Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Ciència i Enginyeria dels Materials

Ciència i Enginyeria dels Materials

L’actual Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC, com a unitat que organitza i potencia els estudis de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials, és el resultat de la reunió de les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, juntament amb els professors i professores de l’àrea de coneixement de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa i els professors i professores de les escoles tècniques de Vilanova i la Geltrú, Manresa i Terrassa. Actualment, s’han incorporat al Departament els professors i professores de l’àmbit tèxtil i se n’ha desvinculat la secció de Manresa.


Prèviament a la promulgació de la LRU i, per tant, a la constitució del Departament, les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’ETSEIB ja havien impartit cursos de doctorat, en els quals es van dirigir i van llegir diverses tesis doctorals. Cal destacar que aquest tipus d’activitat era, en aquelles dates, relativament escassa a les escoles tècniques superiors.

La formació del Departament, juntament amb la incorporació de nous professors i professores, que han aportat una àmplia experiència en altres àrees dels materials (polímers, ceràmics i compostos), va permetre la creació i consolidació d’un programa de doctorat que té, en aquests moments, més de trenta anys d’antiguitat. Durant aquest temps el programa ha anat evolucionant, adaptant la seva estructura i continguts a l’experiència adquirida i emanada de l’execució del programa, i a les línies de recerca que s’han format i consolidat en el Departament, així com a les successives normes legislatives que han anat apareixent.

El programa oferia quinze cursos de doctorat en el marc del Reial decret 778/1998. Amb motiu de l’adaptació al Reial decret 56/2005, la pràctica totalitat d’aquests cursos es va incloure en l’oferta formativa del programa de màster en Ciència i Enginyeria de Materials, que posteriorment va evolucionar cap al nou màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials (verificat el 2019). Actualment, aquest màster compta amb una oferta formativa de 22 assignatures (obligatòries i optatives, distribuïdes en dos anys de màster), que poden ser cursades com a formació que dona accés directe a aquest programa de doctorat o com a complements formatius per a aquelles titulacions que en requereixin.

En relació amb la qualitat del programa, aquest va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació (MCD2003-00150) en la seva primera convocatòria (2003) i la va anar renovant en els anys següents (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009). Posteriorment va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0471), la qual va estar vigent fins a l’any 2013. Des de 2013, està pendent la definició de la forma d’avaluació de la qualitat dels programes de doctorat per part del ministeri corresponent. D’altra banda, i pel que fa a Catalunya, i fins on sabem, és l’únic programa de doctorat orientat a materials estructurals que té la Menció d’Excel·lència (n’hi ha un altre amb menció, però orientat a materials funcionals).

Així mateix, és motiu d’orgull el fet que, derivat del nostre programa de doctorat, s’aconseguís l’Erasmus Mundus Joint European doctoral programme in Advanced Materials Science and Engineering. Aquest programa, que es va verificar de manera gairebé automàtica, emana del programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials de la UPC, amb l’excepció de l’obligatorietat de cursar uns crèdits complementaris (fins a 30) i la necessària mobilitat cap a una altra de les universitats partícips: Luleå University of Technology (Suècia), Linköping University (Suècia), Université de Lorraine (França), Saarland University, Saarbrücken (Alemanya). Aquest programa de doctorat Erasmus Mundus no és més que la continuació del màster Erasmus Mundus (AMASE), que es porta a terme amb les mateixes universitats i que ja ha estat renovat en tres ocasions per les autoritats europees.

COORDINADOR/A

Jimenez Pique, Emilio

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
Email: doctorat.eebe@upc.edu

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en què aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per dur a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
Email: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis:
Amirkabir University of Technology (IR)
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) (ES)
The China Scolarship Council (CSC) (CN)


Col·laboracions:
El Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi situats en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Aachen University (DE)
Amirkabir University (IR)
AO Foundation Davos (CH)
Boston University (US)
Budapest University of Technology and Economics (HU)
Case Western Reserve University (US)
Center of Innovation and Research in Materials and Polymers (CIRMAP), de la UMons (BE)
Centre de Mise en Forme de Matériaux (CEMEF), Mines ParisTech (FR)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)
EMPA (CH)
ETH Zurich (CH)
GeorgiaTech (Atlanta, US)
Imperial College of Science and Technology (GB)
INSA Lyon (FR)
Institute for Metals Superplasticity Problems (Ufa, RU)
Instituto Politécnico Nacional (MX)
Instituto Tecnológico de Morelia (MX)
INTEMA (AR)
K. N. Toosi University of Technology (IR)
Linköping University (SE)
Luleå University of Technology (SE)
Montanunibersitaten (AT)
Montanuniversität Leoben (AT)
Politecnico di Torino - Sede di Alessandria (IT)
Rensselaer Polytechnic Institute - RPI (US)
RWTH Aachen (DE)
Saarland University (DE)
Technical University of Vienna (AT)
Universidad Autónoma de Nuevo León (MX)
Universidad Autónoma de Zacatecas (MX)
Universidad Autónoma de México (MX)
Universidad de Antioquia (CO)
Universidad de Guadalajara (MX)
Universidad de Holguín (CU)
Universidade de Pelotas (BR)
Università degli Studi di Perugia (IT)
Universidad de San Luis Potosí (MX)
Université de Sfax (TN)
Universidad del Atlántico (CO)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (MX)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Universidad Nacional de Mar del Plata (AR)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (BR)
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) (BR)
Universidade Federal de São Carlos (BR)
Università di Padova (IT)
Université Besançon (FR)
Université de Bordeaux (FR)
Université de Lorraine (FR)
University Grigore T. Popa of Medicine and Pharmacy (RO)
University of Nebraska (US)
University of Southern California (EUA)
University of Tehran (IR)
University of Vienna (AT)
University of West Bohemia (CZ)
Wolkswagen AG (DE)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:


1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)

2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).

3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions

El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció. El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca per assignar tutors/directors o tutores/directores.
Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que se superin complements de formació específics. En aquest cas, porta a terme un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els complements formatius que ha de cursar cada estudiant que ho necessiti són les assignatures ofertes en el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (verificat el 2019). Aquests complements depenen dels títols aportats a l’entrada del programa de doctorat. En el cas de disposar del títol d’enginyer o enginyera (Industrial, de Materials o Química o similar) o de llicenciat o llicenciada en Física i/o Química i així mateix de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures del màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats.

Aquests complements es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats anteriorment indicat, en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata. La definició dels complements necessaris es comunica a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-ciencia-ingenieria-avanzada-materiales/pla-estudis-master-ciencia-avancada-enginyeria-materials

Assignatures obligatòries del màster
• Caracterització Avançada de Materials (6 crèdits ECTS)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Manufactura Moderna de Materials (6)
• Integritat Estructural i Anàlisi d’Errors (6)
• Experimentació en Ciència i Enginyeria de Materials (6)
• Avenços en el Processament de Materials Plàstics (6)
• Ceràmiques Avançades (6)

Assignatures optatives del màster
• Estructura i Propietats d’Aliatges Metàl·lics (6)
• Estructura i Propietats de Polímers (6)
• Comportament Mecànic de Materials i la seva Simulació (6)
• Materials Nanoestructurats (6)
• Enginyeria Avançada de Materials (6)
• Materials Sostenibles (6)
• Materials Funcionals (6)
• Materials Biofuncionals (6)
• Tecnologia de Materials Compostos (6)
• Materials Biomèdics (6)
• Nous Reptes en Additivació i Degradació de Materials Plàstics (6)
• Tecnologia d’Unió de Materials (6)
• Materials amb Aplicacions en el Transport i l’Energia (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca
Hores: 4
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 40
Caràcter: optatiu

Activitat: cursos o seminaris complementaris impartits per professors o professores visitants
Hores: 12
Caràcter: optatiu

Activitat: publicacions
Hores: 100
Caràcter: optatiu

Activitat:estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu

Activitat: activitats transversals
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: activitats transversals
Hores: 30
Caràcter: optatiu

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
El Departament compta amb infraestructura per al processament de diversos tipus de materials (metalls, ceràmics, polímers i biomaterials) amb tècniques convencionals, així com per MDF (impressió 3D). Estan disponibles equips de caracterització i assaigs (tèrmics mecànics, reològics, tribològics, etc.). Destaca la infraestructura per a assajos mecànics amb equips servomecànics i servohidràulics (fatiga), així com per a assajos a altes velocitats de deformació (impacte). També compta amb tècniques de microscòpia, tant òptica com electrònica, i anàlisi d’imatges.

De manera habitual es pot accedir també als equips de:
• Centre Català del Plàstic (https://www.upc.edu/ccp/)
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (https://www.ibecbarcelona.eu/)
• Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/en)
• Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) (http://www.ccit.ub.edu/CA/home.html)
• Serveis Cientificotècnics de la UAB (https://www.uab.cat/web/investigar/serveis-cientificotecnics/tots-els-serveis-cientificotecnics-1345666609074.html)

Al marge d’aquests laboratoris i equips, els doctorands i doctorandes poden accedir, mitjançant estades puntuals, a:
• Microscopi de Transmissió d’Alta Resolució i FIB, al Laboratori de Microscòpia Electrònica de la UNAM (Mèxic)
• Laser Infrastructures (UdS, Alemanya)
• Laser Infrastructures (Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V., Alemanya)
• TEM/FIB/EBSD (LiU / Seco Tools, Suècia)
• XRD/CVD Unit (Boston University)
• Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences (Rússia)
• Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (Alemanya)
• Instituto de Cerámica y Vidrio (Madrid)
• Asociación Industrial de Navarra
• IMDEA Materiales Madrid
• CSIC Sevilla
• Institut Tecnològic dels Materials, València.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MONTERDE GASCÓN, MARIA CARMEN: Nuevos interconectores pulvimetalúrgicos para sistemas de óxido sólido de alta temperatura: desarrollo, optimización y prototipado
  Autor/a: MONTERDE GASCÓN, MARIA CARMEN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 13/12/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO | CALERO MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO | TORRELL FARO, MARC
  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA CANO, IRENE
       SECRETARI: MORALES COMAS, MIGUEL
       VOCAL: ETXEBERRIA URANGA, JON JOSEBA
  Resum de tesi: La transición energética hacia la descarbonización está promoviendo la instalación de fuentes de generación de energla renovable, su despliegue requiere de sistemas eficientes de almacenamiento de energía para poder cubrir la demanda. Siguiendo esta estrategia, la ruta de generación de hidrógeno surge como una buena alternativa para el almacenamiento de energía. Los electrolizadores de óxido sólido de alta temperatura (SOEC) son sistemas de alta eficiencia en la generación de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua_ Estos sistemas SOEC presentan tasas del 80% en la conversión de energla en el rango de temperatura de operación de entre 700 - 900ºC.Las técnicas de fabricación de cada uno de los componentes es uno de los principales inconvenientes, además tanto el rendimiento como la durabilidad se encuentran en fase de investigación con la finalidad de incrementar su vida útil para poder penetrar en el mercado compitiendo con otras tecnologías de electrólisis de menores eficiencias.Los interconectares metálicos son una parte vital en los sistemas de óxido sólido de alta temperatura ya que conectan eléctricamente las celdas y distribuyen el flujo de gases que alimentan el stack final. La comercialización de estos sistemas puede impulsarse si se mejora la vida útil y el coste de estos sistemas que en parte viene condicionada por el alto coste interconectar. Actualmente se investiga en aceros inoxidables ferríticos (FSS), más rentables que los cerámicos, aunque presentan problemas de degradación a las altas temperaturas de trabajo 750-B00ºC. Fenómenos de corrosión y evaporación de cromo afectan negativamente al rendimiento del sistema debido al aumento de la resistencia eléctrica y el envenenamiento del electrodo de oxígeno respectivamente. La eficacia en la mitigación de estos efectos se ha comprobado mediante la aplicación de recubrimientos barrera de cromo como el MnCo2O4.La presente tesis trata sobre el diseño, desarrollo, fabricación y optimización de un interconectar metálico plano de FSS recubierto fabricado por pulvimetalurgia convencional. La funcionalidad en una unidad de repetición se ha validado en un equipo electrolizador de alta temperatura diser'lado y construido también en esta tesis. EL estudio presentado se puede dividir en cuatro bloques: i) diseño, validación y fabricación del interconectar de FSS mediante la pulvimetalurgia convencional. ii) estudio de diversas técnicas de aplicación del recubrimiento barrera de MnCo2O4 como el roll coating, una técnica de fabricación aditiva como es la impresión por chorro de tinta a demanda (000} y la deposición e/ectroforética (EPO}, iii} diseño, construcción y validación del primer electrolizado de alta temperatura a nivel nacional construido y validado con un stack comercial y que ha estado trabajando conectado en continuo directamente a una estación industrial como el EDAR Riu Sec de Sabadell y iiii) validación del interconectar y la capa barrera con una celda comercial en modo SOEC en el electrolizador construido durante750h a 800ºC y en modo SOFC tras 150h en una estación de medida de IREC.A modo resumen, la presente tesis trata sobre el diser'lo, desarrollo, fabricación y optimización de un interconectar metálico plano de FSS recubierto fabricado por pulvimeta. Los resultados obtenidos muestran un interconectar fabricado por pulvimetalurgia convencional completamente funcional en sistemas de óxido sólido de alta temperatura tanto en modo SOFC como SOEC.Finalmente, esta tesis ha sido un via¡e a través de los diferentes niveles de madurez de la tecnología de óxido sólido a alta temperatura y en concreto del modo SOEC. La tesis se ha iniciado en un TRL 3 de prueba de concepto de la tecnología de óxido sólido de alta temperatura hasta alcanzar un TRL 7 donde se ha fabricado y validado un equipo electrolizador de alta temperatura que se ha conectado a una instalación industrial y un

Darrera actualització: 27/01/2023 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 06:00:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:TORRES GARRIDO, DIEGO ALEJANDRO
Títol:Desarrollo de un nuevo proceso basado en la inyección 3D de tintas con carga metálica para fabricar prótesis porosas de titanio bioactivas y con propiedades antibacterianas
Data lectura:07/10/2021
Director/a:MANERO PLANELLA, JOSE MARIA
Codirector/a:CALERO MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO
Codirector/a:RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Biomedical applications of powder metallurgy
Rodriguez, A.; Punset, M.; Manero, J.; CALERO, J.A.; Torres, D.
Elsevier
Data de publicació: 01/09/2021
Capítol en llibre

Titanium scaffolds by direct ink writing: Fabrication and functionalization to guide osteoblast behavior
Vidal, E.; Torres, D.; Guillem-Marti, J.; Scionti, G.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2020: 2.351; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/08/2020
Article en revista

Development of novel dual-action coatings with osteoinductive and antibacterial properties for 3D-printed titanium implants
Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, A.; Manero, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Torres, D.; Calero, J.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2020: 4.158; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/09/2020
Article en revista

Bioactivity and antibacterial properties of calcium- and silver-doped coatings on 3D printed titanium scaffolds
Torres, D.; Ginebra, M.P.; Rupérez de Gracia, E.; Manero, J.; Rodriguez-Contreras, A.; CALERO, J.A.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 5.8
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

AUTOR/A:CERRA FLOREZ, MAURO ANDRES
Títol:Synthesis and characterization of oxides produced by high temperature corrosion on grade 300 and 350 maraging steels
Data lectura:04/10/2021
Director/a:GOMES DA SILVA, MARCELO JOSÉ
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparative study of corrosion resistance between four non-commercial high manganese steel models and 9% nickel steel in aqueous solution of H2SO4
Cerra, M.; Cardoso, J.; Silva, M.; Abreu, H.
International journal of materials research, ISSN: 1862-5282 (JCR Impact Factor-2020: 0.748; Quartil: Q4)
Data de publicació: 22/06/2020
Article en revista

Microstructural characterization of grade 300 and grade 350 maraging steels and electrochemical study in hydrofluoric solution
Cerra, M.; Fargas, G.
Journal of fluorine chemistry, ISSN: 0022-1139 (JCR Impact Factor-2019: 2.332; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Characterization study of an oxide film layer produced under CO2/steam atmospheres on two different maraging steel grades
Cerra, M.; Fargas, G.; Roa, J.J.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2019: 2.7
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Oxidation behavior of maraging 300 alloy exposed to nitrogen/water vapor atmosphere at 500 °C
Cerra, M.; Fargas, G.; Mateo, A.; Roa, J.J.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2019: 2.7
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Synthesis and Characterization of an Fe/Co Ferrite Spinel Oxide Film Produced by Using N2/Steam Heat Treatment on Two Maraging Steels
Cerra, M.; Fargas, G.; Roa, J.; Mateo, A.; Mata, S.; Rodríguez Castellón, Enrique; Silva, M.
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, ISSN: 10735623
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

AUTOR/A:RAYMOND LLORENS, SANTIAGO
Títol:Biomimetic Bone Grafts: from the lab to the clinic
Data lectura:13/09/2021
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated hardening of nanotextured 3D-plotted self-setting calcium phosphate inks
Raymond, S.; Maazouz, Y.; Montufar, Edgar B.; Pérez-Antoñanzas, R.; González, B.; Konka, J.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Regeneration of segmental defects in metatarsus of sheep with vascularized and customized 3D-printed calcium phosphate scaffolds
VIDAL, L.; Kampleitner, C.; KRISSIAN, S.; Brennan, M.; Hofmann, O.; Raymond, S.; Maazouz, Y.; Ginebra, M.P.; ROSSET, P.; Layrolle, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/04/2020
Article en revista

Functionalization strategies and fabrication of solvent-cast PLLA for bioresorbable stents
Schieber, R.; Raymond, S.; Caparrós, C.; Bou, J. J.; Herrero , E.; Guebitz, G.; Canal, C.; Pegueroles, Marta
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/02/2021
Article en revista

Computed tomography and histological evaluation of xenogenic and biomimetic bone grafts in three-wall alveolar defects in minipigs
Raymond, S.; Pastorino, D.; Ginebreda, I.; Maazouz, Y.; Ortiz, M.; Manzanares, M.; Ginebra, M.P.
Clinical oral investigations, ISSN: 1432-6981 (JCR Impact Factor-2019: 2.812; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

3D printing non-cylindrical strands: morphological and structural implications
Raymond, S.; Thorel, E.; Liversain, M.; Riveiro, A.; Pou, J.; Ginebra, M.P.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2019: 7.002; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Hydrothermal processing of 3D-printed calcium phosphate scaffolds enhances bone formation in vivo: a comparison with biomimetic treatment
Raymond, S.; Bonany, M.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2019: 11.8
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Solvent-cast direct-writing as a fabrication strategy for radiopaque stents
Chausse, V.; Schieber, R.; Raymond, S.; Ségry, B.; Sabaté, R.; Kolandaivelu, K.; Ginebra, M.P.; Pegueroles, Marta
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2020: 10.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Translation of three-dimensional printing of ceramics in bone tissue engineering and drug delivery
Raymond, S.; Johansson, L.; Thorel, E.; Ginebra, M.P.
MRS bulletin, ISSN: 0883-7694 (JCR Impact Factor-2020: 8.2
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

3D printing with star-shaped strands: a new approach to enhance in vivo bone regeneration
Raymond, S.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Riveiro, A.; Pou, J.M.; Manzanares Céspedes, Maria Cristina; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Biomaterials advances, ISSN: 2772-9508
Data de publicació: 2022
Article en revista

Development of patient-specific biomimetic bone grafts
10th IBEC symposium
Data de presentació: 07/05/2017
Presentació de treball en congressos

3D printed bioresorbable stents by solvent-cast direct-write technique
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 06/09/2017
Presentació de treball en congressos

3D printed CaP patient-specific bone graft substitutes: Industrial flow chain
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 18/04/2018
Presentació de treball en congressos

Direct ink writing with self-setting a-TCP inks: effect of processing parameters
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Development of biomimetic hydroxyapatite bone grafts by 3D direct ink writing
Spanish-Portuguese Congress of Ceramics and Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámico y Vidrio
Data de presentació: 08/09/2018
Presentació de treball en congressos

2D-3D printing technologies for ceramics and glass". 3D-printed patient-specific bone graft substitutes: industrial flow chain
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio / LVI Congreso Nacional SECV
Data de presentació: 11/10/2018
Presentació de treball en congressos

Reconstruction of large bone defect in sheep with customized 3D printed calcium phosphate scaffolds
TERMIS-EU - European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Novel strategies for the hardening of 3D printed biomimetic bone grafts
7th shaping conference
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAMONAL REPISO, PABLO
Títol:Perceived quality characterization of micro-textured injection moulded components for automotive interior applications
Data lectura:22/07/2021
Director/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Codirector/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Improvement of the replication quality of randomly micro-textured injection-moulding components using a multi-scale surface analysis
Gamonal, P.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Journal of manufacturing processes, ISSN: 1526-6125 (JCR Impact Factor-2019: 4.086; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Influence of topography on the scratch and mar visibility resistance of randomly micro-textured surfaces
Gamonal, P.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Wear, ISSN: 0043-1648 (JCR Impact Factor-2019: 4.108; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/12/2019
Article en revista

Influence of topographical features on the surface appearance measurement of injection moulded components
Gamonal, P.; Abt, T.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Surface quality: improving the quality perception of molded parts
International Congress Plastics in Automotive Engineering 2017
Data de presentació: 29/03/2017
Presentació de treball en congressos

Multi-scale surface analysis on polypropylene micro-textured injected samples using 3D non-contact techniques
XV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 24/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KAMRANI MOGHADAM, MOHAMMAD REZA
Títol:Preparation and characterization of reactive extrusion modified PLA/ABS blends and its foams
Data lectura:21/07/2021
Director/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Codirector/a:CAILLOUX, JONATHAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An investigation on the effect of pressure and temperature on microcellular foams of Poly(lactic) acid (PLA)/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) binary blends
Kamrani Moghadam, M.; Sanchez-Soto, M.; Aghili, A.; Ramezannejad, A.
Springer
Data de publicació: 30/05/2020
Capítol en llibre

Evaluation of the mechanical properties of Poly(Lactic) Acid/ABS Bio-Blend foams
Sanchez-Soto, M.; Kamrani Moghadam, M.; Maspoch, M.; Santana, O.; Cailloux, J.
Springer
Data de publicació: 30/05/2020
Capítol en llibre

Modification of poly(lactic) acid by reactive extrusion and its melt-blending with acrylonitrile butadiene styrene
Abt, T.; Kamrani Moghadam, M.; Cailloux, J.; Santana, O.; Sanchez-Soto, M.
Polymer international, ISSN: 0959-8103 (JCR Impact Factor-2020: 2.99; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:MINGUELA DÍAZ, JOAQUIM
Títol:Surface characterization and cell instructive properties of superficially modified dental zirconia
Data lectura:21/07/2021
Director/a:MAS MORUNO, CARLOS
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evolution of microstructure and residual stresses in gradually ground/polished 3Y-TZP
Minguela, J.; Slawik, S.; Mücklich, F.; Ginebra, M.P.; Llanes, L.; Mas-Moruno, C.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Influence of grinding/polishing on the mechanical, phase stability and cell adhesion properties of yttria-stabilized zirconia
Minguela, J.; Ginebra, M.P.; Llanes, L.; Mas-Moruno, C.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Peptidic biofunctionalization of laser patterned dental zirconia: A biochemical-topographical approach
Minguela, J.; Müller, D.; Mücklich, F.; Llanes, L.; Ginebra, M.P.; Roa, J.J.; Mas-Moruno, C.
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2019: 5.88; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Grinding/polishing of dental yttria-doped zirconia. Fine tuning mechanical, degradation and biological properties via microstructural changes
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Femtosecond laser interference patterning on dental zirconia
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Microstructural evaluation and residual stresses in zirconia-based materials after grinding
10th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Presentació de treball en congressos

Synergizing topographical and chemical modifications for improved zirconia surfaces: laser patterning and peptidic functionalization
11th World Biomaterials Congress
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TOVAR VARGAS, DANIELA
Títol:Processing, microstructure and mechanical properties of ceria-stabilized zirconia-based ceramics co-doped with calcia and alumina
Data lectura:20/07/2021
Director/a:JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
Codirector/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhancement of mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia by alumina reinforcement
Tovar-Vargas, D.; Turon, M.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Low temperature degradation and mechanical properties of alumina reinforced ceria-zirconia by colloidal processing
Tovar-Vargas, D.; Ferrari, B.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

Mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia ceramics with alumina additions
Tovar-Vargas, D.; Roitero, E.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

AUTOR/A:BESHARATLOO, HOSSEIN
Títol:Micromechanical properties of inorganic multiphase materials
Data lectura:13/05/2021
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Small-scale mechanical properties of constitutive phases within a polycrystalline cubic boron nitride composite
Besharatloo, H.; Gordon, S.; Rodríguez, T.; Llanes, L.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Design of alternative binders for hard materials
Nicolás, M.; Besharatloo, H.; Alvaredo, P.; Roa, J.J.; Llanes, L.; Gordo, E.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Influence of the processing route on the properties of Ti(C,N)-Fe15Ni cermets
Nicolás, M.; Besharatloo, H.; Wheeler, J.M.; Dios, M. de; Alvaredo, P.; Roa, J.J.; Ferrari, B.; Llanes, L.; Gordo, E.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Combinatorial investigation of Al–Cu intermetallics using small-scale mechanical testing
Xiao, Y.; Besharatloo, H.; Gan, B.; Maeder, X.; Spolenak, R.; Wheeler, J.M.
Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2020: 5.316; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/05/2020
Article en revista

Influence of indentation size and spacing on statistical phase analysis via high-speed nanoindentation mapping of metal alloys
Besharatloo, H.; Wheeler, J.
Journal of materials research, ISSN: 0884-2914 (JCR Impact Factor-2019: 3.7
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Ti(C,N)-Fe15Ni10Cr cermets as alternative hard materials: Influence of the processing route and composition on their microstructure and properties
Besharatloo, H.; Llanes, L.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2020: 4.527; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/08/2021
Article en revista

Evaluation of corrosion-induced damage
VII Congreso Español de Pulvimetalurgia y II Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia
Data de presentació: 24/07/2019
Presentació de treball en congressos

Small-scale assessment of corrosion-induced damage in hardmetals
International Powder Metallurgy Congress and Exhibition
Data de presentació: 13/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VIDAL GIRONA, ELIA
Títol:Development of metallic functionalized biomaterials with low elastic modulus for orthopedic applications
Data lectura:12/02/2021
Director/a:RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL
Codirector/a:RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calcio sobre titanio
Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.; Vidal, E.
Biomecánica, ISSN: 1885-9518
Data de publicació: 2018
Article en revista

Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium for drug delivery
Vidal, E.; Buxadera-Palomero, J.; Pierre, C.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Cazalbou, S.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 3.784; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/01/2019
Article en revista

Multifunctional homogeneous calcium phosphate coatings: Toward antibacterial and cell adhesive titanium scaffolds
Vidal, E.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 3.784; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/01/2021
Article en revista

Antibacterial calcium phosphate coatings on titanium surfaces by pulsed electrodeposition
BIOBONE Symposium 2015
Data de presentació: 14/10/2015
Presentació de treball en congressos

Electrodeposición de fosfato de calcio con agentes antimicrobianos sobre titanio
XXXIX Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 21/10/2016
Presentació de treball en congressos

Recubrimientos de fosfato de calcio por electrodeposición pulsada para la liberación de fármacos
14º Congreso Nacional de Materiales
Data de presentació: 10/06/2016
Presentació de treball en congressos

Pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings for drug delivery
2016 European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 01/07/2016
Presentació de treball en congressos

Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calció en scaffolds de titanio para la administración de medicamentos
40º Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 10/11/2017
Presentació de treball en congressos

Functionalization of 3D-printed titanium with a fibronectin recombinant fragment guides osteoblast behaviour
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 07/09/2017
Presentació de treball en congressos

Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium scaffolds for drug delivery
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 05/09/2017
Presentació de treball en congressos

One-step electrodeposition of calcium phosphate coatings doped with antimicrobial compounds on titanium
10th World Biomaterials Congress 2020
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FRÓMETA GUTIÉRREZ, DAVID
Títol:On the measurement of fracture toughness to understand the cracking resistance of Advanced High Strength Steel sheets
Data lectura:28/01/2021
Director/a:CASELLAS PADRO, DANIEL
Codirector/a:CALVO MUÑOZ, JESSICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Journal of Physics: Conference Series
Frómeta, D.; Calvo, J.; Molas, S.; Casellas, D.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2017
Article en revista

Investigation on the influence of loading-rate on fracture toughness of AHSS grades
Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P.
Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/05/2018
Article en revista

On the correlation between fracture toughness and crash resistance of advanced high strength steels
Frómeta, D.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Calvo, J.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Larour, P.
Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Influence of microstructure on the fracture toughness of hot stamped boron steel
Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P.
Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/01/2019
Article en revista

Evaluation of edge formability in high strength sheets through a fracture mechanics approach
Frómeta, D.; Parareda, S.
AIP Conference proceedings, ISSN: 1551-7616 (JCR Impact Factor-2014: 0.152
Data de publicació: 02/07/2019
Article en revista

Fracture toughness measurements to understand local ductility of advanced high strength steels
Frómeta, D.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Fatigue resistance of press hardened 22MnB5 steels
Parareda, S.; Casellas, D.; Frómeta, D.; Lara, A.; Pujante, J.
International journal of fatigue, ISSN: 0142-1123 (JCR Impact Factor-2020: 5.186; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels
Frómeta, D.; Parareda, S.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Jonsén, P.; Calvo, J.
Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2020: 4.406; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

New tool to evaluate the fracture resistance of thin high strength metal sheets
Frómeta, D.; Lara, A.; Parareda, S.; Grifé, L.; Casellas, D.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 19/11/2020
Article en revista

Fracture resistance of advanced high-strength steel sheets for automotive applications
Frómeta, D.; Lara, A.; Grifé, L.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Casellas, D.; Calvo, J.
Metallurgical and materials transactions A-Physical metallurgy and material, ISSN: 1073-5623 (JCR Impact Factor-2019: 2.05; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/01/2021
Article en revista

Microstructural effects on fracture toughness of ultra-high strength dual phase sheet steels
Frómeta, D.; Cuadrado, N.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Calvo, J.; Casellas, D.
Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/01/2021
Article en revista

A fracture mechanics approach to develop high crash resistant microstructures by press hardening
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Fracture mechanics based modelling of failure in advanced high strength steels
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Determination of the essential work of fracture at high strain rates
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Evaluation of crash resistance by means of fracture toughness measurements in advanced high strength steels
5th International Conference on Steels in Cars and Trucks – SCT2017
Data de presentació: 19/06/2017
Presentació de treball en congressos

Fracture toughness evaluation of thick press hardened 22MnB5 sheets for high crash performance applications in trucks
7th International Conference on hot sheet metal forming of high performance steel
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

Understanding and predicting the fatigue resistance of press hardened 22MnB5
7th International Conference on hot sheet metal forming of high performance steel
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTEJÓN GALÁN, MARÍA DEL PILAR
Títol:Development of mono and multilayer membranes of polypropylene and ethylene-propylene copolymers via cast film extrusion and stretching
Data lectura:17/12/2020
Director/a:ARENCON OSUNA, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polypropylene-based porous membranes: influence of polymer composition, extrusion draw ratio and uniaxial strain
Castejon, M.; Habibi, K.; Saffar, A.; Ajji , A.; Martinez, A.; Arencon, D.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2017
Article en revista

Porous membranes based on polypropylene-ethylene copolymers. Influence of temperature on extrusion, annealing and uniaxial strain stages
Castejon, M.; Arencon, D.; De Sousa Pais, M.; Realinho, V.; Velasco J.I.; Martinez, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2018
Article en revista

Effect of filler content, size, aspect ratio and morphology on thermal, morphological and permeability properties of porous talc filled—Polypropylene obtained through MEAUS process
Habibi, K.; Castejon, M.; Martinez, A.; Arencon, D.
Advances in Polymer Technology, ISSN: 1098-2329 (JCR Impact Factor-2018: 2.663; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2018
Article en revista

Development of inorganic particle-filled polypropylene/high density polyethylene membranes via multilayer co-extrusion and stretching
Castejon, M.; De Sousa Pais, M.; Arencon, D.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.7
Data de publicació: 19/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:HAMOUDA, INES
Títol:Synthesis and characterization of plasma-treated liquid and hydrogels for bone cancer therapy
Data lectura:16/12/2020
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:LABAY, CEDRIC PIERRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Liquids treated by atmospheric pressure plasma jet for bone cancer therapy
Hamouda, I.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Biomecánica, ISSN: 1885-9518
Data de publicació: 27/07/2018
Article en revista

Production of reactive species in alginate hydrogels for cold atmospheric plasma-based therapies
Labay, C.; Hamouda, I.; Tampieri, F.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/11/2019
Article en revista

Investigating the atmospheric pressure plasma jet modification of a photo-crosslinkable hydrogel
Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Nicol, E.; Canal, C.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/03/2020
Article en revista

Selectivity of direct plasma treatment and plasma-conditioned media in bone cancer cell lines
Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 7.2
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Liquid-mediated effects of cold plasma on bone cancer
VIII International Symposium on Plasma Nanoscience and Nanotechnology
Data de presentació: 03/07/2017
Presentació de treball en congressos

Modification of hydrogel-based biomaterials by atmospheric pressure plasma to enhance tissue regeneration
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 19/06/2018
Presentació de treball en congressos

Influence of the composition of plasma-activated medium on osteosarcoma
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Cold atmospheric plasma generation and quantification of reactive oxygen and nitrogen species in biocompatible hydrogels
4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Generation of reactive species by plasma needle in different líquids
5th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Modification of alginate based-hydrogel for therapeutical applications using cold atmospheric plasma.
4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials
Data de presentació: 17/07/2018
Presentació de treball en congressos

Biocompatible vehicles for RONS generated by atmospheric plasmas in liquids
7th International Conference on Advanced Plasma Technologies
Data de presentació: 25/02/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of a photo-crosslinked hydrogel as carrier of reactive species generated by plasma jets
6th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHENG, YAFENG
Títol:Assessment of corrosion-induced damage in the mechanical contact response of cemented carbides at different length scales
Data lectura:11/12/2020
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Corrosion-induced damage and residual strength of WC-Co,Ni cemented carbides: influence of microstructure and corrosion medium
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2019: 2.117; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/09/2019
Article en revista

Assessment of corrosion-induced changes on the mechanical integrity of cemented carbides at small length scales
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Besharatloo, H.; Serra, M.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2019: 3.407; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Indentation and scratch testing of a WC-6%wtCo cemented carbide: Corrosion effects on load-bearing capability and induced damage
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Llanes, L.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2020: 4.527; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/04/2020
Article en revista

Corrosion-induced changes on Hertzian contact damage in cemented carbides
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Roitero, E.; Llanes, L.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Corrosion effects on contact damage of a WC-Ni cemented carbide
European Powder Metallurgy Congress and Exhibition 2020
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ABBASI, HOOMAN
Títol:Development of microcellular conductive foams based on polyetherimide with graphene nanoplatelets
Data lectura:22/11/2019
Director/a:VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
Codirector/a:DE SOUSA PAIS ANTUNES, MARCELO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Effects of graphene nanoplatelets and cellular structure on the thermal conductivity of polysulfone nanocomposite foams
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Electrical conduction behavior of high-performance microcellular nanocomposites made of graphene nanoplatelet-filled polysulfone
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2020: 5.076; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/12/2020
Article en revista

The effect of microcellular structure on the dynamic mechanical thermal properties of high-performance nanocomposite foams made of graphene nanoplatelets-filled polysulfone
De Sousa Pais, M.; Abbasi, H.; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.7
Data de publicació: 29/01/2021
Article en revista

Dynamic-mechanical-thermal behaviour of nanocomposite foams based on polysulfone and graphene nanoplatelets
International Conference on Multifunctional Cellular Materials 2019
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANDOVAL RAVOTTI, DANIELA ANDREINA
Títol:Small-scale testing of micromechanical response of cemented carbides
Data lectura:11/11/2019
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Small-scale mechanical response of cemented carbides
5th International Conference on Powder Metallurgy in Asia
Data de presentació: 20/02/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VARILLAS DELGADO, JAVIER
Títol:A molecular dynamics study of nanocontact plasticity and dislocation avalanches in FCC and BCC crystals
Data lectura:17/06/2019
Director/a:ALCALA CABRELLES, JORGE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Statistics of dislocation avalanches in FCC and BCC metals: dislocation mechanisms and mean swept distances across microsample sizes and temperatures
Alcala, J.; Ocenásek, J.; Varillas, J.; El-Awady, J.; Wheeler, J.; Michler, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
07/03/202230/09/2022L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistent en estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred. El treball es desglossFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
02/03/202201/07/2022Análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productos.UNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202229/07/2022Coating deposition andTestingUK Atomic Energy Authority
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
06/12/202106/12/2021Atomization device
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/11/202131/10/2022Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat.S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
08/10/202131/10/2022Documentation, analysis and understanding of the evolution of wear-induced damage scenario and the involved wear mechanisms during wet drawingNV BEKAERT S.A.
01/10/202101/10/2024Disseny d'unions hermètiques per a condicions d'ús extremes i per a peces de grans dimensionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2024Optimisation of high damage tolerance at very high strengths by the quenching and partitioning processCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2023Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/04/202108/04/2022ADDITIVE MANUFACTURING OF HARDMETALS BY NON-LASER PROCESSESComparison/benchmarking of three additive manufacturing processes (FFF, BJ and DIW) for the production of homogeneous WC-12Co hardmetal blanEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/03/202131/12/2021Realització de l’assessorament, anàlisis i assaigs per tal d’optimitzar el procés de polit de sistemes metall-ceràmic mitjançant la tecnologia DLyte® i posteriorment avaluar la integritat superficialSTEROS GPA INNOVATIVE SL
15/03/202108/03/2022Realización de ensayos de flexión a fin de obtener las curvas de tensien en fución de la vida a fatiga de las probetas suministradas pr laempresa. Indentificación de los orígenes de fractura.METALOGENIA, S.A.
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
19/12/202019/12/2020Babassu-Based Food Composition
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202025/05/2022Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs.Restorations with monolithic and / or resilient materials can be a solution to this problem.COLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202031/12/2021THE COLLIDER 2020 - Bio2PackBARCELONA MOBILE VENTURES SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/202015/11/2020Estudio de la actividad fotocatalítica y antibacteriana de superficies sólidasDu Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202019/07/2021Caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
03/07/202002/07/2024Cessió ús equipament per desenvolupament projecte de recerca CONDISIM i altres activitats comunesINDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Intermitencias plásticas en la intersección de la ciencia de materiales, física estadística y mecánica de medios continuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202030/06/2022Valorización de residuos de chapa de titanio para la fabricación de polvo metálico por atomizaciónMinisterio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
01/05/202005/09/2023Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambientalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/03/202031/03/2023Assessment of crack extension resistance of brittle-like composites by means of laser/FIB-induced short cracksXIAMEN TUNGSTEN CO, LTD
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202016/11/2020Proyecto GAIA. Desarrollo de un nuevo concepto de envase de Cola Cao ecológico y sostenible.Idilia Foods S.L.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201931/12/2021INDUSTRIA METALÚRGICA CONECTADA E INTELIGENTE (1/6)Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
01/10/201930/04/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2021Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201915/09/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/03/201911/11/2020Characterization of perforated films in accordance to the European patent EP1768837B1MEGAPLAST S.A.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/04/2021Incorporación del fallo por/'valle de ductilidad/' al modelo constitutivo termomecánico del acero al carbono del beam-blank.COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201830/11/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/12/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201830/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devices
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasCentro Tecnológico LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201819/11/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201830/06/2021Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201820/03/2021Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201703/09/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201719/06/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201731/03/2021Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201718/01/2022Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2022Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201716/11/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201718/01/2022Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
01/01/201731/12/2021Polyfunctional Polymeric Materials- Poly2AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/07/2017Desarrollo de componentes ópticos por microinyecciónUniversitat Politècnica de Catalunya
24/10/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201618/01/2022Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201529/07/2024Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201529/07/2024Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201529/07/2024Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
07/03/202230/09/2022L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistent en estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred. El treball es desglossFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
02/03/202201/07/2022Análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productos.UNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202229/07/2022Coating deposition andTestingUK Atomic Energy Authority
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
06/12/202106/12/2021Atomization device
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/11/202131/10/2022Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat.S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
08/10/202131/10/2022Documentation, analysis and understanding of the evolution of wear-induced damage scenario and the involved wear mechanisms during wet drawingNV BEKAERT S.A.
01/10/202101/10/2024Disseny d'unions hermètiques per a condicions d'ús extremes i per a peces de grans dimensionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2024Optimisation of high damage tolerance at very high strengths by the quenching and partitioning processCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2023Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/04/202108/04/2022ADDITIVE MANUFACTURING OF HARDMETALS BY NON-LASER PROCESSESComparison/benchmarking of three additive manufacturing processes (FFF, BJ and DIW) for the production of homogeneous WC-12Co hardmetal blanEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/03/202131/12/2021Realització de l’assessorament, anàlisis i assaigs per tal d’optimitzar el procés de polit de sistemes metall-ceràmic mitjançant la tecnologia DLyte® i posteriorment avaluar la integritat superficialSTEROS GPA INNOVATIVE SL
15/03/202108/03/2022Realización de ensayos de flexión a fin de obtener las curvas de tensien en fución de la vida a fatiga de las probetas suministradas pr laempresa. Indentificación de los orígenes de fractura.METALOGENIA, S.A.
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
19/12/202019/12/2020Babassu-Based Food Composition
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202025/05/2022Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs.Restorations with monolithic and / or resilient materials can be a solution to this problem.COLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202031/12/2021THE COLLIDER 2020 - Bio2PackBARCELONA MOBILE VENTURES SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/202015/11/2020Estudio de la actividad fotocatalítica y antibacteriana de superficies sólidasDu Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202019/07/2021Caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
03/07/202002/07/2024Cessió ús equipament per desenvolupament projecte de recerca CONDISIM i altres activitats comunesINDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Intermitencias plásticas en la intersección de la ciencia de materiales, física estadística y mecánica de medios continuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202030/06/2022Valorización de residuos de chapa de titanio para la fabricación de polvo metálico por atomizaciónMinisterio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
01/05/202005/09/2023Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambientalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/03/202031/03/2023Assessment of crack extension resistance of brittle-like composites by means of laser/FIB-induced short cracksXIAMEN TUNGSTEN CO, LTD
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202016/11/2020Proyecto GAIA. Desarrollo de un nuevo concepto de envase de Cola Cao ecológico y sostenible.Idilia Foods S.L.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201931/12/2021INDUSTRIA METALÚRGICA CONECTADA E INTELIGENTE (1/6)Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
01/10/201930/04/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2021Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201915/09/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201915/09/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/03/201911/11/2020Characterization of perforated films in accordance to the European patent EP1768837B1MEGAPLAST S.A.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/04/2021Incorporación del fallo por/'valle de ductilidad/' al modelo constitutivo termomecánico del acero al carbono del beam-blank.COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201830/11/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/12/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201830/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devices
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasCentro Tecnológico LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201819/11/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201830/06/2021Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201820/03/2021Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201703/09/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201719/06/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201731/03/2021Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201718/01/2022Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201718/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2022Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201716/11/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201718/01/2022Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
01/01/201731/12/2021Polyfunctional Polymeric Materials- Poly2AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/07/2017Desarrollo de componentes ópticos por microinyecciónUniversitat Politècnica de Catalunya
24/10/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201618/01/2022Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201529/07/2024Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201529/07/2024Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201529/07/2024Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt