els importa tant el destí final del seu viatge. Per aquest motiu, molts experts consideren que el creuer ha esdevingut un destí de viatge en si mateix.Aquesta evolució del concepte del creuer iniciada en la dècada dels anys 70 no ha estat senzilla i ha comportat un conjunt de problemàtiques que han afectat de manera molt significativa als ports i les ciutats, els quals s'han hagut d'adaptar.El principal canvi té a veure amb l'augment de la mida dels vaixells per allotjar més passatgers i totes les activitats que es desenvolupen al seu interior. Per rebre aquest tipus de vaixells, els ports van haver d'adaptar la seva línia d'atracada, l'estació marítima, l'esplanada contigua i els accessos. Els creuers han anat augmentat de mida cada any fins a assolir a l'any 2009, els 360 m d'eslora i 222.900 GT d'arqueig brut. Davant d'aquest gigantisme dels vaixells, la present tesi pretén verificar i analitzar si aquest augment de la capacitat està justificat i es recolza en les economies d'escala.La gran capacitat en passatge d'aquests vaixells també comporta dificultats per gestionar la mobilitat dels creueristes, sobretot quan coincideixen més de dos creuers a la mateixa franja horària. Aleshores l'operació de desembarcament esdevé molt complexa, ja que tots els passatgers surten alhora i en un curt període de temps. En aquest sentit, la tesi analitza la mobilitat dels passatgers i estudia les principals variables que expliquen les operacions de desembarcament. Un altre aspecte important és l'impacte que tenen els creuers sobre el medi ambient. Per desplaçar els creuers a la velocitat de servei es requereix una gran quantitat de combustible. Això comporta l'emissió a l'atmosfera de gasos contaminants, principalment òxids de nitrogen, òxids de sofre, partícules en suspensió i gasos d'efecte hivernacle. Actualment, han sorgit moltes veus entre la població civil i les administracions públiques que rebutgen el turisme de creuers. Per aquest motiu, a l'any 2020, s'han creat noves normatives mediambientals més restrictives, limitant el contingut de sofre en els combustibles marins al 0,5%. Els armadors tenen diverses opcions per complir amb aquests requisits: utilitzar scrubbers juntament amb dispositius de reducció catalítica, utilitzar combustibles destil·lats i menys contaminants, la solució del cold ironing per connectar-se elèctricament als molls i obtenir energia o utilitzar el gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu.La present tesi en aquest darrer bloc tracta d'esbrinar si el GNL pot ser l'opció més vàlida per a les companyies de creuers per mitigar les emissions al medi. El GNL elimina gairebé les emissions d'òxids i partícules de sofre. Pel que fa als òxids de nitrogen i el CO2, aquests es redueixen un 90% i un 20% respectivament. A més, el preu del GNL resulta gairebé la meitat que el fuel pesat, pel que el GNL també és atractiu econòmicament. La idea d'adoptar el GNL com a combustible per a creuers és força nova. Al món, existeixen molt pocs creuers adaptats a aquest sistema. Per tant, l'anàlisi i estudi de la seva viabilitat resulta molt aconsellable i pot servir a les companyies de creuers per decidir-se finalment en adoptar el GNL com a combustible majoritari per als seus creuers.

DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN ENTORNS INTERACTIUS I COGNITIUS

 • MWANGI, EUNICE NJERI: Gaze-Based Interaction for Better Tutoring with Social Robots
  Autor/a: MWANGI, EUNICE NJERI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN ENTORNS INTERACTIUS I COGNITIUS
  Departament: Departament d'Organització d'Empreses (OE)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 22/07/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DIAZ BOLADERAS, MARTA | CATALA MALLOFRE, ANDREU | RAUTERBERG, MATHIAS
  Tribunal:
       PRESIDENT: CHEN, LIN LIN
       SECRETARI: NEERINCX, MARK A.
       VOCAL: KIMANI, STEPHEN
  Resum de tesi: La tesis central de este trabajo es que el comportamiento efectivo de la mirada puede ayudar a construir una comprensión compartida y una concincia mutua entre humanos y robots, lo que lleva a resultados positivos en una interacción de tutoría. El comportamiento de la mirada es una señal esencial para el compromiso social y la acción coordinada, principalmente para tareas que implican la colaboración humano-robotok como la tutoría. El trabajo presentado en esta disertación es una recopilación de hallazgos de tres estudios empíricos diseñados para explorar el espacio de diseño de la interacción basada en la mirada para enriquecer la interacción humano-robot en entornos educatiovs donde los robots asumen roles de tutor o entrenador. En el primer estudio, examinamos cómo las personas perciben e interpretan las señales sociales de la mirada exhibida por un tutor humano o robbot durante una actividad de tutoría colaborativa. El objetivo era investigar si las personas pueden notar e interpretar con precisión las señales basadas en la mirada de un tutor y si pueden aceptar las señales como ayuda durante las interacciones de aprendizaje. incorporamos el seguimiento ocular para examinar la interacción de la mirada durante las comunicaciones humano-humano y robot-humano. Descubrimos que los participantes notaron las señales de la mirada del tutor del robot significativamente más a menudo en comparación con las del tutor humano. En consecuencia, encontramos que los participantes se desempeñaron mejor con el tutor del robot en comparación con el tutor humano. Estos resultados iniciales proporcionan recomendaciones de diseño para comunicaciones basadas en la mirada para mejorar el rendimiento del aprendizaje durante la tutoría humano-robot. En base a los resultados del primer estudio, investigamos cómo implementar la comunicación basada en la mirada como un mecanismo de ayuda eficiente para la tutoría niño-robot. El objetivo era examinar los mecanismos de mirada del niño robot para informar el diseño del comportamiento del robot como facilitador de la resolución de tareas de los niños. Llevamos a cabo observaciones simultáneas de la mirada del niño y del robot para examinar los eventos de la mirada mutua y los patrones de seguimiento de la mirada durante la actividad de tutoría y para evaluar el impacto de diferentes patrones de mirada coordinados niño-robot en el comportamiento y el rendimiento de los niños. Descubrimos que si un tutor robot brinda apoyo basado en la mirada, los niños se desempleñan mejor durante la actividad de tutoría en comparación con cuando un tutor no ofrece tales señales. Tambien descubrimos que más eventos de patrones de observación mutua entre el niño y el tutor del robot mejoran la conciencia de los niños sobre la intención del tutor durante la actividad que conduce al rendimiento.En el último estudio, investigamos la naturaleza y la dinámica de la interacción humano-robot (HRI) basada en la mirada en el contexto de la tutoría. El objetivo era examinar patrones intrincados de intercambios de miradas entre un niño y un robot durante la actividad de tutoría y evaluar el impacto de la mirada coordinada niño-robot sobre el comportamiento y el rendimiento de los niños. Combinamos métodos de retraso observacionales y secuenciales para examinar las secuencias de mirada relevantes durante una actividad de tutoría colaborativa. Descubrimos que las secuencias en el momento apropiado de los comportamientos de la mirada entre un niño y un robot pueden conducir a interacciones efectivas entre y niño y un tutor de robot. Con base a estos hallazgos, concluimos que un tutor robot podría influir positivamente en el flujo de las acciones del niños, si el niño interpreta las señales sociales de manera adecuada, mejorando la ejecución de la tarea y la experiencia de juego.Los hallazgos proporcionan nuevas pautas sobre cómo diseñar señales de comunicaci

DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA

 • BORCHINI, LUCA: High-fidelity surrogate models for parametric shape design in microfluidics
  Autor/a: BORCHINI, LUCA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 27/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: HUERTA CEREZUELA, ANTONIO | GIACOMINI, MATTEO | SEVILLA CÁRDENAS, RUBÉN
  Tribunal:
       PRESIDENT: MORGAN, KENNETH
       SECRETARI: ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
       VOCAL: CUETO PRENDES, ELIAS
       VOCAL: GIORGIANI, GIORGIO
       VOCAL: OTHMER, CARSTEN
  Resum de tesi: Actualmente, el principal obstáculo en los procesos de diseño industrial computarizado es la necesidad de examinar múltiples parámetros para el mismo problema. Las propiedades de los materiales, las condiciones de contorno o la geometría pueden tener una influencia relevante en la solución de esos problemas. Por lo tanto, es necesario estimar con precisión los efectos de las variaciones de esas cantidades en la solución numérica. Esto da origen a procedimientos de consultas múltiples que requieren considerable tiempo durante los procesos de toma de decisión. La microfluídica es uno de los varios campos afectados por esta problemática, especialmente en el contexto del diseño de dispositivos robóticos inspirados en los micronadadores naturales. Generalmente se recurre a procedimientos de reducción de orden de modelo para reducir la complejidad computacional de estos estudios paramétricos basados en múltiples parámetros. Además, los esquemas de alto orden son fundamentales para la aproximación precisa de las particularidades de los flujos que aparecen en las geometrías complejas. Esta tesis propone una metodología acoplada basada en el método de Galerkin discontinuo hibridizable de alto orden (HDG) y la técnica de descomposición propia generalizada (PGD). Las ecuaciones de Stokes geométricamente parametrizadas se resuelven empleando el innovador método HDG-PGD. Por un lado, los parámetros que describen la geometría del dominio actúan como extra-coordinadas y la PGD permite construir una aproximación separada de la solución. Por otra parte, la formulación mixta de HDG admite la separación exacta de los términos introducidos por la descripción paramétrica del dominio en productos de funciones dependientes de las incógnitas espaciales o paramétricas. Los resultados de convergencia validan la metodología y estudios de casos más realistas, inspirados en los dispositivos de micronatación con geometrías variables, muestran el potencial del marco propuesto de HDG-PGD en el diseño de formas parametrizadas. Los modelos reducidos basados en la PGD también permiten construir superficies de respuesta separadas para la fuerza de arrastre. Se realiza una comparación entre las superficies de respuesta obtenidas mediante la PGD a priori y a posteriori. Se exponen una análisis crítica de las dos técnicas reportando las ventajas y desventajas de ambas en términos de costes computacionales y precisión.
 • GARIKAPATI, HASINI: Computational uncertainity quantification in pressure-driven fracture processes
  Autor/a: GARIKAPATI, HASINI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 28/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: DIEZ MEJIA, PEDRO | VAN BRUMMELEN, EINAR HARALD | VERHOOSEL, CLEMENS V. | ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: DE GOEY, PHILIP
       SECRETARI: NOBILE, FABIO
       VOCAL: DE LORENZIS, LAURA
  Resum de tesi: La cuantificación de la incertidumbre es importante para evaluar y predecir el desempeño de complejossistemas y procesos de ingeniería, especialmente en ausencia de un mundo experimental o real adecuado datos. Con el aumento de la potencia informática, la cuantificación de la incertidumbre computacional está jugando un papel cada vez más importante en los procesos de toma de decisiones. Hemos estudiado la aplicación de cuantificación de la incertidumbre a los procesos de fractura por presión, que están rodeados de incertidumbre como los datos suelen ser escasos y los modelos disponibles son a menudo rudimentarios. En esta disertación hemos desarrollado un marco computacional que combina simulación. Técnicas para procesos de fractura por presión con cuantificación de incertidumbre de vanguardia técnicas Por un lado, el marco simula la influencia de las incertidumbres en, por ejemplo, datos de formación, sobre cantidades de interés como la longitud de la fractura. Por otro lado, la incertidumbre. El marco de cuantificación nos permite incorporar datos de medición indirecta, como también presiones, en el procedimiento de simulación. El marco de cuantificación de incertidumbre computacional desarrollado mejora la comprensión de la influencia de las incertidumbres en los procesos de fractura por presión.

ENGINYERIA AMBIENTAL

 • GASPARINI, ANDREA: Experimental and numerical modelling of CO2 behaviour in the soil-atmosphere interface. lmplications far risk assessment of carbon capture storage projects.
  Autor/a: GASPARINI, ANDREA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 07/02/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GRANDIA I BORRÀS, FIDEL | BRUNO I SALGOT, JORGE
  Tribunal:
       PRESIDENT: VOLTATTORNI, NUNZIA
       SECRETARI: FOLCH DURAN, ARNAU
       VOCAL: MAZADIEGO MARTINEZ, LUIS FELIPE
  Resum de tesi: L'emmagatzematge geológic de CO2 es considera una de les opcions tecnológicament viables per tal de reduir les emissions industrials d'aquest gas que contribueix fortament a l'efecte hivernacle a l'atmosfera (IPCC, 2005 ). Tal i com s'observa a la natura, tant el petroli i com els hidrocarburs gasosos s'emmagatzemen en roques parases que tenen les mateixes característiques geológiques necessaries per a l'emmagatzematge de CO2, de manera que la tecnología de captura i emmagatzematge geológic de carboni (CCS) pretén recrear un procés natural per atrapar el dióxid de carboni en aqüífers salins profunds o en camps de gas i petroli esgotats. L'emissió episódica de CO2 des del subsól pot produir-se a partir de processos naturals pero també poden ocórrer en un projecte industrial de CCS; per tant, la monitorització deis fluxos de gasas presenta un paper important no només durant i després de la injecció, sinó també en l'etapa pre-operacional, en la que es pretén conéixer les condicions originals de la zona d'emmagatzematge, des del reservori profund fins a la superficie. L'objectiu d'aquest projecte de doctorat consisteix a entendre millar el comportament del CO2 a la zona no saturada del sol i durant la seva dispersió atmosférica. Els resultats s'han obtingut a partir de la modelació numérica deis experiments realitzats en una planta pilot dissenyada per entendre la dinamica del CO2 en aquest entorn, i a partir de la informació obtinguda en sistemes analegs naturals que presenten condicions equivalents a les esperades en un context de fuita de gas en un magatzem artificial. La primera part de la recerca ha consistit en una contribució al projecte PISCO2 a les instal·lacions de l'ES.CO2 situades a Ponferrada (Espanya). L'objectiu particular d'aquest projecte era predir com el CO2 injectat es mouria lateralment i verticalment a la zona no saturada i determinar els parametres crítics que afectarien els ecosistemes. Aquesta part ha estat publicada en un article revisat per experts internacionals i presentada en un congrés internacional. La segona part del doctorat s'ha centrat en l'estudi de dos analegs naturals en zones volcaniques. Els analegs naturals proporcionen evidéncies de )'impacte de les fugues de CO2, i proporcionen una informació valuosa sobre l'avaluació i la quantificació deis riscos potencials relacionats amb la fuga de emmagatzematge subterrani de carboni. A causa de la física del dióxid de carboni, per exemple, de densitat incolora, inodora i més alta en comparació amb l'aire, la seva acumulació pot resultar perillosa i fins i tot letal per a la vida. Per als dos llocs estudiats s'ha seguit la mateixa metodología: a) mesurament directe de la concentració de CO2 en l'aire i b) modelització atmosférica numérica amb el codi TWODEE2. Els principals resultats obtinguts en aquest doctorat han estat: ¿ Comparació de dades experimentals i numériques per tal de validar métodes i eines de calcul numéric;¿ Nous aspectes per al coneixement del comportament del CO2 a la zona no saturada;¿ Aplicació de noves técniques de monitorització de gas no invasives per a futurs llocs d'emmagatzematge de CO2;¿ Refon;:ar la utilitat de l'estudi deis analegs naturals en el camp de l'emmagatzematge geológic;¿ L'eficiéncia de la modelació de la dispersió atmosférica de gasas com a metodologia important en l'avaluació de riscos;¿ La necessitat de la generació de mapes de predicció per avaluar escenaris perillosos.¿ Demostració que els models numérics de transport multifasic i dispersió atmosférica de gasas són útils per predir el comportament del gas a la zona de vadosa i en els primers metres de l'atmosfera en contacte amb el sól.

ENGINYERIA CIVIL

 • ORTEGA GELABERT, OLGA: Advanced numerical techniques for inverse problems in geophysics
  Autor/a: ORTEGA GELABERT, OLGA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ZLOTNIK MARTINEZ, SERGIO | DIEZ MEJIA, PEDRO
  Tribunal:
       PRESIDENT: LEDO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ
       SECRETARI: GARCIA GONZALEZ, ALBERTO
       VOCAL: FULLEA URCHULUTEGUI, JAVIER
  Resum de tesi: Aquesta tesi introdueix una metodologia eficient per acoblar tècniques de Reducció d¿Ordre del Model dins el marc de problemes d¿inversió probabilística en geofísica. Disposar de models precisos sobre la interacció entre els processos interns de la Terra i les característiques superficials és essencial per tal de fer prediccions fiables dels observables, ja que aquests són una part fonamental de la inferència Bayesiana. Els mètodes de Markov Chain Monte Carlo (MCMC) s¿han convertit en un estàndard per tractar amb inversions probabilístiques i es basen en estratègies de mostreig que requereixen solucionar molts problemes directes moltes vegades. L¿elevat cost computacional dels problemes directes a gran escala és el principal coll d¿ampolla que pot limitar les capacitats i potencial de les inversions probabilístiques multi-observables en geofísica. En concret, els efectes dinàmics provinents del flux del mantell sub-litosfèric no es solen tenir en compte per a l¿estimació de l¿elevació de la superfície degut a l¿elevat cost computacional derivat de resoldre el problema associat de flux de Stokes en 3D.La idea principal d¿aquesta tesi es fer servir el mètode de la Base Reduida (RB) com a substitut del problema directe real (flux 3D Stokes) per tal d¿obtenir aproximacions ràpides i precises. El substitut es fa servir per generar mostres de la distribució posterior amb un cost computacional molt inferior. Les estratègies RB es basen en expressar la solució d¿un problema en un espai de baixa dimensió, i.e. una base reduïda. Aprofitant la naturalesa convergent del MCMC, proposem una estratègia ¿greedy¿ que construeix la base sobre la marxa i segons ho requereixi el problema invers. D¿aquesta forma, la base està feta a mida per adaptar-se a les característiques posteriors del problema. A més, per tal de garantir la precisió del substitut, definim un estimador d¿error ¿goal-oriented¿ que es centra en una Quantitat d¿Interès específica del problema i, per tant, guia a la base per tal d¿aconseguir la precisió necessària en aquelles característiques en particular. Tot això es tradueix en una base adaptada al problema que es més compacta i petita que si hagués de ser precisa en tot el domini. A més, per tal d¿afrontar el car assemblatge de les matrius, utilitzem la parametrització del problema i l¿estratègia de mostreig per definir una estratègia d¿assemblatge que actualitza eficientment les matrius només amb la contribució d¿aquells elements que han canviat entre passos successius de la inversió.Els beneficis i limitacions del mètode s¿il·lustren a traves de varis exemples numèrics. Finalment, per demostrar l¿aplicabilitat del mètode, es presenten dues inversions de problemes més realistes. El primer fa servir la topografia dinàmica per a obtenir la profunditat del límit Litosfera-Astenosfera en un domini esfèric que representa una part de la Terra i el segon s¿aplica a un problema més gran en que l¿estructura litosfèrica d¿Àfrica està discretitzada en 1225 paràmetres.

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

 • EMADI, SEYYEDBEHRAD: Application of observability techniques to structural system identification including shear effects,
  Autor/a: EMADI, SEYYEDBEHRAD
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: TURMO CODERQUE, JOSE | LOZANO GALANT, JOSE ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CASAS RIUS, JUAN RAMON
       SECRETARI: ORTIZ LOZANO, JOSÉ ANGEL
       VOCAL: YUAN, SUN
  Resum de tesi: De acuerdo con la teoría de vigas de Timoshenko, las rotaciones nodales en estructuras tipo viga se producen por efectos de flexión y cortante. Si bien las rotaciones por flexión pueden ser fácilmente calculadas por el método de la matriz de rigidez de Euler-Bernoulli, las rotaciones por cortante no se han tomado en cuenta tradicionalmente ya que sus efectos son prácticamente insignificantes en la mayoría de las estructuras. Así mismo, el cálculo de los efectos de la rotación por cortante mediante el método de la matriz de rigidez no es una tarea sencilla y presenta limitaciones prácticas. Sin embargo, esta omisión podría conducir a errores significativos en la simulación de la respuesta estructural de algunas estructuras (como las vigas de gran canto).De igual forma, los efectos por cortante no han sido tomados en cuenta en el análisis inverso de las estructuras (Identificación del Sistema Estructural) que es utilizado para calibrar las propiedades mecánicas de los elementos estructurales a partir de la monitorización in situ. Recientemente, se presentó uno de los primeros métodos para el análisis inverso de las estructuras, incluidos los efectos por cortante (el método de observación, OM, por sus siglas en inglés). Este método introdujo la teoría de vigas de Timoshenko en el Método de la Matriz de Rigidez (SMM, por sus siglas en inglés). De esta manera, las flechas verticales producidas por los efectos por cortante se incluyeron en la simulación, mientras que las rotaciones por cortante se ignoraron. En este método, las propiedades mecánicas de las estructuras pudieron obtenerse a partir de las flechas nodales medidas en pruebas estáticas in situ. Una de las principales características controvertidas de este procedimiento es el hecho de que en el conjunto de mediciones se deben incluir las rotaciones. Esta característica podría ser especialmente problemática en aquellas estructuras en las que las rotaciones debidas al cortante no son despreciables. De hecho, en este caso, despreciar las rotaciones por cortante podría dar lugar a errores significativos. Además del OM, recientemente se han presentado en la literatura otros métodos de análisis inverso que incluyen los efectos de deformación por cortante. Sin embargo, tampoco ninguno de estos métodos abordan los efectos de rotación por cortante, ya que solo tienen en cuenta en el sistema de ecuaciones las deformaciones verticales producidas por cortante. Por lo tanto, cuando se utilizan las rotaciones reales in situ se pueden obtener estimaciones con errores significativos.Para llenar estos vacíos, esta Tesis Doctoral aborda el análisis de los efectos de las deformaciones por cortante en estructuras tipo viga desde un enfoque directo e inverso. En primer lugar, se actualiza el SMM para permitir el cálculo de las rotaciones por cortante a partir de un análisis directo. Este método se utiliza para evaluar los efectos de las rotaciones por cortante en estructuras tipo viga con diferentes ratios de esbeltez. Además, por primera vez en la literatura, se identifican los ratios de esbeltez en los que los efectos de la rotación por cortante pueden ser despreciados a partir de un análisis directo. En segundo lugar, el OM se ha actualizado para permitir el análisis inverso de estructuras con efectos de cortante a partir de un conjunto de mediciones con solo flechas verticales. Esta modificación se basa en la introducción de un método de optimización numérica. Con este objetivo, se presenta el análisis inverso de varios ejemplos de creciente complejidad para ilustrar la validez y el potencial del método actualizado. Por último, se modifica el OM para permitir el análisis inverso a partir de las rotaciones por cortante. Esta modificación se basa en la introducción de un nuevo proceso iterativo para estimar sucesivamente los valores de las rotaciones por cortante.

ENGINYERIA DEL TERRENY

 • RODRIGUEZ FRETE, MARIANA: Análisis numérico termo-mecánico y termo-higrométrico del hormigón expuesto a altas temperaturas.
  Autor/a: RODRIGUEZ FRETE, MARIANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: 16/12/2020
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSECCPB: VIDEOCONFERÈNCIA PER COVID 19 meet.google.com/yet-xrax-pdh
  Director/a de tesi: CAROL VILARASAU, IGNACIO | LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ LÓPEZ, GONZALO
       SECRETARI: PRAT CATALAN, PERE
       VOCAL: XOTTA, GIOVANNA
  Resum de tesi: El hormigón es uno de los materiales más utilizados en el ámbito de la construcción y su aplicación se extiende a todo tipo de estructuras, motivo por el cual resulta un material altamente estudiado dentro de la comunidad científica. Sin embargo, existen en la actualidad diversos aspectos aún por investigar en mayor detalle, como aquellos relacionados con la durabilidad del material, es decir, aspectos relacionados con la acción del medio circundante, como pueden ser: la exposición a altas temperaturas, ataques físicos, químicos, biológicos, etc. La presente tesis doctoral aborda el estudio numérico de la respuesta del hormigón a nivel material cuando es sometido al efecto de altas temperaturas. En la actualidad parece claro que existen dos mecanismos principales que conducen al fallo del material o al fenómeno de spalling (explosión repentina) cuando se ve expuesto a altas temperaturas (fuego), uno de ellos relacionado con el desarrollo de elevadas tensiones de compresión como resultado de una dilatación térmica restringida y el otro relacionado con el desarrollo de presiones dentro del material como consecuencia de la evaporación del agua. Ambos mecanismos son estudiados de manera independiente en este trabajo.En el contexto del efecto de las altas temperaturas sobre el hormigón, la mayoría de estudios numéricos encontrados en la bibliografía se plantean a un nivel macroscópico, donde el material se considera como un medio continuo y homogéneo. Sin embargo, el hormigón es un material claramente heterogéneo en el que la respuesta global depende de la respuesta de cada una de las partes componentes y de la interacción entre las mismas. En este sentido, el estudio del primer mecanismo de fallo mencionado antes, se lleva a cabo desde un punto de vista termo-mecánico mediante dos códigos de elementos finitos independientes ya existentes dentro del propio grupo de investigación MECMAT de la UPC: un código de difusión (DRACFLOW) y un código meso-mecánico (DRAC). En ambos análisis el material es tratado de manera heterogénea, donde a cada fase componente se le asignan sus propias propiedades tanto térmicas como mecánicas. Se analizan diversos resultados de casos desacoplados sometidos a distribuciones uniformes y no uniformes de temperatura, que se comparan con resultados experimentales de otros autores. También se presentan resultados numéricos de un análisis termo-mecánico acoplado que reflejan una representación realista del fenómeno de spalling que concuerda con el comportamiento observado en elementos de columna expuestos a la acción del fuego.Por otro lado, y como principal aporte de la tesis, se ha formulado y desarrollado un modelo termo-higrométrico TH (segundo mecanismo de fallo mencionado) que presenta dos únicas variables primarias (de las que se derivan las demás), la temperatura y la presión de vapor; se propone también una novedosa formulación para definir el grado de saturación basada en la combinación de la curva de distribución de poros y algunas ecuaciones fundamentales del equilibrio termodinámico entre el vapor de agua y el agua líquida en los poros. Se presenta un conjunto de ejemplos de aplicación 1D para la validación del modelo que reproducen satisfactoriamente prácticamente todos los diversos y complejos aspectos que implica la problemática. Finalmente, se muestran resultados TH en una muestra mesoestructural de hormigón
 • TOURCHI, SAEED: THM analysis of argillaceous rocks with application to nuclear waste underground storage
  Autor/a: TOURCHI, SAEED
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 27/10/2020
  Data de lectura: 04/12/2020
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: ETSECCPB- Defensa per vidoconferència COVID-19: https://meet.google.com/mnk-hgsu-qkz
  Director/a de tesi: GENS SOLE, ANTONIO | VAUNAT, JEAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: FERRARI, ALESSIO
       SECRETARI: OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: ARMAND, GILLES
  Resum de tesi: Las rocas argiláceas (arcillas sedimentarias rígidas) proporcionan el trasfondo geológico de muchos proyectos de ingeniería civil. En los últimos años, ha aumentado el interés por este tipo de materiales, porque están siendo considerados como posibles medios geológicos hospedadores de depósitos subterráneos de desechos radiactivos de alta actividad (HLW). El posible uso de este tipo de arcilla como hospedante geológico de residuos radiactivos ha impulsado la construcción de varios laboratorios subterráneos. Entre los muy diferentes temas que se abordan en los Laboratorios de Investigación Subterránea (URL), el comportamiento termo-hidromecánico (THM) de la roca huésped es el que más preocupa a la presente investigación. Las observaciones in situ han revelado un número considerable de procesos THM acoplados en el funcionamiento de un depósito de HLW.En este contexto, el objetivo principal del presente estudio es describir el rendimiento, las observaciones y la interpretación de la prueba de calentamiento in situ a gran escala realizada en piedra arcillosa Callovo-Oxfordian (COx) en la URL de Mosa / Haute-Marne simulando un calor- concepto de eliminación de desechos radiactivos de alto nivel emisor. La prueba está totalmente instrumentada y la atención se centra en el comportamiento del THM de la región de campo cercano que consiste en la manga que rodea el calentador y la roca anfitriona. La interpretación de la prueba es asistida por la realización de un análisis numérico acoplado basado en una formulación acoplada que incorpora los fenómenos de THM relevantes. Los cálculos han utilizado un modelo constitutivo isotérmico de referencia especialmente desarrollado para este tipo de material. Posteriormente, el modelo de referencia se ha ampliado a condiciones no isotérmicas incorporando la dependencia térmica de los parámetros de resistencia y rigidez. El modelo termomecánico se ha utilizado con éxito en la simulación de ensayos triaxiales en arcillas COx. El análisis numérico realizado ha demostrado ser capaz de representar de forma muy satisfactoria el avance del experimento. El rendimiento y el análisis de la prueba in situ ha mejorado significativamente la comprensión de un problema THM complejo y ha demostrado la capacidad de la formulación numérica y el modelo constitutivo no isotérmico para proporcionar una capacidad predictiva adecuada.

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

 • MATEU MATEUS, MARC: A contribution to unobtrusive video-based measurement of respiratory signals.
  Autor/a: MATEU MATEUS, MARC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/10/2020
  Data de lectura: 01/12/2020
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ETSEB: aula de teleensenyament del B3. VIDEOCONFERÈNCIA PER covid-19 https://meet.google.com/qjg-qmzv-zxe
  Director/a de tesi: RAMOS CASTRO, JUAN JOSE | FERNANDEZ CHIMENO, MIREYA
  Tribunal:
       PRESIDENT: VIDAL MARTÍNEZ, MARIA NIEVES
       SECRETARI: ALONSO LÓPEZ, JOAN FRANCESC
       VOCAL: JAUREGUI TELLERIA, RICARDO IGNACIO
  Resum de tesi: A causa de la creixent popularitat en la mesura de senyals fisiològics amb mètodes de vídeo, i tenint en compte els avenços tecnològics d'aquests dispositius, aquesta tesi proposa una sèrie de nous mètodes per tal d'obtenir la respiració a distància mitjançant l'anàlisi de vídeo. Aquesta tesi té com a objectiu millorar l'estat de l'art referent a la mesura de senyal respiratòria mitjançant els mètodes que en ella es descriuen, així com presentar mètodes que puguin ser usats per obtenir la variabilitat o el ritme respiratori. A més, aquesta tesi té com a objectiu presentar una nova implementació d'un mètode de processat de senyal temps-freqüencial, per tal de millorar-ne l'eficiència computacional quant s¿aplica a senyals respiratoris. En aquest document, es realitza una primera aproximació a la mesura de senyal respiratòria mitjançant mètodes de vídeo per tal de verificar si és factible utilitzar una càmera de consum, no només per mesurar el senyal respiratori, sinó verificar si aquest tipus de hardware també pot ser emprat per obtenir el ritme respiratori. En aquest sentit, es presenta en aquest document un nou mètode d'adquisició de senyal respiratòria a distància basat en vídeo, el qual fa ús d'un patró ubicat al tòrax del subjecte per tal d'obtenir-ne la respiració. Un cop obtinguts els resultats del primers resultats, s'han analitzat tres tipus diferents de càmeres, amb la finalitat de caracteritzar-ne la viabilitat d'obtenir el senyal respiratori i la seva variabilitat. L'estudi comparatiu s'ha realitzat en termes de freqüència instantània, donat que permet caracteritzar els mètodes en termes de variabilitat respiratòria i comparar-los, en les mateixes condicions, amb el mètode de referencia. A continuació, s'ha presentat un nou mètode basat en una càmera de profunditat estèreo amb la finalitat de millorar i corregir les limitacions anteriors. El nou mètode proposat es basa en una arquitectura hibrida la qual utilitza els canals de vídeo infraroig i de profunditat de forma sincronitzada. El canal infraroig s'utilitza per detectar els moviments del subjecte dins l'escena i calcular, sota demanda, una regió d'interès que s'utilitza posteriorment en el canal de profunditat per extreure el senyal respiratori. A més a més, en aquest estudi s'ha utilitzat una aproximació oportunista en el processat del senyal respiratori, donat que també és un dels objectius d'aquest estudi, verificar si el fet d'utilitzar una aproximació més realista en l'adquisició de senyal, pot influir en la mesura del ritme respiratori. Tot i que el mètode anterior es mostra fiable en termes de mesura del ritme respiratori, la selecció oportunista del senyal necessita d¿inspecció visual per tal de definir correctament cada fragment. Per aquest motiu, era necessari definir un índex de qualitat el qual permetés identificar de forma objectiva cada tram de senyal, així com detectar si el senyal conté errors. Partint de la idea de caracteritzar el moviment del subjecte de l'estudi anterior, i modificant el punt de mesura frontal cap a un de lateral per tal d'evitar oclusions, es proposa un nou mètode basat en l'obtenció del moviment toràcic-abdominal a partir del flux òptic del senyal de vídeo. Aquest mètode recupera el senyal respiratori del subjecte a partir de la fase del flux òptic, tot calculant un índex de qualitat a partir del mòdul. Finalment, i tenint en compte els diferents mètodes de processat utilitzats en aquesta tesi per tal de obtenir la freqüència instantània, es pot apreciar que cap d'ells és capaç de funcionar en temps real, fent inviable l'anàlisi de la variabilitat respiratòria en sistemes reals amb processat mostra a mostra. Per aquest motiu, en el capítol final d'aquesta tesi, s'ha proposat una nova implementació de la transformació "synchrosqueezing" per tal de realitzar l¿anàlisi temporal-freqüencial en temps real, i proveir d'u

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

 • CUADRADO GUEVARA, MARLYN DAYANA: Multistage scenario trees generation for renewable energy systems optimization.
  Autor/a: CUADRADO GUEVARA, MARLYN DAYANA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/10/2020
  Data de lectura: 30/11/2020
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: FME: Videoconferència per COVID-19: https://meet.google.com/nsy-skve-ska
  Director/a de tesi: HEREDIA CERVERA, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: RAMALHINHO DIAS LOURENÇO, HELENA
       SECRETARI: CASTRO PÉREZ, JORDI
       VOCAL: MORALES ESPAÑA, GERMAN ANDRES
  Resum de tesi: La presencia de energías renovables en la optimización de sistemas energéticos hagenerado un alto nivel de incertidumbre en los datos, lo que ha llevado a la necesidad de aplicar técnicas de optimización estocástica para modelar problemas con estas características. El método empleado en esta tesis es programación estocástica multietapa (MSP, por sus siglas en inglés). La idea central de MSP es representar la incertidumbre (que en este caso es modelada mediante un proceso estocástico), mediante un árbol de escenarios. En esta tesis, desarrollamos una metodología que parte de una data histórica, la cual está disponible; generamos un conjunto de escenarios por cada variable aleatoria del modelo MSP; definimos escenarios individuales, que luego serán usados para construir el proceso estocástico inicial (como un fan o un árbol de escenario inicial); y, por último, construimos el árbol de escenario final, el cual es la aproximación del proceso estocástico. La metodología propuesta consta de dos fases. En la primera fase, desarrollamos un procedimiento similar a Muñoz et al. (2013), con la diferencia de que para las predicciones del próximo día para cada variable aleatoria del modelo MSP usamos modelos VAR. En la segunda fase construimos árboles de escenarios mediante el "Forward Tree Construction Algorithm (FTCA)", desarrollado por Heitsch and Römisch (2009a); y una versión adaptada del "Dynamic Tree Generation with a Flexible Bushiness Algorithm (DTGFBA)", desarrolado por Pflug and Pichler (2014, 2015). Esta metodología fue usada para generar árboles de escenarios para dos modelos MSP. El primer modelo fue el "Multistage Stochastic Wind Battery Virtual Power Plant model (modelo MSWBVPP)", y el segundo modelo es el "Multistage Stochastic Optimal Operation of Distribution Networks model (MSOODN model)". Para el modelo MSWBVPP desarrollamos extensivos experimentos computacionales y generamos árboles de escenarios a partir de datos realesde precios MIBEL y generación eólica de una granja eólica llamada Espina, ubicada en España. Para el modelo MSOODN obtuvimos árboles de escenarios basados en datos reales de carga, provistos por FEEC-UNICAMP y de generación fotovoltaica de una red de distribución localizada en Brasil. Los resultados muestran que la metodología de generación de árboles de escenarios propuesta en esta tesis, permite obtener árboles de escenarios adecuados para cada modelo MSP. Adicionalmente, obtuvimos resultados para los modelos MSP usando como datos de entrada los árboles de escenarios. En el caso del modelo MSWBVPP, resolvimos tres casos de estudio correspondiente a tres hipótesis basadas en la participación de una VPP en los mercados de energía. En el caso del modelo MSOODN, dos casos de prueba fueron resueltos, mostrando que la EDN satisface los límites impuestos para cada caso de prueba, y además, que el caso con BESS da mejores resultados cuando se toma en cuenta el valor la incertidumbre en el modelo. Finalmente, el modelo MSWBVPP fue usado para estudiar el desempeño relativo de los árboles de escenarios FTCA y DTGFBA, específicamente, analizando el valor de la solución estocástica para los 366 problemas de oferta óptima. Para tal fin, una variación del clásico VSS (denominado ¿Forecasted Value of the Stochastic Solution¿, FVSS) fue definido y usado junto al clásico VSS.

FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA

 • CALMET, HADRIEN: Large-scale CFD and micro-particles simulations in a large human airways under sniff condition and drug delivery application.
  Autor/a: CALMET, HADRIEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 08/10/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
  Tribunal:
       PRESIDENT: SOUDAH PRIETO, EDUARDO
       SECRETARI: FERNANDEZ TENA, ANA
       VOCAL: ALOBID, ISAM
  Resum de tesi: En una inhalación, el aire que atraviesa nuestra cavidad nasal es sometido a una serie de aceleraciones y deceleraciones al producirse un giros, bifurcaciones y recombinarse de nuevo antes de volver a dividirse de nuevo a la altura de la tráquea en la entrada a los bronquios principales. La descripción precisa y acurada del comportamiento dinámico de este fluido así como el transporte de partículas inhalada que entran con el mismo a través de una simulación computacional supone un gran desafío. La dinámica del fluido en las vías respiratorias durante una inhalación rápida y corta (también llamado sniff) es un ejemplo perfecto de lo que sería probablemente la inhalación en el ser humano más compleja y violenta. Combinando la solución del fluido con un modelo lagrangiano revela el comportamiento del flujo y el effecto de la geometría de las vías respiratorias sobre la deposición de micropartículas inhaladas.La dinámica de fluidos computacional a gran escala de alta precisión permite resolver todas las escalas espaciales y temporales gracias al uso de recursos computacionales masivos. Un código de elementos finitos paralelos que se ejecuta en supercomputadoras puede resolver las ecuaciones transitorias e incompresibles de Navier-Stokes. Considerando que la malla más fina contiene 350 millones de elementos, cabe señalar que el presente estudio establece un precedente para simulaciones a gran escala de las vías respiratorias, proponiendo una estrategia de análisis para flujo medio, fluctuaciones, tensiones de corte de pared, espectro de energía y deposición de partículas en el contexto de una inhalación rápida y corta.Una vez realizado el analisis anterior, propondremos un estudio de administración de fármacos con un spray nasal en una cavidad nasal humana bajo diferentes condiciones de inhalación; sniff, caudal constante y respiración sostenida. Las partículas se introdujeron en el fluido con condiciones iniciales de pulverización, incluido el ángulo del cono de pulverización, el ángulo de inserción y la velocidad inicial. El diseño del atomizador del spray nasal determina las condiciones de partículas, entonces se utilizaron quince distribuciones de tamaño de partícula, cada uno definido por una distribución logarítmica normal con una media de volumen diferente.Esta tesis demuestra el potencial de las simulaciones a gran escala para una mejor comprensión de los mecanismos fisiológicos de las vías respiratorias. Gracias a estas herramientas se podrá mejorar el diagnóstico y sus respectivos tratamientos ya que con ellas se profundizará en la comprensión del flujo que recorre las vías aereas así como el transporte de aerosoles terapéuticos.
 • GAWALI, SANDEEP BABU: Intracavity spatial filtering in broad area semiconductor laser.
  Autor/a: GAWALI, SANDEEP BABU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO | STALIUNAS, KESTUTIS
  Tribunal:
       PRESIDENT: VILASECA ALAVEDRA, RAMON
       SECRETARI: ESTEBAN MARTIN, ADOLFO
       VOCAL: PEREGO, AURO
  Resum de tesi: Los láseres de semiconductor en régimen de alta potencia suelen manifestar una mala calidad del haz debido a su divergencia asimétrica del haz y a su elevado factor de calidad del haz (M2). La emisión a lo largo de una de las direcciones transversales (eje lento) es típicamente multi-modo mientras que es mono-modo en la dirección perpendicular (eje rápido). Debido a la emisión multi-modo y a la ausencia de cualquier mecanismo intrínseco de selección de modo, la calidad del haz del láser semiconductor de área amplia (BAS) se degrada. En este trabajo demostramos que, mediante la técnica de filtrado espacial, la calidad del haz puede mejorarse en la dirección lateral (eje lento). Para filtrar el haz, proponemos el uso de cristal fotónico (PhC) como elemento de filtrado espacial. El PhC ofrece una ventaja en términos de su tamaño compacto, que permite la miniaturización del dispositivo. La demostración de la posibilidad de usar este esquema podría conducir a una integración monolítica, con el PhC directamente integrado entre la cara frontal del material semiconductor y el espejo de la cavidad del láser. Los PhC se fabricaron en un sustrato de vidrio N-BK7 usando un haz de Bessel de femtosegundos fuertemente focalizado. En el experimento se utilizaron dos PhC diferentes con diferentes parámetros. El filtrado de los PhC aparece debido a la desviación de componentes seleccionados del haz fuera de la dirección de propagación, usando la configuración Laue.Dado que el PhC opera sólo en el plano del campo cercano, el acceso a este plano para el ensayo experimental de la idea introduce una dificultad tecnológica en dispositivos tan pequeños. Hemos seguido un enfoque simplificado utilizando una configuración de cavidad extendida, que imita la acción de la cavidad compacta. La ventaja de la configuración de la cavidad extendida es que permite probar diferentes geometrías de filtrado en la misma configuración. La cavidad extendida se construyó utilizando un láser BAS de un solo emisor con recubrimiento anti-reflectante, un colimador de eje rápido, un sistema de lentes dobles 4f y un espejo externo con una reflectividad del 4%. Esta cavidad extendida permite la implementación de dos técnicas diferentes, una rendija intra-cavidad y un cristal fotónico, en la misma configuración. La cavidad se caracterizó midiendo la potencia de salida, el factor de calidad del haz (M2), el espectro y los perfiles del láser de campo cercano y lejano. Antes de probar la acción del PhC, probamos el filtrado espacial convencional utilizando una rendija intra-cavidad situada en el campo lejano y actuando sobre el haz en dirección lateral bloqueando los componentes angulares superiores del haz. El haz de salida de la cavidad externa se caracterizó midiendo el M2 a lo largo del eje lento y calculando el brillo del haz. Demostramos un aumento del brillo por un factor de dos en comparación con la situación del haz sin filtrar. Evaluamos además el efecto de la reflectividad del espejo de retroalimentación en la potencia de salida y el perfil espacial del haz. La acción de filtrado de los PhC se caracterizó utilizando la misma configuración de cavidad extendida. En esta configuración se demostró un aumento del brillo en un factor entre 1,3 y 1,5 para los diferentes cristales. Además, se utilizó otro emisor con una longitud de cavidad más larga y una anchura transversal y con un recubrimiento del 4 % en las caras frontales. Los resultados experimentales obtenidos mediante la rendija intra-cavidad y el PhC se compararon con los resultados numéricos obtenidos a partir de un modelo numérico de láser de área amplia creado para simular la acción del filtrado espacial utilizando la rendija intra-cavidad o el PhC. Ambos resultados mostraron una buena concordancia entre los experimentos y los resultados numéricos. El código numérico se utilizó para optimizar aún más el aumento del brillo simulando diferent

FOTÒNICA

 • GONZÁLEZ CUADRA, DANIEL: A cold-atom approach to topological quantum matter across the energy scale
  Autor/a: GONZÁLEZ CUADRA, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/10/2020
  Data de lectura: 11/12/2020
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: ICFO: Defensa per videoconferència per COVID19 http://s.ic.fo/dQ3uz
  Director/a de tesi: LEWENSTEIN, MACIEJ | BERMÚDEZ CARBALLO, ALEJANDRO
  Tribunal:
       PRESIDENT: ZOLLER, PETER ALBERT
       SECRETARI: CHANG, DARRICK
       VOCAL: BAÑULS POLO, MARIA CARMEN
  Resum de tesi: El enorme progreso llevado a cabo en las últimas decadas para aislar y manipular sistemas cuánticos individuales ha revolucionado la manera de investigar fenómenos cuánticos de muchos cuerpos, los cuales se presentan a diferentes escalas energéticas en la naturaleza. Actualmente, una gran variedad de modelos paradigmáticos en física de la materia condensada y de altas energías se estudian experimentalmente utilizando sistemas atómicos tales como átomos ultrafríos en retículos ópticos, llevando a la realidad la idea de simulador cuántico de Feynman.Los simuladores cuánticos ofrecen la posibilidad de obtener información sobre otros sistemas cuánticos más complejos que, o bien no son accesibles experimentalmente, o cuyas propiedades no se pueden predecir fácilmente utilizando técnicas analíticas o numéricas usuales. Estos sistemas cuánticos sintéticos se pueden diseñar de tal manera que se encuentren descritos precisamente por los mismos modelos que los anteriores y, gracias a su notable control, permiten investigar los fenómenos más relevantes asociados a ellos. Aparte de su uso como simuladores cuánticos, estos sistemas atómicos se pueden utilizar para crear nuevos tipos de materia cuántica cuyas propiedades pueden ser diferentes de aquellas encontradas en la naturaleza, ofreciendo así aplicaciones interesantes en tecnología cuántica.En esta tesis investigamos las posibilidades que los sistemas de átomos fríos ofrecen para obtener materia cuántica con propiedades topológicas no triviales. Analizamos, en particular, diferentes estrategias de simulación cuántica para acceder a varios fenómenos de muchos cuerpos que aún no se entienden de forma satisfactoria, utilizando para ello mezclas de átomos ultrafríos. Mostramos además como estas plataformas pueden dar lugar a efectos topológicos fuertemente correlacionados que van más allá de los encontrados hasta ahora en sistemas naturales. Primero nos enfocamos en modelos cuya inspirados por sistemas de materia condensada. En particular, proponemos como implementar retículos dinámicos, los cuales suelen ser estáticos en sistemas ópticos, de manera que podamos simular las partículas fonónicas que aparecen en sólidos cristalinos. Acoplamos estos últimos a materia cuántica utilizando una mezcla de átomos bosónicos, lo cual nos permite reproducir algunos de los efectos típicos que aparecen en sitemas electrónicos, tales como defectos topológicos o fraccionalización de la carga. Por último, extendemos estos resultados encontrando rasgos nuevos, desde la fraccionalización de bosoneshasta fases topológicas entrelazadas.Consideramos además simulaciones cuánticas para problemas en física de altas energías. Utilizando mezclas de átomos bosónicos y fermiónicos, mostramos como algunos fenómenos no perturbativos característicos de teorías gauge no abelianas, tales como el confinamiento de quarks, pueden aparecer en modelos más sencillos, los cuales están al alcance de la tecnología actual. Finalmente, investigamos como la interacción entre simetría gauge y correlaciones fuertes puede dar lugar a nuevos mecanismos para genera orden topológico más robusto en simuladores cuánticos a corto plazo.En resumen, nuestros resultados muestras varias conexiones entre diferentes areas de la física teórica y experimental, e indican como estas pueden ser exploradas para avanzar en el conocmiento de la materia cuántica fuertemente correlacionada, así como en las posibles aplicaciones tecnológicas de esta última.
 • NANDY, BIPLOB KUMAR: Development and study of novel mid-infrared frequency conversion sources
  Autor/a: NANDY, BIPLOB KUMAR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 28/10/2020
  Data de lectura: 02/12/2020
  Hora de lectura: 15:00
  Lloc de lectura: ICFO: Videoconferència per COVID-19 http://s.ic.fo/Qy6AN
  Director/a de tesi: EBRAHIM-ZADEH, MAJID | SUDDAPALI, CHAITANYA KUMAR
  Tribunal:
       PRESIDENT: AGNESI, ANTONIANGELO
       SECRETARI: COJOCARU, CRINA MARIA
       VOCAL: LAURELL, FREDRIK
  Resum de tesi: Las fuentes láser de banda ancha y ancho de línea estrecho sintonizables en el rango de longitud de onda del infrarrojo medio (IR medio) son de gran interés en todas las escalas de tiempo por sus diversas aplicaciones en espectroscopia, imágenes, comunicación óptica y ciencias médicas, por nombrar algunas. Una aplicación muy importante de las fuentes láser de IR medio de ancho de línea estrecha sintonizable de alta potencia en el rango de longitud de onda de 2 µm es la capacidad de bombear osciladores ópticos paramétricos (OPO) de IR medio en cascada para generar longitudes de onda sintonizables más allá de 4 µm, usando cristales semiconductores no lineales tales como ZnGeP2 (ZGP) o GaAs con patrón de orientación (OPGaAs). Estos cristales tienen muy buenas propiedades ópticas lineales y no lineales junto con una buena transparencia más allá de las longitudes de onda de 4 µm, a diferencia de los materiales a base de óxido como MgO:PPLN que tienen una fuerte absorción de multifonones más allá de las longitudes de onda de 4 µm. Sin embargo, tanto ZGP como OP-GaAs no pueden ser bombeados por láseres de 1 µm disponibles comercialmente debido a absorciones lineales y no lineales por debajo de 2 µm de longitud de onda.En esta tesis, hemos demostrado algunas fuentes de alta potencia sintonizables de 2 µm de nanosegundos y picosegundos de alta tasa de repetición con muy buena calidad de haz espacial. Además, hemos demostrado una OPO basado en MgO:PPLN de picosegundos resonante para el campo idler en el IR medio, con generación de segundo armónico (SHG) intracavidad. Esto permite cubrir la brecha de longitud de onda esencial entre 1.064 µm y 1.45 µm cuando se bombea con láser de bra de Yb a 1.064 µm. Esta brecha de longitud de onda generalmente no está cubierta por los SRO basados en MgO:PPLN, que resuenan el campo señal, debido a la transparencia del material de MgO:PPLN, que no permite que el campo idler supere los 4 µm de longitud de onda, lo que restringe el alcance del campo señal por debajo de 1.45 µm.Debido al requisito del bombeo síncrono, los OPOs suelen ser relativamente voluminosos y de gran tamaño, lo que puede restringir su utilidad práctica en aplicaciones con limitaciones de espacio. Abordamos este desafío demostrando un sistema de picosegundo compacto de alta tasa de repetición de resonancia simple (SRO) con un espejo retro re ector intracavidad en bra (IMRF) que permite una reducción doble en el factor de forma. Este IMRF OPO demuestra una alta sintonización de longitud de onda de 1.45 µm a 4 µm con un alto brillo espectral y una calidad de haz de salida excepcionalmente buena.En nuestro intento de reducir aún más el tamaño y la complejidad de las fuentes de conversión de frecuencia no lineal, hemos demostrado la primera generación óptica paramétrica (OPG) y ampli cación (OPA) de un solo paso en MgO:PPLN con un récord de alta e ciencia de conversión de >59% sin necesidad de ningún láser de inicio. Hemos demostrado un umbral de energía de bombeo récord bajo de 7,5 nJ, que es notablemente pequeño y abre una nueva área de investigación sobre dispositivos de conversión de frecuencia de un solo paso basados en OPG/OPA. Nuestro sistema es altamente sintonizable cerca de la región de 2 µm con >8 W de potencia de salida de un solo paso mientras se bombea con 14 W de potencia de bombeo a 1064 nm.Finalmente, en esta tesis, hemos demostrado el primer OPO de picosegundos con ajuste de fases (mode-locked) con record en potencia de salida y un ancho de banda espectral cerca de la región de longitud de onda de 2 µm. Un dispositivo de este tipo se puede utilizar como una fuente supercontinua mode-locked de alto brillo espectral para una gran variedad de aplicaciones.
 • WINKLER, PAMINA: Novel planar photonic antennas to address the dynamic nanoarchitecture of biological membranes
  Autor/a: WINKLER, PAMINA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/10/2020
  Data de lectura: 27/11/2020
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: ICFO: Videoconferència per COVID-19 http://s.ic.fo/LxpQG
  Director/a de tesi: GARCÍA PARAJO, MARÍA
  Tribunal:
       PRESIDENT: WIENTJES, INA EMILIA
       SECRETARI: VAN HULST, NIEK
       VOCAL: SEZGIN, ERDINC
  Resum de tesi: La membrana plasmática separa el entorno intracelular del extracelular y está compuesta por una multitud de diferentes proteínas y lípidos. Su organización está fuertemente interconectada a su función, y es sensible a perturbaciones tanto de la actina cortical posicionada internamente en proximidad con la membrana, así como de una red extracelular en contacto próximo con la membrana exterior. Estas perturbaciones ocurren a distintas escalas temporales y espaciales, llegando a unos pocos nanómetros. Dada la estrecha relación entre la organización de la membrana y su función biológica, es tremendamente importante entender como lípidos y proteínas se organizan dinámicamente a la escala nanométrica y como se ven afectados por su entorno. El objetivo principal de esta tesis doctoral se centra en alcanzar este entendimiento.Las antenas fotónicas son nano-estructuras metálicas que incrementan la radiación electromagnética en regiones nanométricas (< 20 nm) del espacio. En esta tesis doctoral, hemos fabricado y utilizado plataformas con matrices de antenas en oro, y con regiones de confinamiento entre 10-45 nm. Además, hemos combinado estas antenas con la técnica de ¿fluorescence correlation spectroscopy (FCS)¿ a fin de obtener información espaciotemporal a la nano-escala en membranas biológicas, junto a la sensibilidad de detectar moléculas individuales a altas concentraciones.En esta disertación, describimos primero la fabricación de antenas fotónicas y caracterizamos su rendimiento utilizando técnicas de microscopía electrónica y FCS de moléculas individuales en solución. Nuestros resultados demuestran factores de incremento de la fluorescencia entre 104-105, en regiones ultra-confinadas, y una capacidad para detectar moléculas individuales en rango de concentraciones de micro-molares.Una vez validadas nuestras herramientas, nos enfocamos en su uso para el estudio dinámico de la organización de membranas lipídicas miméticas a escala nanométrica. En el caso de composiciones ternarias de lípidos insaturados, saturados y colesterol, hemos descubierto la existencia de heterogeneidades nanoscópicas y transitorias que coexisten tanto en las regiones ordenadas como desordenadas de las membranas lipídicas.El siguiente capítulo contiene resultados enfocados a estudiar el efecto del entorno extracelular en la organización dinámica de este tipo de capas lipídicas. Para ello, y como modelo, preparamos membranas lipídicas cubiertas de ácido hialurónico (HA), un componente abundantemente expresado en la matriz extracelular. Combinando FCS con microscopia y espectroscopia de fuerzas atómicas, logramos resolver la influencia de HA a escala nanométrica en la organización de la fase ordenada de las membranas lipídicas. Nuestros resultados indican la existencia de un efecto sinérgico entre HA y colesterol en el reordenamiento de la membrana a la nano-escala.El siguiente tema de investigación en esta tesis doctoral se enfoca a la aplicación de antenas fotónicas y FCS para el estudio de dominios lipídicos enriquecidos de colesterol en la membrana plasmática de células vivas. La utilización de estas antenas nos ha permitido, por primera vez, remontar la barrera de 30 nm, y demostrar de manera inequívoca la existencia de dominios enriquecidos en colesterol en células vivas con una resolución espacial de 10 nm.Finalmente, hemos demostrado la capacidad de multiplexado de nuestras antenas fotónicas, combinando una iluminación y detección en campo amplio utilizando una camera sCMOS. Describimos la implementación de nuestro esquema, así como también medidas que demuestran la detección simultánea de fluorescencia en más de 200 antenas. De manera importante, demostramos la obtención de curvas de FCS en 50 antenas simultáneamente, tanto en solución como en células vivas. Esta disertación culmina con una breve discusión de los resultados más importantes de esta investigac

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS

 • VÉLEZ RESTREPO, MARÍA ISABEL: El museo de arte como Obra Arquitectónica y Artística
  Autor/a: VÉLEZ RESTREPO, MARÍA ISABEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
  Departament: (RA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 21/10/2020
  Data de lectura: 17/12/2020
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: ETSAB (Per videoconferència-COVID 19) - UPC Campus Sud - enllaç: meet.google.com/ido-ezhp-vba
  Director/a de tesi: ESCODA PASTOR, MARIA CARMEN | ZARAGOZA DE PEDRO, MARIA ISABEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: MIOTTO BRUSCATO, UNDERLEA
       SECRETARI: ESQUINAS DESSY, JESÚS
       VOCAL NO PRESENCIAL: ARÉVALO RODRÍGUEZ, FEDERICO MANUEL
  Resum de tesi: El tema de esta investigación se centra en el estudio de las relaciones y transformaciones del Museo de Arte como obra arquitectónica y como obra artística simultáneamente. Siendo el concepto de obra, el resultado de un proceso de pensamiento que atraviesa a las dos disciplinas, arquitectura y arte. En tanto ambas, han construido el cuerpo ideario y material de éste, planteándolo no solo diverso, en temporalidades paralelas, sino migrando conocimientos de manera transversal entre ellas, construyendo el museo de arte como obra artísticaEl Museo de Arte estará vigente, teniendo como interlocutores a artistas y arquitectos, que, junto a otras disciplinas, construirán su existencia, con programas múltiples, diversos y ¿participativos¿. Ya que su presencia en la actualidad no es únicamente física, se desarrollan e implantan otras existencias de este, sin la materialidad del edificio, y otras realidades son y serán posibles en la multiplicidad de apariencias del mismo.El Museo es una idea que adquiere múltiples formas, bien sea construibles, habitables, indescifrables, invisibles

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

 • BELTRAN BORRÀS, JÚLIA: Una visió històrica com a eina projectual: el cas de Morella
  Autor/a: BELTRAN BORRÀS, JÚLIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/10/2020
  Data de lectura: 11/12/2020
  Hora de lectura: 16:00
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/sem-zyty-vph
  Director/a de tesi: SAURA CARULLA, MAGDALENA
  Tribunal:
       PRESIDENT: FERRER FORES, JAIME JOSE
       SECRETARI: CARABI BESCOS, GUILLEM
       VOCAL: BAGNATO, VINCENZO PAOLO
       VOCAL: RIPOLL MASFERRER, RAMON
       VOCAL NO PRESENCIAL: TORRES PAREDES, EDGAR ALBERTO
  Resum de tesi: Per a què serveix la història a l¿arquitecte en el món actual? La recerca indaga sobre el paper del projectista en el moment de recuperar els precedents històrics que influeixen en el projecte arquitectònic, i presenta una síntesi de les teories i aproximacions al tema de les darreres dècades. L¿objectiu principal és elaborar una metodologia útil per comprendre la forma urbana, els edificis i l¿espai públic des del present, mirant enrere per entendre el significat de les coses, i demostrar amb exemples que en diferents èpoques la història ha estat una eina projectual que ha permès a l¿arquitecte trobar l¿equilibri entre permanència i canvi en el moment de modificar un lloc i oferir als usuaris un nou indret on estan presents els records i les esperances. Per explorar les relacions entre el projecte i la història s¿analitza l¿arquitectura del principal cas d¿estudi, Morella, a partir de fotografies, dibuixos històrics, plans urbans, cartografia actual i antiga, i informes etnogràfics. La metodologia inclou estudis dialògics, morfològics, Space Syntax, i observacions de la ciutat. El resultat és un estudi longitudinal sobre Morella com únic cas d¿estudi en el qual convergeixen el coneixement configuratiu de la forma urbana, la cultura i la ideologia dels arquitectes que han intervingut i, finalment, la vida dels habitants del lloc. Tal com conclou aquest treball, la metodologia utilitzada és útil per elaborar una nova interpretació arquitectònica de Morella i per donar explicacions sobre com i perquè la ciutat ha anat adoptant la forma que té.

RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT

 • FÀBREGA ALSINA, CARLES: Albitization of the granitic basement of the Guilleries and Roc de Frausa Massifs (NE Spain) in relationship to the Permian - Triassic palaeosurface.
  Autor/a: FÀBREGA ALSINA, CARLES
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
  Departament: Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 06/11/2020
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PARCERISA DUOCASTELLA, DAVID | GÓMEZ GRAS, DAVID MANUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: ALFONSO ABELLA, MARIA PURA
       SECRETARI: MARTÍN MARTÍN, JUAN DIEGO
       VOCAL: THIRY, MÉDARD
  Resum de tesi: Els granítoids Hercinians que comformen el nucli dels mass íssos de les Guilleries i el Roc de Frausa (NE Espanya)pres enten una facies verm ella d¿alteraci ó sota la discordança Permo-Triàssica caracteritzada per una intensa oxidació,albitització de la plagiòclasi, cloritització de la biotita, microclinització del feldspat potàssic i dissolució parcial del quars.L¿albitització forma un perfil vertical de 150-200 m de potència on la major intens itat de l¿alteraci ó es produeix a la partsuperior del perfil aprop de la discordança i va decreixent amb la profunditat de forma progressiva, fins a quedar restringidaa les parets de les fractures en les parts més inferiors dels perfil. L¿albititzaci ó presenta una gran continuïtat lateral, del¿ordre de des enes de quilòmetres, sota la discodança Permo-Triàssica regional. Aquesta disposició espaial suggereix quel¿albitització es va produir per la interacció del sòcol Hercinià pròxim a la superfície Permo-Triàssica amb aqüífers estables,desenvolupant-se també de forma similar en les altres litologies del paleozoïc. La composició isotópica de l¿oxígen de laplagiòclasi albititzada (11-13¿), el felds pat potàssic microclinizat (12-14¿) i el quars s econdàri (¿ 12¿) pres enta valorssignificativament més alts que els seus equivalents primaris i indiquen que la interacci ó de la roca amb l¿aigua s ¿hauriaproduït a temperatures al voltant de 55ºC, i a profunditats de l¿ordre de centenars de metres . Les datacions del felds patpotàssic microclinitzat (K-Ar) i la monazita secundària (U-Th-Pbtotal) presents a les facies albititzades indiquen que elsperfils es van desenvolupar durant el peri òde Permo-Triàs s ic. La zona s ituada entre el perfil d¿albititzaci ó i la paleosuperfíciesensu stricto consistiria probablement en un regolit tou desenvolupat en els mateixos granito ïds i posteriorment erosionatdurant el Triassic Inferior i Mitjà, tal com indiquen els extensos dipòsits detrítics vermells rics en quarsarenites (i.e. faciesBuntsandstein) dipositats en els rifts Tri àssics de les Serralades Costaneres Catalanes i dels Pirineus.Tots aques ts factors s uggereixen que els perfils d¿albititzaci ó vermells registren una extensa alteració sòdica del basamentcristal·lí en estreta relació amb la paleosuperfície Permo ¿Triàssica i els ambients salins del paisatge Permo-Tri àssic.Perfils d¿albitització de les mateixes característiques han estat descrits al Mass ís Central Francés i al massís dels Sudetes(Polònia), suggerint la hipòtes i que aques t tipus d¿albititzaci ó va ser una alteració ampliament extesa durant el peri òdePermo-Triàssic que va afectar de forma similar a les diferents litologies del basament Hercini à pròxim a la superfície.

TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA

 • RASAEIFAR, BAHAREH: Structure-Function Studies of Bombesin and Bradykinin Receptors and their Ligands for new Therapeutic Opportunities
  Autor/a: RASAEIFAR, BAHAREH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
  Departament: (DEAB)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 27/10/2020
  Data de lectura: 10/12/2020
  Hora de lectura: 15:30
  Lloc de lectura: ETSEIB: videoconferència a l'enllaç videoconferència https://meet.google.com/onx-gfhu-vqj
  Director/a de tesi: PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS
  Tribunal:
       PRESIDENT: ALKORTA OSORO, IBON
       SECRETARI: GARRIGA SOLE, PERE
       VOCAL: RICART PLA, JOSÉ MANUEL
  Resum de tesi: Los receptores acoplados a proteína G representan la familia más grande de proteínas de membrana en células eucariotas con más de 800 miembros. La razón de su importancia radica en su función, siendo responsable del mecanismo primario de transducción de señales desde el lado extracelular al citosol de las células. Además, son responsables de controlar el transporte de vesículas, el canal iónico y la actividad enzimática. Un defecto en el proceso de transducción de señales de los GPCR causa trastornos en los órganos del cuerpo como cáncer, daltonismo, obesidad, dolor, depresión, adenoma hipertiroideo, diabetes, esquizofrenia. De ahí que, debido al importante papel que desempeñan en el organismo, son el objetivo del 30% de los medicamentos del mercado. El desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a los GPCR depende en gran medida de un conocimiento sólido de las relaciones estructura-función.A pesar de la variedad de GPCR codificados en el genoma humano, exhiben la misma arquitectura, representan una gran variación en la estructura. Además, a pesar de los esfuerzos realizados para determinar las estructuras cristalinas de las G-PCR, aún existen numerosos desafíos para la cristalización de las mismas y tambien hay muchas GPC cuya estructura no está determinada. El modelado de homología es un método que puede ayudar a estudiar tanto la estructura como la función de los GPCR y puede proporcionar más información cuando el proceso continúa con el cribado virtual. El modelado de homología con la ayuda de la simulación de dinámica molecular puede descubrir el comportamiento dinámico de los GPCR mediante el descubrimiento de su cambio conformacional. Este método es un método económico para descubrir nuevos fármacos, así como para explicar su relación estructura-actividad y farmacología en el paso previo a los métodos experimentales. En el presente estudio, construimos una estructura en 3D de seis GPCR, incluido el receptor muscarínico M3, el receptor de bradicinina B1, el receptor de bradiquinina B2, el receptor de neuromedina (BB1R), el receptor de péptido liberador de gastrina (BB2R) y el receptor de bombesina subtipo 3 (BB3R). Los modelos se construyeron utilizando la estructura más cercana a la más cercana disponible en el árbol filogenético como plantilla.Con respecto al muscarínico M3, el objetivo del estudio fue la evaluación del refinamiento de la estructura mediante dinámica molecular y el efecto de la selección de la plantilla, la presencia de un ligando en el proceso de refinamiento sobre la precisión de los modelos construidos. En lo que respecta al receptor de bradicinina, los modelos de receptor de bradicinina B1 y receptores de bradicinina B2 se construyeron en un estudio previo del grupo. Luego, se realizó la definición del farmacóforo y el posterior cribado virtual condujo al descubrimiento de algunas moléculas pequeñas nuevas con actividad antagonista. En el presente estudio, se comparó el farmacóforo de los dos receptores para comprender las características moleculares específicas de los ligandos de bradicinina de moléculas pequeñas que los hacen selectivos para cada uno de estos receptores.para descubrir los nuevos andamios químicos para los tres receptores de bombesina se construyeron modelos de cada subtipo del receptor y se realizó el refinamiento para cada uno de los modelos.Los resultados del presente estudio muestran que en el proceso de refinamiento, cuanto más cerca está la plantilla del receptor objetivo y el uso de un ligando en el proceso de refinamiento puede conducir a modelos de modelos precisos. la selectividad de los receptores de bradiquinina de moléculas pequeñas se identificó adecuadamente mediante la comparación de los farmacóforos de dos receptores.el estudio de las características de los receptores de bomcondujo al descubrimiento de nuevas moléculas pequeñas con actividad antagonista para BB1R y residuos importan

TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME

 • PESIC, NIKOLA: Geo-climatic potential for advanced natural ventilation comfort cooling approach in mid-rise office buildings in the north-western Mediterranean
  Autor/a: PESIC, NIKOLA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
  Departament: Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 22/10/2020
  Data de lectura: 17/12/2020
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: ETSAB (Per videoconferència-COVID 19) - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649 - videoconferència: meet.google.com/gag-gtii-amc
  Director/a de tesi: MUROS ALCOJOR, ADRIAN | ROSET CALZADA, JAIME
  Tribunal:
       PRESIDENT: ZAMORA MESTRE, JOAN LLUIS
       SECRETARI: NOVLJAN, TOMAZ
       VOCAL NO PRESENCIAL: WADEL RAINA, GERARDO FABIAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: ACHA ROMÁN, CONSOLACIÓN ANA
  Resum de tesi: El objetivo de esta investigación es evaluar el potencial geo-climático para el ahorro de energía de enfriamiento de confort en los edificios de oficinas de mediana altura aplicando el concepto de ventilación natural avanzada (ANV). El enfoque es en la costa Mediterránea de Cataluña y las ubicaciones geográficas seleccionadas: Barcelona, Terrassa y Tarragona. La primera parte de investigación evalúa el potencial climático de ventilación natural (CPNV)¿un nivel teórico de disponibilidad de ventilación natural (NV) aplicando el modelo de confort térmico adaptativo. Para una comparación de los potenciales geo-climáticos en un contexto regional más amplio, están elegidas las ubicaciones a lo largo del Mediterráneo Norte: Valencia, Marsella, Roma, Koper, Split, Atenas y Nicosia. Los resultados confirman que NV es factible principalmente desde abril hasta octubre, mientras que en julio y agosto es considerablemente limitada. La segunda parte del trabajo examina los ahorros de energía de enfriamiento de un hipotético modelo ¿A¿ del edificio de oficinas de media altura. Las simulaciones de rendimiento de edificios (BPS) en la región de Cataluña demuestran una reducción anual de cargas de enfriamiento entre 22% y 51%. El mismo modelo posicionado a lo largo del Mediterráneo Norte muestra la reducción de las cargas anuales en un rango más amplio, entre 6% y 51%. La siguiente sección evalúa los niveles de vulnerabilidad al cambio climático aplicando escenarios climáticos para los años 2050 y 2080. Se indica que el potencial de ANV se reducirá cerca de cero en julio y agosto de 2080. Sin embargo, la introducción de unas técnicas de enfriamiento asistidas demuestra que ese impacto puede ser absorbido aproximadamente a la escala previamente evaluada en el horizonte de 2050. La última parte de investigación exhibe que el modelo ¿B¿ tiene un mejor nivel de la eficiencia energética del enfriamiento de confort: se fusionan técnicas de NV seleccionadas para aprovechar las temperaturas exteriores nocturnas más bajas por medios pasivos, cuyo potencial se refleja sobre la disminución de las cargas de enfriamiento activo diurno. Para este propósito, el modelo posicionado en Barcelona consigue la reducción anual de las cargas de enfriamiento en un 65% en las condiciones meteorológicas actuales. En conclusión, bajo las configuraciones climáticas proyectadas para 2050 y 2080, en Barcelona, Terrassa y Tarragona, la serie de BPS muestra un mayor nivel de resiliencia climática con la reducción de las cargas de enfriamiento entre 53% y 59%.El aporte clave de la investigación se encuentra en BPS experimentales del modelo ¿A¿ donde se detectan las debilidades del sistema ANV como consecuencia del cambio climático estimado. En relación con los rendimientos de enfriamiento limitados, ANV se cambia de un concepto autónomo a ser parte de un sistema de ventilación más complejo con los ciclos específicos diurnos y nocturnos. Este nuevo enfoque de diseño establecido basado en el almacenamiento dinámico de calor se asocia con una introducción del aire exterior con temperaturas más bajas durante la noche y las primeras horas de la mañana, como menos afectado por el futuro cambio climático regional. Un impulso ventajoso logrado en el desempeño energético se categoriza a través de las fortalezas y oportunidades. Por lo tanto, el modelo "B" representa la forma del edificio receptivo al clima con un sistema de enfriamiento de confort integrado sensible, lo que ofrece un mayor nivel de eficiencia energética, visto también como un factor adquirido de resiliencia frente a las amenazas estimadas del cambio climático. Tal prototipo de edificio hipotético puede resultar como un contribuyente beneficioso en el proceso actual de despliegue rápido de fuentes de energía renovables en el sector de la construcción regional, observado también desde la perspectiva de la transición energética en cur

TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

 • ARDANUY DELLA, ANTONI: DSP-BASED CW LIDARS for clouds and aerosol
  Autor/a: ARDANUY DELLA, ANTONI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 10/09/2020
  Data de lectura: 14/12/2020
  Hora de lectura: 09:30
  Lloc de lectura: Videoconferència: meet.google.com/mnu-obrw-qda - (Aula Teleensenyament - B3 - ETSETB - Campus Nord)
  Director/a de tesi: COMERON TEJERO, ADOLFO
  Tribunal:
       PRESIDENT: ARTAL LATORRE, EDUARDO
       SECRETARI: RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO ANTONIO
       VOCAL: GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL
  Resum de tesi: Aquesta tesi té com a objectiu explorar els límits dels lidars compactes (radars làser) de baixa potència de pic, baix cost, tot basat en semiconductors per a la detecció remota de núvols i aerosols atmosfèrics amb resolució en distància. Els sistemes investigats es basen en díodes làser per a l 'emissor, fotodíodes d'allau per al receptor i processadors digitals de senyal per a processar els retorns atmosfèrics i el control del sistema. Els sistemes estudiats es basen en l'ús de seqüències M i altres de derivades, el que permet recuperar la informació de la distancia dependent dels ecos del retorn, al mateix temps que té gairebé el mateix nombre d'uns i zeros per maximitzar la potència mitjana transmesa amb una potència de pic limitada. L'ús de processadors digitals per generar seqüències de modulació i retorns del lidar permet sistemes amb capacitat de canviar de configuració àgil i l'ús de seqüències molt llargues, mantenint el temps de processament pràcticament insignificant en comparació amb el temps dedicat a transmetre la sortida modulada del pols làser i rebre ecos de l'atmosfera (temps de mesurament). Els desenvolupaments teòrics són provats i demostrats amb resultats experimentals obtinguts amb dos prototips lidar dissenyats i construïts segons el marc teòric. La detecció de base de núvols fins a 8 km s'ha aconseguit amb potències de transmissió de 125 mW de potència en infraroig proper (quasi visible, 785 nm de longitud d'ona), amb resolució espacial de 70 a 100 m i resolució de temps de 30 segons a 4 minuts. Els aerosols en altituds més baixes també s'observen sota condicions de càrregues d'aerosols elevades. A més de nous desenvolupaments en sistemes lidar de baix cost per a la detecció de partícules en suspensió a l'atmosfera, els desenvolupaments tècnics d'aquest treball també preparen el camí per al disseny de sistemes de detecció de gasos de baix consum, amb resolució en distància, per exemple , en entorns industrials. Després d'un capítol introductori, el capítol 2 revisa els principis bàsics dels sistemes lidar i es centra en els sistemes d'ona contínua amb modulació amb seqüència pseudoaleatòries de la potència transmesa i les restriccions establertes per l'exigència d'un transmissor de potència de baixa potència de pic. El capítol 3 comentaris els diferents tipus de seqüències digitals per a la modulació de potència que es poden utilitzar, amb la restricció del cicle mitjà de treball del 50%, selecciona les millors per ser investigades en l'estudi experimental i desentranya alguns dels problemes associats amb el possible comportament no lineal del fotoreceptor. El capítol 4 presenta el rendiment teòric del sistema, que es compara amb un model que té en compte les limitacions tècniques i les no idealitats dels components bàsics del sistema. El capítol 5 estableix el disseny complet dels prototips que s'han construït i provat, que es presenten en el capítol 6. El capítol 7 presenta les proves i els resultats de camp obtinguts amb prototips construïts d'acord amb el disseny discutit en el capítol 5. El capítol 8 presenta les conclusions i s'esbossen possibles línies obertes pel treball de la tesi. Dos apèndixs (capítol 9) desenvolupen més detalls sobre l'efecte perjudicial del comportament no lineal en la cadena receptora i aspectes pràctics del procediment d'alineació entre el transmissor LIDAR i l'òptica receptora.
 • CASAS MANZANARES, NOÉ: Injection of linguistic knowledge into neural text generation models
  Autor/a: CASAS MANZANARES, NOÉ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 28/10/2020
  Data de lectura: 14/12/2020
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Videoconferència per COVID-19: meet.google.com/qjh-wihp-wff - (Aula Teleensenyament - B3 - Campus Nord)
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ FONOLLOSA, JOSE ADRIAN | RUIZ COSTA-JUSSA, MARTA
  Tribunal:
       PRESIDENT: BOLEDA TORRENT, GEMMA
       SECRETARI: BONAFONTE CAVEZ, ANTONIO JESUS
       VOCAL NO PRESENCIAL: SENNRICH, RICO
  Resum de tesi: El lenguaje es una construcción orgánica que surge de la necesidad de comunicación, y que cambia a lo largo del tiempo, influenciado por múltiples factores, resultando en estructuras del lenguaje donde se mezclan construcciones morfológicas y sintácticas regulares con otros elementos irregulares. La lingüística tiene como objetivo el formalizar estas estructuras, proponiendo interpretaciones de los fenómenos subyacentes. Sin embargo, la lingüística no es suficiente para caracterizar de manera completa las estructuras del lenguaje, ya que éstas se encuentran intrínsicamente ligadas tanto al significado -al restringir y modular éste la aplicabilidad de los fenómenos lingüísticos- como al contexto y al dominio.Las técnicas de traducción automática clásicas empleadas por los sistemas basados en reglas, se basan en formalismos lingüísticos, haciendo uso de miles de reglas morfológicas y gramaticales para analizar texto del idioma de origen y traducirlo al idioma de destino, intentando mantener la carga semántica original. Aunque este tipo de traducción procesa adecuadamente la estructuras de bajo nivel del lenguaje, muchas estructuras dependientes del significado no son analizadas correctamente.Los sistemas de procesado del lenguaje natural dominantes, en cambio, se entrenan usando texto como datos de entrada. Dicho texto se procesa como una secuencia de elementos discretos, normalmente definidos como trozos de palabras o sub-palabras, que se agrupan en una estructura de diccionario que es confecccionado estadísticamente de modo que se maximice el reuso de sus sub-palabras al codificar el texto de entrenamiento. En todo este proceso, no hay ninguna noción explícita de conocimiento lingüístico, ni morfemas, ni información morfológica, ni relaciones sintácticas entre palabras o grupos jerárquicos.El objetivo de esta tesis es hibridizar los sistemas neuronales y los sistemas basados en reglas lingüísticas, de manera que el resultado pueda mostrar la flexibilidad y buenos resultados de los primeros, pero teniendo una base lingüística que le permita tanto mejorar la calidad del texto generado en los casos en los que simplemente más datos no lo consiguen, como establer unas dinámicas de funcionamiento internas que sean entendibles por humanos, a diferencia de la naturaleza de "caja negra" de los sistemas neuronales normales. Para ello, se proponen técnicas para enriqueces las sub-palabras con información lingüística de nivel de palabra, ténicas para prescindir de las sub-palabras y basarse únicamente en el lema y los rasgos lingüísticos de las palabras, y técnicas para dirigir el orden de generación de texto mediante dependencias sintácticas.Los principales resultados de los métodos propuestos son la mejora en la calidad de traducción en sistemas neuronales a los que les inyectamos información lingüística, especialmente en escenarios de lenguas morfológicamente ricas con texto de distinto dominio, y el control directo del proceso de generación al ligarlo a las estructuras sintácticas del texto.

URBANISME

 • PACHECO DIAZ, JOSÉ IGNACIO: Cuernavaca: Ciudad de Fraccionamientos Residenciales de Baja Densidad (1900-1997)
  Autor/a: PACHECO DIAZ, JOSÉ IGNACIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: URBANISME
  Departament: Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 29/10/2020
  Data de lectura: 09/12/2020
  Hora de lectura: 17:00
  Lloc de lectura: ETSAB (Per videoconferència-COVID 19) - UPC Campus Sud - enllaç: meet.google.com/spz-xeih-hpo
  Director/a de tesi: ROCA BLANCH, ESTANISLAO | CUROS VILA, JUAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: MONCLUS FRAGA, FRANCISCO-JAVIER
       SECRETARI: MORENO SANZ, JOAN
       VOCAL NO PRESENCIAL: VARGAS MATA, MARÍA ISABEL
  Resum de tesi: Con esta tesis investigo el crecimiento urbano de Cuernavaca, de 1900 a 1997, para entender la configuración de forma urbana actual y la dinámica del proceso de crecimiento en el marco de un fuerte capitalismo concurrencial. Explicar cómo se ha ido integrando el suelo agrícola o baldío al uso urbano, partiendo de una villa poco poblada de 70 ha, hasta llegar a alcanzar una extensión de18 km2 con densidad media de 180 hab./ ha, sin planificación urbanística. Su forma urbana estuvo condicionada desde su fundación española por la topografía: la ciudad está sobre una loma alargada en pendiente de montaña situada entre dos profundos barrancos, que corren casi paralelos de norte a sur y que limitaron su crecimiento.Mi hipótesis o afirmación principal es que el modelo de urbanización de Cuernavaca fue producto de un proceso de formación de ciudad media, donde la cercanía a la gran metrópoli creó una demanda de vivienda de segunda residencia y la respuesta vino desde las clases dominantes del sistema político mediante la usurpación de suelo agrícola social formando grandes bolsas de suelo para la especulación urbana; posibilitado por la falta de un marco normativo, la carencia de planificación urbana y la corrupción.Demuestro cómo estas urbanizaciones residenciales de baja densidad llamados `fraccionamientos¿ han estructurado el trazado actual de Cuernavaca, un tema que me condujo a otros íntimamente relacionado con este asunto: el de los agentes inmobiliarios y sus intereses y sus estrategias. El trabajo se ejemplifica con la revisión empírica de dos zonas: Lomas de Ahuatlán sobre las lomas al oeste de la ciudad y al este con los Llanos de Ahuatepec, donde en el primer tercio del siglo XX un gobernador y su familia se apropiaron de cientos de miles de metros cuadrados de suelo social, creando el fraccionamiento Vista hermosa: la más grande urbanización al estilo company town, orientando el crecimiento hacia el valle, al este del centro histórico. En Lomas de Ahuatlán se crea en 1997 un gran desarrollo inmobiliario junto con una serie de fraccionamientos que acompañaron este crecimiento. Tendencia del modelo de urbanización seguida y replicada por otros agentes inmobiliarios a veces sin preparación, que urbanizan otras zonas de la ciudad. Las formaciones suburbanas de baja densidad en la forma de fraccionamientos se destinaron originalmente a segunda residencia para un segmento de altos ingresos que vacacionaba desde ciudad de México, pero con el tiempo y debido a la saturación del mercado se adaptaron para primera residencia de clases altas y medias. Estos poblamientos estuvieron limitados por las mismas características topográficas ya mencionadas, aunado a la poca inversión en infraestructura, esto llevó a que la agregación de puentes a lo largo del período condicionara ese crecimiento. Tomando en cuenta que en 1900 el 90% del suelo del municipio era de propiedad social ¿ejidal o comunal¿ la adquisición de suelo por parte de urbanizadores fue mediante la acción de compra ilegal, despojo u otras acciones judiciales fraudulentas. Esta tendencia de las primeras seis décadas del periodo estudiado duplicaba cada diez años el suelo urbano, expandiendo la antigua Villa.En el último tercio del siglo veinte, con la presión de los movimientos sociales urbanos se crearon las colonias populares o proletarias, lotes más pequeños, calles más estrechas y sin zonas verdes. En este periodo se ubican también colonias populares creadas por invasión y posterior regularización con tolerancia del partido político gobernante. Se observa como el crecimiento de Cuernavaca a partir de 1997 se ralentiza y se dispersa hacia la periferia, sobre todo a la conurbación con los municipios al sur y oeste; Temixco, Jiutepec y Tejalpa, al mismo tiempo que la oferta de suelo se multiplicó, cubriendo diversos estratos y tipologías.

Darrera actualització: 26/11/2020 06:11:22.