Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Ciència i Enginyeria dels Materials

Ciència i Enginyeria dels Materials

L’actual Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC, com a unitat que organitza i potencia els estudis de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials, és el resultat de la reunió de les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, juntament amb els professors i professores de l’àrea de coneixement de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa i els professors i professores de les escoles tècniques de Vilanova i la Geltrú, Manresa i Terrassa. Actualment, s’han incorporat al Departament els professors i professores de l’àmbit tèxtil i se n’ha desvinculat la secció de Manresa.


Prèviament a la promulgació de la LRU i, per tant, a la constitució del Departament, les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’ETSEIB ja havien impartit cursos de doctorat, en els quals es van dirigir i van llegir diverses tesis doctorals. Cal destacar que aquest tipus d’activitat era, en aquelles dates, relativament escassa a les escoles tècniques superiors.

La formació del Departament, juntament amb la incorporació de nous professors i professores, que han aportat una àmplia experiència en altres àrees dels materials (polímers, ceràmics i compostos), va permetre la creació i consolidació d’un programa de doctorat que té, en aquests moments, més de trenta anys d’antiguitat. Durant aquest temps el programa ha anat evolucionant, adaptant la seva estructura i continguts a l’experiència adquirida i emanada de l’execució del programa, i a les línies de recerca que s’han format i consolidat en el Departament, així com a les successives normes legislatives que han anat apareixent.

El programa oferia quinze cursos de doctorat en el marc del Reial decret 778/1998. Amb motiu de l’adaptació al Reial decret 56/2005, la pràctica totalitat d’aquests cursos es va incloure en l’oferta formativa del programa de màster en Ciència i Enginyeria de Materials, que posteriorment va evolucionar cap al nou màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials (verificat el 2019). Actualment, aquest màster compta amb una oferta formativa de 22 assignatures (obligatòries i optatives, distribuïdes en dos anys de màster), que poden ser cursades com a formació que dona accés directe a aquest programa de doctorat o com a complements formatius per a aquelles titulacions que en requereixin.

En relació amb la qualitat del programa, aquest va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació (MCD2003-00150) en la seva primera convocatòria (2003) i la va anar renovant en els anys següents (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009). Posteriorment va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0471), la qual va estar vigent fins a l’any 2013. Des de 2013, està pendent la definició de la forma d’avaluació de la qualitat dels programes de doctorat per part del ministeri corresponent. D’altra banda, i pel que fa a Catalunya, i fins on sabem, és l’únic programa de doctorat orientat a materials estructurals que té la Menció d’Excel·lència (n’hi ha un altre amb menció, però orientat a materials funcionals).

Així mateix, és motiu d’orgull el fet que, derivat del nostre programa de doctorat, s’aconseguís l’Erasmus Mundus Joint European doctoral programme in Advanced Materials Science and Engineering. Aquest programa, que es va verificar de manera gairebé automàtica, emana del programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials de la UPC, amb l’excepció de l’obligatorietat de cursar uns crèdits complementaris (fins a 30) i la necessària mobilitat cap a una altra de les universitats partícips: Luleå University of Technology (Suècia), Linköping University (Suècia), Université de Lorraine (França), Saarland University, Saarbrücken (Alemanya). Aquest programa de doctorat Erasmus Mundus no és més que la continuació del màster Erasmus Mundus (AMASE), que es porta a terme amb les mateixes universitats i que ja ha estat renovat en tres ocasions per les autoritats europees.

COORDINADOR/A

Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:

a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises i en què aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per dur a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en el qual es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a matrícula. Excepcionalment, els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

Tel: 934 011 792


Convenis amb altres institucions

Convenis:
Amirkabir University of Technology (IR)
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) (ES)
The China Scolarship Council (CSC) (CN)


Col·laboracions:
El Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica disposa d’una àmplia xarxa de contactes amb universitats i centres de recerca de conegut prestigi situats en altres països. El contingut d’aquestes col·laboracions es pot descriure en cotuteles, en l’intercanvi de professorat i d’estudiants de doctorat, en participacions recíproques en tribunals de tesi i en el desenvolupament de projectes conjunts de recerca. A títol d’exemple poden citar-se:

Aachen University (DE)
Amirkabir University (IR)
AO Foundation Davos (CH)
Boston University (US)
Budapest University of Technology and Economics (HU)
Case Western Reserve University (US)
Center of Innovation and Research in Materials and Polymers (CIRMAP), de la UMons (BE)
Centre de Mise en Forme de Matériaux (CEMEF), Mines ParisTech (FR)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)
EMPA (CH)
ETH Zurich (CH)
GeorgiaTech (Atlanta, US)
Imperial College of Science and Technology (GB)
INSA Lyon (FR)
Institute for Metals Superplasticity Problems (Ufa, RU)
Instituto Politécnico Nacional (MX)
Instituto Tecnológico de Morelia (MX)
INTEMA (AR)
K. N. Toosi University of Technology (IR)
Linköping University (SE)
Luleå University of Technology (SE)
Montanunibersitaten (AT)
Montanuniversität Leoben (AT)
Politecnico di Torino - Sede di Alessandria (IT)
Rensselaer Polytechnic Institute - RPI (US)
RWTH Aachen (DE)
Saarland University (DE)
Technical University of Vienna (AT)
Universidad Autónoma de Nuevo León (MX)
Universidad Autónoma de Zacatecas (MX)
Universidad Autónoma de México (MX)
Universidad de Antioquia (CO)
Universidad de Guadalajara (MX)
Universidad de Holguín (CU)
Universidade de Pelotas (BR)
Università degli Studi di Perugia (IT)
Universidad de San Luis Potosí (MX)
Université de Sfax (TN)
Universidad del Atlántico (CO)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (MX)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Universidad Nacional de Mar del Plata (AR)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (BR)
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) (BR)
Universidade Federal de São Carlos (BR)
Università di Padova (IT)
Université Besançon (FR)
Université de Bordeaux (FR)
Université de Lorraine (FR)
University Grigore T. Popa of Medicine and Pharmacy (RO)
University of Nebraska (US)
University of Southern California (EUA)
University of Tehran (IR)
University of Vienna (AT)
University of West Bohemia (CZ)
Wolkswagen AG (DE)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més apropiada per a l’ingrés al programa de doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats o un màster afí a l’àmbit científic del programa.

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita en anglès.

Els principals títols d’accés al programa són els següents:

grau en enginyeria o títol d’enginyeria superior (Industrial, de Materials, Química) i llicenciatura de Ciències Físiques i/o Químiques amb un títol de màster universitari en Ciència i Enginyeria dels Materials (o, si no, acreditar 60 ECTS d’aquest màster) o un altre del mateix nivell o contingut de qualsevol institució d’educació superior de l’EEES o de països externs a l’EEES, si els candidats o candidates estan facultats en aquests països per a l’accés als estudis de doctorat.

Hi té accés directe el perfil següent:

grau en enginyeria (Industrial, de Materials, Química o similar) o llicenciatura de Física i/o Química amb un màster en Ciència i Enginyeria dels Materials.

Accés amb complements:

els graduats i graduades en enginyeria (Industrial, de Materials o Química o similar) o llicenciats i llicenciades en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures de l’esmentat màster de què no disposin.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Ponderació dels criteris d’admissió:


1. Currículum del candidat o candidata: tipus de formació i qualificacions obtingudes, així com l’experiència en recerca i professional (70%)

2. Contacte personalitzat a través d’entrevistes telemàtiques o presencials (15%).

3. Coneixement recognoscible de l’idioma anglès (15%)

Òrgan d’admissions

El programa té una Comissió Acadèmica que valora les sol·licituds dels estudiants i les estudiants. La Comissió revisa, mensualment, les sol·licituds que arriben per l’aplicació informàtica de preinscripció. El programa de doctorat té un formulari específic on el doctorand o doctoranda expressa els seus interessos cientificotècnics. Amb aquesta informació, la Comissió Acadèmica del programa canalitza les sol·licituds admeses en relació amb les necessitats i capacitat dels diferents grups de recerca per assignar tutors/directors o tutores/directores.
Aquesta Comissió estableix a més els complements de formació que ha de portar a terme cada candidat o candidata, si es consideren necessaris per la seva formació d’accés, a fi de garantir les seves capacitats, coneixements i aptituds, fins a un màxim de 60 ECTS.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot exigir, en funció del perfil d’ingrés del doctorand o doctoranda, que se superin complements de formació específics. En aquest cas, porta a terme un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements poden ser de formació en recerca o de formació transversal, però mai pot exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els complements formatius que ha de cursar cada estudiant que ho necessiti són les assignatures ofertes en el màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats (verificat el 2019). Aquests complements depenen dels títols aportats a l’entrada del programa de doctorat. En el cas de disposar del títol d’enginyer o enginyera (Industrial, de Materials o Química o similar) o de llicenciat o llicenciada en Física i/o Química i així mateix de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria dels Materials, són requerits a complementar la seva formació amb un màxim de 60 crèdits ECTS d’assignatures del màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats.

Aquests complements es trien entre el grup d’assignatures pertanyents al màster en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats anteriorment indicat, en funció del perfil i les mancances del candidat o candidata. La definició dels complements necessaris es comunica a l’interessat o interessada prèviament al procés de matriculació, i se l’informa de la seva periodicitat i de l’adequació dels seus continguts.

En tots els casos en què el doctorand o doctoranda cursi complements formatius:

1. Són assignatures del màster indicat i han d’estar vinculades administrativament amb la matrícula del doctorat; es poden cursar en un o dos quadrimestres, segons la formació prèvia de cada estudiant i la periodicitat de les assignatures ofertes.

2. La no superació de les assignatures complementàries comporta la desvinculació automàtica del programa.

Es poden consultar els continguts de les assignatures a l’enllaç següent:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-master/master-ciencia-ingenieria-avanzada-materiales/pla-estudis-master-ciencia-avancada-enginyeria-materials

Assignatures obligatòries del màster
• Caracterització Avançada de Materials (6 crèdits ECTS)
• Sustainability and Circular Economy (6)
• Manufactura Moderna de Materials (6)
• Integritat Estructural i Anàlisi d’Errors (6)
• Experimentació en Ciència i Enginyeria de Materials (6)
• Avenços en el Processament de Materials Plàstics (6)
• Ceràmiques Avançades (6)

Assignatures optatives del màster
• Estructura i Propietats d’Aliatges Metàl·lics (6)
• Estructura i Propietats de Polímers (6)
• Comportament Mecànic de Materials i la seva Simulació (6)
• Materials Nanoestructurats (6)
• Enginyeria Avançada de Materials (6)
• Materials Sostenibles (6)
• Materials Funcionals (6)
• Materials Biofuncionals (6)
• Tecnologia de Materials Compostos (6)
• Materials Biomèdics (6)
• Nous Reptes en Additivació i Degradació de Materials Plàstics (6)
• Tecnologia d’Unió de Materials (6)
• Materials amb Aplicacions en el Transport i l’Energia (6)

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: elaboració i defensa inicial del pla de recerca
Hores: 4
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: cursos, seminaris o workshops específics del programa
Hores: 40
Caràcter: optatiu

Activitat: cursos o seminaris complementaris impartits per professors o professores visitants
Hores: 12
Caràcter: optatiu

Activitat: publicacions
Hores: 100
Caràcter: optatiu

Activitat:estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu

Activitat: activitats transversals
Hores: 15
Caràcter: obligatori

Activitat: activitats transversals
Hores: 30
Caràcter: optatiu

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Recursos científics i tecnològics
El Departament compta amb infraestructura per al processament de diversos tipus de materials (metalls, ceràmics, polímers i biomaterials) amb tècniques convencionals, així com per MDF (impressió 3D). Estan disponibles equips de caracterització i assaigs (tèrmics mecànics, reològics, tribològics, etc.). Destaca la infraestructura per a assajos mecànics amb equips servomecànics i servohidràulics (fatiga), així com per a assajos a altes velocitats de deformació (impacte). També compta amb tècniques de microscòpia, tant òptica com electrònica, i anàlisi d’imatges.

De manera habitual es pot accedir també als equips de:
• Centre Català del Plàstic (https://www.upc.edu/ccp/)
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (https://www.ibecbarcelona.eu/)
• Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/en)
• Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) (http://www.ccit.ub.edu/CA/home.html)
• Serveis Cientificotècnics de la UAB (https://www.uab.cat/web/investigar/serveis-cientificotecnics/tots-els-serveis-cientificotecnics-1345666609074.html)

Al marge d’aquests laboratoris i equips, els doctorands i doctorandes poden accedir, mitjançant estades puntuals, a:
• Microscopi de Transmissió d’Alta Resolució i FIB, al Laboratori de Microscòpia Electrònica de la UNAM (Mèxic)
• Laser Infrastructures (UdS, Alemanya)
• Laser Infrastructures (Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V., Alemanya)
• TEM/FIB/EBSD (LiU / Seco Tools, Suècia)
• XRD/CVD Unit (Boston University)
• Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences (Rússia)
• Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (Alemanya)
• Instituto de Cerámica y Vidrio (Madrid)
• Asociación Industrial de Navarra
• IMDEA Materiales Madrid
• CSIC Sevilla
• Institut Tecnològic dels Materials, València.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • FERNÁNDEZ CANO, JESICA: Modelo sistemático del proceso proyectual para una ingeniería que diseña mediante materiales avanzados
  Autor/a: FERNÁNDEZ CANO, JESICA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 22/11/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MANERO PLANELLA, JOSE M. | PEÑA ANDRES, FRANCISCO JAVIER
  Tribunal:
       PRESIDENT: MARTINEZ TORÁN, MANUEL
       SECRETARI: RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
       VOCAL: MORER CAMO, MARIA DE LA PAZ
  Resum de tesi: El proceso de diseño en la ingeniería utiliza un modelo sistémico que destaca por un patrón común que ha ido evolucionando desde Archer (1968), pasando por French (1985), Nigel Cross (2000) y Michael F. Ashby (2009) hasta la actualidad. Aunque en este proceso de diseño el ingeniero o la ingeniera aplica diversos métodos, técnicas y herramientas para la selección de un material óptimo, hasta la fecha, estos no colocan a la ciencia de los materiales como punto de partida en el proceso de diseño. Por otra parte, ocurre que en estos momentos se está planteando una revolución industrial que viene dada de entender una nueva escala matérica, energética y tecnológica que es definida por recientes avances científicos en diversas áreas de conocimiento y también en el campo de los materiales.Es un momento histórico en que existen más descubrimientos científicos desde los nuevos materiales que los obtenidos en períodos históricos anteriores. Por lo tanto, se considera relevante la necesidad de afrontar el proceso de diseño desde un enfoque que posicione a los materiales avanzados como un motor de innovación. Esto genera un reto ya que esta revolución industrial, al cohabitar con un ritmo acelerado del desarrollo tecnológico, científico y social, requiere de una visión en la cual los materiales no sean solo contemplados en las fases finales de selección sino desde el inicio de manera transversal. Dicho reto, requiere que sean las posibilidades de los materiales avanzados, el punto de partida en el proceso de diseño, de modo que inspire a la creación de innovadores escenarios futuros. En este marco, uno de los ejemplos más claros viene dado por el grafeno. La investigación sobre grafeno y materiales grafénicos es una de las áreas de mayor crecimiento y aunque está en pleno proceso de investigación y desarrollo, augura un gran potencial disruptivo.El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es definir un modelo sistémico en un proceso de diseño en la ingeniería que ponga en valor a los materiales avanzados desde el inicio. Este proceso debe realizarse desde una perspectiva científica que busca comprender las posibilidades innovadoras para generar futuras propuestas avanzadas. Esta investigación se estructura en cuatro bloques principales:Primero se define el marco de investigación para que el presente documento exponga el pensamiento de un o una profesional de la ingeniería en referencia a descubrimientos científicos significativos en la historia, procesos y teorías relacionadas a la temática de estudio. Adicionalmente, definir qué materiales avanzados son de interés para el trabajo de esta tesis doctoral.Segundo se determina el proceso necesario en diseño mediante materiales avanzados, se implementa en la práctica y se estudia analíticamente mediante métodos cualitativos y cuantitativos.Tercero se describe uno de los casos de éxito principales y resultados de esta tesis doctoral, que pone en valor tanto el proceso definido como el uso de materiales bidimensionales.Cuarto se detalla del proceso mediante un mapa de los resultados obtenidos y el alcance de estos.En resumen, este documento expone la aplicación teórica y experimental del modelo sistémico transdisciplinar propuesto en el proceso de proyecto para una ingeniería que diseña mediante materiales avanzados, concretamente en la exploración científica de tintas inteligentes. Por otro lado, presenta un caso de éxito y resultado de esta tesis doctoral: Smart Skin Tattoo, un ultrawearable de electrónica epidérmica, no invasivo y efímero que permite almacenar y generar datos personales de un modo no invasivo sin necesidad de incorporar sistemas de alimentación energética y que se implementó de forma real en personas. Por último se muestra el proceso para la concesión de una patente relaciona al diseño de la tecnología Smart Skin Tattoo, con referencia P201830504 y con título de ¿Dispositivo de comunicación

Darrera actualització: 22/01/2022 05:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 05:30:23.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 22/01/2022 06:00:20.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SÁNCHEZ ARTIGAS, MARINA
Títol:Caracterización de la unión vidrio-metal en la tecnología Glass to Metal Seal y el estudio de nuevos materiales y procesos de fabricación
Data lectura:17/02/2021
Director/a:CABRERA MARRERO, JOSE MARIA
Codirector/a:PICAS BARRACHINA, JOSEP ANTON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:VIDAL GIRONA, ELIA
Títol:Development of metallic functionalized biomaterials with low elastic modulus for orthopedic applications
Data lectura:12/02/2021
Director/a:RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL
Codirector/a:RUPEREZ DE GRACIA, ELISA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Vidal, E. (2016). Development of metallic functionalized biomaterials with low elastic modulus for othopaedic applications.

Martín Pérez, Àlex (2020). Estudio de la degradación de micro y nanopartículas de bioplásticos.

Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D.; Vidal, E. (2018). Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calcio sobre titanio. - Biomecánica, ISSN: 1885-9518

Vidal, E.; Buxadera-Palomero, J.; Pierre, C.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Cazalbou, S.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D. (2019). Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium for drug delivery. - Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 3.784; Quartil: Q1)

Vidal, E.; Torres, D.; Guillem-Marti, J.; Scionti, G.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E. (2020). Titanium scaffolds by direct ink writing: Fabrication and functionalization to guide osteoblast behavior. - Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2018: 2.259; Quartil: Q1)

Vidal, E.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Combes, C.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D. (2021). Multifunctional homogeneous calcium phosphate coatings: Toward antibacterial and cell adhesive titanium scaffolds. - Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2019: 3.784; Quartil: Q1)

Vidal, E.; Manero, J.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D. (2015). Antibacterial calcium phosphate coatings on titanium surfaces by pulsed electrodeposition.

Vidal, E.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E. (2016). Electrodeposición de fosfato de calcio con agentes antimicrobianos sobre titanio.

Vidal, E.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D. (2016). Recubrimientos de fosfato de calcio por electrodeposición pulsada para la liberación de fármacos.

Vidal, E.; Rupérez de Gracia, E.; Rodriguez, D. (2016). Pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings for drug delivery.

Vidal, E.; Torres, D.; Manero, J.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E. (2017). Electrodeposición de recubrimientos de fosfato de calció en scaffolds de titanio para la administración de medicamentos.

Vidal, E.; Guillem-Marti, J.; Torres, D.; Scionti, G.; Ginebra, M.P.; Rodriguez, D.; Rupérez de Gracia, E.; Manero, J. (2017). Functionalization of 3D-printed titanium with a fibronectin recombinant fragment guides osteoblast behaviour.

Vidal, E.; Guillem-Marti, J.; Torres, D.; Scionti, G.; Rodriguez, D.; Ginebra, M.P.; Rupérez de Gracia, E.; Manero, J. (2017). Single-step pulsed electrodeposition of calcium phosphate coatings on titanium scaffolds for drug delivery.

Rupérez de Gracia, E.; Vidal, E.; Rodriguez, D. (2020). One-step electrodeposition of calcium phosphate coatings doped with antimicrobial compounds on titanium.

AUTOR/A:FRÓMETA GUTIÉRREZ, DAVID
Títol:On the measurement of fracture toughness to understand the cracking resistance of Advanced High Strength Steel sheets
Data lectura:28/01/2021
Director/a:CASELLAS PADRO, DANIEL
Codirector/a:CALVO MUÑOZ, JESSICA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Frómeta, D.; Calvo, J.; Molas, S.; Casellas, D. (2017). Journal of Physics: Conference Series. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2017: 0.241; Quartil: Q3)

Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P. (2018). Investigation on the influence of loading-rate on fracture toughness of AHSS grades. - Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)

Frómeta, D.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Calvo, J.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Larour, P. (2019). On the correlation between fracture toughness and crash resistance of advanced high strength steels. - Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P. (2019). Influence of microstructure on the fracture toughness of hot stamped boron steel. - Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)

Frómeta, D.; Parareda, S. (2019). Evaluation of edge formability in high strength sheets through a fracture mechanics approach. - AIP Conference proceedings, ISSN: 1551-7616 (JCR Impact Factor-2014: 0.152; Quartil: )

Frómeta, D. (2019). Fracture toughness measurements to understand local ductility of advanced high strength steels. - IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: )

Parareda, S.; Casellas, D.; Frómeta, D.; Lara, A.; Pujante, J. (2020). Fatigue resistance of press hardened 22MnB5 steels. - International journal of fatigue, ISSN: 0142-1123 (JCR Impact Factor-2019: 4.369; Quartil: Q1)

Frómeta, D.; Parareda, S.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Jonsén, P.; Calvo, J. (2020). Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels. - Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2018: 2.908; Quartil: Q1)

Frómeta, D.; Lara, A.; Parareda, S.; Grifé, L.; Casellas, D. (2020). New tool to evaluate the fracture resistance of thin high strength metal sheets. - IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: )

Frómeta, D.; Lara, A.; Grifé, L.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Casellas, D.; Calvo, J. (2021). Fracture resistance of advanced high-strength steel sheets for automotive applications. - Metallurgical and materials transactions A-Physical metallurgy and material, ISSN: 1073-5623 (JCR Impact Factor-2019: 2.05; Quartil: Q2)

Frómeta, D.; Cuadrado, N.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Dieudonné, T.; Dietsch, P.; Calvo, J.; Casellas, D. (2021). Microstructural effects on fracture toughness of ultra-high strength dual phase sheet steels. - Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2019: 4.652; Quartil: Q1)

Casellas, D.; Frómeta, D.; Lara, A.; Molas, S.; Jonsén, P. (2017). A fracture mechanics approach to develop high crash resistant microstructures by press hardening.

Jonsén, P.; Frómeta, D.; Casellas, D. (2017). Fracture mechanics based modelling of failure in advanced high strength steels.

Frómeta, D.; Casellas, D.; Jonsén, P. (2017). Determination of the essential work of fracture at high strain rates.

Frómeta, D.; Lara, A.; Molas, S.; Casellas, D.; Rehrl, J.; Suppan, C.; Larour, P. (2017). Evaluation of crash resistance by means of fracture toughness measurements in advanced high strength steels.

Frómeta, D.; Parareda, S.; Lara, A.; Casellas, D.; Pujante, J.; Jonsén, P. (2019). Fracture toughness evaluation of thick press hardened 22MnB5 sheets for high crash performance applications in trucks.

Frómeta, D.; Casellas, D.; Parareda, S.; Lara, A.; Pujante, J. (2019). Understanding and predicting the fatigue resistance of press hardened 22MnB5.

AUTOR/A:CASTEJÓN GALÁN, MARÍA DEL PILAR
Títol:Development of mono and multilayer membranes of polypropylene and ethylene-propylene copolymers via cast film extrusion and stretching
Data lectura:17/12/2020
Director/a:ARENCON OSUNA, DAVID
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Realinho, V.; Castejon, M. (2017). Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (VST).

Castejon, M. (2016). Desarrollo y caracterización de membranas poliméricas de naturaleza termoplàstica.

López Gómez, Carles (2016). Desenvolupament d'un sistema de control, comunicació i generació d'energia d'una finca agrícola i ramadera. Part elèctrica..

Garcia Palomino, Oscar (2018). Diseño de una instalación FV de autoconsumo con almacenamiento de energia.

Fauquet, V. (2018). Diseño e implementación de una microred experimental de 60kW.

Díaz Cívico, Eric (2019). Realitat augmentada amb "head transfer response function" (HTRF).

Puig Puig, David (2019). Study of the interlink between small satellites in a constellation..

Guil Vidal, Eric (2020). Diseño de chasis, basculante y carenado de una moto eléctrica de competición.

Pons Genovart, Jordi (2020). Estudio de un Buggy eléctrico para el transporte de astronautas por la superficie de Marte.

Ramiro Guerrero, Alex (2020). Diseño de una máquina montadora para pastelería.

Clos Rodríguez, Ariadna (2020). Estudio de un Rover para misiones a marte.

Navajas Coello, Oscar (2020). Diseño del tren delantero de una motocicleta de competición de 600cc.

Castejon, M.; Habibi, K.; Saffar, A.; Ajji , A.; Martinez, A.; Arencon, D. (2017). Polypropylene-based porous membranes: influence of polymer composition, extrusion draw ratio and uniaxial strain. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2017: 2.935; Quartil: Q1)

Castejon, M.; Arencon, D.; De Sousa Pais, M.; Realinho, V.; Velasco J.I.; Martinez, A. (2018). Porous membranes based on polypropylene-ethylene copolymers. Influence of temperature on extrusion, annealing and uniaxial strain stages. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Habibi, K.; Castejon, M.; Martinez, A.; Arencon, D. (2018). Effect of filler content, size, aspect ratio and morphology on thermal, morphological and permeability properties of porous talc filled—Polypropylene obtained through MEAUS process. - Advances in Polymer Technology, ISSN: 1098-2329 (JCR Impact Factor-2018: 2.663; Quartil: Q2)

Castejon, M.; De Sousa Pais, M.; Arencon, D. (2021). Development of inorganic particle-filled polypropylene/high density polyethylene membranes via multilayer co-extrusion and stretching. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.7; Quartil: )

Arencon, D.; Castejon, M.; Habibi, K.; Martinez, A. (2016). Influencia en la etapa de estiramiento en la morfología porosa de membranas de polipropileno obtenidas mediante extrusión.

Castejon, M.; Arencon, D.; De Sousa Pais, M.; Realinho, V.; Velasco J.I.; Martinez, A. (2018). Porous membranes based on polypropylene–ethylene copolymers. Influence of temperature on extrusion, annealing and uniaxial strain stages.

AUTOR/A:HAMOUDA, INES
Títol:Synthesis and characterization of plasma-treated liquid and hydrogels for bone cancer therapy
Data lectura:16/12/2020
Director/a:CANAL BARNILS, CRISTINA
Codirector/a:LABAY, CEDRIC PIERRE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Hamouda, I. (2018). Synthesis and characterisation of plasma treated liquids & hydrogels for bone cancer therapy.

Hamouda, I.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2018). Liquids treated by atmospheric pressure plasma jet for bone cancer therapy. - Biomecánica, ISSN: 1885-9518

Labay, C.; Hamouda, I.; Tampieri, F.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2019). Production of reactive species in alginate hydrogels for cold atmospheric plasma-based therapies. - Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)

Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Nicol, E.; Canal, C. (2020). Investigating the atmospheric pressure plasma jet modification of a photo-crosslinkable hydrogel. - Polymer, ISSN: 0032-3861 (JCR Impact Factor-2018: 3.771; Quartil: Q1)

Canal, C.; Hamouda, I.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2017). Liquid-mediated effects of cold plasma on bone cancer.

Labay, C.; Hamouda, I.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2018). Modification of hydrogel-based biomaterials by atmospheric pressure plasma to enhance tissue regeneration.

Canal, C.; Tornin, J.; Mateu, M.; Hamouda, I.; Labay, C.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2018). Influence of the composition of plasma-activated medium on osteosarcoma.

Labay, C.; Hamouda, I.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2018). Cold atmospheric plasma generation and quantification of reactive oxygen and nitrogen species in biocompatible hydrogels.

Hamouda, I.; Gouhier, A.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2018). Generation of reactive species by plasma needle in different líquids.

Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Canal, C. (2018). Modification of alginate based-hydrogel for therapeutical applications using cold atmospheric plasma..

Canal, C.; Labay, C.; Hamouda, I.; Tornín, J.; Ginebra, M.P. (2019). Biocompatible vehicles for RONS generated by atmospheric plasmas in liquids.

Hamouda, I.; Labay, C.; Ginebra, M.P.; Nicol, E.; Canal, C. (2019). Evaluation of a photo-crosslinked hydrogel as carrier of reactive species generated by plasma jets.

AUTOR/A:ZHENG, YAFENG
Títol:Assessment of corrosion-induced damage in the mechanical contact response of cemented carbides at different length scales
Data lectura:11/12/2020
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:FARGAS RIBAS, GEMMA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L. (2019). Corrosion-induced damage and residual strength of WC-Co,Ni cemented carbides: influence of microstructure and corrosion medium. - Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2019: 2.117; Quartil: Q1)

Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Besharatloo, H.; Serra, M.; Roa, J.J.; Armelin, E.; Lavigne, O.; Llanes, L. (2019). Assessment of corrosion-induced changes on the mechanical integrity of cemented carbides at small length scales. - International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2019: 3.407; Quartil: Q1)

Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Llanes, L. (2020). Indentation and scratch testing of a WC-6%wtCo cemented carbide: Corrosion effects on load-bearing capability and induced damage. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2018: 3.45; Quartil: Q1)

Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Lavigne, O.; Roitero, E.; Llanes, L. (2020). Corrosion-induced changes on Hertzian contact damage in cemented carbides. - International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2018: 2.794; Quartil: Q1)

Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Lavigne, O.; Llanes, L. (2019). Evaluation of corrosion-induced damage.

Zheng, Y.F.; Fargas, G.; Besharatloo, H.; Roa, J.J.; Lavigne, O.; Llanes, L. (2019). Small-scale assessment of corrosion-induced damage in hardmetals.

AUTOR/A:GARCÍA AGUIRRE, KAREN ADRIANA
Títol:Procesado y caracterización de propiedades mecánicas de acero TWIP mediante técnicas pulvimetalúrgicas
Data lectura:26/03/2020
Director/a:BENITO PARAMO, JOSE ANTONIO
Codirector/a:HERRANZ SANCHEZ-COSGALLA, GEMMA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia, K.; Felguera, J.; Herranz Sánchez-Cosgalla, G.; Calvo, J.; Benito, J.; Cabrera, J. (2019). Metal injection moulding (MIM) as an alternative fabrication process for production of TWIP steel. - Powder metallurgy, ISSN: 0032-5899 (JCR Impact Factor-2019: 1.793; Quartil: Q2)

Garcia, K.; Felguera, J.; Herranz, G.; Calvo, J.; Benito, J.; Cabrera, J. (2019). Metal injection moulding (MIM) as an alternative fabrication process for the production of TWIP steel. - Powder metallurgy, ISSN: 0032-5899 (JCR Impact Factor-2019: 1.793; Quartil: Q2)

Garcia, K.; Felguera, J.; Herranz, G.; Calvo, J.; Benito, J.; Cabrera, J. (2017). Production of TWIP steel by metal injection molding using bimodal powder mixtures.

Benito, J.; Garcia, K.; Herranz Sánchez-Cosgalla, G.; Calvo, J.; Cabrera, J. (2017). Development of sintered steels with TWIP effect.

AUTOR/A:ABBASI, HOOMAN
Títol:Development of microcellular conductive foams based on polyetherimide with graphene nanoplatelets
Data lectura:22/11/2019
Director/a:VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
Codirector/a:DE SOUSA PAIS ANTUNES, MARCELO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2015). Polyimides.

Lopez Soriano, Carlos (2016). Disseny estructural d'un pavelló poliesportiu.

Yurdakul, Zeynep (2017). EFFECT OF AN IONOMER ON THE THERMAL STABILITY, FIRE AND MECHANICAL BEHAVIOUR OF PHOSPHOROUS FLAME RETARDANT ABS FORMULATIONS.

Yücetürk, Mustafa Kerem (2017). Experimental study of preparation and characterization of nanocomposite foams based on polysulfone and graphene nanoparticles.

Moreno Escamez, Juan Jose (2019). Disseny de pràctiques de laboratori pel treball en Java amb Processing i Vaadin.

Pino Cañas, Daniel (2019). Disseny de pràctiques de laboratori pel treball en Java amb LEGO Mindstorms.

Medina, A. (2019). Estudi d´optimització del mallat d'objectes 2D i 3D en MATLAB mitjançant l'aplicació de mètodes de la geometria diferencial i la topologia.

Farrero Benítez, Luna Ariadna (2020). Estudio y diseño del control remoto del robot explorador: Alphabot..

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2015). Graphene nanoplatelets-reinforced polyetherimide foams prepared by water vapor-induced phase separation. - Express polymer letters, ISSN: 1788-618X (JCR Impact Factor-2015: 2.965; Quartil: Q1)

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2015). Influence of polyamide-imide concentration on the cellular structure and thermo-mechanical properties of polyetherimide/polyamide-imide blend foams. - European polymer journal, ISSN: 0014-3057 (JCR Impact Factor-2015: 3.485; Quartil: Q1)

De Sousa Pais, M.; Gedler, G.; Abbasi, H.; Velasco J.I. (2016). Graphene nanoplatelets as a multifunctional filler for polymer foams. - Materials Today: Proceedings, ISSN: 2214-7853

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2018). Effects of carbon nanotubes/graphene nanoplatelets hybrid systems on the structure and properties of polyetherimide-based foams. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2018). Enhancing the electrical conductivity of polyetherimide-based foams by simultaneously increasing the porosity and graphene nanoplatelets dispersion. - Polymer composites, ISSN: 0272-8397 (JCR Impact Factor-2018: 2.268; Quartil: Q2)

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2019). Polyetherimide foams filled with low content of graphene nanoplatelets prepared by scCO2 dissolution. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2019: 3.426; Quartil: Q1)

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2019). Recent advances in carbon-based polymer nanocomposites for electromagnetic interference shielding. - Progress in materials science, ISSN: 0079-6425 (JCR Impact Factor-2019: 31.56; Quartil: Q1)

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2020). Effects of graphene nanoplatelets and cellular structure on the thermal conductivity of polysulfone nanocomposite foams. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

De Sousa Pais, M.; Gedler, G.; Abbasi, H.; Velasco J.I. (2017). Structure-properties relationships of electrically conductive nanocomposite foams.

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2017). Conductive lightweight composites of polyetherimide with graphene nanoplatelets-carbon nanotube hybrids.

Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2018). Structure and physical properties of polyetherimide foams containing low amounts of graphene nanoplatelets prepared by supercritical CO2 dissolution.

Yuceturk, M.; Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Aydin, S.; Velasco J.I. (2018). Preparation of nanocomposite foams based on polysulfone and carbon-based nanoparticles using WVIPS.

De Sousa Pais, M.; Abbasi, H.; Velasco J.I. (2019). Dynamic-mechanical-thermal behaviour of nanocomposite foams based on polysulfone and graphene nanoplatelets.

AUTOR/A:SANDOVAL RAVOTTI, DANIELA ANDREINA
Títol:Small-scale testing of micromechanical response of cemented carbides
Data lectura:11/11/2019
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Sandoval, D.A. (2016). Mechanical properties of cemented carbides at different length scales.

Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E.; Salla, J.; Mateo, A.; Sandoval, D.A.; Fair, J.; Llanes, L. (2016). Hall-Petch strengthening of the constrained metallic binder in WC-Co cemented carbides: Experimental assessment by means of massive nanoindentation and statistical analysis. - Materials science and engineering A. Structural materials properties microstructure and processing, ISSN: 0921-5093 (JCR Impact Factor-2016: 3.094; Quartil: Q1)

Sandoval, D.A.; Rinaldi, A.; Tarragó, J.M.; Roa, J.J.; Fair, J.; Llanes, L. (2018). Scale effect in mechanical characterization of WC-Co composites. - International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2018: 2.794; Quartil: Q1)

Sandoval, D.A.; Roa, J.J.; Ther, O.; Tarrés, E.; Llanes, L. (2019). Micromechanical properties of WC-(W,Ti,Ta,Nb)C-Co composites. - Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2019: 4.65; Quartil: Q1)

Sandoval, D.A.; Rinaldi, A.; Notargiacomo, A.; Ther, O.; Tarrés, E.; Roa, J.J.; Llanes, L. (2019). Influence of specimen size and microstructure on uniaxial compression of WC-Co micropillars. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2019: 3.83; Quartil: Q1)

Sandoval, D.A.; Rinaldi, A.; Notargiacomo, A.; Ther, O.; Roa, J.J.; Llanes, L. (2019). WC-base cemented carbides with partial and total substitution of Co as binder: Evaluation of mechanical response by means of uniaxial compression of micropillars. - International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2019: 3.407; Quartil: Q1)

Roa, J.J.; Tarrago, J.; Jimenez-Pique, E.; Sandoval, D.A.; Mateo, A.; Fair, J.; Llanes, L. (2016). Hall-Petch relation for the constrained metallic binder in WC-Co cemented carbides.

Sandoval, D.A.; Roa, J.J.; Tarrago, J.; Cugnoni, J.; Fair, J.; Llanes, L. (2016). Small scale mechanical response of W(Ti,Ta)C-Co composites.

Sandoval, D.A.; Roa, J.J.; Fair, J.; Tarrés, E.; Llanes, L. (2017). Micromechanical properties of WC(Ti,Ta,W)C-Co composites: hardness anisotropy and flow stress determination for the constrined metallic binder.

Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E.; Sandoval, D.A.; Tarrago, J.M.; Fair, J.; Tarrés, E.; Llanes, L. (2017). Small scale mechanical response of WC-Co cemented carbides.

Sandoval, D.A.; Tarrago, J.; Rinaldi, A.; Notargiacomo, A.; Roa, J.J.; Fair, J.; Llanes, L. (2017). Influence of the mean carbide size on the micromechanical response of WC-Co hardmetals.

Fang, S.; Lima, R.; Sandoval, D.A.; Bähre, D.; Llanes, L. (2018). Ablation investigation of cemented carbides using short-pulse laser beams.

Llanes, L.; Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E.; Tarrago, J.; Sandoval, D.A. (2018). Understanding toughening of cemented carbides on the basis of mechanical characterization at different length scales.

Sandoval, D.A.; Rinaldi, A.; Ther, O.; Roa, J.J.; Llanes, L. (2018). Small scale testing of WC-Co by means of uniaxial compression of micropillars.

Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E.; Sandoval, D.A.; Besharatloo, H.; Mateo, A.; Llanes, L. (2019). Small-scale mechanical response of cemented carbides.

AUTOR/A:VARILLAS DELGADO, JAVIER
Títol:A molecular dynamics study of nanocontact plasticity and dislocation avalanches in FCC and BCC crystals
Data lectura:17/06/2019
Director/a:ALCALA CABRELLES, JORGE
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Varillas, J. (2015). Understanding nano-contact plasticity: Hardness and plastic Flow in FCC and BCC crystals.

Varillas, J.; Ocenásek, J.; Jordi Torner; Alcala, J. (2017). Unraveling deformation mechanisms around FCC and BCC nanocontacts through slip trace and pileup topography analyses. - Acta materialia, ISSN: 1359-6454 (JCR Impact Factor-2017: 6.036; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MARTÍ MUÑOZ, JOAN
Títol:Chemical design and validation of Ca 2+ -releasing platforms to promote vascularization in tissue regeneration
Data lectura:14/11/2018
Director/a:CASTAÑO LINARES, OSCAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Martí-Muñoz, J.; Xuriguera, E.; Layton, J.; Planell, J. A.; Rankin, S.; Engel, E.; Castaño, Ó. (2019). Feasible and pure P2O5-CaO nanoglasses: An in-depth NMR study of synthesis for the modulation of the bioactive ion release. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2019: 7.242; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MAAZOUZ, YASSINE CHARLES
Títol:A study of the rheological properties and injectability of calcium phosphate cements. Application to minimally invasive surgical procedures and scaffold fabrication for tissue engineering through rapid prototyping.
Data lectura:15/10/2018
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:MONTUFAR JIMENEZ, EDGAR BENJAMIN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:SADOWSKA, JOANNA MARIA
Títol:Effect of microstructural and chemical cues on the in vitro cell response to calcium phosphates
Data lectura:24/07/2018
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:GUILLEM MARTI, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sadowska, J. (2015). Effect of microestructural and chemical cues on the in vitro cell response to calcium phosphates.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Montufar, Edgar B.; Español, M.; Ginebra, M.P. (2017). Biomimetic versus sintered calcium phosphates: The in vitro behavior of osteoblasts and mesenchymal stem cells. - Tissue engineering, ISSN: 1076-3279 (JCR Impact Factor-2013: 4.254; Quartil: Q1)

Barba, A.; Diez-Escudero, A.; Maazouz, Y.; Rappe, K.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P. (2017). Osteoinduction by foamed and 3D-printed calcium phosphate scaffolds: effect of nanostructure and pore architecture. - ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Español, M.; Stähli, C.; Dobelin, N.; Ginebra, M.P. (2018). In vitro response of mesenchymal stem cells to biomimetic hydroxyapatite substrates: a new strategy to assess the effect of ion exchange. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Wei, F.; Guo, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Xiao, Y. (2018). Effect of nano-structural properties of biomimetic hydroxyapatite on osteoimmunomodulation. - Biomaterials, ISSN: 0142-9612 (JCR Impact Factor-2018: 10.273; Quartil: Q1)

Barba, A.; Diez-Escudero, A.; Español, M.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch, J.; Ginebra, M.P. (2019). Impact of biomimicry in the design of osteoinductive bone substitutes: nanoscale matters. - ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2019: 2.568; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2019). The influence of physicochemical properties of biomimetic Hydroxyapatite on the in vitro behavior of endothelial progenitor cells and their interaction with mesenchymal stem cells. - Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2019: 7.367; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Montufar, E.; Guillem-Marti, J.; Español, M.; Ginebra, M.P. (2014). Cell behavior of biomimetic versus sintered calcium phosphates.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2015). In vitro performance of biomimetic hydroxyapatite: unravelling the effect of ionic exchange.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2015). Interaction of biomimetic ceramics with cell culture medium: effect on in vitro cell response.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2015). Reactividad de las biocerámicas de fosfato de calcio en medio de cultivo: el efecto iónico sobre la respuesta celular in vitro.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2016). Effect of physicochemical features of biomimetic hydroxyapatite on endothelial cell behaviour.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2016). Ionic exchanges modulate the in vitro response of mesenchymal stem cells to biomimetic hydroxyapatite.

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2017). Interaction between endothelial progenitor cells and mesenchymal stem cells cultured on biomimetic hydroxyapatite.

Sadowska, J.; Wei, F.; Guo, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Xiao, Y. (2018). Modulation of microstructural features of calcium phosphates for triggering specific osteoimmune response.

AUTOR/A:PUNSET FUSTE, MIGUEL
Títol:DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS HVOF BASE WC-CoCr PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS
Data lectura:04/05/2018
Director/a:PICAS BARRACHINA, JOSEP ANTON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Punset, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Aviles, M. (2015). SOD2015-C049 Inspección superficial mediante SEM y EDX de implantes SK2, con presencia de manchas superficiales.

Punset, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Molmeneu, M. (2015). SOD2015-C047 Caracterizacion quimica y microestructural de dos herramientas de un acero AISI 420F.

Punset, M.; Gil, F.J.; Aviles, M. (2015). SOD2015-C051 Caracterización superficial de implantes granallados mediante la utilización de un equipo robotizado de arenado..

Punset, M.; Gil, F.J.; Aviles, M. (2015). Analisis pericial de una protesis de cadera de la marca asr-depuy resurfacing extraida al paciente manual fernandez.

Molmeneu, M.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Análisis de corrosión sobre 8 muestras de canalizaciones de acero.

Molmeneu, M.; Punset, M.; Manero, J. (2016). Desarrollo de nuevos dispositivosbiomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicos– Direct porosimetría de una muestra porosa sinterizada.

Torrent, S.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Caracterización de la rugosidad y mojabilidad de dos tipos de acabados superficiales sobre muestras de titanio documento elaborado po titanio: MS3 y ContactT por el Grupo de Biomateriales, Biomecánica e Ing. de Te 1/03/2016 ContactTi®.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Gil, F.J.; Manero, J. (2016). Caracterización mecánica a torsión de 8 fémures de ratas tratados quirúrgicamente para VHIR documento.

Torrent, S.; Gil, F.J.; Manero, J.; Guillem-Marti, J.; Punset, M. (2016). Caracterización física y biológica de tres modelos de rugosidad.

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2016). Estudio multicéntrico de caracterización comparativa de prótesis dentales.

Gil, F.J.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2016). Estudio multicéntrico de caracterización comparativa de prótesis dentales INTERFEROMETRÍA.

Torrent, S.; Manero, J.; Punset, M.; Gil, F.J. (2016). Estudio multicéntrico de caracterización comparativa de prótesis dentales liberación de iones.

Ortiz-Hernández, M.; Manero, J.; Punset, M.; Gil, F.J. (2016). Caracterización mecánica a torsión de 8 fémures de ratas tratados quirúrgicamente para VHIR - 2.

Molmeneu, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR DePuy extraída a la paciente: Sra. CH.

Torrent, S.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Estudio y selección susceptibles de ser utilizados documento elaborado por la selección de materiales para la fabricación del componente transportador.

Torrent, S.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Análisis microstructural y de durezas sobre herramientas de acero inoxidable sometidas a un mismo tratamiento térmico realizado en dos centros distintos.

Punset, M.; Manero, J.; Gil, F.J.; Torrent, S. (2016). Caracterización superficial de implantes dentales texturizados mediante técnicas de arenado robotizado.

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Análisis superficial mediante microscopia electrónica SEM de implantes dentales con arenado robotizado..

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Evaluación de la calidad de lavado sobre muestras con erenado robotizado mediante microscopia SEM. -2.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Gil, F.J.; Punset, M. (2016). Estudio multicéntrico de caracterización comparativa de prótesis dentales MEDIDA DEL AJUSTE.

Torrent, S.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Estudio preliminar de foto-activación superficial con nueva lámpara..

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Evaluación de la distribución de Nano partículas de plata sobre aditamientos sometidos a dos procesos de preparación:Método1 y Método 2.

Torrent, S.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Tipificado y evaluación de las propiedades mecánicas de la aleación Ti-Zr para implantes dentales..

Torrent, S.; Manero, J.; Gil, F.J.; Punset, M. (2016). Control de calidad CONTACT-Ti.

Punset, M.; Manero, J.; Gil, F.J. (2016). Análisis superficial SEM de 3 implantes dentales de la empresa Soadco SL.

Torrent, S.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Incicencia CONTACT-Ti.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Manero, J.; Molmeneu, M. (2016). Preparació de 64 imatges histològiques amb tinció Tricròmic de Masson per Mimetis.

Molmeneu, M.; Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2016). Desarrollo de nuevos dispositivos biomimèticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicos”– direct ensayos celulares.

Molmeneu, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR DePuy RESURFACING extraída a la paciente: Sra. DM.

Punset, M.; Gil, F.J.; Torrent, S.; Manero, J. (2016). Análisis SEM-EDS y micro estructural sobre tres fresas quirírgicas.

Punset, M.; Manero, J.; Gil, F.J. (2016). Visita técnica y reunión posterior en las instalaciones de la empresa Metalográfica.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Manero, J. (2016). Preparación histológica mediante Tinción de Tricrómico de Masson Goldner sobre 4 muestras histológicas no descalcificadas embebidas en resina.

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2016). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR DePuy RESURFACING Sra. HLP.

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2016). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy extraída a Sra. mcmh.

Torrent, S.; Manero, J.; Punset, M. (2016). Evaluación de la eficiencia de la photo-activación superficial de titanio a través de pantallas..

Punset, M.; Canal, C.; Torrent, S.; Manero, J. (2017). Evaluación de la resistencia a la corrosión de los distintos materiales presentes en el husillo de extrusión.

Punset, M.; Manero, J.; Torrent, S. (2017). Chemical analysis and material Report by the Biomaterials, Biomechanics and Tissue Eng. identification of three samples from metal cannulas.

Manero, J.; Gil, F.J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2017). Control de Calidad CONTACT-TI.

Canal, C.; Punset, M.; Manero, J.; Torrent, S. (2017). Selection of new materials for the extrusion screw.

Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2017). Evaluación de la activación mediante luz-UV sobre muestras de Ti texturizadas con pantalla de cuarzo.

Punset, M.; Manero, J.; Torrent, S. (2017). Estudio de photo-activación de muestras tratadas Con el acabado superficial EMexact®.

Ortiz-Hernández, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2017). DEP17-001 Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy extraída al paciente: Sr. PEDRO PÉREZ PÉREZ.

Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2017). Estudio compativo a fatiga de implantes dentales con superfície ContacTi® para Soadco.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Gil, F.J.; Manero, J. (2017). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy extraída al paciente AMH.

Punset, M.; Manero, J.; Gil, F.J.; Torrent, S. (2017). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy RESURFACing extraída al paciente JHD.

Canal, C.; Punset, M.; Torrent, S. (2017). Informe pericial sobre la evaluación y determinación de las causas de corrosión en una instalación de destilación de la empresa Sandoz Ibérica S.A..

Canal, C.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2017). Caracterización de fragmentos de acero inoxidable presentes en el interior de la linea de producción de amoxicilina.

Guillem-Marti, J.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2017). Assaig de citotoxicitat de mostres d'acer AISI 316L amb recobriment de carboni per implantació iònica.

Guillem-Marti, J.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2017). Assaig de citotoxicitat de 7 materials candidats per adherir/recobrir mostres per assajos de citotoxicitat.

Ortiz-Hernández, M.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M. (2017). DEP17-003 Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy extraída al paciente: Sr. PEDRO TORRES BOUZADA.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Gil, F.J.; Manero, J. (2017). Análisis pericial de una prótesis de cadera de la marca ASR-DePuy extraída al paciente SMM.

Punset, M.; Molmeneu, M.; Torrent, S. (2017). Anàlisi de la densitat de dues mostres.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2017). Cuantificación del tejido óseo neoformado de muestras histológicas con Maxresorb® y Mimetikoss® para MIMETIS.

Guillem-Marti, J.; Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2017). Estudio de citotoxicidad y absorción de proteína para muestras con diferentes acabados superficiales y diferentes tiempos de photoactivación.

Molmeneu, M.; Manero, J.; Punset, M.; Torrent, S. (2017). Desarrollo de nuevos dispositivos biomimèticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicos”– direct Desarrollo de un recubrimiento antiadherente.

Guillem-Marti, J.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2017). Estudio de la influencia del método de esterilización sobre muestras contacti mediante ensayos de citotoxicidad, adhesión celular y SEM.

Punset, M.; Ortiz-Hernández, M.; Manero, J. (2017). Estudio comparativo a fatiga de conjuntos implante-tornillo-pilar con pilares fabricados con 2 materials diferentes: titanio y PEEK.

Punset, M.; Ortiz-Hernández, M.; Manero, J.; Torrent, S. (2017). Caracterización física, química y fractográfica de muestras poliméricas de un dispositivo DIU.

Punset, M. (2017). Anàlisi de la superfície específica de dues mostres.

Punset, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Torrent, S. (2017). Caracterización SEM y FTIR de muestras poliméricas para EUROGINE.

Punset, M.; Manero, J. (2017). Análisis pericial de 6 tambores de freno de camión.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Determinación de dureza sobre boquillas de acero para DÜRR SYSTEMS SPAIN S.A..

Punset, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Caracterización tribológica de sistemas “Bracket/Wire/Ligature” utillizados en ortodoncia para Dr. Lluís Bravo.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Cuantifiación del tejido óseo neoformado de muestras histológicas con MAXRESORB® y MIMETIKOSS® PARA MIMETIS.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Caracterización experimental sobre dos lotes de granza polimérica del material “CROMOFIX” para EUROGINE.

Punset, M.; Ortiz-Hernández, M.; Manero, J. (2018). Análisis mediante microscopía electrónica de barrido para Innovamed.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Análisis mediante microscopía electrónica de barrido para INNOVAMED.

Manero, J.; Punset, M. (2018). Análisis superficial mediante XPS de muestras de titanio con tratamiento tepsa.

Punset, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Caracterización SEM, FTIR, DSC y DRX de 4 muestras poliméricas explantadas y 4 muestras estériles sin usar para EUROGINE.

Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Caracterización física, química y fractográfica de muestras poliméricas de un dispositivo DIU modelo ANCORA.

Canal, C.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Determinación de las causas de grietas en un disco de rotura.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Caracterización SEM, FTIR y DSC de 4 muestras poliméricas para EUROGINE.

Manero, J.; Punset, M. (2018). Efecto del tiempo de ataque básico en unas muestras de titanio silanizadas con tepsa.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Análisis cuantitativo de 48 histologías mediante micro tomografía computarizada de rayos X.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Caracterización tribológica de sistemas “BRACKET/WIRE” utilizados en ortodoncia para Dr. Lluís Bravo.

Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Determinación de la resistencia de adhesión a tracción de dos lotes de sellador de fibrina y dos tipos de aplicadores.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Determination of the adhesive tensile strength of two Grifols Fibrin Sealants and two applicator.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Análisis cuantitativo de 5 muestras mediante micro tomografía computarizada de rayos X.

Guillem-Marti, J.; Ortiz-Hernández, M.; Manero, J.; Punset, M. (2018). Evaluación de la adhesión bacteriana sobre discos de titanio con diferentes tiempos de activación y métodos de limpieza.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Determinación de la resistencia de adhesión a tracción de cuatro lotes de sellador de fibrina Grifols utilizando dos tipos de cánulas.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat d’una mostra porosa de tàntal “Trabecular Metal” mitjançat microCT.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M.; Molmeneu, M. (2018). Análisis pericial de componentes DIU fabricados por EUROGINE.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat total de 6 scaffolds de titani “Osteosinter” mitjançat microCT.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Anàlisi de la granulometria de dues mostres de coure.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Anàlisi de la granulometria d'una mostra de pols de titani.

Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Análisi del ángulo de contacto y la energía superficial de 4 placas anodizadas y 2 adhesivos.

Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Porosimetria de intrusión de mercurio de una muestra de trabecular metal.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Caracterització mecànica a compressió de mostres poroses de titani OSTEOSINTER.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Determination of the adhesive tensile strength of four batches of Grifols Fibrin Sealants using two types of cannulas.

Manero, J.; Punset, M.; Molmeneu, M. (2018). Caracterització mecànica a compressió de mostres poroses de titani OSTEOSINTER Nº2.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat total de 2 scaffolds cilíndrics de titani mitjançat microCT.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació mitjançant microCT de la porositat de 2 mostres de titani “BIOFOAM Cancellous Titanium™” del fabricant WRIGHT MEDICAL, models EVANS i COTTON..

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Manero, J. (2018). Avaluació mitjançant microCT de la porositat d’un scaffold porós de titani “OSTEOSINTER” destinada a l’estudi in vivo.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Manero, J. (2018). Avaluació mitjançat microCT de la porositat total de 2 scaffolds cilíndrics de titani porós OSTEOSINTER® del fabricant AMES MEDICAL.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat total mitjançat microCT de dues mostres BIOMET de Ti6Al4V de mides diferents.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat total mitjançat microCT d’una mostra de titani “Tibial Tuberosity Advancement”.

Manero, J.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Mechanical characterization by compression test of “OSTEOSINTER” porous titanium samples.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2018). Análisis cuantitativo de 4 muestras mediante tomografía computarizada de rayos X.

Ortiz-Hernández, M.; Punset, M.; Manero, J. (2018). Avaluació de la porositat total d’un scaffold cilíndric de titani mitjançat microCT.

Guillem-Marti, J.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Molmeneu, M.; Punset, M. (2018). Ensayo de adhesión celular y tinción de fluorescencia.

Punset, M.; Ortiz-Hernández, M.; Manero, J. (2018). Preparació de les mostres utilitzades per a l’estudi experimental in vivo d’AMES.

Manero, J.; Ortiz-Hernández, M.; Punset, M. (2018). Avaluació de la porositat total mitjançat microCT de 3 mostres d’acer inoxidable.

Manero, J.; Punset, M.; Ortiz-Hernández, M. (2019). Análisis de fallos de una válvula de acero inoxidable 316 afectada por corrosión.

Punset, M.; Molmeneu, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2019). Anáisis composicional y caracterización mecánica de una muestra de grafenano y una de PMMA control.

Punset, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2019). Estudio de estabilidad del Tespsa mediante XPS.

Punset, M. (2019). Análisis pericial de componentes DIU fabricados por Eurogine.

Caparrós, C.; Ortiz-Hernández, M.; Molmeneu, M.; Punset, M.; Calero, J.; Aparicio, C.; Fernández-Fairén, M.; Perez, R.; Gil, F.J. (2016). Bioactive macroporous titanium implants highly interconnected. - Journal of materials science. Materials in medicine, ISSN: 0957-4530 (JCR Impact Factor-2016: 2.325; Quartil: Q2)

Brizuela, A.; Pérez, E.; Jiménez, A.; Gil, F.J.; Manero, J.; Punset, M.; Chávarri, D.; Diéguez, M.; Monticelli, F. (2017). Mechanical characterisation and biomechanical and biological behaviours of Ti-Zr Binary-Alloy dental implants. - Biomed Research International, ISSN: 2314-6133 (JCR Impact Factor-2017: 2.583; Quartil: Q2)

Fernández-Fairén, M.; Punset, M.; Gilabert, J. (2017). Microstructure and surface damage in retrieved metal-on-metal hip arthroplasties. - Journal of arthroplasty, ISSN: 0883-5403 (JCR Impact Factor-2017: 3.338; Quartil: Q1)

Giner, L.; Mercade, M.; Torrent, S.; Punset, M.; Pérez-Antoñanzas, R.; Delgado, L.; Gil, F.J. (2018). Double acid etching treatment of dental implants for enhanced biological properties. - Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, ISSN: 2280-8000 (JCR Impact Factor-2018: 1.403; Quartil: Q4)

Ortiz-Hernández, M.; Rappe, K.; Molmeneu, M.; Mas-Moruno, C.; Guillem-Marti, J.; Punset, M.; Caparrós, C.; Calero, J.; Franch, J.; Fernández-Fairén, M.; Gil, J. (2018). Two different strategies to enhance osseointegration in porous titanium: Inorganic thermo-chemical treatment versus organic coating by peptide adsorption. - International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2018: 4.183; Quartil: Q2)

Guillem-Marti, J.; Cinca, N.; Punset, M.; Garcia, I.; Gil, F.J.; Guilemany, J.; Dosta, S. (2019). Porous titanium-hydroxyapatite composite coating obtained on titanium by cold gas spray with high bond strength for biomedical applications. - Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, ISSN: 0927-7765 (JCR Impact Factor-2019: 4.389; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LEÓN ALBITER, NOEL
Títol:On the fracture behavior of ductile polymer films: Notch quality, essential work of fracture, J-integral, and crack tip opening displacement
Data lectura:13/04/2018
Director/a:MARTINEZ BENASAT, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinez, A.; Salazar, A.; Leon, N.; Illescas, S.; Rodríguez, J. (2016). Influence of the notch-sharpening technique on styrene-acrylonitrile fracture behavior. - Journal of applied polymer science, ISSN: 0021-8995 (JCR Impact Factor-2016: 1.86; Quartil: Q2)

Martinez, A.; Leon, N.; Arencon, D.; Sanchez-Soto, M. (2016). Essential work of fracture, crack tip opening displacement, and J-integral relationship for a ductile polymer film. - Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2016: 2.464; Quartil: Q1)

Martinez, A.; Leon, N.; Arencon, D.; Sanchez-Soto, M. (2017). The post-yield fracture of a ductile polymer film: Notch quality, essential work of fracture, crack tip opening displacement, and J-integral. - Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2017: 2.58; Quartil: Q1)

Martinez, A.; Leon, N.; Segovia, A.; Cailloux, J.; Martínez, P. (2017). Effect of specimen notch quality on the essential work of fracture of ductile polymer films. - Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2017: 2.58; Quartil: Q1)

Leon, N.; Martinez, A.; Castejón, P.; Arencon, D.; Martínez, P. (2017). The fracture testing of ductile polymer films: Effect of the specimen notching. - Polymer testing, ISSN: 0142-9418 (JCR Impact Factor-2017: 2.247; Quartil: Q2)

Leon, N.; Martinez, A.; Castejón, P.; Arencon, D. (2018). Notch effect on the fracture of a polymeric film. - Theoretical and applied fracture mechanics, ISSN: 0167-8442 (JCR Impact Factor-2018: 2.848; Quartil: Q1)

AUTOR/A:TURÓN VIÑAS, MIQUEL
Títol:MECHANICAL PROPERTIES OF CO-DOPED ZIRCONIA CERAMICS
Data lectura:11/01/2018
Director/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lallemand, Simon Daniel Georges (2014). DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN MATERIAL COMPUESTO (Ce, Y)- TZP/AI203..

Turon-Vinas, M. (2015). Mechanical properties and microstructure tailoring of novel zirconia-based ceramics.

Joly, Amaury (2015). DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE CIRCONA DOPADA CON ITRIA I CERIA..

Morillas Lopez, Jose Maria (2015). MICROFISURACIÓN DE ENTLLAS EN CERÁMICAS MEDIANTE MECANIZADO POR ABLACIÓN CON PULSO LÁSER ULTRA CORTOS..

Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2014). Determinación de la tenacidad de fractura a partir de entallas producidas por láser de femtosegundoen circona nanométrica. - Anales de mecánica de la fractura, ISSN: 0213-3725

Tarrago, J.; Jimenez-Pique, E.; Turon-Vinas, M.; Rivero, L.; Al-Dawery, I.; Schneider, L.; Llanes, L. (2014). Fracture and fatigue behavior of cement carbides:3D focused ion beam tomography of crack-microstructure interactions. - International journal of powder metallurgy, ISSN: 0888-7462 (JCR Impact Factor-2014: 0.409; Quartil: Q4)

Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2014). Fracture toughness of zirconia from a shallow notch produced by ultra-short pulsed laser ablation. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2014: 2.947; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2015). Assessment in Si3N4 of a new method for determining the fracture toughness from a surface notch micro-machined by ultra-short pulsed laser ablation. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2015: 2.933; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Roa, J.J.; Marro, F.G.; Anglada, M. (2015). Mechanical properties of 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 composites. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2015: 2.758; Quartil: Q1)

Melk, L.; Turon-Vinas, M.; Roa, J.J.; Antti, M.; Anglada, M. (2016). The influence of unshielded small cracks in the fracture toughness of yttria and of ceria stabilised zirconia. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2016: 3.411; Quartil: Q1)

Roa, J.J.; Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2016). Surface grain size and texture after annealing ground zirconia. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2016: 3.411; Quartil: Q1)

Melk, L.; Mouzon, J.; Turon-Vinas, M.; Akhtar, F.; Antti, Marta-lena; Anglada, M. (2016). Surface microstructural changes of spark plasma sintered zirconia after grinding and annealing. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2016: 2.986; Quartil: Q1)

Jimenez-Pique, E.; Turon-Vinas, M.; Chen, H.; Trifonov, T.; Fair, J.; Tarrés, E.; Llanes, A. (2017). Focused ion beam tomography of WC-Co cemented carbides. - International journal of refractory metals and hard materials, ISSN: 0263-4368 (JCR Impact Factor-2017: 2.606; Quartil: Q1)

Sapezanskaia, I.; Roa, J.J.; Fargas, G.; Turon-Vinas, M.; Trifonov, T.; Kouitat, R.; Redjaïmia, A.; Mateo, A. (2017). Deformation mechanisms induced by nanoindentation tests on a metastable austenitic stainless steel: a FIB/SIM investigation. - Materials characterization, ISSN: 1044-5803 (JCR Impact Factor-2017: 2.892; Quartil: Q1)

Roa, J.J.; Aboulfadl, H.; Barrirero, J.; Turon-Vinas, M.; Mücklich, F.; Anglada, M. (2017). Chemical segregation in a 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 ceramic composite. - Materials characterization, ISSN: 1044-5803 (JCR Impact Factor-2017: 2.892; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Morillas, J.; Moreno, P.; Anglada, M. (2017). Evaluation of damage in front of starting notches induced by ultra-short pulsed laser ablation for the determination of fracture toughness in zirconia. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2017: 3.794; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Zhang, F.; Vleugels, J.; Anglada, M. (2018). Effect of calcia co-doping on ceria-stabilized zirconia. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2018: 4.029; Quartil: Q1)

Roa, J.J.; Turon-Vinas, M.; Tovar-Vargas, D.; Ledesma, J.; Anglada, M. (2018). Chemical and nanoindentation study of diffusion during sintering of 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 powder layers. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2018: 3.45; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2018). Strength and fracture toughness of zirconia dental ceramics. - Dental materials, ISSN: 0109-5641 (JCR Impact Factor-2018: 4.44; Quartil: Q1)

Tarrago, J.; Jimenez-Pique, E.; Turon-Vinas, M.; Schneider, L.; Llanes, L. (2013). Toughening and fatigue micromechanisms in hardmetals: FESEM/FIB tomography characterization.

Tarrago, J.; Jimenez-Pique, E.; Turon-Vinas, M.; Rivero, L.; Schneider, L.; Llanes, L. (2013). Toughening and fatigue micromechanisms in hardmetals: SEM/FIB tomography characterization.

Turon-Vinas, M.; Melk, L.; Anglada, M. (2013). Determinación de la tenacidad de fractura de zirconia dopada con itria (3Y-TZP) y de materiales nanocompuestos de 3Y-TZP reforzados con nanotubos de carbono.

Anglada, M.; Camposilvan, E.; Muñoz, J.; Melk, L.; Turon-Vinas, M.; Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E. (2014). Caracterización superficial y comportamiento mecánico a escala micrométrica de circona y nanocompuestos de circona-cnt.

Turon-Vinas, M.; Melk, L.; Antti, M.; Anglada, M. (2014). Fracture toughness of ceramics from a surface notch induced by pulsed femtolaser ablation.

Tarrago, J.; Jimenez-Pique, E.; Turon-Vinas, M.; Rivero, L.; Schneider, L.; Llanes, L. (2014). Fracture and fatigue behavior of cemented carbides: 3-D FIB tomography of crack-microstructure interactions.

Jimenez-Pique, E.; Tarrago, J.; Turon-Vinas, M.; Isern, L.; Fargas, G.; Al-Dawery, I.; Schneider, L.; Llanes, L. (2014). Caracterización mediante tomografía SEM/FIB en 3D de daño y grietas en metal duro.

Jimenez-Pique, E.; Tarrago, J.; Turon-Vinas, M.; Fargas, G.; Al-Dawery, I.; Schneider, L.; Llanes, L. (2014). Characterization by 3D SEM/FIB tomography of cracks and damage in hardmetals.

Anglada, M.; Turon-Vinas, M. (2014). Fracture toughness of silicon nitride determined from surface notch machined by ultra-short pulsed laser ablation.

Sapezanskaia, I.; Turon-Vinas, M.; Roa, J.J.; Trifonov, T.; Mateo, A.; Redjaïmia, A. (2015). Fib as characterization tool for metastable austenitic stainless steels deformed by nanoindentation.

Jimenez-Pique, E.; Cuadrado, N.; Roteiro, E.; Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2015). FIB tomography of cracks produced by nanoindentation.

Turon-Vinas, M.; Morillas, J.; Moreno, P.; Anglada, M. (2016). Reconstrucción en 3D mediante tomografía electrónica del fondo de micro-entallas generadas por ablación láser en circona dopada con itria.

Turon-Vinas, M.; Morillas, J.; Moreno, P.; Anglada, M. (2016). Fabricación de entallas mediante ablación láser de pulso ultracorto para la determinación de la tenacidad de fractura de circona.

Turon-Vinas, M.; Zhang, F.; Vleugels, J.; Anglada, M. (2016). Effect of small additions of calcia on the grain size and mechanical properties of ceria-stabilized tetragonal zirconia.

Turon-Vinas, M.; Roa, J.J.; Anglada, M. (2017). Grietas pequeñas y resistencia a la rotura de materiales cerámicos tenaces.

Roa, J.J.; Aboulfadl, H.; Barrirero, J.; Turon-Vinas, M.; Mücklich, F.; Anglada, M. (2017). Study by APT of the composition at the grain boundaries of 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 ceramic composites.

Tovar-Vargas, D.; Turon-Vinas, M.; Jimenez-Pique, E.; Anglada, M. (2017). Processing, microstructure and mechanical properties of ceria-stabilized tetragonal zirconia co-doped with small amounts of calcia.

Tovar-Vargas, D.; Turon-Vinas, M.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E. (2018). Low thermal degradation and micro mechanical properties evaluation for the addition of a-alumina in ceria-calcia-stabilized zirconia ceramics.

AUTOR/A:DÍEZ ESCUDERO, ANNA
Títol:Tuning the biological performance of calcium phosphates through microstructural and chemical modifications
Data lectura:13/11/2017
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Diez-Escudero, A. (2014). Tuning the biological performance of calcium phosphates through microstructural and chemical modifications.

Zhao, Z.; Español, M.; Guillem-Marti, J.; Kempf, D.; Diez-Escudero, A.; Ginebra, M.P. (2016). Ion-doping as a strategy to modulate hydroxyapatite nanoparticle internalization. - Nanoscale, ISSN: 2040-3364 (JCR Impact Factor-2016: 7.367; Quartil: Q1)

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Pompo, G.; Ciapetti, G.; Baldini, N.; Ginebra, M.P. (2017). Focus ion beam/scanning electron microscopy characterization of osteoclastic resorption of calcium phosphate substrates. - Tissue engineering. Part C, methods, ISSN: 1937-3384 (JCR Impact Factor-2017: 0.956; Quartil: Q1)

Ciapetti, G.; Pompo, G.; Avnet, S.; Martini, D.; Diez-Escudero, A.; Montufar, Edgar B.; Ginebra, M.P.; Baldini, N. (2017). Osteoclast differentiation from human blood precursors on biomimetic calcium-phosphate substrates. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2017: 6.383; Quartil: Q1)

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Beats, S.; Ginebra, M.P. (2017). In vitro degradation of calcium phosphates: Effect of multiscale porosity, textural properties and composition. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2017: 6.383; Quartil: Q1)

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Bonany, M.; Persson, C.; Ginebra, M.P. (2018). Heparinization of beta tricalcium phosphate: osteo-immunomodulatory effects. - Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2018: 6.27; Quartil: Q1)

Barba, A.; Maazouz, Y.; Diez-Escudero, A.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Ginebra, M.P. (2018). Osteogenesis by foamed and 3D-printed nanostructured calcium phosphate scaffolds: Effect of pore architecture. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Maazouz, Y.; Ginebra, M.P. (2014). Controlled and reliable carbonation of low temperature calcium phosphates.

Diez-Escudero, A.; Beats, S.; Español, M.; Ginebra, M.P. (2014). Tuning Degradation of Calcium Phosphate Cements by Controlled Porosity Incorporation.

Barba, A.; Rappe, K.; Fontecha, P.; Diez-Escudero, A.; Maazouz, Y.; Montufar, Edgar B.; Español, M.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P. (2016). Intrinsic osteoinduction of biomimetic nanostructured calcium phosphate scaffolds.

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Lu, X.; Persson, C.; Ginebra, M.P. (2016). Osteoinductive potential of heparinised calcium phosphates and their inflammatory response.

Barba, A.; Rappe, K.; Fontecha, P.; Diez-Escudero, A.; Maazouz, Y.; Español, M.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P. (2016). Biomimetic nanostructured calcium phosphate scaffolds: osteoinduction and osteogenesis.

Barba, A.; Rappe, K.; Fontecha, P.; Diez-Escudero, A.; Maazouz, Y.; Español, M.; Manzanares, M.; Ginebra, M.P.; Franch Serracanta, Jordi (2016). Intrinsic osteoinduction of biomimetic nanostructured calcium phosphate scaffolds for the treatment of critical-sized bone defects.

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Pompo, G.; Torreggiani, E.; Ciapetti, G.; Baldini, N.; Ginebra, M.P. (2017). Heparinised calcium phosphates enhance human osteoclast differentiation.

Pompo, G.; Diez-Escudero, A.; Montufar, Edgar B.; Español, M.; Ciapetti, G.; Baldini, N.; Ginebra, M.P. (2017). Microstructural effects of bioceramics on osteoclast differentiation and activity.

AUTOR/A:CASTELLANOS ARBOLEDA, MARIA ISABEL
Títol:Functionalized CoCr surfaces with adhesive molecules to improve endothelialization
Data lectura:05/05/2017
Director/a:MANERO PLANELLA, JOSE M.
Codirector/a:PEGUEROLES NEYRA, MARTA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:GÓMEZ MONTERDE, JAVIER
Títol:Characterization of microcellular plastics for weight reduction in automotive interior parts
Data lectura:17/02/2017
Director/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Codirector/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Gómez-Monterde, J.; Schulte, M.; Ilijevic, S.; Hain, J.; Arencon, D.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M. (2015). Morphology and mechanical characterization of ABS foamed by microcellular injection molding. - Procedia engineering, ISSN: 1877-7058 (JCR Impact Factor-2015: 0.238; Quartil: )

Gómez-Monterde, J.; Schulte, M.; Ilijevic, S.; Hain, J.; Sanchez-Soto, M.; Santana, O.; Maspoch, M. (2016). Effect of microcellular foaming on the fracture behavior of ABS polymer. - Journal of applied polymer science, ISSN: 0021-8995 (JCR Impact Factor-2016: 1.86; Quartil: Q2)

Gómez-Monterde, J.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M. (2018). Microcellular PP/GF composites: morphological, mechanical and fracture characterization. - Composites. Part A, applied science and manufacturing, ISSN: 1359-835X (JCR Impact Factor-2018: 6.282; Quartil: Q1)

Gómez-Monterde, J.; E Franco-Urquiza; Sanchez-Soto, M.; Arencon, D.; Santana, O.; Docampo, R.; Maspoch, M. (2014). Caracterización del comportamiento a fractura de un polipropileno copolímero espumado.

Gómez-Monterde, J.; Schulte, M.; Sanchez-Soto, M.; Santana, O.; Maspoch, M. (2014). Efecto de la microespumación de ABS sobre el comportamiento a fractura.

Gómez-Monterde, J.; Schulte, M.; Ilijevic, S.; Hain, J.; Arencon, D.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M. (2015). Morphology and mechanical characterization of ABS foamed by microcellular injection moulding.

Gómez-Monterde, J.; Schulte, M.; Sanchez-Soto, M.; Santana, O.; Maspoch, M. (2016). Caracterizacion morfológica y mecánica de polipropileno microespumado y reforzado con fibra de vidrio.

AUTOR/A:FRAIOLI, ROBERTA
Títol:Functionalization of titanium with integrin-selective ligands for orthopedic and dental applications
Data lectura:14/11/2016
Director/a:MANERO PLANELLA, JOSE M.
Codirector/a:MAS MORUNO, CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fraioli, R. (2014). Functionalization of titanium with integrin-selective ligands to improve osteointegration.

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Albericio, F.; Manero, J.; Gil, F.J. (2014). Novel peptide-based platform for the dual presentation of biologically active peptide motifs on biomaterials. - ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2014: 6.723; Quartil: Q1)

Fraioli, R.; Rechenmacher, F.; Neubauer, S.; Manero, J.; Gil, F.J.; Kessler, H.; Mas-Moruno, C. (2015). Mimicking bone extracellular matrix: Integrin-binding peptidomimetics enhance osteoblast-like cells adhesion, proliferation, and differentiation on titanium. - Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, ISSN: 0927-7765 (JCR Impact Factor-2015: 3.902; Quartil: Q1)

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Rechenmacher, F.; Neubauer, S.; Kapp, T.; Kessler, H. (2016). avß3- or a5ß1-Integrin-Selective Peptidomimetics for Surface Coating. - Angewandte chemie. International edition, ISSN: 1433-7851 (JCR Impact Factor-2016: 11.994; Quartil: Q1)

Fraioli, R.; Dashnyam, K.; Kim, J.; Perez, R.; Kim, H-W.; Gil, F.J.; Ginebra, M.P.; Manero, J.; Mas-Moruno, C. (2016). Surface guidance of stem cell behavior: Chemically tailored co-presentation of integrin-binding peptides stimulates osteogenic differentiation in vitro and bone formation in vivo. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2016: 6.319; Quartil: Q1)

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Albericio, F.; Manero, J.; Gil, F.J. (2013). Design, synthesis and cellular studies of a new cell adhesive dimeric peptide with osteointegrative properties.

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Albericio, F.; Manero, J.; Gil, F.J. (2013). A novel divalent platform for the presentation of distinct peptide motifs to selectively influence cell behavior on biomaterials.

Fraioli, R.; Rechenmacher, F.; Neubauer, S.; Manero, J.; Gil, F.J.; Mas-Moruno, C.; Kessler, H. (2014). Surface functionalization strategies to enhance osteointegration of titanium implants.

Fraioli, R.; Rechenmacher, F.; Neubauer, S.; Manero, J.; Gil, F.J.; Kessler, C.; Mas-Moruno, C. (2014). Functionalization of titanium surfaces with avß3 and a5ß1 integrin selective peptidomimetics: influence on osteoblast-like cell behavior.

Manero, J.; Fraioli, R.; Rechenmacher, F.; Gil, F.J.; Mas-Moruno, C.; Neubauer, S.; Kessler, H. (2014). Integrin-selective titanium surfaces to improve the osteointegration of implant materials.

Fraioli, R.; Neubauer, S.; Rechenmacher, F.; Manero, J.; Kessler, H.; Gil, F.J.; Mas-Moruno, C. (2015). Novel peptide-based strategies to install osteointegrative properties on metallic biomaterials.

Fraioli, R.; Manero, J.; Gil, F.J.; Mas-Moruno, C. (2015). Co-localization of RGD and PHSRN peptides on titanium to guide stem cell behaviour and enhance Implant osteointegration.

Manero, J.; Fraioli, R.; Neubauer, S.; Dashnyam, K.; Kim, J.; Perez, R.; Kim, H-W.; Gil, F.J.; Kessler, H.; Mas-Moruno, C. (2016). Exploring non-peptidic integrin antagonists as surface coating molecules: novel solutions from molecular chemistry to harness cell-surface interactions..

Manero, J.; Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Hoyos-Nogués, M.; Gil, F.J. (2016). Installing Integrin-Subtype Specificity and Multifunctionality on Biomaterials: New Perspectives in Regenerative Medicine..

Mas-Moruno, C.; Ginebra, M.P.; Manero, J.; Fraioli, R. (2016). Integrin-selective peptidomimetics for surface coating: a molecular chemistry approach to harness cell-surface interactions.

Fraioli, R.; Kessler, H.; Manero, J.; Mas-Moruno, C. (2016). Directing stem cell fate on Ti via surface-grafted integrin-binding peptidic ligands.

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Manero, J.; Gil, F.J.; Pérez-Antoñanzas, R. (2016). Guiding stem cell fate in vitro and implant osteointegration in vivo by tuning the geometrical disposition of integrin-binding ligands on Ti.

Fraioli, R.; Manero, J.; Gil, F.J.; Kessler, H.; Mas-Moruno, C. (2016). The evolution of surface-coating molecules in biomaterials science: integrin-binding peptidomimetics and multifunctional platforms.

Mas-Moruno, C.; Manero, J.; Gil, F.J.; Hoyos-Nogués, M.; Fraioli, R. (2017). New multifunctional biomaterials with antimicrobial and osteointegrative properties.

Mas-Moruno, C.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Fraioli, R. (2017). Multifunctional biomaterials that guide cell behavior and prevent bacterial infection: the combination of integrin-binding cues and antibacterial nanotopographies.

AUTOR/A:FLAMANT, QUENTIN JEAN ALAIN
Títol:Surface modification of zirconia-based bioceramics for orthopedic and dental applications
Data lectura:20/07/2016
Director/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Flamant, Q. (2014). Surface modification of bioceramics for enhanced osseointegration..

Pavailler, Hugo (2014). TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA CIRCONA PARA LA MEJORA DE LA OSTEOINTEGRACIÓN..

Camposilvan, E.; Flamant, Q.; Anglada, M. (2015). Surface roughened zirconia: towards hydrothermal stability. - Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN: 1751-6161 (JCR Impact Factor-2015: 2.876; Quartil: Q1)

Flamant, Q.; Marro, F.G.; Roa, J.J.; Anglada, M. (2016). Hydrofluoric acid etching of dental zirconia. Part 1: etching mechanism and surface characterization. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2016: 3.411; Quartil: Q1)

Flamant, Q.; Anglada, M. (2016). Hydrofluoric acid etching of dental zirconia. Part 2: effect on flexural strength and ageing behavior. - Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2016: 3.411; Quartil: Q1)

Flamant, Q.; Stanciuc, A.; Pavailler, H.; Sprecher, C.; Alini, M.; Perioglio, M.; Anglada, M. (2016). Roughness gradients on zirconia for rapid screening of cell-surface interactions: Fabrication, characterization and application. - Journal of biomedical materials research. Part A, ISSN: 1549-3296 (JCR Impact Factor-2016: 3.076; Quartil: Q2)

Flamant, Q.; Caravaca, C.; Meille, S.; Gremillard, L.; Chevalier, J.; Biotteau, K.; Kuntz, M.; Chandrawati, R.; Herrmann, I.; Spicer, C.; Stevens, M.; Anglada, M. (2016). Selective etching of injection molded zirconia-toughened alumina: Towards osseointegrated and antibacterial ceramic implants. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2016: 6.319; Quartil: Q1)

Marro, F.G.; Londiche, B.; Flamant, Q.; Anglada, M. (2013). Surface treatments on zirconia ceramics: a comparative study.

Marro, F.G.; Flamant, Q.; Londiche, B.; Anglada, M. (2013). Surface characterization of zirconia: acid-etching and sand-blasting.

Flamant, Q.; Anglada, M. (2014). Fabrication of zirconia surfaces with a roughness gradient by chemical etching.

Flamant, Q.; Camposilvan, E.; Anglada, M. (2014). Assessment of the ageing sensitivity of surface modified acid-etched zirconia for increased osseointegration.

Flamant, Q.; Marro, F.G.; Roa, J.J.; Anglada, M. (2014). Surface modification of 3Y-TZP by acid etching.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2020Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201928/06/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201901/03/2020Asesoramiento en formulaciones de PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201811/09/2021Formulaciones ignífugas par recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201801/09/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201831/12/2020Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201714/06/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201701/03/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201721/09/2020Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaACC10
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2021Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
30/12/201629/12/2019Obtención, diseño, caracterización, modelización e impresión 3D de modelos en 3D, en la macro/microescala de tejidos óseos y de andamios biomiméticos para ingeniería de tejidosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
20/11/201620/05/2017Disseny d'un prototip de procés productiu basat en tecnologia SLMFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
01/11/201630/06/2019Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos NANOFORM y OPTIQAPFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/11/201630/11/2019REVALPET: Revalorization of recycled opaque PET into innovative materialsPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
13/10/201613/10/2018disseny d'una nova tecnologia per a l'obtenció d'acer superdeformableACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
01/10/201631/12/2018Fábrica 4.0; 3-D manufacturing of train partsALSTOM TRANSPORTE
01/10/201630/09/2019RECICLAJE Y REVALORIZACIÓN DE BOTELLAS DE LECHE EN MATERIALES INNOVADORESCommission of European Communities
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
22/07/201631/12/2017Activitats de recerca lligades a l'empresa Alstom TransportALSTOM TRANSPORTE, S.A.
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
23/06/201629/06/2018Workshop on Micromechanical properties of hard materialsJECS Trust
02/06/201631/12/2018Efecto de la microestructura en la conformabilidad en caliente de la aleación CuAl10Fe5Ni5. Optimización del proceso de colada continuaCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/05/201631/03/2018Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos RFCS iCUT y effiPRESSFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
17/03/201617/03/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat: Influència dels paràmetres d'injecció en l'aspecte i les propietats de les peces injectadesSEAT, S.A.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201628/02/2019Influencia de los parámetros de inyección en el aspecto y propiedades de piezas inyectadasSEAT
22/02/201621/02/2019Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Compuestos cerámica-metal y aleaciones refractarias de W para su aplicación bajo condiciones de servicio severas: diseño microestructural y nuevas rutas de procesamientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Una visión novedosa a la plasticidad en muestras pequeñas, avalanchas de dislocaciones y uso de las dislocaciones en la modificación de la respuesta eléctrica localMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
04/11/201504/11/2015Plantilla para el tratamiento y prevención de las úlceras del pie diabético
01/11/201531/07/2016Micro-mechanical testing: a quantitative method for measuring local mechanical properties in hardmetals. Stage 1Sandvik Hyperion; Kennametal; SECO tools; HILTI; Element6; Ceratizit
01/11/201501/06/2016PLA/ABS Blends: Recyclability and weight reductionSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
28/10/201530/09/2019Mechanical response of cemented carbides at different leght scales: a macro-micro-nano approach for optimizing performance and reliability of components and toolsHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
16/10/201515/10/2016Recubrimientos autolubricantes depositados por proyección térmica HVOF (RAPT)AMPO
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/09/201527/09/2021Conveni per desenvolupar recerca de qualitat sobre recobriments per projecció tèrmica HVOF per aplicacions en diferents sectors industrials.WELDING ALLOYS ESPAÑA, SA
14/09/201514/01/2016Sostenibilidad 100%CONTENUR S.A.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/07/201530/06/2017Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano (BIOEFI-100T)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/07/201530/06/2017Nuevas tecnologías de corte severo en estampación en caliente de aceros de ultra-alta resistencia mecánica (HARDTRIM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201501/05/2018Development of smart and flexible freight wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials (HERMES)European Commission
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
25/03/201525/03/2015Método de diseño tridimensional de disipadores térmicos macroporosos para dispositivos electrónicos
02/03/201529/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia de la estampación en calienteRovalma S.A.
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
28/01/201528/01/2015Suela para calzado con un relleno poroso y procedimiento de fabricación de dicho relleno
28/01/201528/01/2015Andamio Macroposo para ingeniería de tejidos óseos, método de diseño tridimensional y aplicaciones
01/01/201531/12/2018Processing and Characterization of Advanced Nano-Composites for Resource-efficient Applications and TechnologiesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia en la estampación calienteROVALMA, S.A.
01/01/201531/12/2015Caracterización in-vitro y análisis histológico dental.ESARQ - UIC
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Micromecánica de superficies rugosas de materiales de circona para aplicciones dentales: implicaciones en la fiabilidad a largo plazoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018I+D en nuevos aceros TWIP de propiedades mejoradasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de formulaciones sostenibles: Evaluación pre-industrialERCROSS SA
01/01/201531/12/2016Plan de Verificación Diseño y Validación ProductoSIMON TECH

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2020Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201928/06/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201901/03/2020Asesoramiento en formulaciones de PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201811/09/2021Formulaciones ignífugas par recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201801/09/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201831/12/2020Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201714/06/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201701/03/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201721/09/2020Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaACC10
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2021Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
30/12/201629/12/2019Obtención, diseño, caracterización, modelización e impresión 3D de modelos en 3D, en la macro/microescala de tejidos óseos y de andamios biomiméticos para ingeniería de tejidosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
20/11/201620/05/2017Disseny d'un prototip de procés productiu basat en tecnologia SLMFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
01/11/201630/06/2019Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos NANOFORM y OPTIQAPFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/11/201630/11/2019REVALPET: Revalorization of recycled opaque PET into innovative materialsPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
13/10/201613/10/2018disseny d'una nova tecnologia per a l'obtenció d'acer superdeformableACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
01/10/201631/12/2018Fábrica 4.0; 3-D manufacturing of train partsALSTOM TRANSPORTE
01/10/201630/09/2019RECICLAJE Y REVALORIZACIÓN DE BOTELLAS DE LECHE EN MATERIALES INNOVADORESCommission of European Communities
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
22/07/201631/12/2017Activitats de recerca lligades a l'empresa Alstom TransportALSTOM TRANSPORTE, S.A.
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
23/06/201629/06/2018Workshop on Micromechanical properties of hard materialsJECS Trust
02/06/201631/12/2018Efecto de la microestructura en la conformabilidad en caliente de la aleación CuAl10Fe5Ni5. Optimización del proceso de colada continuaCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/05/201631/03/2018Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos RFCS iCUT y effiPRESSFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
17/03/201617/03/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat: Influència dels paràmetres d'injecció en l'aspecte i les propietats de les peces injectadesSEAT, S.A.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201628/02/2019Influencia de los parámetros de inyección en el aspecto y propiedades de piezas inyectadasSEAT
22/02/201621/02/2019Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Compuestos cerámica-metal y aleaciones refractarias de W para su aplicación bajo condiciones de servicio severas: diseño microestructural y nuevas rutas de procesamientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Una visión novedosa a la plasticidad en muestras pequeñas, avalanchas de dislocaciones y uso de las dislocaciones en la modificación de la respuesta eléctrica localMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
04/11/201504/11/2015Plantilla para el tratamiento y prevención de las úlceras del pie diabético
01/11/201531/07/2016Micro-mechanical testing: a quantitative method for measuring local mechanical properties in hardmetals. Stage 1Sandvik Hyperion; Kennametal; SECO tools; HILTI; Element6; Ceratizit
01/11/201501/06/2016PLA/ABS Blends: Recyclability and weight reductionSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
28/10/201530/09/2019Mechanical response of cemented carbides at different leght scales: a macro-micro-nano approach for optimizing performance and reliability of components and toolsHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
16/10/201515/10/2016Recubrimientos autolubricantes depositados por proyección térmica HVOF (RAPT)AMPO
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/09/201527/09/2021Conveni per desenvolupar recerca de qualitat sobre recobriments per projecció tèrmica HVOF per aplicacions en diferents sectors industrials.WELDING ALLOYS ESPAÑA, SA
14/09/201514/01/2016Sostenibilidad 100%CONTENUR S.A.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/07/201530/06/2017Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano (BIOEFI-100T)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/07/201530/06/2017Nuevas tecnologías de corte severo en estampación en caliente de aceros de ultra-alta resistencia mecánica (HARDTRIM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201501/05/2018Development of smart and flexible freight wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials (HERMES)European Commission
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
25/03/201525/03/2015Método de diseño tridimensional de disipadores térmicos macroporosos para dispositivos electrónicos
02/03/201529/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia de la estampación en calienteRovalma S.A.
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
28/01/201528/01/2015Suela para calzado con un relleno poroso y procedimiento de fabricación de dicho relleno
28/01/201528/01/2015Andamio Macroposo para ingeniería de tejidos óseos, método de diseño tridimensional y aplicaciones
01/01/201531/12/2018Processing and Characterization of Advanced Nano-Composites for Resource-efficient Applications and TechnologiesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia en la estampación calienteROVALMA, S.A.
01/01/201531/12/2015Caracterización in-vitro y análisis histológico dental.ESARQ - UIC
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Micromecánica de superficies rugosas de materiales de circona para aplicciones dentales: implicaciones en la fiabilidad a largo plazoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018I+D en nuevos aceros TWIP de propiedades mejoradasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de formulaciones sostenibles: Evaluación pre-industrialERCROSS SA
01/01/201531/12/2016Plan de Verificación Diseño y Validación ProductoSIMON TECH

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Modificació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt