Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Dipòsit i avaluació / Tesis autoritzades per a la defensa

Tesis autoritzades per defensa

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

 • BELLVER BUENO, MÍRIAM: Image and video object segmentation in low supervision scenarios
  Autor/a: BELLVER BUENO, MÍRIAM
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
  Departament: (DAC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 07/01/2021
  Data de lectura: 26/03/2021
  Hora de lectura: 09:30
  Lloc de lectura: Aula D5-010 FIB - UPC Campus Nord - Videoconferència: https://meet.google.com/nzz-haai-bta
  Director/a de tesi: TORRES VIÑALS, JORDI | GIRÓ NIETO, XAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: AKATA, ZEYNEP
       SECRETARI: MORENO NOGUER, FRANCESC D\'ASSIS
       VOCAL NO PRESENCIAL: KALANTIDIS, YANNIS
  Resum de tesi: La visió per computador té un paper clau en la intel·ligència artificial pel ric contingut semàntic dels píxels i la ubiqüitat de càmeres avui en dia.  El contingut multimèdia creix exponencialment degut a què les xarxes socials tenen una gran influència en la nostra societat, i a que l¿accés a l¿internet és cada cop més generalitzat. Aquesta contextura permet  la recol·lecció de grans bases de dades que impulsen avenços gràcies a les xarxes d¿aprenentatge profund. Des de generació d¿Imagenet, una base de dades de gran escala pel problema de classificació d¿imatges, moltes tasques de visió s¿han beneficiat de les xarxes d¿aprenentatge profund. D¿entre les diferents tasques de visió, localitzar objectes en imatges i vídeos és de les més rellevants, ja que té moltes aplicacions en àmbits com la conducció autònoma, la videovigilància, l¿edició d¿imatges i vídeos, el diagnòstic mèdic per imatge, i aplicacions biomètriques d¿entre altres. La localització d¿objectes es pot resoldre amb el que popularment s'anomenen bounding boxes, o amb segmentacions a nivell de píxel, sent aquesta segona una una tasca més complexa. En aquesta tesis investiguem la segmentació d¿instàncies, que consisteix en, a partir d¿una imatge o un vídeo, predir segmentacions de cada instància que hi apareix de certes categories semàntiques. Per tal d¿entrenar un model de segmentació, les solucions actuals entrenen amb grans bases de dades que tenen anotacions a nivell de píxel. Aquests anotacions són molt costoses d¿obtenir ja que es requereix molt temps de feina manual. A més, per certes anotacions és necessària la intervenció d¿experts, com per exemple per imatges mèdiques. Per aquests motius hi ha molt interés tant en sistemes que es puguin entrenar amb formes més senzilles d¿anotacions com en sistemes semi-supervisats. En algunes tasques l¿esforç d¿anotar no només es requereix per les dades d¿entrenament, sinó que també és necessari en fase de testeig. En certs models semi-automàtics l¿usuari ha d¿introduir alguna mena d¿anotació per tal de què funcioni el sistema. Un exemple d¿aquest tipus de tasca és la segmentació semi-supervisada d'objectes en vídeos, on es necessita com a entrada al sistema una màscara a nivell de píxel per cada objecte que es vulgui segmentar en la primera imatge del vídeo. A continuació, el model prediu segmentacions per la resta del vídeo. Aquesta inicialització és imprescindible per obtenir màscares precises, però és molt costosa. Una alternativa és treballar amb senyals més fàcils d¿obtenir. Aquesta tesis explora diferents nivells de supervisió per la tasca de segmentació d¿instàncies, diferenciant entre supervisió en entrenament i en inferència. En concret, el nostre objectiu és treballar amb poca supervisió. En la primera part de la tesis presentem una arquitectura recurrent per la tasca de segmentació d¿objectes en vídeos, que es pot entrenar end-to-end de forma totalment supervisada, i que no requereix cap post-processament, és a dir, la sortida del model directament solventa la tasca final. La segona part es centra en reduir el cost d¿anotacions de bases de dades per entrenar models de segmentació d¿imatges. Explorem arquitectures semi-supervisades i presentem resultats quan només es disposa d¿un pressupost d¿anotació molt limitat. La tercera part de la tesis es centra en reduir el nivell de supervisió en sistemes semi-automàtics en inferència. En concret, investiguem la tasca de segmentació semi-supervisada d¿objectes en vídeos, tasca que tradicionalment requereix que l¿usuari indiqui quins objectes cal segmentar amb màscares a nivell de píxel. En canvi, nosaltres presentem un model que utilitza el llenguatge natural. Estudiem les bases de dades actuals i proposem una categorització d¿expressions de llenguatge per tal d¿identificar els majors reptes.

AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ

 • MONTAÑO SARRIA, ANDRES FELIPE: Object Manipulation Based on Tactile Information
  Autor/a: MONTAÑO SARRIA, ANDRES FELIPE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/02/2021
  Data de lectura: 18/03/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de reunions IOC, Planta 1, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Avinguda Diagonal, 647, 08028 Barcelona Enllaç Google meet: meet.google.com/hsf-souy-qop
  Director/a de tesi: SUAREZ FEIJOO, RAUL
  Tribunal:
       PRESIDENT: INDRI, MARINA
       SECRETARI: ROSELL GRATACOS, JOAN
       VOCAL: ROA, MAXIMO A.
  Resum de tesi: La manipulación diestra es la capacidad de cambiar la configuración (posición y/u orientación) de un objeto mientras es sostenido en la mano. Esta es una habilidad que ha permitido a los humanos usar herramientas e interactuar con el medio ambiente de forma efectiva. En las últimas décadas, los investigadores en robótica han trabajado para proporcionar la capacidad de ejercer manipulación diestra a los robots mediante el diseño de manos robóticas que imitan a la mano humana y mediante el desarrollo de aplicaciones que permiten realizar manipulación autónoma o teleoperación en entornos hostiles. A pesar de los avances logrados, gestionar las incertidumbres que existen en el mundo real es uno de los problemas en los que aún hay que seguir trabajando. Muchos enfoques existentes para controlar las manos robóticas, requieren información a priori sobre el objeto manipulado y sensores de alta fidelidad que normalmente se encuentran solo en laboratorios.El principal objetivo de esta tesis es desarrollar estrategias para la manipulación diestra de objetos desconocidos, utilizando la información táctil generada durante la prensión del objeto y el propio proceso de manipulación. En aplicaciones de manipulación basadas en información táctil, la mano robótica tiene acceso solo a datos táctiles y propioceptivos, además, no se conoce información a priori sobre el objeto manipulado. Esto va acorde con el mundo real, donde hay incertidumbre en los modelos de los objetos que se manipulan, así como en las mediciones de los sensores.En esta tesis se proponen nuevas estrategias de manipulación basadas en métodos heurísticos y de optimización del gradiente. Se eligieron tres índices para medir la calidad de la prensión durante la manipulación, los cuales están relacionados con la configuración de la mano, la calidad de la prensión y la configuración del objeto. A partir de una prensión inicial dada, las estrategias de manipulación pueden mejorar un índice de calidad o una combinación de ellos. Las estrategias de manipulación han sido validadas en experimentación real utilizando manos robóticas equipadas con sensores táctiles, permitiendo la ejecución de aplicaciones prácticas, como el reconocimiento de objetos, la optimización de fuerzas y la telemanipulación.

ENGINYERIA AMBIENTAL

 • BENVENISTE PEREZ, GABRIELA: Análisis de Ciclo de Vida de sistemas innovadores de almacenamiento eléctrico en Li-azufre para vehiculos
  Autor/a: BENVENISTE PEREZ, GABRIELA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA AMBIENTAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 27/11/2020
  Data de lectura: 05/03/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Escola de Camins - UPC Campus Nord - videocofnerència: meet.google.com/mtk-zbzs-gye
  Director/a de tesi: AMANTE GARCIA, BEATRIZ | CORCHERO GARCIA, CRISTINA
  Tribunal:
       PRESIDENT: RUIZ AMADOR, DIEGO
       SECRETARI: ÁLVAREZ DEL CASTILLO, MARÍA DOLORES
       VOCAL NO PRESENCIAL: FERREIRA FERREIRA, VICTOR JOSE
  Resum de tesi: El crecimiento continuo y previsto de la electrificación en el sector del transporte, la así llamada revolución de la "electromobilidad", es uno de los principales motores de los avances en el almacenamiento de energía destinado para la propulsión de vehículos.Los vehículos eléctricos (VE) actuales utilizan baterías de ion de litio (Li-ion) debido a su alta densidad energética respecto a otros tipos de baterías. Las actuales baterías de Li-ion recargables para VE son capaces de almacenar alrededor de 180 Wh / kg de densidad de energía a nivel de la celda y 120 Wh / kg a nivel de batería, mientras que el consumo típico de un kg de gasolina produce 3350 Wh de trabajo útil. Todavía hay un factor de 19 entre la energía entregada por un kilo de gasolina y 1 kg de batería (por ejemplo, una autonomía del automóvil con un peso similar que es impulsado por batería es 5-10 veces menor que con gasolina). Por lo tanto, si se quiere alcanzar, o incluso acercar, el objetivo de autonomía de 500 kilómetros con vehículos de baterías en el corto plazo es necesario investigar sobre nuevos materiales y configuraciones de baterías. A tal propósito, las baterías de litio-azufre (Li-S) son la tecnología de batería candidata a satisfacer estas expectativas.A pesar de que a nivel técnico existan soluciones, o estén en vías de implantación para superar las barreras tecnológicas que el almacenamiento de energía eléctrica presenta para VE, la implantación del VE en nuestras carreteras sigue siendo un reto y está por debajo a las expectativas previstas. Uno de los motivos por los cuales dicha implantación no está siendo satisfactoria es el alto coste de los vehículos eléctricos debido principalmente al alto coste de las baterías.Las nuevas tecnologías de almacenamiento eléctrico como las baterías de Li-S deben pues tener en cuenta no sólo el factor técnico para su diseño, sino también estrategias para poder ser reutilizadas en una segunda vida con el objetivo de reducir su coste potencial y de esta manera ayudar a la reducción del precio del VE que paga el usuario final. Por otro lado, además de ofrecer una solución tecnológica adecuada y de presentarse como una alternativa económicamente viable, debido al gran volumen de producción que se espera asociado a este sector en los próximos años, es necesario estudiar el impacto sobre el medio ambiente producido a lo largo del ciclo de vida de las baterías de Li-S.Por este motivo, esta tesis doctoral se centra en el análisis ambiental de todas las etapas del ciclo de vida de dichas baterías, a partir del escalado de celdas botón en Li-S producidas en laboratorio hasta una batería de 50 kWh. La metodología que se ha utilizado para calcular los impactos ambientales de las baterías es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según las ISO 14040 y 14044:2006, que permite evaluar cuantitativamente el perfil ambiental de las baterías para todas las etapas de su ciclo de vida, haciendo hincapié en aquellos aspectos más críticos y que pueden ser sujetos a mejora. Además, la tesis también aborda los temas relativos a la adecuación de las baterías para su uso en segunda vida, partiendo de la experiencia actual con baterías de Li-ion. Para ello, por un lado, se han llevado a cabo ensayos de envejecimiento sobre las celdas para determinar su comportamiento y su longevidad. Por otro lado, se ha evaluado económicamente las acciones de desmontaje de una batería una vez que termina su primera vida en el vehículo, siendo esta la primera etapa para poder preparar la batería para su segunda vida en un sistema de almacenamiento energético secundario.

ENGINYERIA CIVIL

 • GONZALEZ GUZMAN, CARLOS ALBERTO: REDISTRIBUCIÓN DEL USO DEL ESPACIO VIARIO COMO GESTOR EFICIENTE DE LA MOVILIDAD
  Autor/a: GONZALEZ GUZMAN, CARLOS ALBERTO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA CIVIL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/02/2021
  Data de lectura: 18/03/2021
  Hora de lectura: 16:30
  Lloc de lectura: VIDEOCONFERENCIA Estat alarma Covid-19 - ETSECCPB, aula C2-001, Campus Nord, C/ Jordi Girona 1-3, 08034 BCN - enllaç: meet.google.com/pfg-eqyp-xk
  Director/a de tesi: ROBUSTÉ ANTÓN, FRANCESC
  Tribunal:
       PRESIDENT: MONZÓN DE CACERES, ANDRÉS
       SECRETARI: ESTRADA ROMEU, MIGUEL ANGEL
       VOCAL: SARMIENTO ORDOSGOITIA, IVÁN REINALDO
  Resum de tesi: El uso eficiente y equitativo del espacio viario urbano considerado como un bien público y un recurso escaso conlleva a otorgar prioridad a los modos de transporte sostenible (caminar, bicicleta y transporte público) en detrimento del vehículo particular por sus externalidades negativas (consumo de espacio, además de contaminación, ruido, accidentes, efecto barrera, etc.).Esta tendencia es internacional y se aplica progresivamente desde los últimos decenios (con el decalaje temporal y graduación condicionados por el tipo de urbanismo local imperante), pero aún no cuenta con una formulación metodológica que le dé soporte científico: las decisiones se toman en el terreno político o basadas en ¿ modelos de oferta vial¿, que no siempre gozan de un respaldo técnico.Esta tesis desarrolla las bases conceptuales y metodológicas de un instrumento alternativo de gestión de la movilidad denominado ¿ Retribución de Espacio Viario según Costes Sociales de Congestión¿. A partir de los principios de la microeconomía aplicada al transporte, se obtiene la cantidad (oferta) de espacio viario urbano actualmente usado por el vehículo privado que debe ser transferido a los modos de transporte sostenible, de forma similar a la tarifa o tasa internalizadora de externalidades de congestión formulada por Pigou hace un siglo.La restricción del espacio al tránsito vehicular conlleva aumentos de los tiempos de viaje para el vehículo particular, pero aun así puede favorecer la movilidad global de la ciudad: los modos alternativos gozan de más espacio de uso exclusivo y aumentan su velocidad comercial y su cuota de participación, mientras que el tránsito remanente puede reasignarse en la red de forma más eficiente. El bienestar social mejora y el desincentivo en el uso del vehículo particular es similar a la tarifa.El desarrollo metodológico se aplica al centro histórico de Santiago de Cali (Colombia), resultando que un esquema híbrido de ¿ Redistribución del Uso del Espacio Viario¿ y ¿ Gestión y Control del Tráfico¿ es el más adecuado para la internalización de externalidades por congestión. Los resultados de la aplicación práctica sugieren que los beneficios sociales del escenario deseable con respecto al escenario base, incluyen una reducción del 26% en las emisiones contaminantes y un incremento de 52 puntos porcentuales en la participación de los modos de transporte sostenible en el uso del espacio viario urbano.La investigación desarrollada es de aplicación general a ciudades o parte de ellas que pretendan humanizar y recuperar parte del espacio hoy en día ocupado por el tránsito rodado de vehículos particulares. También puede usarse para decidir implantar proyectos urbanos como las ¿ súper-manzanas¿ (restricción del acceso y tránsito de paso en unidades de pocas manzanas contiguas) o en plasmaciones de ¿ urbanismo táctico¿ como la nueva normalidad post-pandemia de la Covid19.La investigación futura debería enlazar la metodología aquí desarrollada con el ¿ Diagrama Fundamental Macroscópico¿ del tránsito urbano (relación entre flujo y densidad vehicular a nivel de zona), podría incluir otros efectos positivos ambientales y sociales, mejoras en el modelo de simulación y una sistematización para la generación de ¿ paquetes¿ de secciones de calles y su continuidad a nivel de zona/barrio.Palabras clave: gestión de la movilidad, redistribución de espacio viario, Santiago de Cali, tasa de Pigou, urbanismo táctico, pacificación del tránsito, movilidad sostenible.

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

 • AYMERICH GUBERN, JOAN: Low-Power Read-Out Ics for Smart Electrochemical Sensors
  Autor/a: AYMERICH GUBERN, JOAN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 01/12/2020
  Data de lectura: 18/03/2021
  Hora de lectura: 10:00
  Lloc de lectura: Aula Teleensenyament Edifici B3 - UPC Campus Nord - Videoconferència: https://meet.google.com/psk-qkma-ctk
  Director/a de tesi: SERRA GRAELLS, FRANCESC | DEI, MICHELE
  Tribunal:
       PRESIDENT: BALDI COLL, ANTONI
       SECRETARI: MOLL ECHETO, FRANCESC DE BORJA
       VOCAL: PANTELIS, GEORGIOU
  Resum de tesi: En els últims anys s¿ha produït una ràpida expansió dels sensors electroquímics en comparació amb altres tecnologies químiques de sensat gràcies al seu potencial per generar dispositius analítics precisos, selectius, miniaturitzats i econòmics. Aquestes característiques satisfan l¿actual creixent demanda de sistemes de sensat d¿un sol ús, on la usabilitat, la portabilitat i el preu són els factors més importants, permetent detectar evidència analítica per qualsevol persona, en qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense limitacions en termes de calibratge o de temps de vida útil. En particular, un dispositiu electroquímic ha d¿incloure una interfície electrònica intel·ligent aparellada per estimular específicament la cèl·lula electroquímica, adquirir senyals, realitzar la conversió de dades i comunicar les mesures a través d¿una interfície digital estàndard, tot sota restriccions severes de mida, cost i potencia consumida.Aquesta tesi descriu el desenvolupament d¿una nova plataforma de detecció electroquímica, econòmica, d¿un sol ús, d¿alt rendiment i fàcil d¿utilitzar, que combina la intel·ligència de circuits integrats CMOS amb la flexibilitat de l¿electrònica impresa. Es presenten dues realitzacions de circuits integrats de lectura en tecnologies CMOS de65-nm i 0.18-µmamb un consum de l¿ordre de µW, específicament optimitzades per ala polarització potenciostàtica i la lectura amperometria de sensors electroquímics. Les interfícies proposades ofereixen implementacions CMOS molt elegants i compactes, ja que reutilitzen les propietats dinàmiques del mateix sensor per implementar moduladors Delta-Sigma (¿SM) mixtes en temps continu. Les topologies inclouen potenciostats diferencials per ampliar el seu rang. A més, permeten aconseguir un límit baix de detecció mitjançant la implementació d¿un nou mecanisme de cancel·lació del soroll de baixa freqüència pro-vinent de la retroalimentació digital-analògic del modulador ¿SM electroquímic. El xip inclou una interfície digital estàndard basada enI2Cper controlar l¿extensa configuració del sistema i també per reduir el nombre de connexions externes de cara al seu muntatge de baix cost sobre substrats flexibles. Es presenten resultats experimentals de les proves tant elèctriques com electroquímiques i es comparen amb altres interfícies de sensors electroquímics d¿última generació. Finalment, es proposa una interfície híbrida rendible, on s¿imprimeix directament el sen-sor electroquímic sobre un substrat PEN flexible que també allotja la interfície CMOS integrada de lectura a nivell de dau de silici sense encapsular. Els tres elèctrodes del sensor i tota la connectivitat s¿aconsegueixen gràcies a la tecnologia d¿impressió d¿injecció de tinta de baix cost. Així mateix, s¿investiguen els adhesius conductors anisotròpics com un enfocament emergent per al contacte mecànic i elèctric entre la matriu del circuit integrat CMOS i les tintes conductores per tal d¿obtenir un dispositiu sensorial electroquímic flexible d¿un sol ús.
 • SEGURA GARCIA, DANIEL: Development of silicon photonic structures for sensing and signal processing
  Autor/a: SEGURA GARCIA, DANIEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELECTRÒNICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 19/11/2020
  Data de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Aula Teleensenyament B3 planta 1 - UPC Campus Nord - videoconferència: meet.google.com/cek-kqof-dnt
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ MARTINEZ, ANGEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARSAL GARVI, LLUIS FRANCESC
       SECRETARI: PUIGDOLLERS GONZALEZ, JOAQUIN
       VOCAL: MORENO SERENO, MAURICIO
  Resum de tesi: La fotónica del silici és l'oportunitat que un dels materials més sorprenents de la naturalesa, el silici, ha ofert una vegada que les seves possibilitats tecnológiques dintre de l'electrónica estan arribant al seu límitº La transparencia d'aquest material en l'infraroig próxim i mitja, juntament amb els processos de fabricació ampliament desenvolupats, obre la porta a la miniaturització de complexos sistemes óptics utilitzats en innombrables aplicacions. Les comunicacions ultrarapides amb baix consum d'energia o els sensors altament selectius i sensibles són algunes de les més prometedores. En aquesta tesi s'han explotat les propietats óptiques del silici des de dues perspectives diferenciades: l'estudi dels cristalls fotónics de silici macroporosos aplicats a la detecció selectiva de gasos, i el desenvolupament d'un procés de fabricació propi per als circuits fotónics integrats de silici. En la primera part de la tesi, dedicada al cristall fotónic de silici macroporoso, els esfor¿¿os s'han centrat en la comprensió de les múltiples fonts de distorsió de la resposta óptica d'aquest, així com en la millora d'algunes figures de merit com l'augment del bloqueig de les bandes laterals, el factor de qualitat o la transmitancia. La millora d'aquestes figures de merit podria conduir a l'obtenció d'estructures fotóniques amb possibles aplicacions en el mercat de filtrat selectiu de llum infraroja, en el nostre cas, enfocades a la detecció espectroscópica de gasos. D'altra banda, en la segona part de la tesi s'ha fet un treball prospectiu sobre el desenvolupament d'un procés normalitzat de fabricació-simulació-mesurament propi. Al nostre grup, i dintre del nostre coneixement, a la UPC, no hi havia cap experiencia previa sobre la fabricació d'aquests dispositius Per tant, hem hagut de desenvolupar º tant els protocols de fabricació/mesurament com les eines de mesura. Amb aquests processos optimitzats, s'han obtingut diferents estructures óptiques ressonants amb alts factors de qualitat i perdues relativament baixes. Aquesta tesi obre la porta a la fabricació propia de circuits óptics més complexos, que poden utilitzar-se per a moltes aplicacions, com els sensors óptics de gas integrats o l'agit

ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL

 • MONTALBAN TURON, CARLOS: Análisis estructural de escaleras para edificios frente a viento y sismo
  Autor/a: MONTALBAN TURON, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 14/01/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: BRUFAU NIUBÓ, ROBERTO | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: MAÑA REIXACH, FRUCTUOSO
       SECRETARI: MARTÍN SÁIZ, RODRIGO
       VOCAL: DE SOUSA CRUZ, PAULO JORGE
  Resum de tesi: Esta tesis investiga el comportamiento estructural de los edificios con escaleras frente a empujes laterales. Ante la histórica desconsideración en la práctica profesional y científica de los efectos de interacción entre estructura principal y escaleras, el objetivo es resolver la actual incerteza en torno a la seguridad estructural de las salidas de evacuación de los edificios frente a amenaza sísmica. Por ello, se investigan soluciones en busca de la óptima interacción entre la estructura principal y de las escaleras. Actualmente, el proyecto de edificios con escaleras está controlado por distintos tipos de normas, para garantizar que, en situación accidental, las escaleras sean el lugar y el recorrido de evacuación más seguro del edificio. Sin embargo, frente a amenaza sísmica, se recomienda no permanecer en zonas del edificio con escaleras, porque está demostrado que son elementos altamente vulnerables frente a los efectos del terremoto. Los criterios de seguridad contra incendios y frente a amenaza sísmica son contradictorios. Se constata la necesidad de replantear el modo de diseñar escaleras y su interacción con la estructura del edificio. En situación accidental (sea por fuego o sismo) la integridad de la escalera es indispensable para asegurar una rápida evacuación y asistencia de los usuarios del edificio, y por ello, se debería garantizar la seguridad estructural de las vías de evacuación, frente a cualquier situación accidental. En esta investigación, se han definido cuatro modelos de análisis en tres dimensiones (3D) y en cada uno de ellos, se ha realizado un análisis estático no lineal frente a empujes incrementales en dos direcciones principales, lo que supone un total de ocho cálculos pushover. Dos modelos de análisis corresponden al modo habitual de analizar el comportamiento sísmico hoy en día, es decir, sin considerar la presencia estructural de las escaleras en el modelo de cálculo. Los otros dos, proponen dos soluciones de escaleras distintas, modelizadas como parte de la estructura principal. La investigación se realiza a través de tres ámbitos de conocimiento distintos, cuya coordinación ha permitido resolver un problema de interés internacional que cada año provoca la pérdida de centenares de vidas humanas, graves accidentes e importantes daños materiales en todos los continentes del mundo. Los tres ámbitos principales de conocimiento son: 1) arquitectura, 2) ingeniería en edificación con acero, y 3) el estudio del comportamiento sísmico. La contribución de esta tesis frente al problema de la fragilidad de las escaleras, difícilmente se podría haber realizado desde la especialización en un único ámbito de los tres mencionados. Durante el desarrollo se cuestionan y superan algunas imposiciones preestablecidas en cada ámbito de estudio: 1) La función de las escaleras en la arquitectura, 2) La razón de ser del sistema de arriostrado y las acciones externas que realmente actúan sobre ellas y 3) La determinante incidencia de las escaleras sobre el comportamiento dinámico y sísmico del edificio (dinámica estructural y sismología). La contribución principal, es ofrecer por primera vez, un proyecto de arquitectura que facilite una solución transversal a los tres ámbitos de estudio. Partiendo de la definición de Le Corbusier, "...la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes organi-zados bajo la luz¿". Aquí, se podría matizar el paralelismo: " ... y de las masas organizadas frente a la aceleración". El alcance de la tesis es proyectar edificios en que la estructura principal y de las escaleras constituyan un tipo estructural eficaz frente a los efectos de la aceleración vertical (gravedad) y horizontal (viento o sismo). Los resultados obtenidos verifican que la integración de los elementos esenciales de la arquitectura (la estructura principal y de las escaleras) permite crear nuevos tipos estructurales más seguro
 • SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA: Inspección no destructiva de estructuras mediante georradar: análisis de daños por corrosión y por otras patologías
  Autor/a: SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/11/2020
  Data de lectura: 11/03/2021
  Hora de lectura: 11:30
  Lloc de lectura: PhD thesis by videoconference. Escola Camins. https://meet.google.com/ckz-kgee-amp
  Director/a de tesi: PEREZ GRACIA, MARIA DE LA VEGA | GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: SOLLA CARRACELA, MERCEDES
  Resum de tesi: En este trabajo de tesis se propone estudiar las capacidades y limitaciones de la tecnología de georradar para dar soporte a tareas de inspección, evaluación, mantenimiento y reparación mediante la detección temprana yla evaluación de patologías en construcciones de mampostería no reforzada yen estructuras de hormigón armado.Una de las patologías más comunes en estructuras es la que ocasiona la oxidación en elementos metálicos. Se trata de una patología que, en fases avanzadas, puede comprometer la integridad de los elementos o del conjunto estructural. La corrosión reduce la sección efectiva de los elementos metálicos o del armado, disminuye la adherencia entre acero y hormigón y afecta, por interacción química y física, el hormigón que rodea las armaduras corroídas. En estructuras de hormigón armado, la corrosión en las armaduras queda, en general, oculta. En este sentido, son deseables técnicas de prospección remotas o a distancia, con el propósito de evaluar elementos metálicos inaccesibles por contacto.El empleo de ensayos no destructi1.0s (NDT) y no invasi1.0s, es habitual en el análisis de patologías en edificios históricos, donde las inteMnciones deben ser mínimamente invasivas. Métodos comunes para evaluar la corrosión como el potencial de corrosión, análisis petrográfico y resistivímetro, tienen deswntajas frente al georradar. La utilización de estos métodos requiere un tiempo considerable, son lewmente invasi1.0s ysu aplicación es puntual de modo que las prospecciones suelen cubrir áreas relativamente reducidas constituidas por unos pocos elementos (armaduras).Para determinar la capacidad de la tecnología de georradar para detectar el fenómeno de la corrosión, se han diseñado diferentes experimentos en laboratorio. Los resultados obtenidos son razonablemente satisfactorios. Se ha definido una metodología para la planificación de prospecciones rápidas; Se han identificado los elementos y parámetros claw para interpretar, en análisis cualitati1.0s, la presencia de corrosión; Se han identificado y controlado los efectos de contorno relacionados con cambios en la geometría; Se ha propuesto una aproximación numérica, basada en la atenuación de la energía en la señal de georradar, para evaluar la presencia yel grado de corrosión en muestras afectadas . Este resultado constituye una contribución original y significativa del trabajo de tesis.Se han realizado cuatro campañas de prospección sobre construcciones y estructuras reales con objeto de aplicar las metodologías, resultados y conclusiones obtenidos en los ensayos de laboratorio. Tres casos de estudio se corresponden con construcciones históricas pertenecientes al patrimonio arquitectónico y cultural de Barcelona. Los resultados, obtenidos con prospecciones georradar combinadas, en algún caso, con sondeos y tomografía sísmica, han permitido identificar patologías causadas por la humedad, la corrosión y asentamientos diferenciales del terreno. Un cuarto caso de estudio, realizado sobre una estructura contemporánea en hormigón armado y utilizando únicamente tecnología de georradar, ha permitido identificar y localizar patologías ocasionadas por la corrosión.En los ensayos de laboratorio yen los casos de estudio descritos, la tecnología de georradar, combinada con otras técnicas, ha demostrado una buena capacidad para detectar y evaluar patologías en fases tempranas, especialmente por corrosión, mediante prospecciones rápidas, no invasivas y no destructivas.Esta estrategia tiene wntajas económicas y sociales. Una pronta detección de patologías, permite recuperar las construcciones con inwrsiones mínimas si se comparan con los importantes recursos que deben utilizarse frente a una elñdencia del daño en etapas sewras. La evaluación de patologías en etapas tempranas y con tecnología de georradar combinada con otras técnicas, nos orienta hacia construcciones más seguras yresilie

ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA

 • MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL: From RNA to histological images: linking the transcriptome with human phenotypes through statistical learning
  Autor/a: MUÑOZ AGUIRRE, MANUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Departament: Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 03/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: GUIGÓ SERRA, RODERIC | GRAFFELMAN, JAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: VALENCIA HERRERA, ALFONSO
       SECRETARI: RADEVA, PETIA IVANOVA
       VOCAL NO PRESENCIAL: BUTTE, ATUL JANARDHAN
  Resum de tesi: Los conjuntos de datos genómicos son fundamentales para ampliar nuestra comprensión de la biología humana en el contexto de la salud y la enfermedad. Sin embargo, la alta dimensionalidad de la expresión génica y otros rasgos moleculares constituye un desafío para vincular estos tipos de datos con fenotipos humanos. Esta tesis se apoya en herramientas de aprendizaje estadístico para mitigar el problema de la dimensionalidad y vincular el transcriptoma humano con fenotipos a diferentes niveles de complejidad: desde el ARN, pasando por enriquecimientos de tipos celulares inferidos computacionalmente, y terminando con imágenes histológicas y sus correspondientes anotaciones en formato de texto libre. Hacemos cuatro aportaciones específicas. Primero, construimos modelos computacionales basados en la expresión génica de tejidos humanos post-mortem para realizar estimaciones del intervalo post-mortem. En segundo lugar, redefinimos los tipos histológicos básicos de clasificación de tejidos con base en cinco amplios programas transcripcionales que definen tipos celulares principales: epitelial, endotelial, mesenquimal, neural y sanguíneo. Generamos estimaciones computacionales para el enriquecimiento de estos tipos celulares principales y las validamos mediante el análisis de imágenes histológicas e informes de patología en formato de texto libre, encontrando que las desviaciones respecto a la normalidad en los enriquecimientos celulares correlacionan con fenotipos histológicos asociados con enfermedades. En tercer lugar, caracterizamos el panorama de la expresión diferencial de los genes respecto al sexo en humanos, y descubrimos que los efectos son pequeños pero ubicuos y tienden a ser específicos al tejido, con algunos de estos genes involucrados en funciones biológicas y moleculares relacionadas con enfermedades y fenotipos clínicos. En cuarto lugar, hemos propuesto una metodología in-silico para deconvolucionar espacialmente la expresión génica a partir de muestras emparejadas de imágenes histológicas y expresión génica (bulk RNA-seq), con el objetivo de replicar la tecnología experimental de transcriptómica espacial. Dentro de este estudio, también desarrollamos una herramienta de software para procesar imágenes histológicas y generar mosaicos de imágenes para aplicaciones de aprendizaje automático.

FOTÒNICA

 • HÜMBELI, PATRICK: Machine Learning for Quantum Physics and Quantum Physics for Machine Learning
  Autor/a: HÜMBELI, PATRICK
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FOTÒNICA
  Departament: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 11/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ACÍN DAL MASCHIO, ANTONIO
  Tribunal:
       PRESIDENT: VAN NIEUWENBURG, EVERT
       SECRETARI: GRASS, TOBIAS DANIEL
       VOCAL: DUNJKO, VEDRAN
  Resum de tesi: La investigación en la intersección del aprendizaje automático (machine learning, ML) y la física cuántica es una área en crecimiento reciente debido al éxito y las enormes expectativas de ambas áreas. ML es posiblemente una de las tecnologías más prometedoras que ha alterado y seguirá alterando muchos aspectos de nuestras vidas. Es casi seguro que la forma en que investigamos no es una excepción y el ML, con su capacidad sin precedentes para encontrar patrones ocultos en los datos ayudará a futuros descubrimientos científicos. La física cuántica, por otro lado, aunque a veces no es del todo intuitiva, es una de las teorías físicas más exitosas, y además estamos a punto de adoptar algunas tecnologías cuánticas en nuestra vida diaria. La física cuántica de los muchos cuerpos (many-body) es una subárea de la física cuántica donde estudiamos el comportamiento colectivo de partículas o átomos y la aparición de fenómenos que se deben a este comportamiento colectivo, como las fases de la materia. El estudio de las transiciones de fase de estos sistemas a menudo requiere cierta intuición de cómo podemos cuantificar el parámetro de orden de una fase. Los algoritmos de ML pueden imitar algo similar a la intuición al inferir conocimientos a partir de datos de ejemplo. Por lo tanto, pueden descubrir patrones que son invisibles para el ojo humano, lo que los convierte en excelentes candidatos para estudiar las transiciones de fase.Al mismo tiempo, se sabe que los dispositivos cuánticos pueden realizar algunas tareas computacionales exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos y pueden producir patrones de datos que son difíciles de simular en los ordenadores clásicos. Por lo tanto, existe la esperanza de que los algoritmos ML que se ejecutan en dispositivos cuánticos muestren una ventaja sobre su analógico clásico.Estudiamos dos caminos diferentes a lo largo de la vanguardia del ML y la física cuántica. Por un lado, estudiamos el uso de redes neuronales (neural network, NN) para clasificar las fases de la materia en sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Por otro lado, estudiamos los algoritmos ML que se ejecutan en ordenadores cuánticos. La conexión entre ML para la física cuántica y la física cuántica para ML en esta tesis es un subárea emergente en ML: la interpretabilidad de los algoritmos de aprendizaje. Un ingrediente crucial en el estudio de las transiciones de fase con NN es una mejor comprensión de las predicciones de la NN, para inferir un modelo del sistema cuántico. Así pues, la interpretabilidad de la NN puede ayudarnos en este esfuerzo. El estudio de la interpretabilitad inspiró además un estudio en profundidad de la pérdida de aplicaciones de aprendizaje automático cuántico (quantum machine learning, QML) que también discutiremos.En esta tesis damos respuesta a las preguntas de cómo podemos aprovechar las NN para clasificar las fases de la materia y utilizamos un método que permite hacer una adaptación de dominio para transferir la "intuición" aprendida de sistemas sin ruido a sistemas con ruido. Para mapear el diagrama de fase de los sistemas cuánticos de muchos cuerpos de una manera totalmente no supervisada, estudiamos un método conocido de detección de anomalías que nos permite reducir la entrada humana al mínimo.También usaremos métodos de interpretabilidad para estudiar las NN que están entrenadas para distinguir fases de la materia para comprender si las NN están aprendiendo algo similar a un parámetro de orden y si su forma de aprendizaje puede ser más accesible para los humanos. Y finalmente, inspirados por la interpretabilidad de las NN clásicas, desarrollamos herramientas para estudiar los paisajes de pérdida de los circuitos cuánticos variacionales para identificar posibles diferencias entre los algoritmos ML clásicos y cuánticos que podrían aprovecharse para obtener una ventaja cuántica.

MATEMÀTICA APLICADA

 • GATTI, FRANCESCA: Special values of the triple product p-adic L-function
  Autor/a: GATTI, FRANCESCA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: MATEMÀTICA APLICADA
  Departament: Departament de Matemàtiques (MAT)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/01/2021
  Data de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 16:30
  Lloc de lectura: Facultat de Matemàtica i Estadística - UPC Campus Sud - Videoconferència: https://meet.google.com/ikv-ruuz-spt
  Director/a de tesi: ROTGER CERDÀ, VICTOR
  Tribunal:
       PRESIDENT: XARLES, XAVIER
       SECRETARI: QUER BOSOR, JORDI
       VOCAL: LONGO, MATTEO
  Resum de tesi: H el cuerpo de nu ´meros cortado por V. Los puntos de E que tienen coeficientes en H forman el grupo abeliano finitamente generado E(H), y podemos asociar al par (E,V) el L- espacio vectorial MW(E,V) de los homomorfismos entre V y E(H) que sean equivariantes con respecto a la acci ´on del grupo de Galos absoluto de los racionales. La dimensi ´on de MW(E,V) sobre L es el rango algebraico de (E,V). Por otro lado, podemos asociar a (E,V) una funci ´on compleja L(E,V;s), que satisface una ecuaci ´on funcional con centro de simetr ´ia s=1. Segu ´n la versi ´on Galois¿equivariante de la conjetura de Birch y Swinnerton¿Dyer, el rango algebraico de (E,V) tendr ´ia que ser igual al orden de anulamiento de L(E,V;s) en s=1, lo que llamamos el rango anal ´itico de (E,V). Una manera interesante de abordar este tipo de problemas (que en gen- eral siguen abiertos) es a trav ´es del an ´alisis p- ´adico. En este contexto, va- mos a considerar la funci ´on L p- ´adica del triple producto Lp(F,G,H)(k,l,m), definida por Darmon y Rotger a partir de una tripleta de familias de Hida F,G y H cuyas especializaciones en pesos 2,1,1 son respectivamente f,g y h. La funci ´on Lp(F,G,H)(k,l,m) interpola p- ´adicamente los valores centrales de las funciones L complejas asociadas a las especializaciones de F,G y H en pesos cl ´asicos k,l,m tales que l sea mayor o igual que la suma de los otros pesos (en este caso decimos que k es ¿dominante¿). En particular la tripleta (2,1,1), que corresponde al par (E,V), no pertenece a la regi ´on de interpolaci ´on de la funci ´on L p-adica del triple producto. En esta tesis vamos a estudiar el valor Lp(F,G,H)(2,1,1), y, mas en gen eral, los valores de Lp(F,G,H) en pesos (k,l,m) con k dominante, en contextos diferentes. En el caso en que los rangos de (E,V) son iguales a 2, Darmon, Lauder y Rotger establecieron la ¿Elliptic Stark Conjecture¿, con la cual suponen (y demuestran en algunos casos particulares) que Lp(F,G,H)(2,1,1) se puede expresar en t ´erminos de un regulador p- ´adico que involucra el logaritmo p- ´adico de puntos en E(H), dividido por el logaritmo de una unidad de Stark. En la tesis, generalizamos esta conjetura para pesos generales (k,l,m) con k dominante, y demostramos algunos casos de la conjetura. En este contexto, p es un primo impar que no divide los conductores de g y h y divide como m ´aximo una vez el conductor de E. Si p no divide ninguno de los conductores y si los rangos algebraicoy anal ´itico de (E,V) son 0, demostramos, bajo la hipotesis adicional que el grupo de Selmer de (E,V) sea trivial, una f ´ormula por el valor Lp(F,G,H)(2,1,1) en t ´erminos del logaritmo de Bloch¿Kato de una clase no-cristalina can ´onica que pertenece al grupo de Selmer p-relajado de (E,V), en una direcci ´on cristalina. Como corolario demostramos que, en el caso particular dondeg y h son series theta de caracteres de Hecke del mismo cuerpo cuadr ´atico imaginario donde p es split, la funci ´on L p-adica del triple producto se anula en el punto (2,1,1). Como ultimo, estudiamos el caso en que E tiene reduccion multiplicativa en p, g y h son series teta del mismo cuerpo cuadratico imaginarion donde p es inerte, p no divide al conductor de g y h y el rango analitico de (E,V) es 0. En este caso, Bertolini y Darmon construyeron una clase de cohomologia (clase de Kolyvagin) con interesantes propiedades aritmeticas y perteneciente al grupo de Selmer p-relajado de E sobre H. En la tesis demostramos una forula que relaciona Lp(F,G,H)(2,1,1) en este contexto al logaritmo p-adico en una direccion cristalina de la clase de Kolyvagin.

POLÍMERS I BIOPOLÍMERS

 • KERIDOU, INA: Study on Crystallinity, Properties and Degradability of Poly-4-hidroxybutyrate and Related Polyesters
  Autor/a: KERIDOU, INA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
  Departament: Departament d'Enginyeria Química (EQ)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 16/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: PUIGGALI BELLALTA, JORGE | FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
  Tribunal:
       PRESIDENT: MEAURIO ARRATE, EMILIANO
       SECRETARI: FERNANDEZ FRANCOS, XAVIER
       VOCAL: REINA LOZANO, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: En los últimos años se ha extendido el uso de los biomateriales poliméricos en una amplia variedad de aplicaciones quirúrgicas y farmacéuticas debido a sus óptimas propiedades físicas y mecánicas. En esta tesis doctoral se presenta un estudio sobre la crislalinidad, propiedades y degradabilidad del poli-4-hidroxibutirato (P4HB) y poliésteres relacionados. El P4HB se comercializa por la empresa B. Braun Surgical S.A.U. bajo la marca comercial MonoMax® como sutura monofilamento absorbible.Parte de este trabajo se ha realizado bajo un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cataluña, concretamente entre el_grupo de investigación PSEP (Polímeros Sint_éticos. Estructura y Propiedades) y la empresa B. Braun Surgical S.A.U. (Centro de Excelencia para Cierre de Heridas) con el principal objetivo de investigar acerca de sistemas poliméricos con determinadas aplicaciones biomédicas.El estudio abarca diferentes temas relacionados con el P4HB como son: (a) la caracterización física, química, térmica y mecánica, (b} el estudio de la cinética de cristalización, (c) el estudio del comportamiento de degradación y d) la producción de nanofibras mediante la técnica de electrohilado. Además, el trabajo incluye un estudio de mezclas de dos sistemas poliméricos diferentes, por una parte mezclas de dos poliésteres: poliglicolato (PGA) y poliéaprolactona (PCL) y por otra mezclas de ácido pollláctico (PLA) y poliamida.Los procesos de cristalización se estudiaron en condiciones isotérmicas y no-isotérmicas utilizando microscopía óptica y calorimetría diferencial de barrido. También, se llevaron a cabo experimentos con fuentes de luz sincrotrón que proporcionaron información adicional sobre las morfologías de las !amelas, la estructura cristalina y la orientación molecular.La degradación hidrolítica y enzimática de las diferentes matrices de P4HB se realizó en medios tamponados. La degradación hidrolítica se estudió en medios con diferente pH y temperatura y la degradación enzimática en condiciones fisiológicas con dos lipasas diferentes. El mecanismo de degradaciórthidrolítica resultó ser diferente al de degradación enzimática, caracterizándose el primero por una degradación en masa con rotura de cadenas al azar y el segundo por una erosión de la superficie y posterior eliminación de unidades de monómero. Los estudios de difracción de rayos X a bajo ángulo de fibras templadas revelaron una estructura supramolecular con dos diferentes tipos de apilamiento de lamelas. La morfología de las esferulitas se puedo observar en películas de material degradado enzimáticamente al eliminar la parte amorfa. ·Mediante electrohilado se prepararon nanofibras de PGA/PC.L y P4HB. Las primeras se cargaron con agentes farmacológicos para su uso como reforzantes de matrices poliméricas biodegradables. Por otra parte, la funcionalidad biológica de las na11ofibras de P4HB se logró con la incorporación de factores de crecimiento y se estudió la cicatrización de heridas con dos líneas celulares diferentes, epiteliales y fibroblastos.Por último se ha estudiado la mezcla inmiscible formada por poliamida 6,1O y PLA para investigar sobre el efecto del confinamiento de pequeños dominios de polímero en la separación de fases y sobre la influencia de la fase dispersa depoliamida en la cristalización de PLA.

PROJECTES ARQUITECTÒNICS

 • NAEIMI, TAHMINEH: Urban Park a New Typology of Built-Up Nature: Towards a New Urban Green Language for Barcelona
  Autor/a: NAEIMI, TAHMINEH
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Departament: Departament de Projectes Arquitectònics (PA)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 30/11/2020
  Data de lectura: 19/03/2021
  Hora de lectura: 09:00
  Lloc de lectura: Sala de Graus ETSAB - UPC Campus Sud - Av Diagonal 649
  Director/a de tesi: GONZALEZ RAVENTOS, AQUILES | LLOBET RIBEIRO, XAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: GAUSA NAVARRO, MANUEL
       SECRETARI: FERRER FORES, JAIME JOSE
       VOCAL: RUBERT DE VENTOS, MARIA
       VOCAL: FREDIANI I SARFATI, ARTURO
       VOCAL: MUNAR BAUZA, MARGARITA
  Resum de tesi: Esta tesis aspira a generar una nueva visión dentro de las características de los parques introduciendo un nuevo concepto llamada Parque Urbano. El Parque Urbano tiene unos rasgos característicos y definidos que lo hacen adecuado a estar integrado en cualquier tejido urbano. Por lo que, un estudio de un significativo grupo de parques ha permitido comparar tanto las características de dichos parques como así mismo sus instalaciones y servicios para poder poder formular unos principios de diseño para un parque urbano. Ayuda al estudio el recorrer la formulación de un modelo flexible para un Parque Urbano que pueda responder a las actuales y futuras necesidades de los habitantes. Esta tesis está compuesta por tres capítulos que principalmente estudia tres periodos en el diseño del parque: el tiempo pasado, el tiempo moderno y el tiempo contemporáneo.El primer capítulo está basado en una investigación bibliográfica que conduce la tesis a estudiar el concepto de Paraíso y relacionarlos con los jardines. Un itinerario historiográfico clarifica que los primeros indicios de lo que es un parque se remontan al año 500 AC en el Imperio Persa donde se crearon jardines unidos al concepto de paraíso. Se clarifica que esos jardines eran jardines reales y privados que eran abiertos al público solo esporádicamente cuando se realizaban festivales locales o nacionales y en las vacaciones. Las características y elementos de los paraísos persas hicieron de ellos un referente para el mundo occidental durante siglos. Comparando y analizando los jardines persas la tesis encontró importantes y estructurales elementos en estos jardines y parques que sirvieron para iluminar otras características del para urbano contemporáneo.El segundo capítulo se refiere al periodo moderno y se inicia con el primer parque público que rompió los límites del diseño simétrico que hasta entonces había sido implementado hasta entonces por el modelo del jardín persa y que ofrecía una nueva actitud al diseño de los parques. Una comparación de los casos de estudio muestra la evolución de los parques públicos en parques urbanos. El estudio y la comparación del plan de Randel para Manhattan y plan para Barcelona de Cerdá clarifican los elementos fundamentales para la renovación de estos dos tejidos urbanos. Además, analizando la evolución de la vegetación en Barcelona y Manhattan, y también diversas técnicas de redibujo de Central Park y edificios de ambas ciudades sirvió como referencias fundamentales para clarificar la idea qué es un parque urbano y explicar las características del parque urbano contemporáneo.El tercer y último capítulo estudia el momento presente y trata de introducir un patrón verde para las ciudades. Por esto se tomaron como referencia los dos modelos de Kevin Lynch como el modelo Star y el modelo Galaxy. De acuerdo al propósito de la tesis y también de la información obtenida del análisis de los modelos seleccionados de Lynch, Star y Galaxy. El nuevo modelo contiene características que son la base del parque urbano contemporáneo. Además, este capítulo clarifica las características de la metrópolis moderna y su relación con la naturaleza urbana seleccionando Barcelona como referencia. Este capítulo abre una nueva visión de la ciudad de Barcelona en la que se encuentra la máxima expresión entre el tejido urbano construido y la naturaleza. Explica las características del nuevo sistema de la vegetación urbana a través del nuevo Parque Urbano de la Plaza de Las Glorias.Al final de este tour desde la era Persa a los días presentes, transfiriendo toda la información que va de la investigación de metodologías a las teorías de hoy. El modelo implementado en el tejido urbano de Barcelona puede ser considerado como un modelo contemporáneo de referencia para un parque urbano. Abre una visión de una nueva manera de entender la vegetación urbana que se considerará como una refere

TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

 • GARCÍA PASTOR, DAVID: Nonlinear analysis of electro-acoustic frequency-selective devices for communications
  Autor/a: GARCÍA PASTOR, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Departament: Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 03/02/2021
  Data de lectura: 09/03/2021
  Hora de lectura: 14:00
  Lloc de lectura: Aula Teleensenyament - B3 - ETSETB - Campus Nord - videoconferència: meet.google.com/frc-hbet-ydy
  Director/a de tesi: MATEU MATEU, JORDI | COLLADO GOMEZ, JUAN CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: AIGNER, ROBERT
       SECRETARI: UBEDA FARRE, EDUARDO
       VOCAL NO PRESENCIAL: MIREA, TEONA
  Resum de tesi: Avui en dia, els dispositius mòbils s¿han convertit en una tecnologia clau a les nostres vides, fent-nos formar part d¿un món connectat, en el qual es venen milions de telèfons mòbils cada any. Per tal de satisfer les demandes dels usuaris, molts estàndards de comunicacions mòbils treballen junts en el mateix dispositiu (LTE-A, 5G-NR, IEEE Wireless LAN Standards, etc.). Es requereixen altes velocitats de transmissió de dades per als diferents serveis de comunicació sense fils, treballant en un espectre de freqüències molt concorregut, on tots els dispositius i sistemes han de funcionar al mateix temps sense interferir-se mútuament.Tot i que aquest objectiu principal s¿ha d¿afrontar des de diferents perspectives, com ara noves modulacions i nous protocols de xarxa, els components de radiofreqüència i de microones, que formen la cadena de comunicacions en un transceptor, tenen un paper important en el rendiment de tot el sistema.Els dispositius passius, com els filtres, contribueixen a la degradació del senyal a causa de la intermodulació passiva (PIM). La PIM es pot generar per el desajust entre contactes metàl·lics, l¿oxidació o, bàsicament, per les propietats no lineals inherents dels materials que s¿utilitzen en la fabricació dels dispositius. Tot i que l¿impacte de la PIM és inferior a la distorsió introduïda pels dispositius actius, per als serveis sense fils actuals i els seus requisits exigents, qualsevol tipus de generació no lineal és sens dubte un problema.Els dispositius d¿ona acústica (AW) s¿han convertit en una tecnologia fonamental per a telèfons mòbils treballant a les xarxes de comunicació sense fils actuals. La tecnologia Bulk Acoustic Wave (BAW) s¿ha convertit avui en dia en la principal tecnologia per filtres d¿alta freqüència. Aquesta tecnologia permet un alt grau de miniaturització, podent fabricar més de 40 filtres per dispositiu i també ofereix altres avantatges com baixes pèrdues d¿inserció i el funcionament a freqüències múltiples. Malgrat aquests avantatges, els ressonadors BAW presenten un comportament no lineal considerable, per exemple, poden sofrir generació d¿intermodulació i distorsió harmònica, cosa que podria convertir-se en un autèntic coll d'ampolla per a la plena expansió de la tecnologia amb requisits, cada vegada, més estrictes.L¿objectiu d¿aquesta tesi es centra en la caracterització d¿aquesta limitació no lineal, força present en els ressonadors acústics, definint l¿origen de diferents manifestacions no lineals en els ressonadors BAW i proporcionant nous models no lineals per reduir el temps de càlcul necessari per simular aquests efectes no desitjats.La primera part d¿aquest treball explica els coneixements bàsics sobre la propagació acústica i la piezoelectricitat, presentant les equacions constitutives lineals i no lineals, incloses les manifestacions no lineals típiques que apareixen en aquests dispositius. A continuació, es presenten els models de circuits típics per a dispositius AW i, més concretament, la seva aplicabilitat a dispositius BAW.La segona part d¿aquest treball es centra en l¿anàlisi no lineal de ressonadors BAW, mesurant diferents manifestacions no lineals de 8 dispositius BAW diferents, identificant l¿origen dels efectes no lineals i demostrant que aquesta hipòtesi única es consistent amb aquestes manifestacions per tots els ressonadors mesurats.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:04:22.