Ciència i Enginyeria dels Materials

COORDINADOR/A

Jimenez Pique, Emilio

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
Email: doctorat.eebe@upc.edu

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

L’actual Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC, com a unitat que organitza i potencia els estudis de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials, és el resultat de la reunió de les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, juntament amb els professors i professores de l’àrea de coneixement de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa i els professors i professores de les escoles tècniques de Vilanova i la Geltrú, Manresa i Terrassa. Actualment, s’han incorporat al Departament els professors i professores de l’àmbit tèxtil i se n’ha desvinculat la secció de Manresa.


Prèviament a la promulgació de la LRU i, per tant, a la constitució del Departament, les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’ETSEIB ja havien impartit cursos de doctorat, en els quals es van dirigir i van llegir diverses tesis doctorals. Cal destacar que aquest tipus d’activitat era, en aquelles dates, relativament escassa a les escoles tècniques superiors.

La formació del Departament, juntament amb la incorporació de nous professors i professores, que han aportat una àmplia experiència en altres àrees dels materials (polímers, ceràmics i compostos), va permetre la creació i consolidació d’un programa de doctorat que té, en aquests moments, més de trenta anys d’antiguitat. Durant aquest temps el programa ha anat evolucionant, adaptant la seva estructura i continguts a l’experiència adquirida i emanada de l’execució del programa, i a les línies de recerca que s’han format i consolidat en el Departament, així com a les successives normes legislatives que han anat apareixent.

El programa oferia quinze cursos de doctorat en el marc del Reial decret 778/1998. Amb motiu de l’adaptació al Reial decret 56/2005, la pràctica totalitat d’aquests cursos es va incloure en l’oferta formativa del programa de màster en Ciència i Enginyeria de Materials, que posteriorment va evolucionar cap al nou màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials (verificat el 2019). Actualment, aquest màster compta amb una oferta formativa de 22 assignatures (obligatòries i optatives, distribuïdes en dos anys de màster), que poden ser cursades com a formació que dona accés directe a aquest programa de doctorat o com a complements formatius per a aquelles titulacions que en requereixin.

En relació amb la qualitat del programa, aquest va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació (MCD2003-00150) en la seva primera convocatòria (2003) i la va anar renovant en els anys següents (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009). Posteriorment va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0471), la qual va estar vigent fins a l’any 2013. Des de 2013, està pendent la definició de la forma d’avaluació de la qualitat dels programes de doctorat per part del ministeri corresponent. D’altra banda, i pel que fa a Catalunya, i fins on sabem, és l’únic programa de doctorat orientat a materials estructurals que té la Menció d’Excel·lència (n’hi ha un altre amb menció, però orientat a materials funcionals).

Així mateix, és motiu d’orgull el fet que, derivat del nostre programa de doctorat, s’aconseguís l’Erasmus Mundus Joint European doctoral programme in Advanced Materials Science and Engineering. Aquest programa, que es va verificar de manera gairebé automàtica, emana del programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials de la UPC, amb l’excepció de l’obligatorietat de cursar uns crèdits complementaris (fins a 30) i la necessària mobilitat cap a una altra de les universitats partícips: Luleå University of Technology (Suècia), Linköping University (Suècia), Université de Lorraine (França), Saarland University, Saarbrücken (Alemanya). Aquest programa de doctorat Erasmus Mundus no és més que la continuació del màster Erasmus Mundus (AMASE), que es porta a terme amb les mateixes universitats i que ja ha estat renovat en tres ocasions per les autoritats europees.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en què aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per dur a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792
Email: doctorat.eebe@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Convenis:
Amirkabir University of Technology (IR)
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) (ES)
The China Scolarship Council (CSC) (CN)


Col·laboracions:
El Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi situats en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Aachen University (DE)
Amirkabir University (IR)
AO Foundation Davos (CH)
Boston University (US)
Budapest University of Technology and Economics (HU)
Case Western Reserve University (US)
Center of Innovation and Research in Materials and Polymers (CIRMAP), de la UMons (BE)
Centre de Mise en Forme de Matériaux (CEMEF), Mines ParisTech (FR)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)
EMPA (CH)
ETH Zurich (CH)
GeorgiaTech (Atlanta, US)
Imperial College of Science and Technology (GB)
INSA Lyon (FR)
Institute for Metals Superplasticity Problems (Ufa, RU)
Instituto Politécnico Nacional (MX)
Instituto Tecnológico de Morelia (MX)
INTEMA (AR)
K. N. Toosi University of Technology (IR)
Linköping University (SE)
Luleå University of Technology (SE)
Montanunibersitaten (AT)
Montanuniversität Leoben (AT)
Politecnico di Torino - Sede di Alessandria (IT)
Rensselaer Polytechnic Institute - RPI (US)
RWTH Aachen (DE)
Saarland University (DE)
Technical University of Vienna (AT)
Universidad Autónoma de Nuevo León (MX)
Universidad Autónoma de Zacatecas (MX)
Universidad Autónoma de México (MX)
Universidad de Antioquia (CO)
Universidad de Guadalajara (MX)
Universidad de Holguín (CU)
Universidade de Pelotas (BR)
Università degli Studi di Perugia (IT)
Universidad de San Luis Potosí (MX)
Université de Sfax (TN)
Universidad del Atlántico (CO)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (MX)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Universidad Nacional de Mar del Plata (AR)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (BR)
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) (BR)
Universidade Federal de São Carlos (BR)
Università di Padova (IT)
Université Besançon (FR)
Université de Bordeaux (FR)
Université de Lorraine (FR)
University Grigore T. Popa of Medicine and Pharmacy (RO)
University of Nebraska (US)
University of Southern California (EUA)
University of Tehran (IR)
University of Vienna (AT)
University of West Bohemia (CZ)
Wolkswagen AG (DE)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:


1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)

2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).

3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions

El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció. El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca per assignar tutors/directors o tutores/directores.
Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que se superin complements de formació específics. En aquest cas, porta a terme un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els complements formatius que ha de cursar cada estudiant que ho necessiti són les assignatures ofertes en el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (verificat el 2019). Aquests complements depenen dels títols aportats a l’entrada del programa de doctorat. En el cas de disposar del títol d’enginyer o enginyera (Industrial, de Materials o Química o similar) o de llicenciat o llicenciada en Física i/o Química i així mateix de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures del màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats.

Aquests complements es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats anteriorment indicat, en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata. La definició dels complements necessaris es comunica a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-ciencia-ingenieria-avanzada-materiales/pla-estudis-master-ciencia-avancada-enginyeria-materials

Assignatures obligatòries del màster
• Caracterització Avançada de Materials (6 crèdits ECTS)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Manufactura Moderna de Materials (6)
• Integritat Estructural i Anàlisi d’Errors (6)
• Experimentació en Ciència i Enginyeria de Materials (6)
• Avenços en el Processament de Materials Plàstics (6)
• Ceràmiques Avançades (6)

Assignatures optatives del màster
• Estructura i Propietats d’Aliatges Metàl·lics (6)
• Estructura i Propietats de Polímers (6)
• Comportament Mecànic de Materials i la seva Simulació (6)
• Materials Nanoestructurats (6)
• Enginyeria Avançada de Materials (6)
• Materials Sostenibles (6)
• Materials Funcionals (6)
• Materials Biofuncionals (6)
• Tecnologia de Materials Compostos (6)
• Materials Biomèdics (6)
• Nous Reptes en Additivació i Degradació de Materials Plàstics (6)
• Tecnologia d’Unió de Materials (6)
• Materials amb Aplicacions en el Transport i l’Energia (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca
Hores: 4
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 40
Caràcter: optatiu

Activitat: cursos o seminaris complementaris impartits per professors o professores visitants
Hores: 12
Caràcter: optatiu

Activitat: publicacions
Hores: 100
Caràcter: optatiu

Activitat:estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu

Activitat: activitats transversals
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: activitats transversals
Hores: 30
Caràcter: optatiu

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
El Departament compta amb infraestructura per al processament de diversos tipus de materials (metalls, ceràmics, polímers i biomaterials) amb tècniques convencionals, així com per MDF (impressió 3D). Estan disponibles equips de caracterització i assaigs (tèrmics mecànics, reològics, tribològics, etc.). Destaca la infraestructura per a assajos mecànics amb equips servomecànics i servohidràulics (fatiga), així com per a assajos a altes velocitats de deformació (impacte). També compta amb tècniques de microscòpia, tant òptica com electrònica, i anàlisi d’imatges.

De manera habitual es pot accedir també als equips de:
• Centre Català del Plàstic (https://www.upc.edu/ccp/)
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (https://www.ibecbarcelona.eu/)
• Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/en)
• Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) (http://www.ccit.ub.edu/CA/home.html)
• Serveis Cientificotècnics de la UAB (https://www.uab.cat/web/investigar/serveis-cientificotecnics/tots-els-serveis-cientificotecnics-1345666609074.html)

Al marge d’aquests laboratoris i equips, els doctorands i doctorandes poden accedir, mitjançant estades puntuals, a:
• Microscopi de Transmissió d’Alta Resolució i FIB, al Laboratori de Microscòpia Electrònica de la UNAM (Mèxic)
• Laser Infrastructures (UdS, Alemanya)
• Laser Infrastructures (Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V., Alemanya)
• TEM/FIB/EBSD (LiU / Seco Tools, Suècia)
• XRD/CVD Unit (Boston University)
• Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences (Rússia)
• Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (Alemanya)
• Instituto de Cerámica y Vidrio (Madrid)
• Asociación Industrial de Navarra
• IMDEA Materiales Madrid
• CSIC Sevilla
• Institut Tecnològic dels Materials, València.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • GHONJIZADEHSAMANI, FARNAZ: Environmentally friendly phosphorus flame retardant systems for acrylonitrilebutadiene-styrene (ABS): strategies to enhance mechanical properties and development of novel phosphorus/cork powder hybid solutions
  Autor/a: GHONJIZADEHSAMANI, FARNAZ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 15/05/2024
  Data de lectura: 11/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: Sala de Conferències de la ETSEIAAT (Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa), Campus de Terrassa, Edifici TR1. C. Colom, 1 08222.
  Director/a de tesi: DE REDONDO REALINHO, VERA CRISTINA | HAURIE IBARRA, LAIA | MALET MURILLO, RAMON
  Tribunal:
       PRESIDENT: FRANCO URQUIZA, EDGAR ADRIÁN
       SECRETARI: DE SOUSA PAIS ANTUNES, MARCELO
       VOCAL: YANG, YUNXIAN
  Resum de tesi: L'acrilonitril-butadiè-estirè (ABS) és un dels termoplàstics més utilitzats i versàtils per la seva tenacitat, resistència química i processabilitat. Aquestes característiques el fan adequat per a diverses aplicacions, com als camps de l'electrònica i l'automoció. Tot i això, la seva inflamabilitat inherent podria limitar-ne l'ús. Per contrarestar-la, els darrers anys s'ha recorregut a la incorporació a l'ABS de retardants de flama a base de fòsfor (PFR), com a alternativa més respectuosa amb el medi ambient que els halogenats. No obstant això, l'ús de PFR té un impacte advers a les propietats mecàniques de l'ABS, limitant-ne l'ús quan es requereix tant seguretat contra incendis com rendiment mecànic. Per tal de resoldre aquest problema, en aquesta tesi es proposen noves estratègies per millorar el comportament mecànic dels compostos PFR-ABS. A més, per fer front al repte actual de promoure solucions més ecològiques, també es van realitzar noves investigacions sobre l'ús de bio-residus de la indústria forestal, com a potencials retardants de flama de base biològica per a ABS.La primera part de la tesi està dedicada a la millora de les propietats mecàniques d'un compost d'ABS, que conté polifosfat d'amoni (APP) i dietilfosfinat d'alumini (AlPi), mitjançant la combinació d'un cautxú de silicona de pes molecular ultraalt (UHMW-SR) i copolímers d'etilè metilacrilat (EMA) amb diferents wt.% d'acrilat de metil (MA). Se'n va analitzar l'efecte sobre la microestructura i el comportament mecànic i davant del foc del compost d'ABS. Es va observar una millora en la interacció interfacial entre les partícules retardants de flama i la matriu d'ABS, així com la mobilitat molecular en presència d'EMA i/o UHMW-SR. Com a resultat, es van observar notables sinèrgies a la resistència a l'impacte. En particular, es va aconseguir un augment del 212% quan es va afegir un 5 wt.% d'EMA, amb un 29 wt.% de MA, i un 2 wt.% d'UHMW-SR a ABS ignífug, mantenint el seu comportament d'autoextingibilitat.Per abordar el desenvolupament de sistemes ignífugs més respectuosos amb el medi ambient per a l'ABS, es va proposar l'ús de pols de suro (C), un bioresidu de la indústria del suro sense valor econòmic, com un possible bioretardant de flama (bio-FR). En primer lloc, per comprendre millor el comportament al foc del C, es va analitzar l'efecte dels components del suro en la descomposició per piròlisi. Es va observar que la suberina té un paper important en la millora de l'estabilitat tèrmica del suro; no obstant això, no va mostrar una capacitat de carbonització significativa, al contrari que la part lignocel·lulòsica del suro. A més, es va analitzar l'efecte de la combinació d'APP amb C sobre la microestructura, l'estabilitat tèrmica i el comportament davant del foc de l'ABS. Només substituint el 3 wt.% d'APP per suro, es va aconseguir una millora òptima de la reacció al foc amb la major eficàcia en la reducció de la taxa d'alliberament de calor (HRR). També es va revelar que la substitució del 20 wt.% d'APP per suro conduïa a un comportament davant del foc similar al de l'ABS amb un 30 wt.% d'APP.A més, per augmentar l'eficàcia del C com a bio-FR, es van empeltar a la seva superfície fragments de fòsfor mitjançant modificació química. La fosforilació del C amb glifosat (Cg), fosfat de trietil (Ct) i dimetil-3-trietoxisilanepropilfosforamidat (Cd) va donar lloc a un contingut de fòsfor registrat de 0,9, 0,3 i 2,4 wt.%, respectivament . En comparació amb el C natural, el suro fosforilat va contribuir a una millora de la resistència a la flama als compostos d'ABS. La millora més significativa es va observar a l'ABS amb un 30 wt.% de Cd, en mostrar un efecte més gran de dilució dels gasos combustibles en la fase gasosa i la formació d'una capa carbonitzada més cohesiva en la fase condensada que va conduir a la reducció de la transferència de calor i massa.

Darrera actualització: 22/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 22/06/2024 06:30:31.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ELIZALDE HUITRÓN, SERGIO ALBERTO: Study on the forming limit on shear spinning process
  Autor/a: ELIZALDE HUITRÓN, SERGIO ALBERTO
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/04/2024
  Director/a de tesi: CABRERA MARRERO, JOSE MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GARCÍA CANO, IRENE
       SECRETARI: CALVO MUÑOZ, JESICA
       VOCAL: SORGENTE, DONATO
  Resum de tesi: La laminació cònica és un procés de deformació incremental en el qual una xapa o preforma metàl·lica es converteix en una peça axisimétrica buida. Diversos metalls dúctils i aliatges poden ser deformats per laminació cònica, ja sigui en condicions fredes o calentes, i els més comuns inclouen a l'acer, alumini, coure i aliatges de níquel. La forma de les peces processades per laminació cònica pot ser no sols cònica, sinó també còncava, convexa, o una combinació, amb aplicacions variades en indústries com l'aeroespacial, automotriu, i més.El principal enfocament d'aquesta recerca va ser l'estudi del límit de conformat a temperatura ambient del procés de laminació cònica a través d'assajos experimentals i simulacions per elements finits. Tradicionalment, obtenir una peça reeixida depèn en gran manera de l'experiència de l'operador, on les condicions adequades es troben després de diversos intents.D'altra banda, el límit de conformat de qualsevol procés de deformació de metalls és una dada essencial que ajuda a predir l'aparició de defectes amb anticipació, garantint la qualitat del producte final. Per tant, en el present treball es van determinar els mapes de procés per a un acer DC04, un acer inoxidable AISI 420, els aliatges d'alumini AA2024 i AA7075 que endureixen per precipitació, en les quals els límits del procés es van trobar en funció de la reducció de gruix, angle d'atac de la rulina, velocitat de gir i velocitat d'avanç. Les troballes experimentals van revelar una relació convincent entre la màxima reducció de gruix permesa i la relació entre la velocitat d'avanç amb el radi del nas de la rulina. A mesura que augmentava la relació de velocitat d'avanç, la màxima reducció de gruix permesa mostrava una disminució exponencial, descrita per una equació paramètrica.També, es va trobar que la màxima reducció de gruix permesa va ser del 84% per al DC04 i del 80% per a la resta dels materials.A més, s'ha demostrat que les simulacions numèriques són una eina eficient per a predir amb precisió la resposta mecànica i l'aparició de defectes en les operacions de conformat de metalls. Les capacitats de predicció de la simulació numèrica es basen en l'evolució de les variables del model a través del procés, és a dir, desplaçaments, deformació, velocitat de deformació, tensions i perduda de la rigidesa. En aquest treball, es van construir diferents models del procés de laminació cònica amb el programari comercial ABAQUS. Primer, es va comparar l'eficiència de les diferents estratègies i mètodes de solució utilitzats per a modelar el procés. Després, es va proposar un model segmentat més eficient que redueix el temps de càlcul fins a 300 vegades en comparació amb els models convencionals. A més, es van implementar diferents models desacoblats de fractura dúctil a través d'una subrutina (VUMAT). Es va trobar que els models de fractura dúctil poden predir amb les condicions de fallada utilitzant una formulació d'evolució de mal no lineal.Finalment, aquesta recerca millora la comprensió de la deformació del material en el procés de laminació cònica i proporciona un marc per a millorar l'eficiència en els processos de deformació incremental.

 • GORDON POZUELO, SANDRA: Mechanical integrity of coated PcBN systems: Mechanics and mechanisms involved under service-like conditions
  Autor/a: GORDON POZUELO, SANDRA
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 10/05/2024
  Director/a de tesi: LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL | ROA ROVIRA, JOAN JOSEP

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARI, DANIELE
       SECRETARI: FARGAS RIBAS, GEMMA
       VOCAL: BOTERO VEGA, CARLOS ALBERTO
  Resum de tesi: El nitrur de bor cúbic policristal·lí (PcBN) és un material compost competitiu per a eines de tall que ofereix un excel·lent rendiment en el mecanitzat de materials difícils de tallar (ex. acers temprats, superaliatges, etc.). En la pràctica, el PcBN es recobreix amb una prima capa ceràmica per a evitar o diferir l'aparició de la tribooxidació i el desgast abrasiu. Encara que no hi ha una opinió consolidada sobre els beneficis dels recobriments en PcBN, la bibliografia majorment coincideix en el seu ús en operacions de tornejat dur. La recerca majoritàriament avalua el rendiment funcional de l'eina i els mecanismes de desgast, mentre que la informació relativa a la ciència dels materials del PcBN i del PcBN recobert, comprenent la correlació microestructura - propietats mecàniques, és bastant limitada. En aquest sentit, aquesta tesi se centra en estudiar la duresa, tenacitat a la fractura i resistència al desgast; propietats mecàniques clau que controlen la integritat mecànica i la fiabilitat de l'eina i que estan relacionades amb la resposta de contacte, la resistència a la fractura i la vida útil efectiva de l'eina, respectivament. En primer lloc, s'estudien i caracteritzen quatre substrats diferents dels sistemes de PcBN recoberts, incloent-hi el desenvolupament de protocols de caracterització i assaig. Per a això, la tomografia de feix d'ions focalitzats i la reconstrucció d'imatges en 3D es va utilitzar per a estudiar les característiques microestructurals d'una qualitat de PcBN amb alt contingut en cBN i lligant metàl·lic. Aquest és un mètode potent i útil per a conèixer i comprendre en profunditat les característiques microestructurals dels materials composts de PcBN. Després, es va avaluar les propietats micromecàniques, ja que són clau per a optimitzar el rendiment mitjançant el disseny microestructural. S'implementa amb èxit la nanoindentación d'alta velocitat per a caracteritzar i correlacionar la microestructura amb les propietats mecàniques locals d'aquests materials durs i rígids; utilitzant dues metodologies diferents, 1D i 2D Gaussiana, per a deconvolucionar estadísticament les dades. S'observa que la duresa està relacionada amb el contingut de cBN. Es va emprar un mètode a major escala per a avaluar la resposta a càrregues de contacte. Els graus amb major contingut de cBN i lligant metàl·lic, presenten una major resistència a la nucleació d'esquerdes i una transició més gradual a través dels diferents escenaris de dany degut a la seva major duresa i tenacitat a la fractura. Quant als mecanismes d'enduriment de la fractura, la trajectòria de l'esquerda canvia de propagar a través del lligant ceràmic a la fractura transgranular de les partícules de cBN, en augmentar el contingut de cBN. Molt interessant, la tenacitat a la fractura augmenta per la interacció de l'esquerda amb límits subgranulars o maclats intrínsecs de les partícules individuals de cBN, així com per la desviació de l'esquerda a través de les nanopartícules de cBN disperses en el lligant. Posteriorment, es va caracteritzar diferents sistemes de PcBN recobert (amb diferent naturalesa química i voltatge de polarització), en termes de resistència d'adhesió del recobriment i integritat mecànica dels sistemes recoberts en funció de la microestructura del substrat de PcBN. La resposta mecànica del sistema recobert, avaluada mitjançant indentación Rockwell C i assajos de ratllat, depèn en gran manera de la microestructura del substrat subjacent i, per tant, de la seva correlació intrínseca entre duresa i tenacitat. Finalment, es van utilitzar plaquetes de PcBN recobertes per a fresar un acer per a eines de treball en fred. Es va proposar com un estudi exploratori del rendiment de fresat dels sistemes de PcBN recobert per a avaluar l'inici de la fallada del recobriment sense implicar l'aparició d'altres fenòmens de desgast (e.j. els tèrmics).

 • JOHANSSON, LINH HA HUONG LOVISA: 3D-printed biomimetic bone grafts: Clinical validation and improvement strategies
  Autor/a: JOHANSSON, LINH HA HUONG LOVISA
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 06/05/2024
  Director/a de tesi: GINEBRA MOLINS, MARIA PAU | RAYMOND LLORENS, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MONTERO MARTÍN, JAVIER
       SECRETARI: DÍEZ ESCUDERO, ANNA
       VOCAL: OLDE DAMINK, LEON
  Resum de tesi: Els defectes ossis suposen una càrrega assistencial i una despesa socioeconòmica important i, per tant, hi ha una clara necessitat de desenvolupar noves estratègies d'empelt ossi que tinguin en compte les propietats fisicoquímiques de l'os autòleg per aconseguir tractar els defectes ossis d'una manera més eficaç. Els autoempelts són considerats la opció de referència pel seu excel·lent rendiment biològic. Malgrat això, presenta greus inconvenients ja que requereixen d’una cirurgia addicional per a obtenir- los. Per aquest motiu, les comunitats industrial i científica s'han centrat en el desenvolupament de d'empelts ossis sintètics, aprofitant la facilitat de control químic, estructural i geomètric. La present tesi doctoral es centra en el desenvolupament d'empelts ossis biomimètics personalitzats, incloent la validació clínica i el desenvolupament de noves formulacions de materials amb un millor comportament mecànic. El capítol 1 dóna una visió global de l’estat de l’art de la regeneració òssia i els materials utilitzats com a substituts ossis, posant èmfasi en la necessitat de desenvolupar empelts ossis sintètics personalitzats innovadors. Aquest capítol ofereix una revisió de les tècniques de fabricació additiva i els materials ceràmics utilitzats més freqüentment en l'enginyeria de teixits ossis i les seves estratègies de consolidació. Es presenta la seva transferència a l’entorn clínic, focalitzant-se en els fosfats de calci i en MimetikOss® 3D. El capítol 2 es centra en avaluar el comportament clínic de l'empelt ossi ceràmic imprès en 3D MimetikOss® 3D en un augment vestibular horitzontal. Aquests empelts ossis permeten un encaix perfecte en el lloc quirúrgic sense cap necessitat de fresat addicional, la qual cosa redueix el temps de cirurgia en comparació amb altres tècniques de regeneració òssia (regeneració òssia guiada, blocs estandarditzats). L'empelt ossi està completament osteointegrat i els seus macropors són colonitzats per l'os 10 mesos després de la cirurgia sense signes d'encapsulació. S'aconsegueix una reconstrucció estable en volum, que resulta en una restauració completa del gruix original de la cresta òssia. Els implants dentals es col·loquen sense necessitat de reempeltar i es mantenen estables després d’1 any, demostrant l’eficàcia clínica d'aquests empelts ossis en reconstruccions òssies vestibulars. En el capítol 3 s’estudien diferents maneres d’incorporar PLGA, com a lligant o com a recobriment, a bastides impreses en 3D, aprofitant el seu enduriment a baixa temperatura, per tal de millorar el seu comportament mecànic. L’addició de PLGA millora significativament la tenacitat de l’estructura (increment de 2.6 i 4.2 vegades en flexió incorporant el PLGA com a lligant i com a recobriment, respectivament; i una millora de 8 i 1.6 vegades en compressió, respectivament), alhora que es conserva la viabilitat cel·lular in vitro que presenta el producte MimetikOss® 3D (amb cèl·lules MG-63 i hMSC). La configuració amb PLGA com a lligant és la millor opció pel que fa a la millora en el comportament mecànic i la diferenciació osteogènica (canvi de x2 en expressió d’ALPL). Les proves de fixació per cargolament demostren que les propietats mecàniques millorades augmenten la fixació de les peces en una indicació de fixació complexa a la mandíbula. En el capítol 4 es discuteix l’impacte, les limitacions i els reptes dels empelts biomimètics impresos en 3D. Es demostra que els avenços aconseguits durant aquesta tesi doctoral poden tenir un impacte positiu en cost, temps i rendiment de les futures estratègies basades en empelts ossis. Aquests resultats ajudaran a tractar defectes ossis complexos i de grans dimensions, de manera que beneficiï tant al clínic com al pacient i fomenti una atenció sanitària sostenible basada en biomaterials sintètics i en medicina personalitzada. Aquesta tecnologia ha estat protegida per una sol·licitud de patent, no obstant, encara queda feina abans que pugui ser transferida al mercat

 • LÓPEZ AGUILAR, JOSÉ FERNANDO: Escenarios hacia una economia circular de los plásticos: Caracterización del sector del envasado y evaluación de la idoneidad del reciclado Open Loop de la fracción mezclada de los residuos de envase
  Autor/a: LÓPEZ AGUILAR, JOSÉ FERNANDO
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 11/01/2024
  Director/a de tesi: MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA | PEÑA ANDRES, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: OLIVER SOLÀ, JORDI
       SECRETARI: GONZÁLEZ COLOMINAS, MARTA
       VOCAL: GASOL MARTÍNEZ, CARLES
  Resum de tesi: La tesis que se presenta ha tenido como objetivo profundizar en el entendimiento de la economía circular de los plásticos a través de la ciencia y desde el diseño. Se ha centrado en los residuos procedentes de envases, por ser el sector con mayor contribución y prioritario en la normativa europea para la transición hacia una economía circular de los plásticos, que obliga a que al menos el 50% de sus residuos de plástico esté en disposición de ser reciclados en 2025. Una vez caracterizado el sistema de producción y gestión de residuos mediante el análisis de flujo de materiales (MFA) y el análisis de ciclo de vida (ACV), la segunda parte de la investigación se ha enfocado en entender la fracción mezcla de los residuos y el comportamiento de los materiales obtenidos de su reciclado open loop, mediante una caracterización de los materiales y de su aplicación. Basado en los principios del aprovechamiento en cascada, se ha modelizado un indicador de idoneidad útil para la toma de decisiones de diseño y para la definición de las políticas de circularidad. Los principales resultados indican que la tasa de reciclado en España para el año 2017 (el ultimo con cifras datos disponibles) es del 11%, muy lejos del 50% que obliga la normativa europea y más lejos aún del 70% que declara el organismo oficial encargado de su gestión y recuento. Además, por la alta presencia de plásticos film (aproximadamente el 50% del total de residuos) con muy baja reciclabilidad, se hace difícil mejorar las cifras de manera realista, aunque creciera la recogida selectiva. Para lograrlo, se ha propuesto una alternativa basada en materiales renovables y se ha concluido que, aunque mejoraría de manera la circularidad del sistema, supondría un incremento en las emisiones de GEI y una presión insostenible sobre los recursos forestales. La segunda parte de la tesis se ha centrado en la caracterización de la fracción mezclada de los plásticos, por ser el flujo de materiales que mayor protagonismo adquirirá en un escenario de recogida selectiva masiva, y a la vez por ser la fracción menos conocida. Se han caracterizado los materiales reciclados obtenidos a nivel de composición, de procesos de conformación, de propiedades mecánicas, de impacto ambiental y de características estéticas. A partir de aquí, se ha realizado una investigación del conjunto de aplicaciones que se han comercializado, con el material estudiado, en los últimos 20 años. Se ha realizado una modelización ambiental del reciclado open loop, evaluando la sustitución de diferentes tipos de materiales y comparando con un hipotético reciclado close loop de los plásticos. Los resultados indican, que el desempeño ambiental del reciclado open loop es superior al close loop en casi todos los escenarios y por tanto una alternativa deseable en términos de emisiones de CO2.En el tercer bloque de la investigación se definido el potencial de implementación en mercado del plástico mezcla determinando la idoneidad de las diferentes aplicaciones teniendo en cuenta tanto las credenciales ecológicas, como la estética o la operativa industrial. Los resultados indican, que aplicaciones como la señalización viaria y el embalaje industrial reutilizable son aplicaciones altamente idóneas para los plásticos reciclados mezcla y con un gran mercado potencial. En cambio, se ha detectado un problema importante en términos estéticos y de olor para su uso en productos domésticos. Una vez determinadas las aplicaciones más idóneas y sus respectivas cuotas de mercado, se ha evaluado las consecuencias a escala nacional que tendría la introducción masiva de un nuevo flujo de materiales como es el plástico mezcla reciclado. Los resultados obtenidos indican que el plástico reciclado open loop presenta un potencial de mejora de la circularidad de los plásticos mayor que el reciclado close loop, con un mayor potencial de reducción de emisiones de CO2 y con un mayor mercado potencial

 • MARTIN SAINT-LAURENCE, PABLO IGNACIO: Constitutive modeling of ultrafine-grained refractory high-entropy alloys obtained by powder metallurgy
  Autor/a: MARTIN SAINT-LAURENCE, PABLO IGNACIO
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 28/05/2024
  Director/a de tesi: CABRERA MARRERO, JOSE MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: TORRALBA CASTELLÓ, JOSE MANUEL
       SECRETARI: LLORCA ISERN, NURIA
       VOCAL: CARREÑO GOROSTIAGA, FERNANDO
  Resum de tesi: Els aliatges d'alta entropia refractàries (RHEAs) preparades mitjançant aliat mecànic seguides de sinterització per plasma usualment superen el comportament mecànic a alta temperatura de les seves contraparts foses. Malgrat això, escassos estudis han estat realitzats per a entendre els mecanismes de deformació associats a aquests aliatges i les seves particulars microestructures (gra ultrafi i una considerable presència de segones fases). El present treball reporta la síntesi, la caracterització microestructural i el model constitutiu de la RHEA AlCrxFeMoNbTiV2 (x = 0.15, 0.4, 0.8) preparada per metal·lúrgia de pólvores, apuntant a contribuir a la compressió dels mecanismes de deformació darrere del comportament mecànic a alta temperatura de RHEAs obtingudes mitjançant aquesta ruta defabricació, així com a la relació composició-microestructura-propietats de RHEAs.Per a aconseguir això, l'estudi va ser dividit en tres parts. En la primera, es va investigar l'efecte de la composició i el temps de molta sobre l'evolució de la grandària de partícula i microestructura de les pólvores. En la segona part, es va estudiar l'efecte del Cr i d'un tractament tèrmic sobre la microestructura, en termes de formació de fases, la seva distribució, i grandària de gra. En la tercera part, les mostres van ser sotmeses a assajos de compresió entre 950 °C i 1100 °C i entre 0.0005 s-1 i 0.01 s-1, per a així obtenir un model constitutiu de l'esforç de pic. Addicionalment, es va caracteritzar lamicroestructura d'algunes de les mostres deformades en la cerca d'indicis microestructurals dels possibles mecanismes de deformació i estovament operant en el rang d'estudi.Durant l'estudi de molta es va observar que la majoria dels canvis van ocórrer durant les primeres 50 h, conduint a una grandària de partícula mitjana de 7 μm i una microestructura nanoestructurada bcc+hcp. Excepte el Mo, cap dels elements constituents va afectar considerablement la microestructura o la grandària de partícula de la pols molta. Les mostres sinterizadas, fabricades a partir de pólvores moltes per 50 h, efectivament van presentar una microestructura multifásica de gra ultrafi, contenint una matriu bcc rica en V i Mo, fases de Laves riques en Fe i Nb,partícules de Al2O3, i carburs rics en Ti i Nb. Com a referència, una duresa de 1124 HV03 va ser obtinguda en les mostres sinterizades. La grandària de gra mitjà de la matriu va disminuir de 0.40 μm a 0.21 μm amb l'increment del contingut de Cr; no obstant això, les propietats mecàniques a alta temperatura no van ser afectades. D'altra banda, després del tractament tèrmic, la grandària de gra mitjà es va elevar fins a 1.5 μm més sense afectar l'equilibri de les fases presents. De manera contrària al contingut de Cr, el tractament tèrmic va augmentar la resistència de l'aliatge de manera considerable: un esforç de fluencia específic de 98 MPa·g-1·cm³ a 1000 °C va ser obtingut en aquestes mostres, tres vegades el corresponent a les mostres en estat sinterizat.Respecte al model constitutiu, la llei potencial es va ajustar d'excel·lent manera a les dades experimentals, resultant en un exponent igual a 2.45, la qual cosa indica que el mecanisme de lliscament dels limits de gra controla la deformació de la RHEA d'estudi, tal com sol ocórrer en els aliatges tradicionals de gra ultrafi. Addicionalment, es va obtenir una elevada energia d'activació que va aconseguir els 527 kJ·mol-1, associada tant a una alta resistència a l'estovament o bé a la considerable presència de segones fases. En el cas de les mostres tractades tèrmicament, l'escalat i lliscament de dislocacions sembla haver controlat la deformació (almenys a 1000 °C) explicant la major resistència mecànica, la qual cosa va ser atribuït a la major dificultat per al lliscament de vores de gra degut al gra més gruixut que aquestes mostres van presentar.

Darrera actualització: 22/06/2024 07:01:11.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PARAREDA ORIOL, SERGI
Títol:A damage-based fatigue life prediction method for metallic alloys and composites
Data lectura:04/12/2023
Director/a:MATEO GARCIA, ANTONIO MANUEL
Codirector/a:CASELLAS PADRO, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fatigue resistance evaluation of high Mn-TWIP steel through damage mechanics: a new method based on stiffness evolution
Parareda, S.; Casellas, D.; Lara, A.; Mateo, A.
International journal of fatigue, ISSN: 0142-1123 (JCR Impact Factor-2022: 6.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

A damage-based uniaxial fatigue life prediction method for metallic materials
Parareda, S.; Casellas, D.; Mares, M.; Mateo, A.
Materials & design, ISSN: 1873-4197 (JCR Impact Factor-2021: 9.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/06/2023
Article en revista

Understanding the fatigue notch sensitivity of high-strength steels through fracture toughness
Parareda, S.; Frómeta, D.; Casellas, D.; Mateo, A.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2021: 3.8
Data de publicació: 14/06/2023
Article en revista

Simulation of metal punching and trimming using minimal experimental characterization
Gustafsson, D.; Parareda, S.; Ortiz Membrado, L.; Mateo, A.; Jimenez-Pique, E.; Olsson, E.
Journal of materials processing technology, ISSN: 1873-4774 (JCR Impact Factor-2022: 6.3; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

Effect of heat treatment conditions on the fatigue resistance of press hardened 22MnB5 steel evaluated through rapid testing technique
IDDRG 2021 - 40th Conference of the International Deep Drawing Research Group
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

Determination of fatigue resistance through a fatigue test based on damage mechanics
Steel Tech Congress and Expo
Data de presentació: 19/10/2021
Presentació de treball en congressos

Warm forming of hot rolled high strength steels with enhanced fatigue resistance as a lightweight solution for heavy duty vehicles
8th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steels
Data de presentació: 01/06/2022
Presentació de treball en congressos

Fatigue resistance evaluation of high-strength steels through a new method based on stiffness evolution
11th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 16/06/2022
Presentació de treball en congressos

Fracture toughness to assess the fatigue notch factor of high strength steels for chassis parts
6th International Conference on Steels in Cars and Trucks
Data de presentació: 22/06/2022
Presentació de treball en congressos

Evaluación de la resistencia a la fatiga de materiales metálicos mediante un método de ensayo basado en la evolución del daño
Congreso del Grupo Español de Fractura 2023
Data de presentació: 22/03/2023
Presentació de treball en congressos

Assessment of Mode I fatigue delamination of composites through a rapid testing method
11th International Conference on Composites Testing and Model Identification
Data de presentació: 31/05/2023
Presentació de treball en congressos

Fracture toughness to assess the effect of trimming on the fatigue behaviour of high-strength steels for chassis parts
42nd Conference of the International Deep Drawing Research Group
Data de presentació: 21/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA MASABET, VIOLETA DEL VALLE
Títol:Blends of modified PLA and Biopolyamides for additive manufacturing
Data lectura:24/11/2023
Director/a:SANTANA PEREZ, ORLANDO ONOFRE
Codirector/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Effect of the viscosity ratio on the PLA/PA10.10 bioblends morphology and mechanical properties
Cailloux, J.; Abt, T.; Garcia, V.; Santana, O.; Sanchez-Soto, M.; Carrasco, F.; Maspoch, M.
Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2018: 2.875; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/01/2018
Article en revista

PLA/PA bio-blends: induced morphology by extrusion
Garcia, V.; Santana, O.; Cailloux, J.; Abt, T.; Sanchez-Soto, M.; Carrasco, F.; Maspoch, M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/12/2019
Article en revista

Multivariate identification of extruded PLA samples from the infrared spectrum
Riba, J.; Cantero, R.; Garcia, V.; Cailloux, J.; Canals, T.; Maspoch, M.
Journal of materials science, ISSN: 1573-4803 (JCR Impact Factor-2020: 4.22; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Tailoring PLA/PA bioblends for 3D printing applications via the manufacturing of in situ microfibrillar composite filaments
XV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 24/09/2018
Presentació de treball en congressos

PLA/BIOPA bioblends for FDM: Mechanica and fracture behavior
37 Congreso del Grupo Español de Fractura - 1st virtual Iberian Conference on Estructural Integrity
Data de presentació: 03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REY VIÑOLAS, SERGI
Títol:Development of a resorbable and bioactive personalized 3D-printed implant for guided bone regeneration
Data lectura:03/11/2023
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:MATEOS TIMONEDA, MIGUEL ÁNGEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Polymers for bone repair
Rey, S.; Engel, E.; Mateos, M.
Woodhead Publishing
Data de publicació: 11/01/2019
Capítol en llibre

Development of a novel automatable fabrication method based on electrospinning co electrospraying for rotator cuff augmentation patches
Rey, S.; Castaño, Ó.; Ruiz, L.; Llorens, X.; Mora, J.; Engel, E.; Mateos, M.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2019: 2.74; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Soft-tissue-mimicking using hydrogels for the development of phantoms
Tejo-Otero, A.; Fenollosa, F.; Achaerandio, I.; Rey, S.; Buj-Corral, I.; Mateos, M.; Engel, E.
Gels, ISSN: 2310-2861 (JCR Impact Factor-2022: 4.6; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/01/2022
Article en revista

Bioprinting decellularized breast tissue for the development of three-dimensional breast cancer models
Blanco Fernández, Bárbara; Rey, S.; Bagci, G.; Rubi-Sans, G.; Otero, J.; Navajas, D.; Perez, S.; Engel, E.
ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2022: 9.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 23/06/2022
Article en revista

Development of 3D Printing Personalized Implants for Bone Regeneration
12th IBEC Symposium
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Personalized Bioactive and Bioadegradable Implants for Maxillary Bone Regeneration
13th IBEC Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Development of a personalized 3D printed bioactive and biodegradable implant for guided bone regeneration
ESB - 31th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

Personalized Biodegradable 3D Printed Implant for Guided Bone Regeneration
14th IBEC Symposium
Data de presentació: 27/10/2021
Presentació de treball en congressos

Biodegradable and bioactive personalized implant for guided bone regeneration
European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 09/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIANG, JING
Títol:Micromechanics of quaternary AICrSiN coatings on hard substrates
Data lectura:27/10/2023
Director/a:JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Mechanical performance of AlCrSiN and AlTiSiN coatings on inconel and steel substrates after thermal treatments
Liang, J.; Almandoz, E.; Ortiz Membrado, L.; Rodríguez, R.; Fernández, J.; Fuentes, G.; Llanes, L.; Jimenez-Pique, E.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Nanoindentation and microscratch testing of quaternary (AlCrSiN and AlTiSiN) coatings deposited on different substrates: mechanical response and contact damage
11th International Conference on the Science of Hard Materials
Data de presentació: 26/03/2019
Presentació de treball en congressos

Nanoindentation and microscratch testing of quaternary (AlCrSiN and AlTiSiN) coatings deposited on different substrates: mechanical response and contact damage after thermal treatmen
17th European Inter-Regional Conference on Ceramics
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Mechanical performance of AlCrSiN coating with Zr/Ta ion implantation on WC-Co hard metals
11th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 16/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LOAEZA BECERRIL, ALFONSO DAVID
Títol:Polymer blends based on postconsumer waste of opaque poly(ethylene terephthalate) and polypropylene
Data lectura:19/07/2023
Director/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Codirector/a:SANTANA PEREZ, ORLANDO ONOFRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
The effect of titanium dioxide surface modification on the dispersion, morphology, and mechanical properties of recycled PP/PET/TiO2 PBNANOs
Matxinandiarena, E.; Múgica, A.; Zubitur, M.; Loaeza, D.; Santana, O.; Maspoch, M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/10/2019
Article en revista

Impact of titanium dioxide in the mechanical recycling of post-consumer polyethylene terephthalate bottle waste: tensile and fracture behavior
Loaeza, D.; Cailloux, J.; Santana, O.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/01/2021
Article en revista

Extruded-calendered sheets of fully recycled pp/opaque pet blends: Mechanical and fracture behaviour
Loaeza, D.; Cailloux, J.; Santana, O.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/07/2021
Article en revista

Structure and properties of reactively extruded opaque post-consumer recycled PET
Candal, M.; Safari, M.; Fernandez, M.; Otaegi, I.; Múgica, A.; Zubitur, M.; Guerrica-Echevarria, G.; Sebastián , V.; Irusta, S.; Loaeza, D.; Maspoch, M.; Santana, O.; Müller, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Fractura de láminas extruidas a partir de PET opaco reciclado
35º Encuentro del Grupo Español de Fractura
Data de presentació: 15/03/2018
Presentació de treball en congressos

RevalPET: comportamiento mecánico y a fractura de láminas extruidas de mezclas rPP/rPET opaco
Congreso del Grupo Español de Fractura 2019
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

Upcycling opaque PET by reactive processing: Physical microfoaming during injection moulding
11th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 16/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SOLÉ MARTÍ, XAVIER
Títol:Effects of cold atmospheric plasmas on biomaterials: hydrogels and composites with calcium phosphates
Data lectura:13/07/2023
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/06/2020
Patent

Plasma-conditioned liquids as anticancer therapies in vivo: current state and future directions
Sole, X.; Espona-Noguera, A.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Cancers (Basel), ISSN: 2072-6694 (JCR Impact Factor-2021: 6.575; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/01/2021
Article en revista

Osteosarcoma tissue-engineered model challenges oxidative stress therapy revealing promoted cancer stem cell properties
Tornín, J.; Villasante, A.; Sole, X.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Free radical biology and medicine, ISSN: 0891-5849 (JCR Impact Factor-2021: 8.101; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Ceramic-hydrogel composite as carrier for cold-plasma reactive-species: Safety and osteogenic capacity in vivo
Sole, X.; Labay, C.; Raymond, Y.; Franch, J.; Benitez, R.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Plasma processes and polymers, ISSN: 1612-8869 (JCR Impact Factor-2022: 3.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Thermosensitive hydrogels to deliver reactive species generated by cold atmospheric plasma: a case study with methylcellulose
Sole, X.; Vilella, T.; Labay, C.; Tampieri, F.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Biomaterials science, ISSN: 2047-4830 (JCR Impact Factor-2022: 6.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/06/2022
Article en revista

Synthesis and characterization of a 3D model of osteosarcoma for in vitro evaluation of the therapeutic effects of cold atmospheric plasmas
XLII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

EFFECTS OF COLD A TMOSPHERIC PLASMA OVER CANCER STEM CELLS IN OSTEOSARCOMA
European Association for Cancer Research
Presentació de treball en congressos

Novel thermosensitive hydrogel for the delivery of reactive species generated by cold atmospheric plasma
International Workshop on Plasma for cancer treatment
Data de presentació: 29/06/2021
Presentació de treball en congressos

Plasma-conditioned liquids in bone cancer therapy
14th International Symposium on Advanced Plasma Scienceand its Applications for Nitrides and Nanomaterials/ 15th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science
Data de presentació: 06/03/2022
Presentació de treball en congressos

Challenges in plasma-conditioned liquids and hydrogels for cancer treatment
Plasma Processing and Technology International Conference 2022
Data de presentació: 27/04/2022
Presentació de treball en congressos

Methylcellulose hydrogel as vehicle of reactive species generated by cold atmospheric plasma
11TH EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 16/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:XIMENES CARBALLO, CELIA
Títol:Bioactive ion-releasing platforms for regenerative medicine applications
Data lectura:07/07/2023
Director/a:ENGEL LOPEZ, ELISABET
Codirector/a:CASTAÑO LINARES, OSCAR
Codirector/a:PEREZ AMODIO, SOLEDAD GRACIELA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced 3D in vitro models to recapitulate the breast tumor microenvironment
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Elastin-like recombinamer hydrogels as platforms for breast cancer modeling
Blanco Fernández, Bárbara; Ximenes-Carballo, C.; Perez, S.; Rodriguez Cabello, Jose Carlos; Engel, E.
Biomacromolecules, ISSN: 1525-7797 (JCR Impact Factor-2021: 11.3
Data de publicació: 04/01/2023
Article en revista

Development of ion-releasing platforms for wound healing applications
13th IBEC Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

PLA/CaP composite scaffolds: a 3D printed approach to trigger angiogenesis in bone regeneration
WBC 2020 - World Biomaterials Congress Virtual
Data de presentació: 13/12/2020
Presentació de treball en congressos

| Development of CaZn-releasing platforms for wound healing applications
ESB - 31th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 05/09/2021
Presentació de treball en congressos

Targeting wound healing with CaZn releasing platforms
14th IBEC Symposium
Data de presentació: 27/10/2021
Presentació de treball en congressos

nAngioDerm: Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regeneration.
- EuroNanoMed III Training Workshop & Review Seminar for funded projects
Data de presentació: 22/03/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DA SILVA LIMA, MARCOS NATAN
Títol:Effect of deformation on the mechanical behavior of an advanced steel of high resistance with high manganese content
Data lectura:30/06/2023
Director/a:CABRERA MARRERO, JOSE MARIA
Codirector/a:CALVO MUÑOZ, JESICA
Codirector/a:FERREIRA GOMES DE ABREU, HAMILTON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Production and characterization of oxides formed on grade 300 and 350 maraging steels using two oxygen/steam rich atmospheres
Cerra, M.; Fargas, G.; Roa, J.J.; Mateo, A.; Lima, M.N.S.; Riu, G.; Cardoso, J.; Gomes, M.
Materials research Ibero-American journal of materials, ISSN: 1980-5373 (JCR Impact Factor-2022: 1.7; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Influence of cold deformation on microstructure, crystallographic orientation and tensile properties of an experimental austenitic Fe–26Mn-0.4C steel
Lima, M.N.S.; Loureiro, R.; Beres, M.; Masoumi, M.; Calvo, J.; Rodrigues, S.; Abreu, H.; Cabrera, J.
Journal of materials research and technology, ISSN: 2214-0697 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Dynamic Ferrite Formation and Evolution above the Ae3 Temperature during Plate Rolling Simulation of an API X80 Steel
Machado, F.; Ferreira, J.; Rodrigues, M.; Lima, M.N.S.; Loureiro, R.; Siciliano, F.; Silva, E.; Reis, G.; Sousa, R.; Jr., C.; Abreu, H.; Rodrigues, S.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/07/2022
Article en revista

Optimization of thermomechanical processing under double-pass hot compression tests of a high Nb and N-Bearing austenitic stainless-steel biomaterial using artificial neural networks
Sulzbach, G.; Rodrigues, M.; Rodrigues, S.; Lima, M.N.S.; Loureiro, R.; de Sá, D.; Jr., C.; Macedo, G.; Siciliano, F.; Abreu, H.; Reis, G.; Silva, E.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/10/2022
Article en revista

Effect of ECAP processing temperature on an austenitic TWIP steel's microstructure, texture and mechanical properties
Lima, M.N.S.; Filgueiras, S.; Al-Maharbi, M.; Calvo, J.; Cabrera, J.; Ferreira Gomes de abreu, Hamilton
Journal of materials research and technology, ISSN: 22387854
Data de publicació: 01/05/2023
Article en revista

Microstructure, properties and crystallographic orientation of novel austenitic Fe–26Mn-3.4Cr-0.4C steel under hot torsion process
Lima, M.N.S.; França Schmalz, Guilherme Luis; Loureiro, R.; Ferreira, João Carlos; Rodrigues, S.; Calvo, J.; Cabrera, J.; Ferreira Gomes de abreu, Hamilton
Materials science and engineering. A, Structural materials: proporties, microstructures and processing, ISSN: 1873-4936 (JCR Impact Factor-2021: 6.044; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/06/2023
Article en revista

AUTOR/A:ZHANG, JUNHUI
Títol:Integration of sensors on 3D-printed Zirconia Ceramics to be Used in structural applications
Data lectura:22/06/2023
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Silver nanoparticles for conductive inks: from synthesis and ink formulation to their use in printing technologies
Zhang, J.; Ahmadi, M.; Fargas, G.; Perinka, N.; Reguera, J.; Lanceros-Mendez, S.; Llanes, L.; Jimenez-Pique, E.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/01/2022
Article en revista

Integration of conductive silver sensors on zirconia ceramics by screen-printing for monitoring strain under applied load
Zhang, J.; Ahmadi, M.; Serra, M.; Jimenez-Pique, E.; Llanes, L.; Fargas, G.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2021: 5.532; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/04/2023
Article en revista

Robocasting of dense 8Y zirconia parts: Rheology, printing, and mechanical properties
Zhang, J.; Yarahmadi, M.; Cabezas i, L.; Serra, M.; Elizalde, S.; Cabrera, J.; Llanes, L.; Fargas, G.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2021: 6.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2023
Article en revista

Characterization of 8Y-ZrO2 specimens printed by robocasting
Young Ceramists Additive Manufacturing Forum 2020
Data de presentació: 28/10/2020
Presentació de treball en congressos

Characterization of 8Y-SZ produced by robocasting technique
17th European Inter-Regional Conference on Ceramics
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Formulation and screen printing of conductive silver inks onto zirconia ceramics for strain monitoring
11th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 17/06/2022
Presentació de treball en congressos

Characterization of 3D-printed highly porous zirconia-based ceramic scaffolds infiltrated with biocompatible adhesive
IX Jornadas de I+D+I & 1st International Workshop on STEM
Data de presentació: 04/10/2022
Presentació de treball en congressos

Gamma-alumina coating on Alpha-alumina parts fabricated by Direct Ink Writing for catalytic applications
yCAM 2022 - Young Ceramists Additive Manufacturing Forum 2022
Data de presentació: 09/11/2022
Presentació de treball en congressos

Effect of geometry on mechanical properties of 3D printed dense zirconia ceramics parts produced by robocasting
young Ceramists Additive Manufacturing Forum
Data de presentació: 10/11/2022
Presentació de treball en congressos

Microstructural and mechanical properties of translucent zirconia parts produced by direct ink writing
Young Ceramists Additive Manufacturing Forum 2022
Data de presentació: 11/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CARPIO GARZA, MARCEL FRANCISCO
Títol:Development of quenching and partitioning steels (Q&P)
Data lectura:07/06/2023
Director/a:CABRERA MARRERO, JOSE MARIA
Codirector/a:CALVO MUÑOZ, JESICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Novel mechanical characterization of austenite and ferrite phases within duplex stainless steel
Besharatloo, H.; Carpio, M.; Cabrera, J.; Mateo, A.; Fargas, G.; Wheeler, J.; Roa, J.J.; Llanes, L.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2020: 2.351; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Heat treatment design for a QP steel: effect of partitioning temperature
Carpio, M.; Calvo, J.; Cabrera, J.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2021: 2.695; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

Effect of Manganese during the stabilization of austenite in Quench and Partitioning (Q&P) Steels
METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YARAHMADI, MONA
Títol:3D printing of zirconia-based ceramic materials
Data lectura:26/05/2023
Director/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Optimization of the ceramic ink used in Direct Ink Writing through rheological properties characterization of zirconia-based ceramic materials
Yarahmadi, M.; Barcelona, P.; Fargas, G.; Xuriguera, E.; Roa, J.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2022: 5.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Micromechanical properties of yttria-doped zirconia ceramics manufactured by direct ink writing
Yarahmadi, M.; Cabezas, L.; Ortiz, L.; Llanes, L.; Fargas, G.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2021: 8.9
Data de publicació: 08/07/2023
Article en revista

Rheological properties of 3Y-ZrO2 inks for robocasting
4st Young Ceramists Additive Manufacturing Forum (yCAM)
Data de presentació: 29/10/2020
Presentació de treball en congressos

Extrusion-based additive manufacturing of 8Y-ZrO2: rheological and mechanical properties
17th European Inter-Regional Conference on Ceramics
Data de presentació: 23/11/2021
Presentació de treball en congressos

Production and properties of yttria-stabilized zirconia ceramics by direct ink writing (DIW)
14TH ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics
Data de presentació: 20/10/2021
Presentació de treball en congressos

Effect of Y2O3c content on rheology, hardness and fracture toughness of 3D printed zirconia-based ceramic materials
11TH EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 17/06/2022
Presentació de treball en congressos

Characterization of porous zirconia-based ceramics with complex geometries produced by robocasting
Young Ceramists Additive Manufacturing Forum 2022
Data de presentació: 10/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CHAUSSE CALBET, VICTOR
Títol:3D-printed polymeric bioresorbable stents for cardiovascular applications
Data lectura:26/05/2023
Director/a:PEGUEROLES NEYRA, MARTA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Photoproduction of hydrogen in microreactors: catalytic coating or slurry configuration?
Chausse, V.; Llorca, J.
Catalysis today, ISSN: 0920-5861 (JCR Impact Factor-2020: 6.766; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Solvent-cast direct-writing as a fabrication strategy for radiopaque stents
Chausse, V.; Schieber, R.; Raymond, S.; Ségry, B.; Sabaté, R.; Kolandaivelu, K.; Ginebra, M.P.; Pegueroles, Marta
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2021: 11.632; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Chemical vs thermal accelerated hydrolytic degradation of 3D-printed PLLA/PLCL bioresorbable stents: characterization and influence of sterilization
Chausse, V.; Iglesias, C.; Bou, E.; Ginebra, M.P.; Pegueroles, Marta
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2021: 7.5
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Solvent-cast direct-writing and electrospinning as a dual fabrication strategy for drug-eluting polymeric bioresorbable stents
Chausse, V.; Casanova-Batlle, E.; Canal, C.; Ginebra, M.P.; Ciurana, J.; Pegueroles, Marta
Additive manufacturing, ISSN: 2214-7810 (JCR Impact Factor-2021: 11.632; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/06/2023
Article en revista

3D-printed PLLA/PCL bioresorbable stents with tunable characteristics by solvent-cast direct-write technique
WBC2020 - World Biomaterials Congress
Presentació de treball en congressos

Inorganic and organic surface modification strategies to control degradation and enhance cell adhesion on biodegradable Zn-based alloys
13th Symposium on Biodegradable Metals
Data de presentació: 25/08/2021
Presentació de treball en congressos

Functionalization of biodegradable Zn based alloys with poly(e-caprolactone) and bioactive peptides to control degradation and enhance endothelialization
ESB - 31th Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB)
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Development of drug-loaded, 3D printed PLLA/PLCL bioresorbable stents: characterization and influence of sterilization
ESB 2021 - 31th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 08/09/2021
Presentació de treball en congressos

Micropatterned 3D-printed PLLA/PLCL bioresorbable stents: degradation and influence of sterilization
11TH EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Data de presentació: 16/06/2022
Presentació de treball en congressos

Additive manufacturing and electrospinning as a dual fabrication strategy for biomimetic drug-eluting bioresorbable stents
Annual meeting of the European Chapter of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 29/06/2022
Presentació de treball en congressos

Functionalization of 3D printed PLLA/PLCL bioresorbable stents with endothelial cell adhesive peptides
32nd Annual Conference of the European Society for Biomaterials
Data de presentació: 04/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTERDE GASCÓN, MARIA CARMEN
Títol:Nuevos interconectores pulvimetalúrgicos para sistemas de óxido sólido de alta temperatura: desarrollo, optimización y prototipado
Data lectura:27/02/2023
Director/a:JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
Codirector/a:CALERO MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO
Codirector/a:TORRELL FARO, MARC
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Reversible fuel electrode supported solid oxide cells fabricated by aqueous multilayered tape casting
Bernadet, L.; Morales Comas, Miguel; Monterde, M.; Morata, A.; Torrell, M.; Tarancón_si, A.
JPhys energy, ISSN: 2515-7655 (JCR Impact Factor-2021: 7.528; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/01/2021
Article en revista

Cobalt manganese based coatings via inkjet printing for metallic interconnects in solid oxide cell applications (B0516)
13th European SOFC and SOEC Forum 2018
Data de presentació: 06/07/2018
Presentació de treball en congressos

Desarrollo y optimización de interconectores generados por pulvimetalúrgia para aplicaciones en sistemas de generación de energía a alta temperatura basados en pilas de combustible
VII Congreso Español de Pulvimetalurgia y II Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia
Data de presentació: 26/06/2022
Presentació de treball en congressos

Development of metallic interconnects manufactured by powder metallurgy for solid oxide electrolyser systems
International Conference in Electrolysis 2019 (ICE2019)
Data de presentació: 10/06/2019
Presentació de treball en congressos

A-1308: Solid oxide electrolyzer cells prototype based on self-produced electrode supported tape cast cells and powder metallurgy (PM) interconnects: The CoSin Project
14th European Fuel Cell forum SOFC and SOE forum 2020 (EFCF 2020)
Data de presentació: 23/10/2020
Presentació de treball en congressos

Novel interconnects manufactured by powder metallurgy for solid oxide cells appplications
Worl PM 2022
Data de presentació: 12/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCIA MINTEGUI, CLAUDIA
Títol:Bioresorbable Zn-based alloys for biomedical applications
Data lectura:26/01/2023
Director/a:PEGUEROLES NEYRA, MARTA
Codirector/a:CORTINA PALLAS, JOSE LUIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Zn-Mg and Zn-Cu alloys for stenting applications: From nanoscale mechanical characterization to in vitro degradation and biocompatibility
García-Mintegui, C.; Córdoba, L.; Buxadera-Palomero, J.; Marquina, A.; Jimenez-Pique, E.; Ginebra, M.P.; Cortina, J.; Pegueroles, Marta
Bioactive Materials, ISSN: 2452-199X (JCR Impact Factor-2021: 16.874; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

3D-printed Zn-Mg bioabsorbable stents: a new paradigm in personalized coronary artery disease treatment
11th Symposium on Biodegradable Metals
Data de presentació: 27/08/2019
Presentació de treball en congressos

Electrochemical characterization and biocompatibility of zinc-based alloys for cardiovascular applications
XLII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 15/11/2019
Presentació de treball en congressos

Corrosion and nanoscale mechanical evaluation of Zn-Mg and Zn-Cu alloys
Updates in Bioabsobable Metals - A Virtual conference
Data de presentació: 25/08/2020
Presentació de treball en congressos

Biodegradable Zn-based materials for biomedical applications
MMAMT 2021 - Modern materials and advanced manufacturing technology
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

ECAP processing influence on the mechanical properties and the bacterial activity of Zn-2Ag alloys
14th Symposium on Biodegradable Metals
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Antibacterial Activity and Biodegradation of Zn-Ag Alloys for Biomedical Applications
32nd Annual Conference of the European Society for Biomaterials
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JANER ANGELET, MARCEL
Títol:Ultrasonic nodal point: a new configuration for ultrasonic moulding. Advances towards the complete industrialisation of the technology
Data lectura:01/12/2022
Director/a:RIERA COLOM, MARIA DOLORES
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Ultrasonic moulding: current state of the technology
Janer, M.; Planta, X.; Riera, M.
Ultrasonics, ISSN: 0041-624X (JCR Impact Factor-2020: 2.89; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Ultrasonic nodal point, a new configuration for ultrasonic moulding technology
Janer, M.; Plantà, X.; LOPEZ, T.; Riera, M.
Ultrasonics, ISSN: 0041-624X (JCR Impact Factor-2021: 4.062; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

AUTOR/A:OLIVER CERVELLÓ, LLUÍS
Títol:Novel multifunctional biomimetic peptides for bone tissue engineering
Data lectura:03/11/2022
Director/a:MAS MORUNO, CARLOS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A versatile click chemistry-based approach for functionalizing biomaterials of diverse nature with bioactive peptides
Martin, H.; Oliver-Cervelló, L.; Sánchez, I.; Marchán, V.; Ginebra, M.P.; Mas-Moruno, C.
Chemical communications (Cambridge, England), ISSN: 1364-548X (JCR Impact Factor-2021: 6.065; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/01/2021
Article en revista

Chemically diverse multifunctional peptide platforms with antimicrobial and cell adhesive properties
Martin, H.; Oliver-Cervelló, L.; Buxadera-Palomero, J.; Ginebra, M.P.; Mas-Moruno, C.
ChemBioChem, ISSN: 1439-7633 (JCR Impact Factor-2021: 3.461; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/03/2021
Article en revista

An engineered biomimetic peptide regulates cell behavior by synergistic integrin and growth factor signaling
Oliver-Cervelló, L.; Martin, H.; Reyes, L.; Noureddine, F.; Cavalcanti-Adam, E.; Ginebra, M.P.; Mas-Moruno, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2021: 11.092; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/04/2021
Article en revista

New trends in the development of multifunctional peptides to functionalize biomaterials
Oliver-Cervelló, L.; Martin, H.; Mas-Moruno, C.
Journal of peptide science, ISSN: 1075-2617 (JCR Impact Factor-2021: 2.408; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/05/2021
Article en revista

Mimicking bone extracellular matrix: from BMP-2-derived sequences to osteogenic-multifunctional coatings
Oliver-Cervelló, L.; Martin, H.; Mandakhbayar, N.; Cavalcanti-Adam, E.; Ginebra, M.P.; Mas-Moruno, C.
Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2022: 10.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/10/2022
Article en revista

The synergy of RGD and BMP-2 mimetic peptide improves mesenchymal stem cell adhesion and osteogenic differentiation
11th IBEC Symposium
Data de presentació: 02/10/2018
Presentació de treball en congressos

Multifunctional peptide platform to study the synergy of bioactive peptides in cell response
XLI Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 19/10/2018
Presentació de treball en congressos

Synergistic enhancement of mesenchymal stem cells differentiation by using a multifunctional peptidic biointerface
Annual meeting of the European Chapter of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

The power of peptides to mimic bone extracellular matrix: development of a multifunctional engineered scaffold
11th World Biomaterials Congress
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

A click-based chemical toolkit to functionalize biomaterials
11th World Biomaterials Congress
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Design of Multifunctional Peptide Platforms with Antimicrobial and Cell Adhesive Properties to Functionalize Medical Implants
Materials Science and Engineering
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

The capacity of RGD and DWIVA peptidic biointerface to transdifferentiate C2C12 myoblasts into osteogenic lineage
13th IBEC Symposium
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

The RGD-DWIVA peptidic platform: from fundamental studies to in vivo applications
6th edition-TERMIS World Congress
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

Recreating bone extracellular matrix with biomimetic multifunctional peptides
FEBS Advanced Course 2022 - Biological Surfaces and Interfaces: Forces at biological interfaces
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

Mimicking bone extracellular matrix on titanium substrates by multifunctional biomimetic peptide coatings
MSE Congress 2022
Data de presentació: 27/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MÁRQUEZ FIBLA, IRENE
Títol:Development of acrylic pressure-sensitive adhesives for the labelling of glass bottles
Data lectura:14/09/2022
Director/a:VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
Codirector/a:ALARCIA HERNANZ, FELIPE
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Synthesis and Properties ofWater-Based Acrylic Adhesives with a Variable Ratio of 2-Ethylhexyl Acrylate and n-Butyl Acrylate for Application in Glass Bottle Labels
Marquez, I.; Alarcia Hernanz, Felipe; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/02/2020
Article en revista

Influence of acrylic acid and tert-dodecyl mercaptan in the adhesive performance of water-based acrylic pressure-sensitive adhesives
Marquez, I.; Paredes, N.; Alarcia Hernanz, Felipe; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Adhesive performance of acrylic pressure-sensitive adhesives from different preparation processes
Marquez, I.; Paredes, N.; Alarcia Hernanz, Felipe; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/08/2021
Article en revista

Influence of acrylonitrile content on the adhesive properties of water-based acrylic pressure-sensitive adhesives
Marquez, I.; Paredes, N.; Alarcia Hernanz, Felipe; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Influence of polymerizable surfactants on the adhesion performance and water resistance of water-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs)
Marquez, I.; Paredes, N.; Alarcia Hernanz, Felipe; Velasco, J.
Journal of adhesion science and technology, ISSN: 1568-5616 (JCR Impact Factor-2022: 2.3; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/07/2022
Article en revista

Influence of the 2-ethylhexyl acrylate co-monomer on the adhesive properties of water-based acrylic adhesives
XX Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos
Data de presentació: 17/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORRES GARRIDO, DIEGO ALEJANDRO
Títol:Desarrollo de un nuevo proceso basado en la inyección 3D de tintas con carga metálica para fabricar prótesis porosas de titanio bioactivas y con propiedades antibacterianas
Data lectura:07/10/2021
Director/a:MANERO PLANELLA, JOSE MARIA
Codirector/a:CALERO MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO
Codirector/a:RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Biomedical applications of powder metallurgy
Rodriguez, A.; Punset, M.; Manero, J.; Calero, J.; Torres, D.
Elsevier
Data de publicació: 01/09/2021
Capítol en llibre

Titanium scaffolds by direct ink writing: Fabrication and functionalization to guide osteoblast behavior
Vidal, E.; Torres, D.; Guillem-Marti, J.; Scionti, G.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2020: 2.351; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/08/2020
Article en revista

Development of novel dual-action coatings with osteoinductive and antibacterial properties for 3D-printed titanium implants
Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, A.; Manero, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Torres, D.; Calero, J.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2020: 4.158; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/09/2020
Article en revista

Bioactivity and antibacterial properties of calcium- and silver-doped coatings on 3D printed titanium scaffolds
Torres, D.; Ginebra, M.P.; Rupérez de Gracia, E.; Manero, J.; Rodriguez, A.; Calero, J.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2021: 4.865; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

AUTOR/A:CERRA FLOREZ, MAURO ANDRES
Títol:Synthesis and characterization of oxides produced by high temperature corrosion on grade 300 and 350 maraging steels
Data lectura:04/10/2021
Director/a:GOMES DA SILVA, MARCELO JOSÉ
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparative study of corrosion resistance between four non-commercial high manganese steel models and 9% nickel steel in aqueous solution of H2SO4
Cerra, M.; Cardoso, J.; Silva, M.; Abreu, H.
International journal of materials research, ISSN: 1862-5282 (JCR Impact Factor-2020: 0.748; Quartil: Q4)
Data de publicació: 22/06/2020
Article en revista

Microstructural characterization of grade 300 and grade 350 maraging steels and electrochemical study in hydrofluoric solution
Cerra, M.; Fargas, G.
Journal of fluorine chemistry, ISSN: 0022-1139 (JCR Impact Factor-2021: 2.226; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Characterization study of an oxide film layer produced under CO2/steam atmospheres on two different maraging steel grades
Cerra, M.; Fargas, G.; Roa, J.J.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2021: 2.695; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Oxidation behavior of maraging 300 alloy exposed to nitrogen/water vapor atmosphere at 500 °C
Cerra, M.; Fargas, G.; Mateo, A.; Roa, J.J.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2021: 2.695; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Synthesis and characterization of an Fe/Co ferrite spinel oxide film produced by using N2/steam heat treatment on two maraging steels
Cerra, M.; Fargas, G.; Roa, J.; Mateo, A.; Mata, S.; Rodríguez Castellón, Enrique; Silva, M.
Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials science, ISSN: 1073-5623 (JCR Impact Factor-2021: 2.726; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:RAYMOND LLORENS, SANTIAGO
Títol:Biomimetic Bone Grafts: from the lab to the clinic
Data lectura:13/09/2021
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Accelerated hardening of nanotextured 3D-plotted self-setting calcium phosphate inks
Raymond, S.; Maazouz, Y.; Montufar, Edgar B.; Pérez-Antoñanzas, R.; González, B.; Konka, J.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Regeneration of segmental defects in metatarsus of sheep with vascularized and customized 3D-printed calcium phosphate scaffolds
VIDAL, L.; Kampleitner, C.; KRISSIAN, S.; Brennan, M.; Hofmann, O.; Raymond, S.; Maazouz, Y.; Ginebra, M.P.; ROSSET, P.; Layrolle, P.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/04/2020
Article en revista

Functionalization strategies and fabrication of solvent-cast PLLA for bioresorbable stents
Schieber, R.; Raymond, S.; Caparrós, C.; Bou, J. J.; Herrero , E.; Guebitz, G.; Canal, C.; Pegueroles, Marta
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/02/2021
Article en revista

Computed tomography and histological evaluation of xenogenic and biomimetic bone grafts in three-wall alveolar defects in minipigs
Raymond, S.; Pastorino, D.; Ginebreda, I.; Maazouz, Y.; Ortiz, M.; Manzanares, M.; Ginebra, M.P.
Clinical oral investigations, ISSN: 1432-6981 (JCR Impact Factor-2021: 3.606; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

3D printing non-cylindrical strands: morphological and structural implications
Raymond, S.; Thorel, E.; Liversain, M.; Riveiro, A.; Pou, J.; Ginebra, M.P.
Additive manufacturing, ISSN: 2214-8604 (JCR Impact Factor-2021: 11.632; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Hydrothermal processing of 3D-printed calcium phosphate scaffolds enhances bone formation in vivo: a comparison with biomimetic treatment
Raymond, S.; Bonany, M.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2021: 10.633; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Translation of three-dimensional printing of ceramics in bone tissue engineering and drug delivery
Raymond, S.; Johansson, L.; Thorel, E.; Ginebra, M.P.
MRS bulletin, ISSN: 0883-7694 (JCR Impact Factor-2022: 5.0; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/02/2022
Article en revista

3D printing with star-shaped strands: a new approach to enhance in vivo bone regeneration
Raymond, S.; Lehmann, C.; Thorel, E.; Benitez, R.; Riveiro, A.; Pou, J.M.; Manzanares Céspedes, Maria Cristina; Franch Serracanta, Jordi; Canal, C.; Ginebra, M.P.
Biomaterials advances, ISSN: 2772-9508
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Development of patient-specific biomimetic bone grafts
10th IBEC Symposium
Data de presentació: 07/05/2017
Presentació de treball en congressos

3D printed bioresorbable stents by solvent-cast direct-write technique
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 06/09/2017
Presentació de treball en congressos

3D printed CaP patient-specific bone graft substitutes: Industrial flow chain
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 18/04/2018
Presentació de treball en congressos

Direct ink writing with self-setting a-TCP inks: effect of processing parameters
9th International Workshop on Interfaces: New Frontiers in Biomaterials
Data de presentació: 16/04/2018
Presentació de treball en congressos

Development of biomimetic hydroxyapatite bone grafts by 3D direct ink writing
Spanish-Portuguese Congress of Ceramics and Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámico y Vidrio
Data de presentació: 08/09/2018
Presentació de treball en congressos

2D-3D printing technologies for ceramics and glass". 3D-printed patient-specific bone graft substitutes: industrial flow chain
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio / LVI Congreso Nacional SECV
Data de presentació: 11/10/2018
Presentació de treball en congressos

Reconstruction of large bone defect in sheep with customized 3D printed calcium phosphate scaffolds
TERMIS-EU - European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 27/05/2019
Presentació de treball en congressos

Novel strategies for the hardening of 3D printed biomimetic bone grafts
7th shaping conference
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAMONAL REPISO, PABLO
Títol:Perceived quality characterization of micro-textured injection moulded components for automotive interior applications
Data lectura:22/07/2021
Director/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Codirector/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Improvement of the replication quality of randomly micro-textured injection-moulding components using a multi-scale surface analysis
Gamonal, P.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Journal of manufacturing processes, ISSN: 1526-6125 (JCR Impact Factor-2019: 4.086; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Influence of topography on the scratch and mar visibility resistance of randomly micro-textured surfaces
Gamonal, P.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Wear, ISSN: 0043-1648 (JCR Impact Factor-2019: 4.108; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/12/2019
Article en revista

Influence of topographical features on the surface appearance measurement of injection moulded components
Gamonal, P.; Abt, T.; Sanchez-Soto, M.; Santos-Pinto, S.; Maspoch, M.
Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2021: 4.931; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Surface quality: improving the quality perception of molded parts
International Congress Plastics in Automotive Engineering 2017
Data de presentació: 29/03/2017
Presentació de treball en congressos

Multi-scale surface analysis on polypropylene micro-textured injected samples using 3D non-contact techniques
XV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros
Data de presentació: 24/09/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MINGUELA DÍAZ, JOAQUIM
Títol:Surface characterization and cell instructive properties of superficially modified dental zirconia
Data lectura:21/07/2021
Director/a:MAS MORUNO, CARLOS
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Evolution of microstructure and residual stresses in gradually ground/polished 3Y-TZP
Minguela, J.; Slawik, S.; Mücklich, F.; Ginebra, M.P.; Llanes, L.; Mas-Moruno, C.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Influence of grinding/polishing on the mechanical, phase stability and cell adhesion properties of yttria-stabilized zirconia
Minguela, J.; Ginebra, M.P.; Llanes, L.; Mas-Moruno, C.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2020
Article en revista

Peptidic biofunctionalization of laser patterned dental zirconia: A biochemical-topographical approach
Minguela, J.; Müller, D.; Mücklich, F.; Llanes, L.; Ginebra, M.P.; Roa, J.J.; Mas-Moruno, C.
Materials science & engineering. C, Biomimetic materials, sensors and systems, ISSN: 1873-0191 (JCR Impact Factor-2021: 8.457; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Grinding/polishing of dental yttria-doped zirconia. Fine tuning mechanical, degradation and biological properties via microstructural changes
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Femtosecond laser interference patterning on dental zirconia
European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Microstructural evaluation and residual stresses in zirconia-based materials after grinding
10th EEIGM International Conference on Advanced Materials Research
Presentació de treball en congressos

Synergizing topographical and chemical modifications for improved zirconia surfaces: laser patterning and peptidic functionalization
11th World Biomaterials Congress
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KAMRANI MOGHADAM, MOHAMMAD REZA
Títol:Preparation and characterization of reactive extrusion modified PLA/ABS blends and its foams
Data lectura:21/07/2021
Director/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Codirector/a:CAILLOUX, JONATHAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An investigation on the effect of pressure and temperature on microcellular foams of Poly(lactic) acid (PLA)/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) binary blends
Kamrani Moghadam, M.; Sanchez-Soto, M.; Aghili, A.; Ramezannejad, A.
Springer
Data de publicació: 30/05/2020
Capítol en llibre

Evaluation of the mechanical properties of Poly(Lactic) Acid/ABS Bio-Blend foams
Sanchez-Soto, M.; Kamrani Moghadam, M.; Maspoch, M.; Santana, O.; Cailloux, J.
Springer
Data de publicació: 30/05/2020
Capítol en llibre

Modification of poly(lactic) acid by reactive extrusion and its melt-blending with acrylonitrile butadiene styrene
Abt, T.; Kamrani Moghadam, M.; Cailloux, J.; Santana, O.; Sanchez-Soto, M.
Polymer international, ISSN: 0959-8103 (JCR Impact Factor-2020: 2.99; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:TOVAR VARGAS, DANIELA
Títol:Processing, microstructure and mechanical properties of ceria-stabilized zirconia-based ceramics co-doped with calcia and alumina
Data lectura:20/07/2021
Director/a:JIMENEZ PIQUÉ, EMILIO
Codirector/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhancement of mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia by alumina reinforcement
Tovar-Vargas, D.; Turon, M.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Low temperature degradation and mechanical properties of alumina reinforced ceria-zirconia by colloidal processing
Tovar-Vargas, D.; Ferrari, B.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2021: 6.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/02/2021
Article en revista

Mechanical properties of ceria-calcia stabilized zirconia ceramics with alumina additions
Tovar-Vargas, D.; Roitero, E.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2021: 6.364; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

AUTOR/A:BESHARATLOO, HOSSEIN
Títol:Micromechanical properties of inorganic multiphase materials
Data lectura:13/05/2021
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Small-scale mechanical properties of constitutive phases within a polycrystalline cubic boron nitride composite
Besharatloo, H.; Gordon, S.; Rodríguez, T.; Llanes, L.; Roa, J.J.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Design of alternative binders for hard materials
Nicolás, M.; Besharatloo, H.; Alvaredo, P.; Roa, J.J.; Llanes, L.; Gordo, E.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Influence of the processing route on the properties of Ti(C,N)-Fe15Ni cermets
Nicolás, M.; Besharatloo, H.; Wheeler, J.M.; Dios, M. de; Alvaredo, P.; Roa, J.J.; Ferrari, B.; Llanes, L.; Gordo, E.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Combinatorial investigation of Al–Cu intermetallics using small-scale mechanical testing
Xiao, Y.; Besharatloo, H.; Gan, B.; Maeder, X.; Spolenak, R.; Wheeler, J.M.
Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2020: 5.316; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/05/2020
Article en revista

Influence of indentation size and spacing on statistical phase analysis via high-speed nanoindentation mapping of metal alloys
Besharatloo, H.; Wheeler, J.
Journal of materials research, ISSN: 0884-2914 (JCR Impact Factor-2021: 2.909; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Ti(C,N)-Fe15Ni10Cr cermets as alternative hard materials: Influence of the processing route and composition on their microstructure and properties
Besharatloo, H.; Llanes, L.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2021: 5.532; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/08/2021
Article en revista

Evaluation of corrosion-induced damage
VII Congreso Español de Pulvimetalurgia y II Congreso Iberoamericano de Pulvimetalurgia
Data de presentació: 24/07/2019
Presentació de treball en congressos

Small-scale assessment of corrosion-induced damage in hardmetals
International Powder Metallurgy Congress and Exhibition
Data de presentació: 13/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VIDAL GIRONA, ELIA
Títol:Development of metallic functionalized biomaterials with low elastic modulus for orthopedic applications
Data lectura:12/02/2021
Director/a:RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL
Codirector/a:RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calcio sobre titanio
Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.; Vidal, E.
Biomecánica, ISSN: 1885-9518
Data de publicació: 2018
Article en revista

Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium for drug delivery
Vidal, E.; Buxadera-Palomero, J.; Pierre, C.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Cazalbou, S.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 3.784; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/01/2019
Article en revista

Multifunctional homogeneous calcium phosphate coatings: Toward antibacterial and cell adhesive titanium scaffolds
Vidal, E.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.
Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2021: 4.865; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/01/2021
Article en revista

Antibacterial calcium phosphate coatings on titanium surfaces by pulsed electrodeposition
BIOBONE Symposium 2015
Data de presentació: 14/10/2015
Presentació de treball en congressos

Electrodeposición de fosfato de calcio con agentes antimicrobianos sobre titanio
XXXIX Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 21/10/2016
Presentació de treball en congressos

Recubrimientos de fosfato de calcio por electrodeposición pulsada para la liberación de fármacos
14º Congreso Nacional de Materiales
Data de presentació: 10/06/2016
Presentació de treball en congressos

Pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings for drug delivery
2016 European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
Data de presentació: 01/07/2016
Presentació de treball en congressos

Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calció en scaffolds de titanio para la administración de medicamentos
XL Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Data de presentació: 10/11/2017
Presentació de treball en congressos

Functionalization of 3D-printed titanium with a fibronectin recombinant fragment guides osteoblast behaviour
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 07/09/2017
Presentació de treball en congressos

Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium scaffolds for drug delivery
28th European Conference on Biomaterials
Data de presentació: 05/09/2017
Presentació de treball en congressos

One-step electrodeposition of calcium phosphate coatings doped with antimicrobial compounds on titanium
10th World Biomaterials Congress 2020
Data de presentació: 11/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FRÓMETA GUTIÉRREZ, DAVID
Títol:On the measurement of fracture toughness to understand the cracking resistance of Advanced High Strength Steel sheets
Data lectura:28/01/2021
Director/a:CASELLAS PADRO, DANIEL
Codirector/a:CALVO MUÑOZ, JESICA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Journal of Physics: Conference Series
Frómeta, D.; Calvo, J.; Molas, S.; Casellas, D.
Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2017
Article en revista

Investigation on the influence of loading-rate on fracture toughness of AHSS grades
Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P.
Materials science and engineering. A, Structural materials: proporties, microstructures and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/05/2018
Article en revista

On the correlation between fracture toughness and crash resistance of advanced high strength steels
Frómeta, D.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Calvo, J.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Larour, P.
Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

Influence of microstructure on the fracture toughness of hot stamped boron steel
Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P.
Materials science and engineering. A, Structural materials: proporties, microstructures and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/01/2019
Article en revista

Evaluation of edge formability in high strength sheets through a fracture mechanics approach
Frómeta, D.; Parareda, S.
AIP Conference proceedings, ISSN: 1551-7616 (JCR Impact Factor-2014: 0.152
Data de publicació: 02/07/2019
Article en revista

Fracture toughness measurements to understand local ductility of advanced high strength steels
Frómeta, D.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Fatigue resistance of press hardened 22MnB5 steels
Parareda, S.; Casellas, D.; Frómeta, D.; Lara, A.; Pujante, J.
International journal of fatigue, ISSN: 0142-1123 (JCR Impact Factor-2020: 5.186; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels
Frómeta, D.; Parareda, S.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Jonsén, P.; Calvo, J.
Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2020: 4.406; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

New tool to evaluate the fracture resistance of thin high strength metal sheets
Frómeta, D.; Lara, A.; Parareda, S.; Grifé, L.; Casellas, D.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 19/11/2020
Article en revista

Fracture resistance of advanced high-strength steel sheets for automotive applications
Frómeta, D.; Lara, A.; Grifé, L.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Casellas, D.; Calvo, J.
Metallurgical and materials transactions A-Physical metallurgy and material, ISSN: 1073-5623 (JCR Impact Factor-2021: 2.726; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/01/2021
Article en revista

Microstructural effects on fracture toughness of ultra-high strength dual phase sheet steels
Frómeta, D.; Cuadrado, N.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Calvo, J.; Casellas, D.
Materials science and engineering. A, Structural materials: proporties, microstructures and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2021: 6.044; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/01/2021
Article en revista

A fracture mechanics approach to develop high crash resistant microstructures by press hardening
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Fracture mechanics based modelling of failure in advanced high strength steels
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Determination of the essential work of fracture at high strain rates
6th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Evaluation of crash resistance by means of fracture toughness measurements in advanced high strength steels
5th International Conference on Steels in Cars and Trucks – SCT2017
Data de presentació: 19/06/2017
Presentació de treball en congressos

Fracture toughness evaluation of thick press hardened 22MnB5 sheets for high crash performance applications in trucks
7th International Conference on hot sheet metal forming of high performance steel
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

Understanding and predicting the fatigue resistance of press hardened 22MnB5
7th International Conference on hot sheet metal forming of high performance steel
Data de presentació: 05/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CASTEJÓN GALÁN, MARÍA DEL PILAR
Títol:Development of mono and multilayer membranes of polypropylene and ethylene-propylene copolymers via cast film extrusion and stretching
Data lectura:17/12/2020
Director/a:ARENCON OSUNA, DAVID
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Polypropylene-based porous membranes: influence of polymer composition, extrusion draw ratio and uniaxial strain
Castejon, M.; Habibi, K.; Saffar, A.; Ajji , A.; Martinez, A.; Arencon, D.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/12/2017
Article en revista

Porous membranes based on polypropylene-ethylene copolymers. Influence of temperature on extrusion, annealing and uniaxial strain stages
Castejon, M.; Arencon, D.; De Sousa Pais, M.; Realinho, V.; Velasco J.I.; Martinez, A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/08/2018
Article en revista

Effect of filler content, size, aspect ratio and morphology on thermal, morphological and permeability properties of porous talc filled—Polypropylene obtained through MEAUS process
Habibi, K.; Castejon, M.; Martinez, A.; Arencon, D.
Advances in Polymer Technology, ISSN: 1098-2329 (JCR Impact Factor-2018: 2.663; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2018
Article en revista

Development of inorganic particle-filled polypropylene/high density polyethylene membranes via multilayer co-extrusion and stretching
Castejon, M.; De Sousa Pais, M.; Arencon, D.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:HAMOUDA, INES
Títol:Synthesis and characterization of plasma-treated liquid and hydrogels for bone cancer therapy
Data lectura:16/12/2020
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:LABAY, CEDRIC PIERRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Liquids treated by atmospheric pressure plasma jet for bone cancer therapy
Hamouda, I.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Biomecánica, ISSN: 1885-9518
Data de publicació: 27/07/2018
Article en revista

Production of reactive species in alginate hydrogels for cold atmospheric plasma-based therapies
Labay, C.; Hamouda, I.; Tampieri, F.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/11/2019
Article en revista

Investigating the atmospheric pressure plasma jet modification of a photo-crosslinkable hydrogel
Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Nicol, E.; Canal, C.
Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2020: 4.43; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/03/2020
Article en revista

Selectivity of direct plasma treatment and plasma-conditioned media in bone cancer cell lines
Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Canal, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2021: 4.996; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Liquid-mediated effects of cold plasma on bone cancer
VIII International Symposium on Plasma Nanoscience and Nanotechnology
Data de presentació: 03/07/2017
Presentació de treball en congressos

Modification of hydrogel-based biomaterials by atmospheric pressure plasma to enhance tissue regeneration
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 19/06/2018
Presentació de treball en congressos

Influence of the composition of plasma-activated medium on osteosarcoma
7th International Conference on Plasma Medicine
Data de presentació: 18/06/2018
Presentació de treball en congressos

Cold atmospheric plasma generation and quantification of reactive oxygen and nitrogen species in biocompatible hydrogels
4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials
Data de presentació: 18/07/2018
Presentació de treball en congressos

Generation of reactive species by plasma needle in different líquids
5th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 21/03/2018
Presentació de treball en congressos

Modification of alginate based-hydrogel for therapeutical applications using cold atmospheric plasma.
4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials
Data de presentació: 17/07/2018
Presentació de treball en congressos

Biocompatible vehicles for RONS generated by atmospheric plasmas in liquids
7th International Conference on Advanced Plasma Technologies
Data de presentació: 25/02/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluation of a photo-crosslinked hydrogel as carrier of reactive species generated by plasma jets
6th International Workshop on Plasma for Cancer Treatment
Data de presentació: 03/04/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHENG, YAFENG
Títol:Assessment of corrosion-induced damage in the mechanical contact response of cemented carbides at different length scales
Data lectura:11/12/2020
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Corrosion-induced damage and residual strength of WC-Co,Ni cemented carbides: influence of microstructure and corrosion medium
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2019: 2.117; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/09/2019
Article en revista

Assessment of corrosion-induced changes on the mechanical integrity of cemented carbides at small length scales
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Besharatloo, H.; Serra, M.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2019: 3.407; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

Indentation and scratch testing of a WC-6%wtCo cemented carbide: Corrosion effects on load-bearing capability and induced damage
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Llanes, L.
Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2020: 4.527; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/04/2020
Article en revista

Corrosion-induced changes on Hertzian contact damage in cemented carbides
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Roitero, E.; Llanes, L.
International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2020: 3.871; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Influence of corrosion-induced damage on mechanical integrity and load-bearing capability of cemented carbides
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Zhang, Q.; Yao, J.; Llanes, L.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2022: 2.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2022
Article en revista

Corrosion effects on contact damage of a WC-Ni cemented carbide
European Powder Metallurgy Congress and Exhibition 2020
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ABBASI, HOOMAN
Títol:Development of microcellular conductive foams based on polyetherimide with graphene nanoplatelets
Data lectura:22/11/2019
Director/a:VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
Codirector/a:DE SOUSA PAIS ANTUNES, MARCELO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Effects of graphene nanoplatelets and cellular structure on the thermal conductivity of polysulfone nanocomposite foams
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Electrical conduction behavior of high-performance microcellular nanocomposites made of graphene nanoplatelet-filled polysulfone
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2020: 5.076; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/12/2020
Article en revista

The effect of microcellular structure on the dynamic mechanical thermal properties of high-performance nanocomposite foams made of graphene nanoplatelets-filled polysulfone
De Sousa Pais, M.; Abbasi, H.; Velasco J.I.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/01/2021
Article en revista

Dynamic-mechanical-thermal behaviour of nanocomposite foams based on polysulfone and graphene nanoplatelets
International Conference on Multifunctional Cellular Materials 2019
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANDOVAL RAVOTTI, DANIELA ANDREINA
Títol:Small-scale testing of micromechanical response of cemented carbides
Data lectura:11/11/2019
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Small-scale mechanical response of cemented carbides
5th International Conference on Powder Metallurgy in Asia
Data de presentació: 20/02/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VARILLAS DELGADO, JAVIER
Títol:A molecular dynamics study of nanocontact plasticity and dislocation avalanches in FCC and BCC crystals
Data lectura:17/06/2019
Director/a:ALCALA CABRELLES, JORGE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Statistics of dislocation avalanches in FCC and BCC metals: dislocation mechanisms and mean swept distances across microsample sizes and temperatures
Alcala, J.; Ocenásek, J.; Varillas, J.; El-Awady, J.; Wheeler, J.; Michler, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2028Accelerate the design and Insertion of nonCRM hard Materials for Next generation EXTreme applications (AIM-NEXT)Commission of European Communities
01/11/202331/10/2024Therapeutical applications of Cold PlasmasCOST OFFICE
26/10/202325/10/2024Realización de medidas de superficie específica de diferentes tipos de materiales granulados destinados al pulido electroquímico, así como para el soporte en la investigación y realización de estudiosSTEROS GPA INNOVATIVE SL
26/10/202325/10/2024C-12661STEROS GPA INNOVATIVE SL
11/10/202310/10/2026J-04177Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/202330/09/2026Fiabilidad dimensional, mecánica y microestructural de los procesos de laminación incremental cilíndrica mediante inteligencia artificial para conseguir cero defectos de fabricaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202301/11/2023Análisis pericial sobre componentes de automoción fabricados en aluminio con problemas de colocación de insertos cilíndricos de acero, así como el posterior asesoramiento durante la realización de anIND.VILASSARENCA, S.A.
01/09/202331/08/2026Postprocesado e integridad mecánica de cerámicas consolidadas por manufactura aditivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Materiales metálicos con gradiente funcional de mayor compatibilidad microestructural basada en la fabricación aditiva de baja reflectividadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hidrogeles multifuncionales para terapia de precisión en tumores urológicos: potenciando las tecnologías de plasmas fríos y de campo eléctrico para terapias contra el cancerAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cerámicas de hidroxyapatita flexibles para aplicaciones biomedicas: de 1D a 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202303/03/2024Caracterización de la resistencia a flexión 3P estática y dinámica de 2 conjuntos de tornillos vertebralesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/03/2025Diseño microestructural de materiales duros para aplicaciones en ingenieríaHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/04/202331/12/2023Cold atmospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
15/03/202315/09/2024Optimización del proceso de pulido de sistemas metañ-cerámica con tecnología innovadoraSTEROS GPA INNOVATIVE SL
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2023PLA DE TRANSFERÈNCIA GRUPS TECNIOGENERALITAT DE CATALUNYA
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Bio-retardantes de llama para el desarrollo de plásticos ecológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo de packaging alimentario comestibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Preparación/'ad-hoc/' de cauchos mecanocalóricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024Implementació d'una nova ruta de Manufactura Aditiva per aliatges metàl·lics en estat semi-sòlidAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202230/09/2025DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DUAL 3D PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACEROS INOXIDABLESAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2027Ajuts addicionals Ramon y Cajal 2020 RYC2020-029585-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Espumas poliméricas multifuncionales para apantallamiento electromagnéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Bioplásticos hidrofóbicos y antimicrobianos via modificación química de polisacáridos en medio acuosoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico a pequeña escala de composites cerámicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/07/202230/07/2025(Bio)impresión 3D para la integración de electrónica biomimética en tejidos de ingeniería: Un gran salto en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
19/07/202229/11/2022Determinación de las propiedades de un film perforado de acuerdo con la patente EP1989044B9MEGAPLAST S.A.
18/07/202231/10/2024Contrato de colaboración para el estudio experimental y de simulación de la propagación de fisuras por fatiga en carburos cementadosEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
02/06/202202/06/2022Composición de caucho con efecto elastocalórico
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
20/05/202220/05/2023Contrato de colaboración en medidas mecánicas de materiales producidos por NovameatNOVAMEAT TECH, S.L.
30/04/202231/10/2023Collaboration contract for hot deformation testing of different cemented carbide grades, together with advanced characterization of corresponding micromechanisms as well as micromechanical assessmentAB SANDVIK COROMANT
07/03/202230/09/2022Contracte de col·laboració per estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred.FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202229/07/2022Collaboration agreement for coating deposition and testingUK Atomic Energy Authority
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/08/2023Preparació d’un programa de formació especialitzada en electrònica impresa mitjançant la col·laboració de centres de recerca i tecnològics dirigida a empreses i estudiantsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/12/202106/12/2021Atomization device
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/12/202117/06/2024Recubrimiento comestible funcional contra el deterioro de la uvaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
08/10/202131/10/2022Documentation, analysis and understanding of the evolution of wear-induced damage scenario and the involved wear mechanisms during wet drawingNV BEKAERT S.A.
01/10/202101/10/2024Disseny d'unions hermètiques per a condicions d'ús extremes i per a peces de grans dimensionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2024Optimisation of high damage tolerance at very high strengths by the quenching and partitioning processCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/04/202108/04/2022ADDITIVE MANUFACTURING OF HARDMETALS BY NON-LASER PROCESSES Comparison/benchmarking of three additive manufacturing processes (FFF, BJ and DIW) for the production of homogeneous WC-12Co hardmetal blanEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/03/202131/12/2021Realització de l’assessorament, anàlisis i assaigs per tal d’optimitzar el procés de polit de sistemes metall-ceràmic mitjançant la tecnologia DLyte® i posteriorment avaluar la integritat superficialSTEROS GPA INNOVATIVE SL
15/03/202130/11/2022Ampliación del contrato de colaboración para la realización de ensayos de flexión a fin de obtener las curvas de tensión de la vida a fatiga de las probetas suministradas por la empresaMETALOGENIA, S.A.
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
19/12/202019/12/2020Babassu-Based Food Composition
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202031/12/2021THE COLLIDER 2020 - Bio2PackBARCELONA MOBILE VENTURES SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/202015/11/2020Estudio de la actividad fotocatalítica y antibacteriana de superficies sólidasDu Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202030/10/2024Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
03/07/202002/07/2024Cessió ús equipament per desenvolupament projecte de recerca CONDISIM i altres activitats comunesINDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Intermitencias plásticas en la intersección de la ciencia de materiales, física estadística y mecánica de medios continuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202030/06/2022Valorización de residuos de chapa de titanio para la fabricación de polvo metálico por atomizaciónMinisterio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
01/05/202031/03/2024Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambientalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/03/202030/11/2024Extension of the collaboration contract for the assessment of crack extension resistance of brittle-like composites by means of laser/FIB-induced short cracksXIAMEN TUNGSTEN CO, LTD
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202016/11/2020Proyecto GAIA. Desarrollo de un nuevo concepto de envase de Cola Cao ecológico y sostenible.Idilia Foods S.L.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201931/12/2021INDUSTRIA METALÚRGICA CONECTADA E INTELIGENTE (1/6)Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2021Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201915/09/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201927/10/2023Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/03/201911/11/2020Characterization of perforated films in accordance to the European patent EP1768837B1MEGAPLAST S.A.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201930/09/2022Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/04/2021Incorporación del fallo por/'valle de ductilidad/' al modelo constitutivo termomecánico del acero al carbono del beam-blank.COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/01/2028Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/01/2028Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/01/2028Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/02/202431/01/2028Accelerate the design and Insertion of nonCRM hard Materials for Next generation EXTreme applications (AIM-NEXT)Commission of European Communities
01/11/202331/10/2024Therapeutical applications of Cold PlasmasCOST OFFICE
26/10/202325/10/2024Realización de medidas de superficie específica de diferentes tipos de materiales granulados destinados al pulido electroquímico, así como para el soporte en la investigación y realización de estudiosSTEROS GPA INNOVATIVE SL
26/10/202325/10/2024C-12661STEROS GPA INNOVATIVE SL
11/10/202310/10/2026J-04177Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/10/202330/09/2026Fiabilidad dimensional, mecánica y microestructural de los procesos de laminación incremental cilíndrica mediante inteligencia artificial para conseguir cero defectos de fabricaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/09/202301/11/2023Análisis pericial sobre componentes de automoción fabricados en aluminio con problemas de colocación de insertos cilíndricos de acero, así como el posterior asesoramiento durante la realización de anIND.VILASSARENCA, S.A.
01/09/202331/08/2026Postprocesado e integridad mecánica de cerámicas consolidadas por manufactura aditivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Materiales metálicos con gradiente funcional de mayor compatibilidad microestructural basada en la fabricación aditiva de baja reflectividadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hidrogeles multifuncionales para terapia de precisión en tumores urológicos: potenciando las tecnologías de plasmas fríos y de campo eléctrico para terapias contra el cancerAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Cerámicas de hidroxyapatita flexibles para aplicaciones biomedicas: de 1D a 3DAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
04/07/202303/03/2024Caracterización de la resistencia a flexión 3P estática y dinámica de 2 conjuntos de tornillos vertebralesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
17/04/202316/04/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE NUEVA GALIMPLANT S.L.U. Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA GALIMPLANT DE LA UPCNUEVA GALIMPLANT S.L.U.
01/04/202331/03/2025Diseño microestructural de materiales duros para aplicaciones en ingenieríaHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/04/202331/12/2023Cold atmospheric Plasma technology for Cancer treatmentAjuntament de Barcelona
15/03/202315/09/2024Optimización del proceso de pulido de sistemas metañ-cerámica con tecnología innovadoraSTEROS GPA INNOVATIVE SL
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Biomimetic hydrogels delivering oxidative stress from cold plasmas to boost tissue regenerationINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202331/12/2023PLA DE TRANSFERÈNCIA GRUPS TECNIOGENERALITAT DE CATALUNYA
16/12/202215/12/2023Estudio sobre el posible efecto del hidrógeno sobre las uniones poliméricas y la función nodular.ASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/12/202230/11/2027Bio-inspired AntiMicrobial Bone BIoceramics: Deciphering contact-based biocidal mechanismsEuropean Research Council (ERC)
01/12/202230/11/2024Bio-retardantes de llama para el desarrollo de plásticos ecológicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Desarrollo de packaging alimentario comestibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Preparación/'ad-hoc/' de cauchos mecanocalóricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Process development and application of dual action smart coatings for use in Evans-Cotton wedges and dental implantsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2025Plasma frío a presión atmosférica: una terapia física para la gestión global del cáncer óseo pediátricoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/11/202221/11/2022A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3d-printing
08/11/202208/11/2022Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof.
01/11/202230/04/2024Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONSCommission of European Communities
01/11/202231/10/2026Unite! University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
19/10/202218/04/2024Implementació d'una nova ruta de Manufactura Aditiva per aliatges metàl·lics en estat semi-sòlidAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Pròtesi de titani porós amb tractament de superfície dual osteoinductiu i antibacterià per a cirurgies d'osteotomia del peuAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202202/10/2025Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone”AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202230/09/2025DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DUAL 3D PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACEROS INOXIDABLESAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2027Ajuts addicionals Ramon y Cajal 2020 RYC2020-029585-IAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Espumas poliméricas multifuncionales para apantallamiento electromagnéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátricaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Bioplásticos hidrofóbicos y antimicrobianos via modificación química de polisacáridos en medio acuosoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Desarrollo de scaffolds metálicos permanentes y reabsorbibles a medida impresos en 3D con hidrogel biofuncionalizado para la regeneración óseaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico a pequeña escala de composites cerámicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/07/202230/07/2025(Bio)impresión 3D para la integración de electrónica biomimética en tejidos de ingeniería: Un gran salto en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
19/07/202229/11/2022Determinación de las propiedades de un film perforado de acuerdo con la patente EP1989044B9MEGAPLAST S.A.
18/07/202231/10/2024Contrato de colaboración para el estudio experimental y de simulación de la propagación de fisuras por fatiga en carburos cementadosEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/07/202213/07/2023Contrato de colaboración para la mejora en diferentes aspectos de la odontología: implantología, prótesis y ortodoncia y en la optimización y desarrollo de nuevos materiales para odontologíaUNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVA
02/06/202202/06/2022Composición de caucho con efecto elastocalórico
01/06/202230/11/2024Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital AdvisorsCommission of European Communities
20/05/202220/05/2023Contrato de colaboración en medidas mecánicas de materiales producidos por NovameatNOVAMEAT TECH, S.L.
30/04/202231/10/2023Collaboration contract for hot deformation testing of different cemented carbide grades, together with advanced characterization of corresponding micromechanisms as well as micromechanical assessmentAB SANDVIK COROMANT
07/03/202230/09/2022Contracte de col·laboració per estudiar el comportament a tracció i fatiga de mostres d’alumini amb recobriments projectats en fred.FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
02/03/202201/07/2022Contrato de colaboración para el análisi de la competencia y desarrollo de nuevos productosUNEX APARELLAJE ELECTRICO,S.L.
10/02/202214/01/20243D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/02/202229/07/2022Collaboration agreement for coating deposition and testingUK Atomic Energy Authority
01/01/202231/12/2023Revolution of E-Skills with Participatory Online eXpert systemCommission of European Communities
01/01/202231/08/2023Preparació d’un programa de formació especialitzada en electrònica impresa mitjançant la col·laboració de centres de recerca i tecnològics dirigida a empreses i estudiantsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
06/12/202106/12/2021Atomization device
03/12/202102/12/2023Nano-engineered 3D printing alloysAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/12/202128/02/2022Realización del proyecto de I+D consistente en el estudio del posible efecto de la conducción conjunta de gas natural/Hidrógeno en la resistencia mecánica de conduccionesASOC ESPAñOLA DEL GAS-SEDIGAS
01/12/202117/06/2024Recubrimiento comestible funcional contra el deterioro de la uvaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202131/10/2023Therapeutical applications of Cold Plasmas, COST Action CA20114: primera anualitat. S'adjunta memorandum of understanding (document) i estatus del pressupost. Cal donar d'alta el projecte a SAP per poCOST OFFICE
08/10/202131/10/2022Documentation, analysis and understanding of the evolution of wear-induced damage scenario and the involved wear mechanisms during wet drawingNV BEKAERT S.A.
01/10/202101/10/2024Disseny d'unions hermètiques per a condicions d'ús extremes i per a peces de grans dimensionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hidrogeles bioactivos y multifunc. de base peptídica obtenidos por métodos de auto-ensamblaje para terapias biomédicas avanzadasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2024L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en desenvoluparsimulacions computacionals del comportament dels assaigs de resistència al foc de diferents materials i estructuAPPLUS CORPORATION
29/07/202129/07/2024Millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a través de l'ús de nous materials.Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202131/12/2024Optimisation of high damage tolerance at very high strengths by the quenching and partitioning processCommission of European Communities
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
01/06/202131/12/2024Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/04/202127/04/2023Desenvolupament d'un producte sanitari amb partícules inorgàniques pel tractament de feridesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
09/04/202108/04/2022ADDITIVE MANUFACTURING OF HARDMETALS BY NON-LASER PROCESSES Comparison/benchmarking of three additive manufacturing processes (FFF, BJ and DIW) for the production of homogeneous WC-12Co hardmetal blanEUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
15/03/202131/12/2021Realització de l’assessorament, anàlisis i assaigs per tal d’optimitzar el procés de polit de sistemes metall-ceràmic mitjançant la tecnologia DLyte® i posteriorment avaluar la integritat superficialSTEROS GPA INNOVATIVE SL
15/03/202130/11/2022Ampliación del contrato de colaboración para la realización de ensayos de flexión a fin de obtener las curvas de tensión de la vida a fatiga de las probetas suministradas por la empresaMETALOGENIA, S.A.
01/03/202128/02/2022Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2021)ERCROSS SA
01/02/202131/01/2024Fatigue modelling and fast testing methodologies to optimize part design and to boost lightweight materials deployment in chassis partsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Evaluación de la resistencia mecánica a tracción, torsión y flexión sobre válvulas de canalización de gasNEDGIA SA
01/01/202131/12/2024Disseny Microestructural i Fabricació Avançada de Materials (Microstructural Design and Advanced Manufacturing of Materials)AGAUR
19/12/202019/12/2020Babassu-Based Food Composition
18/12/202019/04/2021Análisis de 15 muestras cerámicas mediante técnicas de caracterización experimentalKERAFRIT SA
15/12/202015/12/2023Substituts ossis biomimètics personalitzats fabricats per impressió 3D per a aplicacions amb transferència de càrregaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/11/202030/09/2022Ampliación de contrato de colaboración para la caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 5 conjuntos implante-pilar-tornilloUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
24/11/202024/11/2020Combined therapy against cancer
23/11/202022/05/2021Determinación Curva S/N completa a fatiga de un conjunto (implante-tornillo-pilar) según las especificaciones marcadas en la norma ISO-14801:2017TITANIMPLANT, SL
23/11/202022/02/2021Caracterización a fatiga según ISO-14801 de 1 conjunto de muestras (corona-réplica)INTEDENTAL IMPLANT LLC
11/11/202010/11/2022Fracture of restorations on implants, especially in veneering ceramics, is a problem that often occurs. Restorations with monoliCOLTENE / WHALEDENT AG
01/11/202031/10/2022Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202031/12/2021THE COLLIDER 2020 - Bio2PackBARCELONA MOBILE VENTURES SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/07/202015/11/2020Estudio de la actividad fotocatalítica y antibacteriana de superficies sólidasDu Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.
23/07/202022/01/2022DERMOGLASS: Fabrication and testing of a dressing prototype for wound healingAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/07/202030/10/2024Ampliación del contrato de colaboración para la caracterización de los modelos de dispositivos intrauterinos (DIUs) de la empresa y los materiales con los que se fabricanEUROGINE, S.L.
13/07/202012/10/2020Estudio de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de la tecnología In Mold Electronics en Tajo.Tajo Group
03/07/202002/07/2024Cessió ús equipament per desenvolupament projecte de recerca CONDISIM i altres activitats comunesINDUSTRIAS PUIGJANER, S.A.
01/07/202019/10/2020Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 de 1 conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
18/06/202018/06/2020PHARMACEUTICAL HYDROGEL COMPOSITION AND USES THEREOF
05/06/202005/06/2021Lymph node-inspired 3D printed hydrogels for adoptive cell therapy” (GELS4ACT)Centro de Investigacion en Red
01/06/202029/02/2024Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/12/2023Intermitencias plásticas en la intersección de la ciencia de materiales, física estadística y mecánica de medios continuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024ECO-blends de alto valor añadido para técnicas de fabricación avanzadaMinisterio de Ciencia e Innovación
01/06/202030/06/2022Valorización de residuos de chapa de titanio para la fabricación de polvo metálico por atomizaciónMinisterio de Ciencia e Innovación
21/05/202021/05/2020A synthetic hydrogel and its use for immunotherapy and 3D-Printing
01/05/202031/03/2024Desarrollo de nuevas formulaciones poliméricas en base ABS con altas prestaciones frente al fuego y sostenibilidad medioambientalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
31/03/202030/11/2024Extension of the collaboration contract for the assessment of crack extension resistance of brittle-like composites by means of laser/FIB-induced short cracksXIAMEN TUNGSTEN CO, LTD
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
01/02/202016/11/2020Proyecto GAIA. Desarrollo de un nuevo concepto de envase de Cola Cao ecológico y sostenible.Idilia Foods S.L.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2024Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLA (Prórroga 2020)ERCROSS SA
01/12/201921/12/2020Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
01/11/201931/12/2021INDUSTRIA METALÚRGICA CONECTADA E INTELIGENTE (1/6)Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
01/10/201931/10/2022Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201931/10/2022H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2021Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIAT
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201915/09/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201927/06/2023Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201927/10/2023Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/03/201911/11/2020Characterization of perforated films in accordance to the European patent EP1768837B1MEGAPLAST S.A.
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2019Asesoramiento y caracterización de formulaciones en base PLAERCROSS SA
01/01/201930/09/2022Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201901/04/2021Incorporación del fallo por/'valle de ductilidad/' al modelo constitutivo termomecánico del acero al carbono del beam-blank.COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
01/01/201931/12/2022INK3D – Tecnologies per la deposició de tintes contínuesGeneralitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement
10/05/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201731/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/02/201731/12/2025Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
24/10/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/09/201631/12/2025Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
19/05/201631/12/2025Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201631/12/2025Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201631/12/2025Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
03/12/201531/01/2028Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/10/201531/01/2028Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
02/09/201531/01/2028Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors