Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Aquest programa de doctorat s’emmarca en la recerca bàsica i específica sobre els diferents aspectes de l’energia i el medi ambient aplicats a l’arquitectura i a l’urbanisme. Atén a tots els aspectes específics que configuren l’ambient (tèrmic, lumínic o acústic) de l’arquitectura i la ciutat i incorpora el component sociopolític que es considera intrínsec en el disseny arquitectònic i urbà. El programa encaixa en les polítiques de recerca de les diferents administracions, tant en l’entorn d’aquesta universitat com en la política estratègica de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Comissió Europea. Aquest encaix es porta a terme en dos aspectes clau per a la política acadèmica i universitària proposada per les diferents institucions implicades: un té a veure amb formar experts (en les seves facetes científica, tècnica i creativa) en àrees d’energies aplicades a l’arquitectura, l’edificació i el medi ambient. Aquest aspecte s’alinea amb els objectius estratègics dels últims anys, que s’han definit en els successius programes marc de la Comissió Europea, els plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya i els plans nacionals de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica del Govern d’Espanya. En tots aquests plans d’actuació s’han definit com a accions prioritàries els avenços en matèria d’eficiència d’ús de les energies, l’aprofitament dels recursos, el suport a les polítiques implicades en l’avaluació de l’impacte ambiental de les activitats humanes i la formació de tècnics responsables de dissenyar una política basada en la informació contrastada. L’altre aspecte té a veure amb el caràcter interdepartamental del grup de recerca AIEM, que condueix el programa de doctorat i la seva internacionalització, ja que té una xarxa de treball amb investigadors d’altres universitats europees i iberoamericanes. Els dos aspectes han caracteritzat els successius programes de doctorat precursors de l’actual.

COORDINADOR/A

Coch Roura, Helena

CONTACTE

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura

Tel: 934 011 875

Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Per la seva condició de disciplina que es troba entre l’art i la ciència, en el perfil d’ingrés es prioritzen candidats i candidates capaços de comprendre conceptes abstractes i transversals. La capacitat analítica i de representació gràfica i el rigor científic es valoren positivament, així com l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa.

El perfil d’ingrés òptim és el d’estudiants que siguin arquitectes i que hagin cursat el màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient o la línia d’especialitat d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient del màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona de l’ETSAB, o bé un màster afí a l’àmbit del programa de doctorat.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són la capacitat crítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i l’habilitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Finalment, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.

Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en què aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per efectuar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.

Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.

Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de fer avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tota mena de públics.

Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.

Nombre de places

5

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (PROMOTORA)
 • Departament de Física Aplicada
 • Departament de Representació Arquitectònica
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/copy_of_doctorado

CONTACTE:

Secretaria de Doctorat d’Arquitectura

Tel: 934 011 875

Correu electrònic: secretariadoctorat.utgab@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Politecnico di Milano, Dipartimento BEST, Scienze e Tecnologie dell’Ambiente Costruito (Itàlia)

Docència per part dels professors i professores del Politècnic de Milà com a visitants. Intercanvi de professorat i estudiants de doctorat. Facilitar les estades a les dues institucions. Presència dels professors i professores del Politècnic en els tribunals de tesi. Aquesta col·laboració ha estat contínua des de fa més de vint anys. Les estades han afavorit l’elaboració de tesis doctorals amb menció europea i esperem que en el futur amb menció internacional.

Sapienza Università di Roma (Itàlia) Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Conveni per a la codirecció de tesis doctorals, amb reconeixement d’ambdues institucions. La col·laboració en recerca ha afavorit la publicació compartida d’articles. Es compta amb la presència de doctors i doctores de Roma en les diferents fases d’avaluació de les tesis doctorals. Aquesta col·laboració s’estén a la docència.

Altres tipus de col·laboracions

Hi ha una estreta col·laboració amb diverses universitats europees basada en la presència de professors i professores com a docents habituals en el màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient, així com en estades que fan els doctorands i doctorandes, i en la seva presència en els tribunals de tesi doctoral.

La relació també s’estén a diverses universitats llatinoamericanes en què es troben professors i professores que són doctors per la Universitat Politècnica de Catalunya i que van elaborar la seva tesi doctoral en l’àmbit d’aquest programa. Cal destacar-ne diverses de mexicanes, xilenes, argentines i brasileres principalment. Amb els investigadors d’aquestes universitats es mantenen relacions habituals, es forma part de xarxes internacionals i es participa en projectes de recerca comuns. A continuació s’enumeren en una llista única totes les col·laboracions que el programa té de manera més o menys habitual.

Entre les universitats europees amb què hi ha col·laboració cal destacar:

Les universitats ja esmentades anteriorment, que són:

a) Politecnico di Milano (Itàlia), Dipartimento BEST

b) Université de Pau et des Pays de l’Adour ISA-BTP (França)

c) Sapienza Università di Roma (Itàlia), Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale,

Altres universitats europees amb freqüents relacions d’intercanvis:

d) Università degli Studi Roma Tre (Itàlia)

La Universitat de Roma col·labora amb el programa de doctorat des de fa més de deu anys, en la valoració de propostes de tesi, en els tribunals de tesi, en l’intercanvi d’estudiants per a estades i en la presència de professorat de la Universitat italiana com a visitants en programes de doctorat amb menció de qualitat.

e) Technische Universität Dortmund (Alemanya)

Acollida en els seus laboratoris, des de fa set anys, de doctorands i doctorandes en la fase d’experimentació, tant al laboratori de materials com en el d’il·luminació. Les estades han afavorit la realització de tesis doctorals amb menció europea.

f) Brunel University London (Regne Unit)

Programa d’intercanvi de professorat i avaluació de tesis.

g) Università degli Studi di Enna ‘Kore’ (Itàlia)

Conveni per a la codirecció de tesis.

Universitats llatinoamericanes

h) Universitat de Sonora (Mèxic)

Estreta col·laboració en el desenvolupament de programes de recerca que impliquen estudiants de la nostra entitat. Estades de professorat d’ambdues institucions i intercanvi d’estudiants en el desenvolupament de les seves tesis. Valoració dels projectes de tesi i presència en els tribunals, des de fa més de deu anys. Membres de la xarxa temàtica RAB.

i) Universidad Católica del Norte (Xile)

La relació amb la Universitat Catòlica d’Antofagasta és estable des de fa més de quinze anys. Recentment s’han incorporat als seus equips docents doctorands i doctorandes a través d’un conveni d’intercanvi de professorat. El director de l’Escola d’Arquitectura és doctorand per aquest programa i altres doctors i doctores formats en el mateix programa, d’altres països d’Europa, s’han incorporat al seu elenc de professorat.

j) Universidad de Guadalajara (Mèxic)

Programa d’intercanvi de professorat.

k) Universidade de São Paulo, USP (Brasil)

Conveni per a codirecció de tesis.

Els projectes de recerca en programes de la Unió Europea faciliten el contacte i les possibles aliances amb les universitats i centres de recerca amb què hi ha relació. A part de les entitats esmentades anteriorment, amb les quals hi ha una relació estable, hi ha la possibilitat d’establir convenis concrets amb les següents:

La Rochelle Université
University College Dublin
Brunel University London
Università degli Studi di Firenze
Politecnico di Torino
Universidade do Porto
Athens University
Universität zu Köln

Col·laboracions amb empreses del sector

També s’estableixen convenis en casos puntuals amb diferents empreses, com ha estat el cas d’ERCO i iGuzzini, per a tesis relacionades amb l’enllumenat artificial.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Per la seva condició de disciplina que es troba entre l’art i la ciència, en el perfil d’ingrés es prioritzen candidats i candidates capaços de comprendre conceptes abstractes i transversals. La capacitat analítica i de representació gràfica i el rigor científic es valoren positivament, així com l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa.

El perfil d’ingrés òptim és el d’estudiants que siguin arquitectes i que hagin cursat el màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient o la línia d’especialitat d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient del màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona de l’ETSAB, o bé un màster afí a l’àmbit del programa de doctorat.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són la capacitat crítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i la capacitat per treballar en equip i l’habilitat per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Requisits específics d’admissió

Tenen accés al programa, sense necessitat de complements de formació, els estudiants i les estudiants que estiguin en disposició dels títols següents:

• Màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient
• Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch), en la línia d’especialitat d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Per als estudiants i les estudiants que accedeixin amb títols de màster afins a l’àmbit del programa diferents dels indicats anteriorment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot establir els complements formatius a cursar en cada cas en funció del perfil i la formació prèvia acreditada pel candidat o la candidata.

En qualsevol cas, aquesta possibilitat ha d’assegurar que l’estudiant obtingui les competències necessàries per cursar el programa de doctorat.


Criteris de valoració de mèrits i ponderació

Per valorar la capacitat de crítica i de síntesi, la capacitat d’expressió gràfica, la capacitat per a la recerca d’informació i la capacitat de comunicació oral i escrita se sol·liciten els documents següents:

• Currículum acadèmic i professional resumit
• Carta de motivació
• Dossier gràfic personal
Qüestionari sobre els continguts específics de coneixement bàsic

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat, responsable de l’admissió dels estudiants i les estudiants, resol les sol·licituds dels candidats i candidates sobre la base dels criteris de ponderació següents:

• Adequació de la titulació, valorant les competències adquirides en la formació prèvia acreditada (50%)
• Currículum acadèmic i professional resumit (10%)
• Carta de motivació (10%)
• Dossier gràfic personal (15%)
Qüestionari sobre els continguts específics de coneixement bàsic (15%)


Igualment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat resol els casos de candidats que presentin característiques particulars.

Complements formatius

Per als estudiants i les estudiants que hagin cursat els màsters d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient o bé la línia d’especialitat d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient del màster en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, no s’exigeixen complements de formació.

Per a altres títols, la Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, porta a terme un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal i no han de superar en cap cas els 60 ECTS.

La Comissió Acadèmica del programa analitza la formació prèvia acreditada pel candidat o candidata i defineix, en funció del seu perfil d’ingrés, les assignatures que hagi de cursar d’entre l’oferta de la línia d’especialització d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient del màster MBArch que s’enumeren a continuació.

Les tres primeres aporten competències transversals en metodologia de la recerca, mentre que les següents s’orienten a línies de recerca concretes en què els doctorands i doctorandes desenvolupen les seves tesis. Segons la seva procedència i preparació prèvia se’ls orienta cap a unes assignatures o altres. Quan l’objectiu és l’aprofundiment en una matèria determinada, es poden recomanar complements de formació en màsters afins.


Assignatures
Arquitectura, Medi Ambient i Tecnologia (grup AEMA): 5 ECTS
Arquitectura, Ciutat i Projecte (grup AEMA): 5 ECTS
Arquitectura, Teoria i Crítica (grup AEMA): 5 ECTS
Espai i Llum: 5 ECTS
Acústica en l’Arquitectura: 5 ECTS
Energia i Confort: 5 ECTS
Impacte Ambiental de l’Arquitectura: 5 ECTS
Avaluació Ambiental: 5 ECTS
Visions del Projecte: 5 ECTS

En el següent enllaç es poden consultar les guies docents corresponents a aquestes assignatures:

https://www.upc.edu/ca/masters/estudis-avancats-en-arquitectura-barcelona-mbarch

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula es porta a terme després de la resolució d’admissió, si aquesta es produeix després del període de matrícula general.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Durant la primera quinzena del mes d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: metodologia de la recerca (optativa).
Hores: 12.

Activitat: innovació i creativitat (optativa).
Hores: 8.

Activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació (optativa).
Hores: 18.

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca (obligatòria).
Hores: 50

Activitat: publicacions (optativa).
Hores: 100.

Activitat: altres activitats transversals (optativa).
Hores: 30.


Activitat: mobilitat (optativa).
Hores: 480.

Activitat: cursos (optativa).
Hores: 30.

Activitat: participació en congressos (optativa).
Hores 1.

Activitat: seminaris (optativa).

Hores: 10.

Activitat: workshops (optativa).
Hores: 24.

Activitat: estades de recerca (obligatòria per a menció internacional).
Hores: 480.

Activitat: formació en habilitats informacionals (optativa).

Hores: 1,5.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament de Tecnologia de l’Arquitectura té una aula a l’ETSAB dedicada al Doctorat, equipada amb els mitjans necessaris. L’espai de laboratori principal està ubicat a la 7a planta de l’ETSAB i és on se centralitzen els aparells de mesura i altres recursos científics, però també es disposa d’espai i recursos a l’ETSAV, atès que el professorat del programa i del grup de recerca està assignat a les dues escoles d’arquitectura. Es disposa també de programari desenvolupat pel mateix grup de recerca i que està a disposició de l’estudiant, així com d’altres recursos informàtics específics sobre els temes tractats en el màster i desenvolupats per altres universitats o empreses col·laboradores.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LÓPEZ ORDÓÑEZ, CARLOS FERNANDO
Títol:Planificación urbana en ciudades dispersas de clima desértico: la densificación vertical como estrategia para la mejora ambiental. El caso de Hermosillo (México)
Data lectura:30/11/2020
Director/a:CRESPO CABILLO, ISABEL
Codirector/a:ROSET CALZADA, JAIME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Rojas-Cortorreal, G.; Naves, F.; Peña, J.; Roset, J.; López-Ordóñez, C. (2017). Climate and urban morphology in the city of Barcelona: the role of vegetation.

Rojas-Cortorreal, G.; Roset, J.; Naves, F.; López-Ordóñez, C.; Crespo, I. (2016). El efecto del confort térmico producido por la especie arbórea almez en el espacio público. - ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1887-7052 (JCR Impact Factor-2016: 0.208; Quartil: Q2)

López-Ordóñez, C.; Roset, J.; Rojas-Cortorreal, G. (2017). Análisis de la radiación solar directa en las calles de Barcelona, en base a la relación entre su morfologia y vegetación. - ACE: architecture, city and environment = arquitectura, ciudad y entorno, ISSN: 1887-7052 (JCR Impact Factor-2017: 0.218; Quartil: Q2)

López-Ordóñez, C.; Crespo, I.; Roset, J. (2018). Condiciones ambientales del espacio público de ciudades dispersas en clima desértico-cálido.

López-Ordóñez, C.; Crespo, I.; Roset, J.; Coch, H. (2019). The role of thermal insulation in the architecture of hot desert climates.

López-Ordóñez, C.; Crespo, I.; Roset, J. (2019). Stacking the city in hot desert climates: containing the urban sprawl and reducing solar access on the streets.

López-Ordóñez, C.; Crespo, I.; Roset, J. (2019). Reshaping the city: containing the urban sprawl and reducing solar access on the streets in a hot desert climate city.

Wegener, M.; López-Ordóñez, C.; Isalgue, A.; Malmquist, A.; Martin, A. (2019). How much does it cost to go off-grid with renewables? A case study of a polygeneration system for a neighbourhood in Hermosillo, Mexico.

AUTOR/A:GARCÍA NEVADO, ELENA
Títol:Termografía del cañón urbano. Uso de la perspectiva para una evaluación térmica global de la calle
Data lectura:10/04/2019
Director/a:COCH ROURA, HELENA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia-Nevado, E. (2015). Microclima urbano y demanda energética del edificio: Consecuencias energéticas de la modificación del entorno radiante en clima cálido seco..

Garcia-Nevado, E.; Pages-Ramon, A.; Coch, H. (2016). Solar access assessment in dense urban environments: the effect of intersections in an urban canyon. - Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2016: 2.262; Quartil: Q2)

Garcia-Nevado, E.; Beckers, B.; Coch, H. (2017). Characterization of façade fenestration for energy studies within the “Eixample” urban tissue of Barcelona. - Energy procedia, ISSN: 1876-6102 (JCR Impact Factor-2017: 0.495; Quartil: Q2)

Garcia-Nevado, E.; Beckers, B.; Coch, H. (2020). Assessing THE COOLING EFFECT OF URBAN TEXTILE SHADING DEVICES THROUGH TIME-LAPSE THERMOGRAPHY. - Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707 (JCR Impact Factor-2019: 5.268; Quartil: Q1)

Garcia-Nevado, E.; Pages-Ramon, A.; Coch, H.; Beckers, B. (2015). Characterization of solar access in mediterranean cities: oriented sky factor.

Garcia-Nevado, E.; Coch, H. (2015). Urban canopy shading: opportunities to reduce cooling requirements.

Garcia-Nevado, E.; Pages-Ramon, A.; Isalgue, A.; Coch, H. (2016). Solar access assessment for mediterranean urban environments: the extent of the “Crossing Effect”.

Garcia-Nevado, E.; Beckers, B.; Coch, H.; Crespo, I. (2017). Façade design and energy demand: fenestration indexes from an urban approach.

Garcia-Nevado, E.; Beckers, B.; Coch, H. (2017). Characterization of façade fenestration for energy studies within the "Eixample" urban tissue of Barcelona.

AUTOR/A:TORRES QUEZADA, JEFFERSON ELOY
Títol:Comportamiento térmico de la cubierta en un clima cálido húmedo. Repercusión energética en el edificio
Data lectura:07/11/2018
Director/a:COCH ROURA, HELENA
Director/a:ISALGUE BUXEDA, ANTONIO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Torres-Quezada, J.; Coch, H.; Isalgue, A. (2019). Assessment of the reflectivity and emissivity impact on light metal roofs thermal behaviour, in warm and humid climate. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2019: 4.867; Quartil: Q1)

Torres-Quezada, J.; Pages-Ramon, A.; Coch, H.; Isalgue, A. (2016). Radiative performance assessment of two roofs in Mediterranean and Equatorial climates.

Torres-Quezada, J.; Coch, H.; Crespo, I.; Isalgue, A. (2017). Experimental study of the roof thermal performance influence over the mean radiant interior temperature of an industrial building.

Torres-Quezada, J.; Coch, H.; Isalgue, A. (2017). The roof thermal behavior in a tropical-Equatorial climate.

Torres-Quezada, J.; Coch, H.; Isalgue, A.; Lopez-Besora, J. (2018). The roof impact on the heat balance of low height buildings at low latitudes.

Torres-Quezada, J.; Toshiharu, I.; Coch, H.; Isalgue, A. (2018). Predominant factors on Multi-housing overheating interior conditions and body temperature: a field study in Japan.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201917/02/2020REALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA DE REFORMA INTERIOR DE LES NOVES OFICINES DE PIXIE SERVICES A BARCELONAPixie Hub SL
03/07/201931/10/2019Realització del Projecte Bàsic Executiu de l'obra de reforma interior de les noves oficines de Viscaweb a BarcelonaVISCA WEB, S.L.U.
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/03/201930/09/2019Maqueta Museo CarnavaletEtablessiment PublicParis Musees
20/02/201917/02/2020Según Convenio Marco, establecer los honorarios relativos al asesoramiento, soporte académico y cualquier otra actividad que implique remuneración, que de común acuerdo se establecen entre el COACádizCOLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS-CÁDIZ
01/02/201831/01/2021Sustainable Lifestyles AcceleratorKR Foundation
16/10/201731/12/2017Estudio previo para la elaboración de un plan de acción a largo plazo en el parque de edificios de EuskadiVIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA-EUSK
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
01/10/201730/09/2019Solar Decathlon Europe 2019Energy Endevour Foundation
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
06/06/201705/12/2020Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/11/201631/12/2016Redacció de l'informe visió global sobre biodiversitatASOC.GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA
15/11/201631/12/2016Col.laboració en el desenvolupament de la segona versió de l'estrategia nacional de renovació del parc edificatASOC.GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA
17/10/201631/12/2016Estudi d'avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica a l'àmbit territorial del municipi de Santa Coloma de GramanetCONSORCI IERMB
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
20/02/201531/12/2015Disseny d'una estratègia municipal a llarg termini per a la rehabilitació energètica dels edificis del parc contruït de Sant Cugat del VallèsAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
16/12/201917/02/2020REALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA DE REFORMA INTERIOR DE LES NOVES OFICINES DE PIXIE SERVICES A BARCELONAPixie Hub SL
03/07/201931/10/2019Realització del Projecte Bàsic Executiu de l'obra de reforma interior de les noves oficines de Viscaweb a BarcelonaVISCA WEB, S.L.U.
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/03/201930/09/2019Maqueta Museo CarnavaletEtablessiment PublicParis Musees
20/02/201917/02/2020Según Convenio Marco, establecer los honorarios relativos al asesoramiento, soporte académico y cualquier otra actividad que implique remuneración, que de común acuerdo se establecen entre el COACádizCOLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS-CÁDIZ
01/02/201831/01/2021Sustainable Lifestyles AcceleratorKR Foundation
16/10/201731/12/2017Estudio previo para la elaboración de un plan de acción a largo plazo en el parque de edificios de EuskadiVIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA-EUSK
15/10/201714/10/2020Integrative Multidisciplinary People-centered Architectural Qualification & TrainingEuropean Commission
01/10/201730/09/2019Solar Decathlon Europe 2019Energy Endevour Foundation
07/09/201707/09/2017Panel portante para cerramiento de edificios
31/07/201731/12/2017Acció formativa EXT2017/0916 amb la Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
06/06/201705/12/2020Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/12/201631/12/2019Ciencia y tec. de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA: Sensor de viento 3D.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficienciaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/11/201631/12/2016Redacció de l'informe visió global sobre biodiversitatASOC.GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA
15/11/201631/12/2016Col.laboració en el desenvolupament de la segona versió de l'estrategia nacional de renovació del parc edificatASOC.GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA
17/10/201631/12/2016Estudi d'avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica a l'àmbit territorial del municipi de Santa Coloma de GramanetCONSORCI IERMB
11/04/201611/04/2021Programació anual, suport, proposició i selecció de continguts i redacció d'editorials per a la revista AFLINTEREMPRESAS MEDIA, S.L.
01/01/201631/12/2018Suport tècnic a les tasques de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al C/ del Mig, 6 i C/ Església 11 i 13 de Bellver de Cerdanya, LleidaGALLIFA MAQUEDA, JAUME
01/01/201631/03/2018Expert technical report about façade cladding on Centro de Arte BotínOCTATUBE INTERNATIONAL, B.V.
15/09/201530/09/2017Millora en el procès de fabricació i col.locació de vidre de murano a la Sagrada Família.TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
10/03/201531/12/2015Redaccio d'informe pericial sobre l'obra de la Rotonda d'Escaldes (Andorra) feta per Cevalls S.A.CEVALLS CONSTRUCTORA
20/02/201531/12/2015Disseny d'una estratègia municipal a llarg termini per a la rehabilitació energètica dels edificis del parc contruït de Sant Cugat del VallèsAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
01/01/201530/12/2017La millora de les condicions d'habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de BarcelonaInstitut d'Estudis Catalans
01/01/201531/12/2015Ciencia y tecnología de instrumentos espaciales para la caracterización del ambiente marciano en múltiples misiones de NASA y ESA: Sensor de viento 3DMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt