Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Ciència i Enginyeria dels Materials

Ciència i Enginyeria dels Materials

La ciència i enginyeria de materials és un camp de coneixement interdisciplinari que abasta l’estudi de l’estructura, propietats, processament i aplicacions de tot tipus de materials: metàl·lics, ceràmics, polimèrics, compostos i biològics. Engloba no només els tradicionals materials estructurals, sinó també els funcionals, els nanomaterials i els biomaterials. Aquesta disciplina és indispensable per potenciar la capacitat industrial i la innovació tecnològica i per millorar la qualitat de vida d’un país.

La ciència i enginyeria de materials és una disciplina consolidada en el món, tant en els seus àmbits de llicenciatura com en els de mestratge i doctorat, des que a mitjan segle XX van començar a crear-se als Estats Units en primer lloc, i al Regne Unit a continuació, els primers departaments de ciències de materials. La seva implantació a Espanya en general, i a Catalunya en particular, respon per tant a raons de tipus polític (els països del nostre entorn la tenen), de tipus econòmic (els materials són els motors del desenvolupament socioeconòmic d’aquest segle i cal proveir les nostres empreses d’investigadors qualificats, que siguin capaços d’afrontar els problemes que es plantegin) i de tipus social (implantar noves carreres multidisciplinàries dinamitza la societat i el seu progrés).

Els estudis de Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials queden més plenament justificats quan s’analitza quines són les línies estratègiques de recerca de la Comissió Europea, del Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya. En el marc de la Unió Europea, en diversos programes orientats a ’Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies’ (NMP), a escala espanyola s’articulen en el Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (acció estratègica de nanociència i nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials) i pel que fa a la Generalitat de Catalunya s’especifiquen en el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 (desenvolupament de materials, sistemes de producció i ecoproductes amb dissenys innovadors). Les activitats de recerca que s’efectuen al Departament de Ciència de Materials de la UPC tenen cabuda en aquests programes i plans de recerca.

D’altra banda, amb la creació de l’Escola de Doctorat, el programa va quedar englobat en l’àmbit de l’enginyeria industrial. La mateixa UPC va definir en les seves línies prioritàries de recerca nou àrees tecnològiques transversals, entre les quals precisament es troba la tecnologia de materials.

L’actual Departament de Ciència de Materials de la UPC, com a unitat que organitza i potencia els estudis de Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials, és el resultat de la reunió de les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona juntament amb els professors de l’àrea de coneixement de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa i els de les escoles tècniques de Vilanova, Manresa i Terrassa.

Prèviament a la promulgació de la LRU i, per tant, a la constitució del Departament, les càtedres de Metal·lúrgia i Siderúrgia de l’ETSEIB ja van impartir cursos de doctorat, en els quals es van dirigir i es van llegir diverses tesis doctorals. Cal destacar que aquest tipus d’activitat era, en aquelles dates, relativament escassa a les escoles tècniques superiors.

La formació del Departament, juntament amb la incorporació de nous professors, que han aportat una àmplia experiència en altres àrees dels materials (polímers, ceràmics i compostos), va permetre la creació i consolidació d’un programa de doctorat que compta, a hores d’ara, amb més de trenta anys d’antiguitat. Durant aquest temps el programa ha anat evolucionant, adaptant la seva estructura i continguts a l’experiència adquirida i emanada de l’execució del programa, i a les línies d’investigació que s’han format i consolidat en el Departament, així com a les successives normatives legislatives que han anat apareixent.

El programa oferia quinze cursos de doctorat en el marc del Reial decret 778/1998. Amb motiu de l’adaptació al Reial decret 56/2005, la pràctica totalitat d’aquests cursos es va incloure en l’oferta formativa del Programa de Màster en Ciència i Enginyeria de Materials. Actualment, aquest màster compta amb una oferta formativa de 22 cursos (dos anys de màster), que poden ser realitzats com a formació que dóna accés directe a aquest Programa de Doctorat.

En relació amb la qualitat del programa, aquest va obtenir la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació (MCD2003-00150) des de la seva primera convocatòria (2003) i la va anar renovant en els anys següents (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009). Posteriorment va obtenir la Menció per a l’Excel·lència (MEE2011-0471) la qual va estar vigent fins a l’any 2013. Des de 2013, està pendent la definició de la forma d’avaluació de la qualitat dels programes de doctorat per part del Ministeri corresponent. D’altra banda, i quant a Catalunya, i fins on sabem, és l’únic programa de doctorat orientat a materials estructurals que té la Menció d’Excel·lència (hi ha un altre programa amb menció, però orientat a materials funcionals).

És així mateix motiu d’orgull el fet que, derivat del nostre Programa de Doctorat, s’aconseguís un programa de doctorat Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Materials Science and Engineering. Aquest programa, que es va verificar de manera gairebé automàtica, emana del Programa de Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC, amb l’excepció de l’obligatorietat de cursar uns crèdits complementaris (fins a 30) i la necessària mobilitat cap a una altra de les universitats partícips: Universitat de Tecnologia de Luleå (Suècia), Universitat de Linköping (Suècia), Universitat de Lorraine (França), Universitat de Saarland, a Saarbrücken (Alemanya). Aquest Programa de Doctorat Erasmus Mundus no és més que la continuació del Màster Erasmus Mundus (AMASE), que es porta a terme amb les mateixes universitats i que ja ha estat renovat en dues ocasions per les autoritats europees.

COORDINADOR/A

Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa

CONTACTE

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Ciència i Enginyeria de Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials o un màster afí. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se apropiadament de forma oral i escrita.

Tindrà accés directe el perfil següent:

Graduats en Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o llicenciats en Física i/o Químiques que a més tinguin un màster en Ciència i Enginyeria de Materials.

Hi tindran accés amb complements:

En el cas de graduats en Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o llicenciats en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria de Materials, seran requerits a complementar la seva formació amb al menys 60 crèdits ECTS d’assignatures del màster de què no disposen. Si es disposa del Màster en Ciència i Enginyeria de materials però el títol de grau no és d’Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o de llicenciat en Física i/o Química, també podran ser requerits a cursar crèdits complementaris, en funció de la intensitat dels seus estudis de màster.

Criteris específics d’accés:

Els estudiants han d’acreditar coneixements d’espanyol, o català o anglès.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per confeccionar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajudes específiques per a matrícula. Excepcionalment, els grups de recerca poden establir ajudes puntuals.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://eebe.upc.edu/ca/estudis/estudis-de-doctorat/doctorat-en-ciencia-i-enginyeria-materials

CONTACTE:

UTG Campus Diagonal-Besòs
Edifici A
Av. Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona

934 011 792


Convenis amb altres institucions

Convenis:
The China Scolarship Council (CSC)
Universidad de Antioquia (Medellín, Colòmbia)
Universidad de Chile
Universidade Federal do Ceará (Brasil)
University of Tehran (Iran)

Col·Laboracions:
Aachen University (DE)
Amirkabir University (IR)
AO Foundation Davos (CH)
Boston University (US)
Budapest University of Technology and Economics (HU)
Case Western Reserve University (US)
Center of Innovation and Research in Materials and Polymers (CIRMAP), de la UMons (BE)
Centre de Mise en Forme de Matériaux (CEMEF), Mines ParisTech (FR)
École Polytechnique Fédérale Lausanne (CH)
EMPA (CH)
ETH Zurich (CH)
GeorgiaTech (Atlanta, US)
Imperial College of Science and Technology (GB)
Insa Lyon (FR)
Institute for Metals Superplasticity Problems (Ufa, RU)
Institut Politècnic Nacional (MX)
Instituto Tecnológico de Morelia (MX)
INTEMA (AR)
KN Toosi University of Technology (IR)
Linkoping University (ES)
Lulea University (ES)
Montanunibersitaten (AT)
Montanuniversitaet Leoben (AT)
Politecnico di Torino - Sede di Alessandria (IT)
Rensselaer Polytechnic Institute - RPI (US)
RWTH Aachen (DE)
Saarland University (DE)
Technical University of Vienna (AT)
Universidad Autónoma de Nuevo León (MX)
Universidad Autónoma de Zacatecas (MX)
Universidad Autónoma de México (MX)
Universidad de Antioquia (CO)
Universidad de Guadalajara (MX)
Universidad de Holguín (CU)
Universidad de Pelotas (BR)
Universidad de Perugia (IT)
Universidad de San Luis Potosí (MX)
Universitat de Sfax (TN)
Universidad del Atlántico (CO)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (MX)
Universidad Nacional Autónoma de México (MX)
Universidad Nacional de Colombia (CO)
Universidad Nacional de Mar del Plata (AR)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (BR)
Universidade Federal da Gran Dourados (UFGD) (BR)
Universidade Federal de São Carlos (BR)
Università di Padova (IT)
Université Besançon (FR)
Université de Bordeaux (FR)
Université de Lorraine (FR)
University Grigore T. Popa of Medicine and Pharmacy (RO)
University of Nebraska (US)
University of Southern California (EUA)
University of Tehran (IR)
University of Vienna (AT)
University of West Bohemia (CZ)
Wolkswagen AG (DE)

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Ciència i Enginyeria de Materials correspon a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials o un màster afí. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se apropiadament de forma oral i escrita.

Tindrà accés directe el perfil següent:

Graduats en Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o llicenciats en Física i/o Químiques que a més tinguin un màster en Ciència i Enginyeria de Materials.

Hi tindran accés amb complements:

En el cas de graduats en Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o llicenciats en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria de Materials, seran requerits a complementar la seva formació amb al menys 60 crèdits ECTS d’assignatures del màster de què no disposen. Si es disposa del Màster en Ciència i Enginyeria de materials però el títol de grau no és d’Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o de llicenciat en Física i/o Química, també podran ser requerits a cursar crèdits complementaris, en funció de la intensitat dels seus estudis de màster.

Criteris específics d’accés:

Els estudiants han d’acreditar coneixements d’espanyol, o català o anglès.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits


En cas de ser necessària la priorització d’estudiants, s’estableixen els criteris següents de ponderació:

• Expedient acadèmic (ponderació: 70%).
• Contacte personalitzat a través d’entrevistes (presencials, telefòniques o per videoconferència) (ponderació: 10%).
• Motivació (ponderació: 5%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 7,5%).
• Experiència investigadora prèvia (ponderació: 7,5%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat superior a 60 ECTS. Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica del programa podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Complements de formació:
Els complements formatius que han de cursar els estudiants que ho necessitin són les assignatures ofertes en el Màster de Ciència i Enginyeria de Materials.

Com s’ha indicat convenientment, aquests complements depenen dels títols aportats en l’entrada al Programa de Doctorat. Els que disposin del títol d’Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o de llicenciat en Física i/o Química que posseeixin títol de màster, però no en l’àrea de Ciència i Enginyeria de Materials, seran requerits a complementar la seva formació amb al menys 60 crèdits ECTS d’assignatures del Màster de Ciència i Enginyeria de Materials. Les assignatures a cursar seran proposades per la Comissió Acadèmica prèvia audiència amb els tutors o directors de cada estudiant i els mateixos estudiants, prenent com a criteri que les assignatures siguin les de més interès per al possible tema de tesi doctoral que es vagi a desenvolupar.

Si es disposa del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, però el títol de grau no és d’Enginyeria (Industrial, Materials, Química o similar) o de llicenciat en Física i/o Químiques, també podran ser requerits a cursar crèdits complementaris, en funció de la intensitat dels seus estudis de màster. Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat qui, amb audiència prèvia amb els tutors o directors dels estudiants, decidiran les assignatures a cursar.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període ordinari de matrícula comença al setembre i finalitza el dia 15 d’octubre de cada curs, tot i que la data de matrícula depèn de la resolució d’admissió.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

S’estableix un període entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatori.

Activitat: Cursos.
Hores: 60.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Seminaris.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optatiu.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatori.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Departament compta amb infraestructura per al processament de diversos tipus de materials (metalls, ceràmics, polímers i biomaterials), amb tècniques convencionals així com per MDF (impressió 3D). Estan disponibles equips de caracterització i assaigs (tèrmics mecànics, reològics, tribològics, etc.). Destaca la infraestructura en assaigs mecànics amb equips servomecánicos i servohidraúlicos (fatiga), així com d’assajos a altes velocitats de deformació (impacte). També compta amb tècniques de microscòpia, tant òptica com electrònica, i anàlisi d’imatges.

De manera habitual es pot accedir també als equips de:
• Centre Català del Plàstic (https://www.upc.edu/ccp/)
• IBEC Institut de Bioenginyeria de Catalunya (https://www.ibecbarcelona.eu/)
• Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/en)
• Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) (http://www.ccit.ub.edu/CA/home.html)
• Serveis Cientificotècnics de la UAB (https://www.uab.cat/web/investigar/serveis-cientificotecnics/tots-els-serveis-cientificotecnics-1345666609074.html)

Al marge d’aquests laboratoris i equips, els doctorands podran accedir, mitjançant estades puntuals, a:
• Microscopi de Transmissió d’Alta Resolució i FIB al Laboratori de Microscòpia Electrònica de la UNAM (Mèxic)
• Laser Infrastructures (UDS, Alemanya)
• Laser Infrastructures (Photonik-Zentrum Kaiserslautern EV, Alemanya)
• TEM/FIB/EBSD (LiU/Seco Tools, Suècia)
• XRD / CVD Unit (Boston University)
• Institut de Ciències de Solid State Physics, Russian Academy of Sciences (Rússia)
• Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (Alemanya)
• Instituto de Cerámica y Vidrio (Madrid)
• Asociación Industrial de Navarra
• IMDEA Materiales Madrid
• CSIC Sevilla
• Institut Tecnològic dels Materials, València.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:59.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:03:16.

Llistat de tesis defensades per any

 • FRÓMETA GUTIÉRREZ, DAVID: On the measurement of fracture toughness to understand the cracking resistance of Advanced High Strength Steel sheets
  Autor/a: FRÓMETA GUTIÉRREZ, DAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/01/2021
  Director/a de tesi: CASELLAS PADRO, DANIEL | CALVO MUÑOZ, JESSICA

  Tribunal:
       PRESIDENT: KAJBERG, JÖRGEN
       SECRETARI: FARGAS RIBAS, GEMMA
       VOCAL: PARDOEN, THOMAS
  Resum de tesi: Los diseñadores de automóviles se enfrentan constantemente a nuevos desafíos para cumplir con las cada vez más estrictas legislaciones de seguridad y emisiones de CO2. Con respecto a esto último, el aligeramiento de los vehículos se ha convertido en uno de los principales objetivos de la industria automotriz, no solo para reducir el consumo en los automóviles de combustión interna, sino también para mejorar la autonomía de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, la reducción de peso no se puede lograr a expensas de la seguridad del pasajero en caso de accidente. Por lo tanto, es importante seleccionar las estrategias más adecuadas para encontrar el equilibrio óptimo entre reducción de peso y resistencia al impacto. En este sentido, los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) se han posicionado como una de las soluciones más efectivas. Los AHSS presentan una elevada resistencia y un buen comportamiento en caso de impacto, lo que permite reducir el peso del vehículo manteniendo la seguridad de los ocupantes. Estas excepcionales propiedades mecánicas han contribuido a su extensa implementación en componentes estructurales y de seguridad en el automóvil. Sin embargo, estos aceros también han introducido nuevos problemas relacionados con su limitada ductilidad y resistencia la fisuración, como la aparición prematura de fisuras durante el conformado (edge cracking) o la generación de fisuras durante el impacto.Para hacer frente a estos problemas, se ha hecho inevitable el desarrollo de nuevos enfoques para caracterizar la resistencia a la fisuración de los AHSS, ya que los criterios convencionales basados en ensayos de tracción y curvas límite de conformabilidad no son adecuados. En esta tesis doctoral se propone un enfoque basado en la mecánica de la fractura para explicar este tipo de fracturas relacionadas con la resistencia a la iniciación y propagación de grietas en el material. Con este fin, se investiga la correlación entre las mediciones de tenacidad de fractura y la resistencia al edge cracking y el comportamiento en caso de impacto en una amplia gama de chapas de acero avanzado de alta resistencia.La tenacidad de fractura se evalúa en el marco de la mecánica de la fractura mediante distintos métodos como el trabajo esencial de fractura, la integral J o los ensayos tipo Kahn y se discute la relación entre los parámetros obtenidos, así como las limitaciones de los diferentes métodos. Se utilizan técnicas de video de alta resolución y correlación de imágenes digitales para investigar el comportamiento de fractura de los diferentes aceros. La resistencia edge cracking se caracteriza mediante ensayos de expansión de orificios (hole expansion tests). La resistencia al impacto se evalúa mediante ensayos de impacto de laboratorio. Finalmente, se analiza brevemente la influencia de la microestructura en la resistencia a la propagación de grietas de los AHSS.Los resultados muestran que la tenacidad de fractura, en concreto el trabajo esencial de fractura (we) es una herramienta útil para comprender fenómenos de fisuración en los AHSS. Estas conclusiones se basan en la buena correlación establecida entre we y los resultados de las pruebas de resistencia al impacto y al edge cracking. Por otro lado, las observaciones experimentales muestran el gran potencial del parámetro we para discernir el efecto de la microestructura en la resistencia a la fractura de los AHSS. Se destaca que el diseño microestructural no debe centrarse sólo en las propiedades de tracción, ya que éstas no aportan información sobre la resistencia a la propagación de fisuras.De acuerdo con esto, la tenacidad de fractura se considera una propiedad del material relevante para el diseño y clasificación de los AHSS y se propone un nuevo método de clasificación para una descripción más completa de la conformabilidad y la resistencia a la fractura de los aceros AHSS.

 • SÁNCHEZ ARTIGAS, MARINA: Caracterización de la unión vidrio-metal en la tecnología Glass to Metal Seal y el estudio de nuevos materiales y procesos de fabricación
  Autor/a: SÁNCHEZ ARTIGAS, MARINA
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/670881
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de lectura: 17/02/2021
  Director/a de tesi: CABRERA MARRERO, JOSE MARIA | PICAS BARRACHINA, JOSEP ANTON

  Tribunal:
       PRESIDENT: FERRARI FERNÁNDEZ, BEGOÑA
       SECRETARI: CALVO MUÑOZ, JESSICA
       VOCAL: LLORCA ISERN, NURIA
       VOCAL: BAILE PUIG, MARIA TERESA
       VOCAL: COLOMINAS GUARDIA, CARLES
  Resum de tesi: Esta tesis doctoral se ha llevado a cabo en la empresa VAC-TRON S.A. juntamente con el departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universitat Politècnica de Catalunya en su sede del campus del Besós (EEBE) y Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), con el soporte del Plan de Doctorados Industriales de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y del Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. La tecnología del sellado vidrio-metal consiste en la fabricación de componentes herméticos, compuestos por una base metálica, una preforma de vidrio y unos pasadores metálicos, que se unen mediante el calentamiento del vidrio hasta prácticamente un estado de fusión, permitiendo que éste se una al metal. La unión generada debe ser hermética y debe garantizar la resistividad eléctrica del vidrio.El interés científico y tecnológico que justifica esta línea de investigación responde a la inquietud de conocer, caracterizar y mejorar los productos obtenidos mediante el sellado vidrio-metal, obteniendo una base de conocimientos científicos que permita optimizar la manera actual de trabajar en la empresa. De los tres componentes, el vidrio es el más importante, siendo el responsable de generar la unión hermética. Se han analizado propiedades como: temperaturas características, composición química, tamaño de partícula y microestructura. Los resultados obtenidos han permitido diferenciar los dos vidrios más utilizados, borosilicato y sodalime, relacionando la composición con la temperatura de sellado de cada vidrio, así como el aumento de esta temperatura al aumentar la velocidad de calentamiento. Conocidas las propiedades de los vidrios analizados, se ha estudiado la unión vidrio-metal según el diseño de la pieza y de los materiales utilizados. Comprobadas la hermeticidad y resistencia eléctrica de las muestras, se ha estudiado su comportamiento a cambios de temperatura y esfuerzos mecánicos. Los ciclos de temperatura determinaron que en los vidrios sodalime no se produce un cambio significativo de sus propiedades, mientras que los vidrios de borosilicato presentan una disminución de la hermeticidad después del ciclo de temperatura cuando la base metálica presenta un menor espesor. Por otro lado, los ensayos de presión han mostrado que la altura de vidrio es importante. Además, se ha comprobado que la unión crítica es la formada con la base, y qué cuanto menor sea el diámetro de vidrio, mayor presión resiste. Estos resultados se utilizaron para realizar una serie de simulaciones y obtener las presiones de rotura, aunque con ciertas diferencias con los resultados experimentales.Conocidos los factores que influyen en la pieza final, se han estudiado nuevos materiales metálicos para las bases, como el aluminio o el titanio, que permita a la empresa introducirse en nuevos mercados. Con estos nuevos materiales, ha sido necesario determinar la curva de sellado y encontrar el vidrio adecuado para conseguir la hermeticidad y la resistencia eléctrica requeridas. Se han encontrado soluciones para ambos metales, aunque con ciertas limitaciones. En el caso del titanio, el vidrio no presenta la resistencia eléctrica requerida, mientras que el vidrio sellado con aluminio no resiste los ciclos de temperatura requeridos por la normativa. Por último, se ha llevado a cabo la evaluación de otros métodos para la fabricación de las bases metálicas que puedan ser alternativos al mecanizado convencional, sobre todo para series pequeñas, disminuyendo el coste y tiempo de fabricación. Se han estudiado muestras metálicas obtenidas por pulvimetalurgia y mediante los procesos MIM y MEAM. Debido a que las muestras obtenidas por pulvimetalurgia y MIM eran muestras comerciales, en las que no era posible modificar sus condiciones de fabricación, los resultados han sido desfavorables, mientras que con las muestras obtenidas mediante fabricación aditiva por extrusión de metal

 • VIDAL GIRONA, ELIA: Development of metallic functionalized biomaterials with low elastic modulus for orthopedic applications
  Autor/a: VIDAL GIRONA, ELIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
  Departament: (CEM)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 12/02/2021
  Director/a de tesi: RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL | RUPEREZ DE GRACIA, ELISA

  Tribunal:
       PRESIDENT: SARDA, STÉPHANIE
       SECRETARI: ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
       VOCAL: MONTUFAR JIMENEZ, EDGAR BENJAMIN
  Resum de tesi: El titani (Ti) i els seus aliatges s'han emprat durant dècades per a implants i pròtesis òssies a causa de la seva fiabilitat mecànica i bona biocompatibilítat. Tanmateix, les infeccions relacionades amb els implants, la manca d'osteointegració amb l'os circumdant i el desajust de les propietats mecàniques entre l'implant i l'os, continuen sent els principals motius de fallida de l'implant En la present tesi doctoral, s'han estudiat dues estratègies per augmentar la viabilitat de l'implant fabricació d'estructures poroses de Ti i funcionalització superficial.El desajust de la rigidesa entre l'implant de titani i l'os pot causar una reabsorció òssia important, que pot provocar complicacions greus com la fractura periprotètica durant o després de la cirurgia de revisíó . La superfície del titani té un paper important en les interaccions os-pròtesi, no només per promoure l'adhesió inicial de les cél·lules, sinó també per evitar l'adhesió bacteriana. Una estratègia estudiada a la tesi ha estat el desenvolupament i fabricació d'estructures poroses de Ti. S'ha preparat un andamiatge amb una porositat del 75% mitjançant Direct lnk Writing, amb l'objectiu de reduir l'elasticitat del mòdul aparent de les prótesis de Ti. En aquest treball, s'han fabricat estructures poroses de Ti amb una rigidesa i resistència a la compressió de 2,6 GPa i 64,5 MPa respectivament. Per aíxó, es va dissenyar una nova formulació de tinta basada en la barreja d'un hidrogel termosensible amb partícules de pols irregulars de Ti amb una mida mitjana de partícula de 22,45 µm. Es va optimitzar un tractament tèrmic per assegurar l'eliminacíó completa de l'aglutinant abans del procés de sinterització, per evitar la contaminació de les estructures de titani.La lluita contra les infeccions està estretament lligada al concepte de "carrera per la superfície". El guanyador d'aquesta carrera (cél·lula contra bacteris) decideix si s'aconseguirà un ancoratge sòlid entre l'implant i l'os o si el creixement bacterià conduirà a una infecció periprotètica. Una altra estratègia estudiada en aquesta tesi se centra en la funcionalització de la superficie de Ti. En primer lloc, la superfície d'andamiatges de Ti es va funcionalitzar amb un fragment recombinant fibronectina d'adhesió cel·lular per optimitzar l'adhesíó cel·lular. A més, també es va estudiar un recobriment multifuncional basat en l'ús de recobriments de fosfat de calci com a portadors per a l'alliberament de medicaments per aconseguir un equilibri entre la adhesió cel·lular i la reducció de l'adhesió bacteriana. Les estructures poroses de Ti s'han recobert amb èxit amb un procés d'electrodeposició polsada d'un pas, aconseguint una capa uniforme de fosfat de calci tant a la superfície interna com exterior de les estructures, amb resistències d'ahdesió superiors a 22 MPa. La co-deposició d'un agent antibacterià amb una electrodeposició polsada i polsada inversa es va aconseguir tant a les superficies de Ti d'estructura oberta coma les llises. La velocitat de l'agent antibacterià es pot modular en un terminí d'hores o dies ajustant les condicions de recobriment i sense alterar el potencial antimicrobià del propi agent antibacterià carregat. Els recobriments biofuncionalitzats van mostrar una notable activitat antibacteriana in vitro contra les soques de bacterís S. aureus i E. coli, amb una disminució significativa de bacteris ahderits viables a les superfícies tractades. Les proves de cultiu cel·lular també van demostrar que les estructures de Ti carregades de l'agent antimicrobià presentaven una millor adhesíó cel·lular en comparacíó amb la Ti no tractat.Pertant. les estratègies proposades poden millorar els implants ortopèdics de manera eficient en termes de millora de la biointegració la resistència a l'adherència microbiana.

Darrera actualització: 27/02/2021 06:02:46.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GARCÍA AGUIRRE, KAREN ADRIANA
Títol:Procesado y caracterización de propiedades mecánicas de acero TWIP mediante técnicas pulvimetalúrgicas
Data lectura:26/03/2020
Director/a:BENITO PARAMO, JOSE ANTONIO
Codirector/a:HERRANZ SANCHEZ-COSGALLA, GEMMA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:ABBASI, HOOMAN
Títol:Development of microcellular conductive foams based on polyetherimide with graphene nanoplatelets
Data lectura:22/11/2019
Director/a:VELASCO PERERO, JOSE IGNACIO
Codirector/a:DE SOUSA PAIS ANTUNES, MARCELO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Abbasi, H.; De Sousa Pais, M.; Velasco J.I. (2020). Effects of graphene nanoplatelets and cellular structure on the thermal conductivity of polysulfone nanocomposite foams. - Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2018: 0.724; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SANDOVAL RAVOTTI, DANIELA ANDREINA
Títol:Small-scale testing of micromechanical response of cemented carbides
Data lectura:11/11/2019
Director/a:LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL
Codirector/a:ROA ROVIRA, JOAN JOSEP
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Roa, J.J.; Jimenez-Pique, E.; Sandoval, D.A.; Besharatloo, H.; Mateo, A.; Llanes, L. (2019). Small-scale mechanical response of cemented carbides.

AUTOR/A:MARTÍ MUÑOZ, JOAN
Títol:Chemical design and validation of Ca 2+ -releasing platforms to promote vascularization in tissue regeneration
Data lectura:14/11/2018
Director/a:CASTAÑO LINARES, OSCAR
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Martí-Muñoz, J.; Xuriguera, E.; Layton, J.; Planell, J. A.; Rankin, S.; Engel, E.; Castaño, Ó. (2019). Feasible and pure P2O5-CaO nanoglasses: An in-depth NMR study of synthesis for the modulation of the bioactive ion release. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2019: 7.242; Quartil: Q1)

AUTOR/A:SADOWSKA, JOANNA MARIA
Títol:Effect of microstructural and chemical cues on the in vitro cell response to calcium phosphates
Data lectura:24/07/2018
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:GUILLEM MARTI, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Español, M.; Stähli, C.; Dobelin, N.; Ginebra, M.P. (2018). In vitro response of mesenchymal stem cells to biomimetic hydroxyapatite substrates: a new strategy to assess the effect of ion exchange. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Wei, F.; Guo, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Xiao, Y. (2018). Effect of nano-structural properties of biomimetic hydroxyapatite on osteoimmunomodulation. - Biomaterials, ISSN: 0142-9612 (JCR Impact Factor-2018: 10.273; Quartil: Q1)

Barba, A.; Diez-Escudero, A.; Español, M.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch, J.; Ginebra, M.P. (2019). Impact of biomimicry in the design of osteoinductive bone substitutes: nanoscale matters. - ACS Applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8252 (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P. (2019). The influence of physicochemical properties of biomimetic Hydroxyapatite on the in vitro behavior of endothelial progenitor cells and their interaction with mesenchymal stem cells. - Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2019: 7.367; Quartil: Q1)

Sadowska, J.; Wei, F.; Guo, J.; Guillem-Marti, J.; Ginebra, M.P.; Xiao, Y. (2018). Modulation of microstructural features of calcium phosphates for triggering specific osteoimmune response.

AUTOR/A:PUNSET FUSTE, MIGUEL
Títol:DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS HVOF BASE WC-CoCr PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS
Data lectura:04/05/2018
Director/a:PICAS BARRACHINA, JOSEP ANTON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Punset, M.; Molmeneu, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2019). Anáisis composicional y caracterización mecánica de una muestra de grafenano y una de PMMA control.

Punset, M.; Manero, J.; Ortiz-Hernández, M. (2019). Estudio de estabilidad del Tespsa mediante XPS.

Punset, M. (2019). Análisis pericial de componentes DIU fabricados por Eurogine.

Ortiz-Hernández, M.; Rappe, K.; Molmeneu, M.; Mas-Moruno, C.; Guillem-Marti, J.; Punset, M.; Caparrós, C.; Calero, J.; Franch, J.; Fernández-Fairén, M.; Gil, J. (2018). Two different strategies to enhance osseointegration in porous titanium: Inorganic thermo-chemical treatment versus organic coating by peptide adsorption. - International journal of molecular sciences, ISSN: 1422-0067 (JCR Impact Factor-2018: 4.183; Quartil: Q2)

Guillem-Marti, J.; Cinca, N.; Punset, M.; Garcia, I.; Gil, F.J.; Guilemany, J.; Dosta, S. (2019). Porous titanium-hydroxyapatite composite coating obtained on titanium by cold gas spray with high bond strength for biomedical applications. - Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, ISSN: 0927-7765 (JCR Impact Factor-2019: 4.389; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LEÓN ALBITER, NOEL
Títol:On the fracture behavior of ductile polymer films: Notch quality, essential work of fracture, J-integral, and crack tip opening displacement
Data lectura:13/04/2018
Director/a:MARTINEZ BENASAT, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Leon, N.; Martinez, A.; Castejón, P.; Arencon, D. (2018). Notch effect on the fracture of a polymeric film. - Theoretical and applied fracture mechanics, ISSN: 0167-8442 (JCR Impact Factor-2018: 2.848; Quartil: Q1)

AUTOR/A:TURÓN VIÑAS, MIQUEL
Títol:MECHANICAL PROPERTIES OF CO-DOPED ZIRCONIA CERAMICS
Data lectura:11/01/2018
Director/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Roa, J.J.; Turon-Vinas, M.; Tovar-Vargas, D.; Ledesma, J.; Anglada, M. (2018). Chemical and nanoindentation study of diffusion during sintering of 12Ce-ZrO2/3Y-ZrO2 powder layers. - Ceramics international, ISSN: 0272-8842 (JCR Impact Factor-2018: 3.45; Quartil: Q1)

Turon-Vinas, M.; Anglada, M. (2018). Strength and fracture toughness of zirconia dental ceramics. - Dental materials, ISSN: 0109-5641 (JCR Impact Factor-2018: 4.44; Quartil: Q1)

Tovar-Vargas, D.; Turon-Vinas, M.; Anglada, M.; Jimenez-Pique, E. (2018). Low thermal degradation and micro mechanical properties evaluation for the addition of a-alumina in ceria-calcia-stabilized zirconia ceramics.

AUTOR/A:DÍEZ ESCUDERO, ANNA
Títol:Tuning the biological performance of calcium phosphates through microstructural and chemical modifications
Data lectura:13/11/2017
Director/a:GINEBRA MOLINS, MARIA PAU
Codirector/a:ESPAÑOL PONS, MONTSERRAT
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Barba, A.; Diez-Escudero, A.; Maazouz, Y.; Rappe, K.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Bonany, M.; Sadowska, J.; Guillem-Marti, J.; Ohman, C.; Persson, C.; Manzanares, M.; Franch Serracanta, Jordi; Ginebra, M.P. (2017). Osteoinduction by foamed and 3D-printed calcium phosphate scaffolds: effect of nanostructure and pore architecture. - ACS applied materials and interfaces, ISSN: 1944-8244 (JCR Impact Factor-2017: 8.097; Quartil: Q1)

Diez-Escudero, A.; Español, M.; Bonany, M.; Persson, C.; Ginebra, M.P. (2018). Heparinization of beta tricalcium phosphate: osteo-immunomodulatory effects. - Advanced healthcare materials, ISSN: 2192-2640 (JCR Impact Factor-2018: 6.27; Quartil: Q1)

Barba, A.; Maazouz, Y.; Diez-Escudero, A.; Español, M.; Montufar, Edgar B.; Ginebra, M.P. (2018). Osteogenesis by foamed and 3D-printed nanostructured calcium phosphate scaffolds: Effect of pore architecture. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2018: 6.638; Quartil: Q1)

AUTOR/A:GÓMEZ MONTERDE, JAVIER
Títol:Characterization of microcellular plastics for weight reduction in automotive interior parts
Data lectura:17/02/2017
Director/a:MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
Codirector/a:SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Gómez-Monterde, J.; Sanchez-Soto, M.; Maspoch, M. (2018). Microcellular PP/GF composites: morphological, mechanical and fracture characterization. - Composites. Part A, applied science and manufacturing, ISSN: 1359-835X (JCR Impact Factor-2018: 6.282; Quartil: Q1)

AUTOR/A:FRAIOLI, ROBERTA
Títol:Functionalization of titanium with integrin-selective ligands for orthopedic and dental applications
Data lectura:14/11/2016
Director/a:MANERO PLANELLA, JOSE M.
Codirector/a:MAS MORUNO, CARLOS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Manero, J.; Fraioli, R.; Neubauer, S.; Dashnyam, K.; Kim, J.; Perez, R.; Kim, H-W.; Gil, F.J.; Kessler, H.; Mas-Moruno, C. (2016). Exploring non-peptidic integrin antagonists as surface coating molecules: novel solutions from molecular chemistry to harness cell-surface interactions..

Manero, J.; Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Hoyos-Nogués, M.; Gil, F.J. (2016). Installing Integrin-Subtype Specificity and Multifunctionality on Biomaterials: New Perspectives in Regenerative Medicine..

Mas-Moruno, C.; Ginebra, M.P.; Manero, J.; Fraioli, R. (2016). Integrin-selective peptidomimetics for surface coating: a molecular chemistry approach to harness cell-surface interactions.

Fraioli, R.; Kessler, H.; Manero, J.; Mas-Moruno, C. (2016). Directing stem cell fate on Ti via surface-grafted integrin-binding peptidic ligands.

Mas-Moruno, C.; Fraioli, R.; Manero, J.; Gil, F.J.; Pérez-Antoñanzas, R. (2016). Guiding stem cell fate in vitro and implant osteointegration in vivo by tuning the geometrical disposition of integrin-binding ligands on Ti.

Mas-Moruno, C.; Manero, J.; Gil, F.J.; Hoyos-Nogués, M.; Fraioli, R. (2017). New multifunctional biomaterials with antimicrobial and osteointegrative properties.

Mas-Moruno, C.; Manero, J.; Ginebra, M.P.; Fraioli, R. (2017). Multifunctional biomaterials that guide cell behavior and prevent bacterial infection: the combination of integrin-binding cues and antibacterial nanotopographies.

AUTOR/A:FLAMANT, QUENTIN JEAN ALAIN
Títol:Surface modification of zirconia-based bioceramics for orthopedic and dental applications
Data lectura:20/07/2016
Director/a:ANGLADA GOMILA, MARCOS JUAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Flamant, Q.; Stanciuc, A.; Pavailler, H.; Sprecher, C.; Alini, M.; Perioglio, M.; Anglada, M. (2016). Roughness gradients on zirconia for rapid screening of cell-surface interactions: Fabrication, characterization and application. - Journal of biomedical materials research. Part A, ISSN: 1549-3296 (JCR Impact Factor-2016: 3.076; Quartil: Q2)

Flamant, Q.; Caravaca, C.; Meille, S.; Gremillard, L.; Chevalier, J.; Biotteau, K.; Kuntz, M.; Chandrawati, R.; Herrmann, I.; Spicer, C.; Stevens, M.; Anglada, M. (2016). Selective etching of injection molded zirconia-toughened alumina: Towards osseointegrated and antibacterial ceramic implants. - Acta biomaterialia, ISSN: 1742-7061 (JCR Impact Factor-2016: 6.319; Quartil: Q1)

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2020Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201928/06/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201901/03/2020Asesoramiento en formulaciones de PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201811/09/2021Formulaciones ignífugas par recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201801/09/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201831/12/2020Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201714/06/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201701/03/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201721/09/2020Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaACC10
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2021Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
30/12/201629/12/2019Obtención, diseño, caracterización, modelización e impresión 3D de modelos en 3D, en la macro/microescala de tejidos óseos y de andamios biomiméticos para ingeniería de tejidosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
20/11/201620/05/2017Disseny d'un prototip de procés productiu basat en tecnologia SLMFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
01/11/201630/06/2019Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos NANOFORM y OPTIQAPFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/11/201630/11/2019REVALPET: Revalorization of recycled opaque PET into innovative materialsPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
13/10/201613/10/2018disseny d'una nova tecnologia per a l'obtenció d'acer superdeformableACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
01/10/201631/12/2018Fábrica 4.0; 3-D manufacturing of train partsALSTOM TRANSPORTE
01/10/201630/09/2019RECICLAJE Y REVALORIZACIÓN DE BOTELLAS DE LECHE EN MATERIALES INNOVADORESCommission of European Communities
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
22/07/201631/12/2017Activitats de recerca lligades a l'empresa Alstom TransportALSTOM TRANSPORTE, S.A.
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
23/06/201629/06/2018Workshop on Micromechanical properties of hard materialsJECS Trust
02/06/201631/12/2018Efecto de la microestructura en la conformabilidad en caliente de la aleación CuAl10Fe5Ni5. Optimización del proceso de colada continuaCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/05/201631/03/2018Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos RFCS iCUT y effiPRESSFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
17/03/201617/03/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat: Influència dels paràmetres d'injecció en l'aspecte i les propietats de les peces injectadesSEAT, S.A.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201628/02/2019Influencia de los parámetros de inyección en el aspecto y propiedades de piezas inyectadasSEAT
22/02/201621/02/2019Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Compuestos cerámica-metal y aleaciones refractarias de W para su aplicación bajo condiciones de servicio severas: diseño microestructural y nuevas rutas de procesamientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Una visión novedosa a la plasticidad en muestras pequeñas, avalanchas de dislocaciones y uso de las dislocaciones en la modificación de la respuesta eléctrica localMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
04/11/201504/11/2015Plantilla para el tratamiento y prevención de las úlceras del pie diabético
01/11/201531/07/2016Micro-mechanical testing: a quantitative method for measuring local mechanical properties in hardmetals. Stage 1Sandvik Hyperion; Kennametal; SECO tools; HILTI; Element6; Ceratizit
01/11/201501/06/2016PLA/ABS Blends: Recyclability and weight reductionSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
28/10/201530/09/2019Mechanical response of cemented carbides at different leght scales: a macro-micro-nano approach for optimizing performance and reliability of components and toolsHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
16/10/201515/10/2016Recubrimientos autolubricantes depositados por proyección térmica HVOF (RAPT)AMPO
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/09/201527/09/2021Conveni per desenvolupar recerca de qualitat sobre recobriments per projecció tèrmica HVOF per aplicacions en diferents sectors industrials.WELDING ALLOYS ESPAÑA, SA
14/09/201514/01/2016Sostenibilidad 100%CONTENUR S.A.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/07/201530/06/2017Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano (BIOEFI-100T)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/07/201530/06/2017Nuevas tecnologías de corte severo en estampación en caliente de aceros de ultra-alta resistencia mecánica (HARDTRIM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201501/05/2018Development of smart and flexible freight wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials (HERMES)European Commission
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
25/03/201525/03/2015Método de diseño tridimensional de disipadores térmicos macroporosos para dispositivos electrónicos
02/03/201529/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia de la estampación en calienteRovalma S.A.
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
28/01/201528/01/2015Suela para calzado con un relleno poroso y procedimiento de fabricación de dicho relleno
28/01/201528/01/2015Andamio Macroposo para ingeniería de tejidos óseos, método de diseño tridimensional y aplicaciones
01/01/201531/12/2018Processing and Characterization of Advanced Nano-Composites for Resource-efficient Applications and TechnologiesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia en la estampación calienteROVALMA, S.A.
01/01/201531/12/2015Caracterización in-vitro y análisis histológico dental.ESARQ - UIC
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Micromecánica de superficies rugosas de materiales de circona para aplicciones dentales: implicaciones en la fiabilidad a largo plazoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018I+D en nuevos aceros TWIP de propiedades mejoradasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de formulaciones sostenibles: Evaluación pre-industrialERCROSS SA
01/01/201531/12/2016Plan de Verificación Diseño y Validación ProductoSIMON TECH

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Nuevas tecnologías para el desarrollo de injertos óseos osteoinductivos y antimicrobianos con altas prestacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Integridad estructural a diferentes escalas dimensionales de nuevos materiales compuestos cerámica-metal procesados mediante rutas de fabricación aditivasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/03/202027/07/2020Análisis mediante microCT de muestras explantadas incluidas en resinaINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
03/02/202031/07/2020Projecte d’R+D consistent en analitzar les diferents possibilitats existents en la fase de fabricació dels maniquins i en especial en els materials escollits per a la seva fabricació tenint en compteNOA BRANDS EUROPE S.L.U.
15/01/202031/07/2021Evaluación y entendimiento de la influencia de tratamientos posteriores a la deposición de recubrimientos cerámicos en sustratos de carburos cementados. Para ello se implementan técnicas de indentacióSECO TOOLS AB
01/01/202031/12/2023Fine tune of cellular behavior: multifunctional materials for medical implantsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2020Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEuropean Commission; European Institute for Innovation and Technology
01/01/202031/12/2022BIOINGENIERIA DE CONSTRUCTOS BASADOS EN BIOMATERIALES PARA LA REGENERACION CARDIACAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/202001/01/2022Technologies for the deposition of continuous inks.Generalitat de Catalunya (GenCat)
01/01/202031/12/2020CityFlows - Decision-support system for pro-active crowd management of crowded urban spacesEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/05/2022Revalorización de residuos de PET opaco en materiales de alto valor añadidoCommission of European Communities
25/11/201924/05/2020Caracterizació de Materiales y Análisis de Sistemas e InstalacionesCELLS (CONS.CONSTRUC.EQUIP.I EXPLOT
01/10/201930/09/2021Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationCommission of European Communities
01/10/201930/09/2022Ion-release materials to promote angiogenesis on dermal regenerationMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/10/201930/09/2021H2020-838621-ENGAGE - Engineering extracellular matrix-based de novo proteins with high affinity to growth factors for enhancing bone regenerationEuropean Comission
30/09/201931/12/2020DERMOGLASS Nanoparticles for the treatment of chronic woundsFundació La Caixa
06/09/201927/12/2019Caracterización a fatiga según norma ISO-14801 del conjunto implante-tornillo-pilarMEDICAL PRECISION IMPLANTS, S.A.A
02/09/201930/06/2020Implementation of a combined experimental-simulation methodology to study the fatigue crack growth (FCG) behavior in the microstructure of WC-Co hardmetals.EUROPEAN POWDER METALLURGY
01/07/201931/12/2019Development of a fire-retardant and eco-friendly solution for the temorary protection of boats during refittingCommission of European Communities
28/06/201928/06/2022Criteris de selecció de materials per a la fabricació de sonotrodes d’alta potènciaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Desenvolupament de sistemes de dispersió col·loidal i granulacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
28/06/201928/06/2022Fabricación de metal en polvo a través de atomización centrifuga e híbrida de metales amorfosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/06/201920/06/2019Dispositivo de atomización
01/05/201931/01/2020DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLIDAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/03/201910/08/2019Análisis y cuantificación de 43 muestras mediante micro CT , procesado histológico de 26 muestras y obtención de 52 placas histológicas con tinciónINST.BIOMECÁNICA DE VALENCIA
01/03/201901/03/2020Asesoramiento en formulaciones de PLAERCROSS SA
01/01/201931/12/2023PREMI ICREA ACADEMIA 2018INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201931/12/2021Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimeintos PVD AlCrSiN e implantación de ionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Recubrimientos de biomateriales de doble acción para infecciones bacterianas e integración de tejidosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Desarrollo de nuevos procesos de manufactura aditiva para la producción de piezas metálicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
20/12/201820/12/2018Composición alimentaria a base de babasú
05/12/201805/12/2018Contenedor apilable para la recogida selectiva de envases
12/11/201831/12/2020Preparació, texturitzat, funcionalització i caracterització de discos de polipropilé (PP) i caracteritz. superficial per espectroscòpia de raman dels discos cultivats en presència de fibroblasts humàFUND. HOSPITAL UNIV.VALL D'HEBRON
01/10/201831/12/2018Evaluación biológica in-vitro de recubrimientos mediante la realización de ensayos biológicos in-vitro, encaminados a evaluar la respuesta celular sobre la superficie de dichos componentesASOC.DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
12/09/201811/09/2021Formulaciones ignífugas par recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/09/201812/09/2021Formulaciones ignífugas para recubrimiento de cables eléctricosAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201831/08/2020A database of experimental biomaterials and their biological effectCommission of European Communities
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
08/06/201830/09/2018Caracterización microestructural y micromecánica de micro-cápsulasACONDICIONAMENTO TARRASENSE-LEITAT
06/06/201830/09/2018Ensayos de Rayado y Evaluación de Fisuras en Materiales Compuestos para evaluar el efecto SH para la tarea 4.4 del WP4 del proyecto EIROSAcondicionamiento Tarrasense
06/06/201806/09/2018Caracterització microestructural i micromecànica de les microcàpsules utilitzades per fer els materials caracterizats durant el WP4 del Projecte EIROSAcondicionamiento Tarrasense
01/06/201801/06/2018Controllable ion release calcium particles, method for producing same and use thereof
22/05/201820/05/2021Cátedra/'Ames/' en diseño e innovación de nuevos biomaterialesAMES PM TECH CENTER, S.A.
01/04/201831/12/2020Ecosistema d’R+D+i per a l’implantació i adopció de la Fabricació Aditiva / Impressió 3D a la indústria de Salut (QuirofAM)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/03/201801/09/2021Sustainability of labels in the Wine IndustryAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/02/201822/02/2021Plástics i Compòsits Ecológics (e-Plascom)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/02/201830/04/2019Asesoramiento en la respuesta mecánica y análisis microestructural de nuevos recubrimientos sobre dientes para excavaciónMETALOGENIA, S.A.
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ExecucióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
16/01/201815/01/2021Conveni Lubrizol - ContractacióLUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN S
15/01/201831/12/2020Conformabilidad de los procesos de deformación incremental simetricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
02/01/201802/02/2018Mechanical characterization of microcapsules synthesized in the 2.3.2. task of the EIRO's ProjectAcondicionamiento Tarrasense
01/01/201831/12/2021Personalized maxillofacial bone regenerationCommission of European Communities
01/01/201831/12/2020Superficies multifuncionales biomiméticas: una nueva estrategia biomolecular para controlar la respuesta celular en terapias regenerativasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/07/2018Multi-scale study of micro-textured surfaces created by injection moulding: A comparison between different mould surface treatmentsSEAT SA
01/01/201831/12/2021Espumas poliméricas multifuncionales basadas en termoplásticos de alta temperaturaMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201831/12/2018Desarrollo semi-industrial de procesos de dispersión en vía húmeda para la indstria pulvimetalúrgicaMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2020Research on AM/I3D in biomedical industry to improve surgical practices (QuirofAM-LLAVOR3D)Generalitat Catalunya
01/01/201831/12/2020Sistema de caracterización de la respuesta mecánica de materiales avanzados a diferentes escalas dimensionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/12/201714/06/2021Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustibleAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/12/201710/12/2019Desenvolupar un implant bioactiu personalitzat per regeneració òssia maxil·lofacial per impressió 3DDoctorats industrials
20/11/201726/01/2018In-situ microstructural effect and transformability of 3Y-ZrO2 specimens superficially modified at different annealing temperatures: from room temperature up to 900ºCALBA - Consorcio para la Construcción, Equipamento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
17/11/201701/08/2019Comprehensive consultancy on the rheological characterization of biomaterials for tissue engineeringGrupo Grifols S.A.
10/11/201707/02/2018Development of a Homogeneous Carbon Nanotubes coatings on two different types of substrateARKYNE TECHNOLOGIES, S.L
01/11/201731/10/2022Estudio de chapa de acero de bajo carbono severamente deformada y desarrollo de aceros de Temple y particionado Q&PTERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
25/10/201731/08/2022Study of mechanics and mechanisms involved in the performance of coated PCBN systems under service-like conditionsELEMENT SIX LIMITED
02/10/201701/03/2021Caracterítzació de la unió vidre-metall en la tecnologia Glass to Metal seal i estudi de nous materials i processos de fabricacióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
22/09/201721/09/2020Actividades de I+D+i para optimizar el rendimiento mecánico y la fiabilidad estructural de materiales compuestos meta-cerámica sobre las bases de diseño microestructural y tolerancia al dañoHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
01/09/201731/08/2018Evaluación mediante infiltración - fatiga de 100000 ciclos, con una frecuencia de 2 Hz y en medio líquido de 30 puentes dentalesUNIVERSITAT INTERNAC. DE CATALUNYA
01/09/201731/12/2020Nanovectores diseñados para teranosticos (terapias + diagnósticos) mejorados con plasma en medicina regenerativaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/07/201726/07/2017Método de diseño tridimensional de andamio y/o implante con macroporosidad interconectada para ingeniería de tejifos óseos
01/07/201731/05/2018On the characterization of perforated plastic films in relation to european patent EP 1 989 044 B1MEGAPLAST S.A.; Tama Plastics
01/07/201730/06/2020Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptimaACC10
01/07/201730/06/2020Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrialsACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
10/05/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera DEPUY. Sr Salvador MesaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
09/05/201731/12/2019Optimización del proceso de fusión directa por láser para la fabricación de alta productividad de estructuras y componentes de titanio de gran tamañoIK4-TEKNIKER
04/05/201720/12/2017Caracterización mecánica y microestructural de fundas de diferencialSISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO,
01/04/201731/03/2022Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials for bone Cancer HEalingCommission of European Communities
20/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. Pedro TorresBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera metal-metal (CORMET). Sra. Cristina RuizBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
08/03/201730/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Gutierrez ParadoBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/03/201728/02/2021Additive manufacturing for transnational innovation in EuropeCommission of European Communities
01/03/201729/10/2020Desenvolupament i caracterització de pròtesis poroses de titaniAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201729/06/2018Funds for workshop on micromechanics of hard materialsJECS TRUST
09/02/201730/09/2016Informe pericial prótesis de cadera (JOHNSON&JOHNSON). Sr. Javier MedinaBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2018Evaluación microestructural y comportamiento mecánico a temperatura ambiente y alta temperatura de aleaciones Al-Cu (Zr-Ti-V) con adición de Mg, aplicadas en la industria automotriz.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
30/12/201629/12/2019Obtención, diseño, caracterización, modelización e impresión 3D de modelos en 3D, en la macro/microescala de tejidos óseos y de andamios biomiméticos para ingeniería de tejidosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Apps-REXPLA: Industrial applications of composite and blends based on REXPLAFondos FEDER; MINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
25/12/201625/12/2016New single-step manufacturing process for foamed biomaterials
01/12/201630/11/2020Ajuts a la contractació RYC-2015-18566MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201631/12/2017Smart dressing for the treatment of chronic woundsEuropean Institute for Innovation and Technology
20/11/201620/05/2017Disseny d'un prototip de procés productiu basat en tecnologia SLMFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/11/201605/11/2016Cemento inorgánico, inyectable y termosensible para reconstrucción ósea: preparación y uso
02/11/201631/01/2017Up-scalling study of the alpha - TCP formulation and evaluation of it potential to be used as a building materialSAINT-GOBAIN WEBER
01/11/201630/06/2019Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos NANOFORM y OPTIQAPFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/11/201630/11/2019REVALPET: Revalorization of recycled opaque PET into innovative materialsPrograma INTERREG V A – España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
24/10/201630/09/2016Informe pericial de una prótesis de cadera (ASR_DEPUY). Sr. A. Martin HernándezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
20/10/201630/09/2016Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr Pedro PérezBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
13/10/201613/10/2018disseny d'una nova tecnologia per a l'obtenció d'acer superdeformableACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
09/10/201609/10/2016Glass nanoparticles
01/10/201631/12/2018Fábrica 4.0; 3-D manufacturing of train partsALSTOM TRANSPORTE
01/10/201630/09/2019RECICLAJE Y REVALORIZACIÓN DE BOTELLAS DE LECHE EN MATERIALES INNOVADORESCommission of European Communities
16/09/201615/09/2017Funcionalización de superficies antifouling con propiedades antibacterianas. Campo de investigación: investigación aplicada y tecnología en ingenieríasFUNDACION HERGAR
01/09/201628/02/2017Caracterització físico-química d'empelts ossis comercialsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201631/08/2018Desenvolupament i optimització d'una nova escuma injectable de CPCSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201628/02/2017Physical chemical characterization of commercial bone graftsSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/09/201630/09/2016Analisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER en estado de fabricaciónBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
28/07/201630/09/2016Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER. Sra. Montserral BARTIBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
22/07/201631/12/2017Activitats de recerca lligades a l'empresa Alstom TransportALSTOM TRANSPORTE, S.A.
27/06/201630/09/2016Caracterización completa a fatiga de un modelo de implante dental con sistema de pilar angulado siguiendo las especificaciones de la normativa internacional ISO-14801JOAQUIN ROVELLO MONTALBAN
23/06/201629/06/2018Workshop on Micromechanical properties of hard materialsJECS Trust
02/06/201631/12/2018Efecto de la microestructura en la conformabilidad en caliente de la aleación CuAl10Fe5Ni5. Optimización del proceso de colada continuaCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
19/05/201618/01/2022Informe pericial prótesis de cadera metal-metal ( ASR-DEPUY). Sr J. Hernández DonateBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
10/05/201618/01/2022Informe pericial de una prótesis modelo ASR-Depuy (Johnson&Johnson). Sr Miguel VaqueroBufete de Abogados Emilio Ortiz SLP
01/05/201631/03/2018Asesoramiento, análisis de resultados, coordinación de tareas y dirección de los proyectos RFCS iCUT y effiPRESSFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/05/201630/04/2018Desarrollo de partículas poliméricas para generar matrices extracelulares in vitro. MINECOMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
23/03/201623/03/2016Process for the preparation of lactide-based polimeric materials, materials obtainable by said process ans uses thereof.
17/03/201617/03/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat: Influència dels paràmetres d'injecció en l'aspecte i les propietats de les peces injectadesSEAT, S.A.
01/03/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada al paciente Sr. F. García Ramírez.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (SMITH &NEPHEW)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/03/201628/02/2019Influencia de los parámetros de inyección en el aspecto y propiedades de piezas inyectadasSEAT
22/02/201621/02/2019Doctorat IndustrialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/02/201610/11/2016Identification and characterization of screw components with corrosion problemsSandoz industrial products
02/02/201618/01/2022Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (Prótesis Cadera TRAIBER)Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/02/201618/01/2022Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER explantada a la paciente Sra. L. Pascual Mendoza.Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
27/01/201630/07/2016Estudio histológico sobre muestras de cementos de regeneración ósea implantadas en cerdos MinipigSUBTILIS BIOMATERIALS, S.L
01/01/201631/12/2018Desarrollo de nuevos dispositivos biomiméticos mejorados superficialmente con nuevos recubrimientos y tratamientos físicosALEACIONES METALES SINTETIZADOS SA
01/01/201618/01/2022Cátedra Klockner ImplantsSOADCO, S.L.
01/01/201630/06/2019Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasmaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncerMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020Compuestos cerámica-metal y aleaciones refractarias de W para su aplicación bajo condiciones de servicio severas: diseño microestructural y nuevas rutas de procesamientoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Una visión novedosa a la plasticidad en muestras pequeñas, avalanchas de dislocaciones y uso de las dislocaciones en la modificación de la respuesta eléctrica localMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201601/01/2017Dermoglass: Advanced wound healing dressingsLa Caixa
01/01/201631/12/2019AMICI: Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (CA15114)European Comission
22/12/201521/12/2016Cararcterización completa a fatiga de un modelo de implante dental según norma ISO 14801Medical Precision Implants S.A.
03/12/201531/12/2015Estudio bibliográfico y análisis pericial de una prótesis de cadera defectuosa (ASR-DEPUY).Empresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
02/12/201530/06/2017Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata foto-funcionalizado: photo-implantFUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC
01/12/201529/02/2016Evaluation of the technico-economical potential of the use of hydroxyapatite type cement in building materialsSAINT-GOBAIN WEBER
04/11/201504/11/2015Plantilla para el tratamiento y prevención de las úlceras del pie diabético
01/11/201531/07/2016Micro-mechanical testing: a quantitative method for measuring local mechanical properties in hardmetals. Stage 1Sandvik Hyperion; Kennametal; SECO tools; HILTI; Element6; Ceratizit
01/11/201501/06/2016PLA/ABS Blends: Recyclability and weight reductionSEAT - Centro Técnico; Càtedra SEAT - UPC
28/10/201530/09/2019Mechanical response of cemented carbides at different leght scales: a macro-micro-nano approach for optimizing performance and reliability of components and toolsHYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES S
16/10/201515/10/2016Recubrimientos autolubricantes depositados por proyección térmica HVOF (RAPT)AMPO
15/10/201531/12/2015Donación SIBB2015 Realtrack SystemsREALTRACK SYSTEMS, S.L.
09/10/201531/12/2015Donación Paralab para el congreso SIBB2015PARALAB, S.L.
06/10/201531/12/2015Donación Rivas Ingeniería para el congreso SIBB2015RIVAS INGENIERÍA, S.L.
01/10/201531/12/2015Desarrollo de un nuevo implante dental de carga inmediata fotofuncionalizadoCTM Centre Tecnològic Manresa
01/10/201530/09/2016Biomateriales instructivos para regeneración cardíaca in vivoMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
28/09/201527/09/2021Conveni per desenvolupar recerca de qualitat sobre recobriments per projecció tèrmica HVOF per aplicacions en diferents sectors industrials.WELDING ALLOYS ESPAÑA, SA
14/09/201514/01/2016Sostenibilidad 100%CONTENUR S.A.
02/09/201531/12/2015Análisis pericial de una prótesis de rodilla TRAIBER y explantada a la paciente Carmen RomeuEmpresa Emilio Ortiz Abogados S.L.P.
01/07/201530/06/2017Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano (BIOEFI-100T)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/07/201530/06/2017Nuevas tecnologías de corte severo en estampación en caliente de aceros de ultra-alta resistencia mecánica (HARDTRIM)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/05/201501/05/2018Development of smart and flexible freight wagons and facilities for improved transport of granular multimaterials (HERMES)European Commission
14/04/201531/12/2015convenio de colaboracion para investigacion entre el bufete de abogados emilio ortiz i la upc - caso FMEmilio Ortiz Abogados SLP
25/03/201525/03/2015Método de diseño tridimensional de disipadores térmicos macroporosos para dispositivos electrónicos
02/03/201529/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia de la estampación en calienteRovalma S.A.
01/03/201528/02/2016Nanobiomedical Science Visiting to Dankook UniversityDANKOOK UNIVERSITY
15/02/201515/05/2016Realització de les tasques T1.2 T2.2 del projecte d'R+D del projecte Manunet HipsterCERAMICA ELIAS,S.A.
02/02/201502/12/2015Research and Development of Novel Sieves for Pharmaceutical DrugsSandoz industrial products
28/01/201528/01/2015Suela para calzado con un relleno poroso y procedimiento de fabricación de dicho relleno
28/01/201528/01/2015Andamio Macroposo para ingeniería de tejidos óseos, método de diseño tridimensional y aplicaciones
01/01/201531/12/2018Processing and Characterization of Advanced Nano-Composites for Resource-efficient Applications and TechnologiesCommission of European Communities
01/01/201531/12/2017Nuevas tecnologías de fabricación y materiales para incrementar el coste-eficiencia en la estampación calienteROVALMA, S.A.
01/01/201531/12/2015Caracterización in-vitro y análisis histológico dental.ESARQ - UIC
01/01/201530/06/2018Study of metals and inorganic compounds attenuation processes in groundwater by using of mineral nanoparticlesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/09/2018Micromecánica de superficies rugosas de materiales de circona para aplicciones dentales: implicaciones en la fiabilidad a largo plazoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201530/06/2018I+D en nuevos aceros TWIP de propiedades mejoradasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Desarrollo de formulaciones sostenibles: Evaluación pre-industrialERCROSS SA
01/01/201531/12/2016Plan de Verificación Diseño y Validación ProductoSIMON TECH

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt