Comparteix:

SGIQ

Presentació

Les universitats han de garantir, atesa la confiança que la societat els atorga perquè facin una gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest objectiu, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat establerts formalment i disponibles públicament.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha optat per presentar models de sistemes de garantia de la qualitat específics de centre, dissenyats segons les característiques i les peculiaritats de cada centre docent, i adaptats a aquestes característiques.

L’Escola de Doctorat de la UPC disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) la primera versió del qual va ser aprovada per la Junta de l'Escola de Doctorat el 23/02/2018 i avaluada favorablement pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) el 26/02/2018. Aquest sistema s'avalua i revisa periòdicament. La darrera revisió del sistema i les noves versions dels processos que integren el SGIQ i es presenten en aquesta pàgina han estat aprovats per la Junta de l'Escola de Doctorat el 12/04/2024.

La implantació del SGIQ assegura la qualitat i la millora contínua de tots els programes de doctorat que s’imparteixen a l’Escola de Doctorat de la UPC.

El SGIQ del centre està format per un manual i diferents processos, que abasten tots el programes de doctorat que s’imparteixen a la UPC.

Els processos que constitueixen el SGIQ de l’Escola de Doctorat, segons la tipologia, poden ser:

  • Processos estratègics (identificats amb les sigles PE afegides al nom): proporcionen directrius per a la resta de processos i guien el centre universitari cap a la consecució de la seva missió.

  • Processos fonamentals (identificats amb les sigles PF afegides al nom): estan directament vinculats a l'activitat educativa i són, per tant, els processos que tenen un impacte més significatiu en l'estudiantat. Són els processos essencials o característics adreçats a satisfer les demandes dels usuaris.

  • Processos de suport (identificats amb les sigles PS afegides al nom): ofereixen suport instrumental al desenvolupament dels processos fonamentals i dels processos estratègics.

La UPC disposa de processos transversals que es defineixen de la mateixa manera per a tots els centres docents. La responsabilitat dels processos transversals no depèn dels centres, sinó que recau en un servei general de la Universitat, que és qui té la capacitat de definir el procés, si s’escau; fixar-ne els indicadors de seguiment; assegurar-ne la implantació, i garantir-ne la millora contínua. El SGIQ de l'Escola de Doctorat defineix en els seus processos com aquests es vinculen amb els processos transversals de la UPC i participen en la seva revisió.

Documents del SGIQ

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

MANUAL DE QUALITAT

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PE.164.01 Definició de la Política i Objectius de Qualitat
PE.164.02 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació
PE.164.03 Garantia de la Qualitat dels programes de Doctorat (VSMA)
PE.164.03.01 Verificació dels programes de Doctorat (V)
PE.164.03.02 Seguiment dels programes de Doctorat (S)
PE.164.03.03 Modificació i extinció dels programes de Doctorat (M)
PE.164.03.04 Acreditació dels programes de Doctorat (A)
PE.164.04.01 Política i Gestió del PDI
PE.164.04.02 Política i Gestió del PTGAS

PROCESSOS FONAMENTALS

PF.164.01 Promoció dels estudis i captació d'estudiants
PF.164.02 Accés, admissió i matrícula
PF.164.03 Orientació acadèmica i professional a l’estudiantat 
PF.164.04 Supervisió, seguiment i avaluació del doctorand/a
PF.164.05 Suport a l'Estudiantat
PF.164.06 Gestió del Doctorat Industrial

PROCESSOS DE SUPORT

PS.164.01 Recursos materials i serveis
PS.164.02 Gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions
PS.164.03 Recollida de la Informació i la Satisfacció dels grups d'interès
PS.164.04 Publicació de la Informació i Rendició de Comptes
SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

IMPLEMENTACIÓ DEL SGIQ

Durant la implementació del SGIQ i d’acord amb el procés PE.164.02 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació, s’han elaborat i aprovat els informes següents:

Aquests documents es publiquen en aquest apartat perquè hi puguin accedir tots els grups d’interès.