Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Escola / Qualitat / SGIQ

SIGQ

Presentació

Les universitats han de garantir, atesa la confiança que la societat els atorga perquè facin una gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest objectiu, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat establerts formalment i disponibles públicament.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha optat per presentar models de sistemes de garantia de la qualitat específics de centre, dissenyats segons les característiques i les peculiaritats de cada centre docent, i adaptats a aquestes característiques.

L’Escola de Doctorat de la UPC disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) la primera versió del qual va ser aprovada per la Junta de l’Escola el 23/02/2018 i avaluada favorablement pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) el 26/02/2018.

La implantació del SGIQ assegura la qualitat i la millora contínua de tots els programes de doctorat que s’imparteixen a l’Escola de Doctorat de la UPC.

El SGIQ del centre està format per un manual i diferents processos, que abasten tots el programes de doctorat que s’imparteixen a la UPC.

Els processos que constitueixen el SGIQ de l’Escola de Doctorat, segons la tipologia, poden ser:

  • Processos estratègics (identificats amb les sigles PE afegides al nom): proporcionen directrius per a la resta de processos i guien el centre universitari cap a la consecució de la seva missió.

  • Processos fonamentals (identificats amb les sigles PF afegides al nom): estan directament vinculats a l'activitat educativa i són, per tant, els processos que tenen un impacte més significatiu en l'estudiantat. Són els processos essencials o característics adreçats a satisfer les demandes dels usuaris.

  • Processos de suport (identificats amb les sigles PS afegides al nom): ofereixen suport instrumental al desenvolupament dels processos fonamentals i dels processos estratègics.

  • Processos transversals (identificats amb les sigles PT): un procés transversal és un conjunt d'operacions seqüenciades que es defineix de la mateixa manera per a tots els centres docents. La responsabilitat dels processos transversals no depèn dels centres, sinó que recau en un servei general de la Universitat, que és qui té la capacitat de definir el procés, si s’escau; fixar-ne els indicadors de seguiment; assegurar-ne la implantació, i garantir-ne la millora contínua.


Documents del SGIQ

SGIQ

MANUAL DE QUALITAT

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PE.01 Definició de la política i els objectius de qualitat

PE.02 Revisió i millora del SGIQ
PE.03 Garantia de qualitat dels programes formatius (ED)
PE.03.01 Programació universitària i implantació dels programes de doctorat (V)
PE.03.02 Seguiment dels programes de doctorat (S)
PE.03.03 Modificació i extinció dels programes de doctorat (M)
PE.03.04 Acreditació dels programes de doctorat (A)
PT.04.01 Definició de les polítiques de PDI i PTGAS
PT.04.02 Accés i selecció del PDI i PTGAS
PT.04.03 Avaluació docent del PDI
PT.04.04 Formació del PDI i PTGAS

PROCESSOS FONAMENTALS

PF.01 Promoció dels estudis i captació d'estudiants
PF.02 Accés, admissió i matrícula 
PF.03 Orientació acadèmica i professional a l’estudiantat 
PF.04 Supervisió, seguiment i avaluació del/de la doctorand/a
PT.05 Suport a l'estudiantat

PROCESSOS DE SUPORT

PS.01 Recursos materials i serveis
PS.02 Gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions.
PT.11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès
PT.12 Recollida de la informació

IMPLEMENTACIÓ DEL SGIQ

 

Durant la implementació del SGIQ i d’acord amb el procés PE.02 Revisió i millora del SGIQ, s’han elaborat i aprovat els informes següents:

- Informe de revisió del sistema 2023

- Informe de revisió del sistema
- Informe de revisió de la informació pública

Aquests documents es publiquen en aquest apartat perquè hi puguin accedir tots els grups d’interès.