Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria de la Construcció

Enginyeria de la Construcció

Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció té com a objectiu principal la formació dels alumnes, com a especialistes, en l’àmbit de l’enginyeria estructural i la construcció. Es vol formar professionals capaços de concebre, projectar, calcular i construir estructures segures, durables, funcionals i estètiques, utilitzant materials clàssics i nous, així com avaluar i mantenir estructures existents, incloent-hi les del patrimoni històric. D’altra banda, es pretén proporcionar una formació sòlida en gestió eficient de projectes i obres, prestant especial atenció als aspectes tecnològics, constructius, econòmics, mediambientals i de desenvolupament i cicle de vida sostenibles. L’objectiu formatiu general de la fase de recerca és proporcionar una formació cientificotècnica d’alt nivell en els camps de l’enginyeria estructural i construcció que capaciti els alumnes per generar nous coneixements, per plantejar noves vies de recerca i per investigar en problemes no resolts relatius a nous materials, al comportament resistent i funcional d’estructures, a noves formes estructurals, a nous mètodes de càlcul i experimentació, a nous sistemes constructius i a noves formes de considerar les relacions entre el medi ambient i l’entorn construït. Aquest objectiu va acompanyat de la capacitació dels alumnes per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la investigació desenvolupada mitjançant la redacció de documents científics, com són articles en revistes i comunicacions en congressos, entre d’altres. Això permet a l’alumne demostrar la seva capacitat de compressió del camp d’estudi en el qual s’implica, així com la seva capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica investigació d’alta qualitat, amb la possibilitat d’ampliar les fronteres del coneixement i incorporar aquests coneixements al sector productiu a través dels departaments d’R+D d’empreses constructores i consultores d’enginyeria civil.

Capacitats

Per a la consecució dels objectius plantejats, el programa disposa de professorat adequat en termes de qualitat, capacitat i dedicació, avalada pel nivell de satisfacció dels estudiants, els quals fan una valoració molt positiva sobre els aspectes relacionats amb la supervisió i el seguiment de les tesis. Les enquestes als alumnes també posen de manifest que el principal motiu per escollir el Programa de Doctorat és el prestigi del Departament i dels seus professors. Un percentatge molt alt de les tesis es desenvolupen en règim de dedicació a temps complet. Això és possible gràcies al fet que molts d’ells disposen de beques d’estudi, sigui concedides dins dels respectius projectes de recerca en què s’integren o concedides pels governs en el cas d’alumnes estrangers, la majoria dels quals arriben finançats amb beques dels seus respectius països d’origen.

Tots els directors de tesi publiquen en revistes de JCR amb un alt índex d’impacte, situades al primer quartil (vegeu http://futur.upc.edu/, http://futur.upc.edu/EC, http://futur.upc.edu/ATEM, http://gric.upc.edu/ca/publicacions)

El programa s’estructura a través de tres línies d’investigació:

1. Tecnologia d’estructures
2. Materials de construcció
3. Recerca i innovació en la construcció industrial

Les tres línies de recerca que conformen el programa estan reconegudes a través de quatre grups de recerca consolidats (GRC), reconeguts en les convocatòries de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació, el Programa de Doctorat ha obtingut les distincions de qualitat següents:
- Menció de qualitat MCD2005-00345: 2005, 2006, 2007, 2008
- Menció d’Excel·lència MEE2011-0393: 2011, 2012, 2013

Justificació de la necessitat del programa

El Programa de Doctorat es crea el curs 1992-93 fruit de la necessitat de comunicar, actualitzar i desenvolupar el coneixement disponible en relació amb l’enginyeria de la construcció en les seves diverses facetes (materials, tècniques, gestió, medi ambient). Aquesta necessitat resulta encara avui molt perceptible, atesos els importants avenços científics i tècnics experimentats en aquesta àrea de coneixement. Aquests avenços venen al seu torn potenciats pel desenvolupament tecnològic general, la instauració de la societat del coneixement i la importància creixent dels conceptes lligats al desenvolupament sostenible.

En les últimes dècades s’han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i millorar les prestacions dels materials, els mètodes de projecte i càlcul, els procediments d’instrumentació i assaig, els sistemes d’avaluació, reparació i reforç, els processos constructius i les possibilitats de reciclatge de materials i estructures. Cal afegir, a més, la necessària preocupació pel medi ambient i per adaptar la tecnologia existent cap a una construcció sostenible i de qualitat.

Tot això ha comportat, particularment, un augment considerable del coneixement disponible sobre els diversos aspectes de l’enginyeria de la construcció (comportament i resistència de les estructures a curt i llarg termini, durabilitat…). Alhora, això obre possibilitats a nous conceptes relatius al disseny, a la construcció o al manteniment de les construccions a partir de plantejaments més científics i per això mateix més fiables, alhora que més sostenibles, tant econòmicament com ambientalment. Però els nous desenvolupaments també plantegen moltes incògnites per la velocitat amb què s’han produït i el desconeixement que es té de molts aspectes encara poc estudiats, sobretot en l’àmbit dels nous materials i la reutilització i el cicle de vida de les estructures. Les normatives, per la seva banda, estan adaptant-se amb celeritat als desenvolupaments tecnològics, i per aquesta raó estan patint canvis importants de tipus conceptual i pràctic.

Tots aquests canvis han revolucionat la pràctica professional en l’àmbit de la construcció, la qual cosa genera necessitats d’actualització dels professionals i per tant formació qualificada. Amb aquest programa es vol crear un entorn de recerca i de formació que permeti implementar aquest aspecte en la formació de tercer cicle dels nostres estudiants.

El Programa de Doctorat encaixa perfectament dins de les polítiques prioritàries i línies estratègiques de recerca tant a nivell de Catalunya i Espanya com europees. En particular, els professors responsables de les línies d’investigació que nodreixen el Programa de Doctorat desenvolupen la seva activitat investigadora tant en projectes europeus com en nacionals i autonòmics. D’altra banda, el programa queda plenament justificat per la seva coherència i implicació dins de l’àmbit d’experiència i d’activitat de recerca prioritaris de la Universitat Politècnica de Catalunya (enginyeria civil), així com en relació amb 2 de les 9 àrees tecnològiques estratègiques transversals existents en aquesta: tecnologia de materials i tecnologies de la construcció i les obres públiques.

La justificació de l’existència d’aquest programa en relació amb la necessitat de persones altament qualificades en R+D+I en el teixit industrial de Catalunya ve donada pel fet que es tractar de l’únic programa de característiques i contingut similars impartit a tot el territori català.

COORDINADOR/A

Casas Rius, Joan Ramon

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula

El programa no disposa d’ajuts de matrícula específiques.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els títols amb accés directe que no requereixen complements de formació són els següents:

• Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Construcció (MIEC-UPC)
• Màster Universitari en Enginyeria Civil
• Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial


Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat reconegui l’equivalència d’altres ‘masters of science’ (procés de Bolonya) o fins i tot d’altres estudis. Per reconèixer-ne l’equivalència, la Comissió valorarà la correspondència amb el nombre de crèdits i les matèries del MIEC-UPC, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’hagi impartit. En el cas de màsters o estudis reconeguts com a equivalents al MIEC-UPC, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin aquesta condició podrà ser considerada i analitzada per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Enginyeria de la Construcció. En general, la disposició d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic adaptat a les directrius del procés de Bolonya serà una condició imprescindible per a l’accés al Doctorat. En aquest cas, la Comissió decidirà l’acceptació en cada cas particular. Per a això, la Comissió valorarà els aspectes següents, d’acord amb la ponderació que s’indica entre parèntesis:

• Les característiques dels estudis previs (en particular, grau d’equivalència amb el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció - intensificació científica) (25%).
• Disposició de beques o ajuts (5%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Possibilitat de tutoria per part de professors de Departament (30%).
• Experiència investigadora prèvia (15%).
• Coneixement d’idiomes (5%).

En cas de saturació en relació amb el nombre màxim de places, tindran prioritat els estudiants sorgits del MIEC-UPC. Entre aquests, l’admissió podrà ser prioritzada en funció de les qualificacions finals obtingudes en el màster. Tot i així, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà afegir i ponderar altres condicions, com, en particular, l’experiència prèvia en recerca i les publicacions.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements de formació seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats, per a cada estudiant, per:

1. La Comissió Acadèmica, com a condició per a l’admissió o bé, després de l’admissió, com a condició per a la continuació del Doctorat dins el límit temporal que s’especifica a continuació.
2. El tutor o la tutora o el director o la directora de tesi, com a conseqüència de l’observació de deficiències en la preparació o el rendiment de l’estudiant.
3. El director o directora de la tesi, com a resultat de l’observació de deficiències en la preparació de l’alumne o l’alumna, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral.

La Comissió definirà les necessitats de formació complementària en el moment de l’admissió. El tutor o la tutora i el director o la directora les podran identificar i definir durant el primer any.

La decisió sobre els complements formatius a cursar per l’alumne es pren de comú acord entre el tutor o la tutora i els responsables acadèmics del programa. Aquesta decisió és posteriorment ratificada per la Comissió Acadèmica.

Complements a cursar

La Comissió definirà en cada cas el conjunt de crèdits i les matèries, en general pertanyents al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció de la UPC, que consideri necessari que els estudiants cursin per aconseguir un nivell inicial adequat. La Comissió, per a cada estudiant, podrà definir dos tipus de formació complementària:

1. Requisits de formació prèvia a l’accés al Doctorat. L’admissió quedarà condicionada a la superació d’aquestes matèries.

2. Requisits de formació metodològica, en recerca, tècniques de comunicació oral i escrita.

El límit per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementària sigui requerida per la Comissió Acadèmica com a condició per a l’admissió definitiva. La Comissió podrà dictaminar la desvinculació de qualsevol estudiant si aquest o aquesta exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
Hores: 375.

Activitat: Seminaris (optativa).
Hores: 2.

Activitat: Estades a l’estranger i mobilitat (optativa).
Hores: 480.

Activitat: Formació en habilitats informacionals (optativa).
Hores: 1,5.

Activitat: Metodologia de la recerca (obligatòria).
Hores: 12.

Activitat: Innovació y creativitat (optativa).
Hores: 8.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació (obligatòria).
Hores: 18.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca (optativa).
Hores: 4.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

En relació amb els recursos materials, cal destacar les excel·lents instal·lacions i serveis que tant el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental com l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i les escoles d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa posen a la disposició del programa: aules i laboratoris, sales de reunions, aules informàtiques, biblioteques, instal·lacions multimèdia, assessoria informàtica experta i espais específics per als alumnes. En particular, des del curs 2016-17 es disposa d’un nou espai per a doctorands a l’edifici B0 del Campus Nord. En relació amb el Laboratori de Tecnologia d’Estructures Lluís Agulló (LTE) i el Laboratori de Materials de Construcció (LME), on es desenvolupen les tesis experimentals, els recursos d’aprenentatge existents i el material inventariable són adequats a les característiques del programa. Això ha estat possible gràcies als recursos invertits en tots dos laboratoris provinents dels recursos de projectes competitius (Pla Nacional i projectes europeus) obtinguts pels professors del programa. Es tracta de laboratoris principalment de recerca on gran part del treball desenvolupat consisteix en recerca aplicada fent un gran èmfasi en la transferència de tecnologia a la indústria de la construcció.

L’LTE està dedicat a l’assaig i monitoratge de grans estructures i elements estructurals amb diferents materials, així com a la caracterització mecànica d’aquests materials. L’LMC està dedicat a la caracterització mecànica, física, química i microestructural dels materials de construcció. Tenen especial rellevància els estudis de durabilitat i impacte ambiental de materials i residus.

A partir de les enquestes dels alumnes es conclou que aquests estan molt satisfets amb els recursos que el Programa de Doctorat posa al seu abast (espai de treball, mobiliari, equips de laboratori, material, etc.), valorats globalment amb una qualificació de 4 sobre 5.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SEGURA DOMINGO, JORGE
Títol:Laboratory experimental procedures for the compression and shear characterisation of historical brick masonry.
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Segura, J. (2016). Multi-Scale Experimental Characterization of the Mechanical Behavior of Masonry..

Bonavita, Valentina (2017). Experimental study on the influence of textile reinforcement on the structural response of reduced scale rammed earth buildings.

Rodríguez Jimeno, Sara (2017). Numerical simulation strategies for superadobe walls and arches.

Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P. (2018). Monotonic and cyclic testing of clay brick and lime mortar masonry in compression. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)

Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P.; Cabane, A. (2019). Experimental analysis of the size effect on the compressive behaviour of cylindrical samples core-drilled from existing brick masonry. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)

Segura, J.; Aponte, D.F.; Pelà, L.; Roca, P. (2020). Influence of recycled limestone filler additions on the mechanical behaviour of commercial premixed hydraulic lime based mortars. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)

Segura, J.; Pelà, L.; Saloustros, S.; Roca, P. (2021). Experimental and numerical insights on the diagonal compression test for the shear characterisation of masonry. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)

Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P. (2019). Influence of geometry of cylindrical samples in the mechanical characterization of existing brickwork.

AUTOR/A:GARCIA-RAMONDA ESTEVEZ, LARISA
Títol:Seismic retrofit of masonry with innovative materials for strengthening and repair.
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Garcia-Ramonda, L. (2018). Seismic retrofit of masonry with innovative materials for strengthening and repair..

Garcia-Ramonda, L.; Pelà, L.; Roca, P.; Camata, G. (2020). In-plane shear behaviour by diagonal compression testing of brick masonry walls strengthened with basalt and steel textile reinforced mortars. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)

Garcia-Ramonda, L.; Pelà, L.; Roca, P.; Camata, G. (2020). Experimental study of in-plane shear behaviour of brick masonry retrofitted with basalt and steel reinforced mortars.

Garcia-Ramonda, L.; Pelà, L.; Roca, P.; Camata, G. (2021). Experimental assessment of shear response of brick masonry retrofitted with TRM.

AUTOR/A:FARMANARA BOZORGZAD, AMIR HOSSEIN
Títol:Structural effects of temperature variations on macro-synthetic fibre reinforced concrete segmental linings.
Data lectura:13/11/2020
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Farmanara, A. (2017). Structural effects of temperature variation on macro-synthetic fiber reinforced concrete segmental linings of tunnels..

AUTOR/A:DE LA CRUZ ROMERO, JANILL MARIE
Títol:Consideraciones relativas al diseño y a la alta durabilidad de dovelas de hormigón reforzado con fibras no metálicas (HRFnM)
Data lectura:27/07/2020
Director/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
De La Cruz, J. (2017). Consideraciones relativas al diseño y alta durabilidad de dovelas de hormigón reforzado con fibras no metálicas (HRFnM).

Navarro, P.; Sánchez, M.; Martín, E.; Segura, I.; De La Cruz, J.; de la Fuente, A. (2019). Dovelas innovadoras de alta durabilidad reforzadas sólo con fibras no metálicas. - Revista de obras públicas, ISSN: 0034-8619 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q4)

AUTOR/A:FANECA LLESERA, GERARD
Títol:DESARROLLO DE HORMIGONES CONDUCTORES CON ADICION DE FIBRAS DE CARBONO RECICLADAS
Data lectura:20/07/2020
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Faneca, G.; Segura, I.; Torrents, J.M.; Aguado, A. (2018). Development of conductive cementitious materials using recycled carbon fibres. - Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2018: 5.172; Quartil: Q1)

Segura, I.; Faneca, G.; Torrents, J.M.; Aguado, A. (2019). Self-sensing concrete made from recycled carbon fibres. - Smart materials and structures, ISSN: 0964-1726 (JCR Impact Factor-2019: 3.613; Quartil: Q1)

Faneca, G.; Ikumi, T.; Torrents, J.M.; Aguado, A.; Segura, I. (2020). Conductive concrete made from recycled carbon fibres for self-heating and de-icing applications in urban furniture. - Materiales de construcción (Madrid), ISSN: 0465-2746 (JCR Impact Factor-2019: 1.456; Quartil: Q3)

Segura, I.; Manso, S.; Faneca, G.; Aguado, A. (2018). Up-scaling and industrial validation of enhanced bioreceptivity mortas [sic] for living façades development.

AUTOR/A:ROIGÉ MONTORNÉS, NÚRIA
Títol:Models de priorització d'inversions utilitzant criteris de desenvolupament sostenible.
Data lectura:15/07/2020
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Roigé, N. (2018). Desenvolupament d'un model matemàtic de priorització dinàmica d'inversions heterogènies utilitzant criteris de desenvolupament sostenible..

Roigé, N.; Pujadas, P.; Cardús, J.; Aguado, A. (2020). Water network renewal strategy: a case study of Aigües de Barcelona. - Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Water management, ISSN: 1741-7589 (JCR Impact Factor-2018: 0.706; Quartil: Q4)

AUTOR/A:TRUBAT CASAL, PAU
Títol:Station Keeping Analysis and Design for New Floating Offshore Wind Turbines
Data lectura:12/03/2020
Director/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Codirector/a:GIRONELLA, FRANCESC XAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Trubat, P. (2016). Station keeping analysis and design for new floating offshore wind turbines..

Lorenzo Garcia, Iago (2020). Desing and structural verification a concrete spar type platform for a 15 Mw wind turbine.

Molins, C.; Trubat, P.; Gironella, X.; Campos, A. (2015). Design optimization for a truncated catenary mooring system for scale model test. - Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2019: 2.033; Quartil: Q2)

Campos, A.; Molins, C.; Gironella, X.; Trubat, P. (2016). Spar concrete monolithic design for offshore wind turbines. - Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Maritime engineering, ISSN: 1741-7597 (JCR Impact Factor-2016: 0.286; Quartil: Q4)

Campos, A.; Molins, C.; Trubat, P.; Alarcon, D. (2017). A 3D FEM model for floating wind turbines support structures. - Energy procedia, ISSN: 1876-6102 (JCR Impact Factor-2017: 0.495; Quartil: Q2)

Molins, C.; Campos, A.; Trubat, P.; Alarcon, D. (2018). Windcrete: estructura flotante monolítica tipo 'spar' de hormigón para aerogeneradores marinos. - Cemento hormigón : fabricación, investigación y aplicaciones del cemento y del hormigón, ISSN: 0008-8919

Molins, C.; Yagüe, A.; Trubat, P. (2018). Construction possibilities for monolithic concrete spar buoy serial production. - Journal of physics: conference series, ISSN: 1742-6588 (JCR Impact Factor-2018: 0.221; Quartil: Q3)

Trubat, P.; Molins, C. (2019). Rheological damping of slender rods. - Marine structures, ISSN: 0951-8339 (JCR Impact Factor-2019: 2.708; Quartil: Q1)

Trubat, P.; Molins, C.; Gironella, X. (2020). Wave hydrodynamic forces over mooring lines on floating offshore wind turbines. - Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2018: 2.73; Quartil: Q1)

Campos, A.; Molins, C.; Gironella, X.; Trubat, P.; Alarcon, D. (2015). Experiments on a scale model of a monolithic concrete spar for floating wind turbines.

Campos, A.; Molins, C.; Gironella, X.; Trubat, P.; Alarcon, D. (2015). Experimental RAO’s analysis of a monolithic concrete spar structure for offshore floating wind turbines.

Molins, C.; Trubat, P.; Alarcon, D. (2016). Analysis of second order effects on a floating concrete structure for FOWT’s.

Trubat, P.; Campos, A.; Molins, C.; Alarcon, D. (2017). OC5 task II simulations with FloaWDyn numerical model.

Trubat, P.; Campos, A.; Alarcon, D.; Molins, C. (2017). Windcrete concept scalability: from 2MW to commercial stage.

Trubat, P.; Molins, C.; Hufnagel, P.; Alarcon, D.; Campos, A. (2018). Application of morison equation in irregular wave trains with high frequency waves.

Popko, W.; Robertson, A.; Jonkman, J.; Molins, C.; Trubat, P. (2019). Validation of numerical models of the offshore wind turbine from the alpha ventus wind farm against full-scale measurements within OC5 Phase III.

Trubat, P.; Bairan, J.M.; Yagüe, A.; Molins, C. (2019). WindCrete fatigue verification.

AUTOR/A:MARTINELLO CARLESSO, DEBORA
Títol:Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling.
Data lectura:06/03/2020
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martinello Carlesso, D.; de la Fuente, A.; Pialarissi, S. (2019). Fatigue of cracked high performance fiber reinforced concrete subjected to bending. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)

Martinello Carlesso, D.; Pialarissi, S.; de la Fuente, A. (2021). Flexural fatigue of pre-cracked plastic fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modeling. - Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2019: 6.257; Quartil: Q1)

Martinello Carlesso, D.; de la Fuente, A.; Pialarissi, S.; REPETTE, W. (2018). Flexural fatigue performance of plastic fiber and steel microfiber in reinforced concrete.

AUTOR/A:CELADA BLESA, ULRIC
Títol:Theoretical and experimental study of the behaviour at service and failure of partially prestressed concrete beams under flexure and shear.
Data lectura:16/12/2019
Director/a:BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
Codirector/a:OLLER IBARS, EVA MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Celada, U. (2015). Proyecto basado en prestaciones de estructuras de hormigón parcialmente pretensadas. Propuesta de nueva metodología, unificación y criterios de proyecto.

Loban Arcia, David (2016). tm1 - Estudio experimental sobre el comportamiento a flexión y cortante de elementos de hormigón parcialmente pretensado.

Loban Arcia, David (2016). tm2 - Estudio experimental sobre el comportamiento a flexión y cortante de elementos de hormigón parcialmente pretensado.

Espuelas Malon, Ruben (2016). Análisis de la influencia del relleno de muros en dos roturas reales mediante métodos numéricos..

Feu Solanelles, Albert (2016). Optimización de las infraestructuras españolas de transporte de media y larga distancia.

Mailan Escolano, Antonio (2016). Estudio del armado óptimo de encepados de edificación.

Bertran Queralt, Xavier (2016). Alcance del uso de fibras estructurales para el refuerzo del hormigón en forjado tipo losa para edificación.

Doria Torra, Arnau (2016). Introduction to investing in distressed companies.

Jimenez, E. (2016). Ampliación de la dársena norte del Puerto de Castellón.

Masip Medina, Robert (2016). Proyecto de mejora de la agitación de la dársena de grandes esloras del Puerto de Palamós..

Gaya Farre, Felix (2016). Projecte de construccio de la variant de la C14 a Solivella.

Nadal Canals, Ferran (2016). Projecte de l'EDAR i dels col.lectors en alta de Masarac (Alt Emporda).

Maldonado Fraile, Alberto Francisco (2016). Proyecto constructivo de una variante de la carretera CL-627 a su paso por Cervera de Pisuerga.

Celada, U.; Duarte, N.; Bairan, J.M.; Oller, E.; Mari, A. (2017). Resistencia a cortante de elementos de hormigón parcialmente pretensado.

AUTOR/A:AINCHIL LAVIN, JAVIER PABLO
Títol:Design and Construction of T.B.M. Tunnel Linings with Precast Segments
Data lectura:12/12/2019
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:RAMOS SCHNEIDER, GONZALO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonet Manchado, Eudald (2015). Línea Orbital de FFCC: Tramo Vilanova - Canyellas.

Miralles Miquel, Enric (2015). Perllongament dels FGC des de Plaça Espanya fins Gala Placidia.

García Arias, Gerard (2015). Desenvolupament d'un nou model de Park and Ride per l'area metropolitana de Barcelona.

Mas Paniello, Javier Gerard (2015). Terminal de autobuses en Avenida del Segre, Lleida.

Fernández Navarro, Víctor (2015). Nueva Conexion entre la C 17 y la C 58 al Norte del Nudo de la Trinidad.

Izquierdo Panuser, Xavier (2015). Perllongacio de La Linia 3 del Metro de Barcelona fins a Esplugues de Llobregat.

Garcia Garcia, Juan Jose (2015). Prolongación de la línea 1 de metro del F.M.B. desde Fondo a Bufalà (T.M. Badalona).

Lopez Garcia, Ruben (2016). Cuantificación de polihidroxialcanoatos en cyanobacterias cultivadas en agua residual.

Boix Sas, Oriol (2016). Experiència i resultats en la prova pilot de dovelles armades amb fibres d'acer a la conducció Fontsanta-Trinitat.

Jou Devesa, Oriol (2016). Projecte de connexió a la canalització del torrent d¿en Puig del rial de l¿Hostal del Sol (Arenys de Munt).

Mola Díaz, Lucas (2016). Anàlisi de la mobilitat de la ciutat de Palma de Mallorca: adequació i millora dels carrils bici.

Borrás Cañellas, Marga (2016). Projecte de l'EDAR i dels col?lectors d'Orient (Buñola - Mallorca).

Valín Alier, Andreu (2016). Projecte d'urbanització del espai de la fabrica nova de Manresa.

Galván Sánchez, Gisela (2016). Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el futuro canal del Puerto de Badalona.

Vigo, M. (2016). Aprovechamiento de la energía hidráulica urbana para generar electricidad.

Simon Zorrilla, Miquel (2016). Reconeixement patrimonial dels camins i carreteres de les ciutats de Sabadell i Terrassa. Proposta per a una accesibilitat ciclista intermunicipal.

Riquelme Gallardo, Joan (2016). Evaluación de la pérdida de color de materiales cementiceos coloreados con pigmentos azul de ultra mar.

Torrado Rufete, Carlos (2016). Cultivo de cianobacterias para la producción de bioplasticos en un fotobioreactor tubular cerrado alimentado con digestado.

Casero García, Alberto (2016). Recomendaciones geométricas para el diseño de dovelas de revestimiento de túneles.

Feliu Montesinos, Gerard (2016). Variant de la C-25 a Riudellots de la Selva i Campllong.

Castro Justo, Marc (2016). Projecte Constructiu d'un Park and Ride a Montcada i Bifurcació.

Lopez Camacho, Pilar (2016). Desdoblamiento de la linea FGC del Valles. Tramo Sant Cugat - Mundet.

Cózar Balcells, Joan Ignasi (2016). Precast concrete segmental linings exposed to severe environmental conditions.

Mont Arnal, Roger (2016). Nueva Línea de Cercanías Castelldefels-Cornellá-Zona Universitaria. Tramo Cornellá-Sant Boi.

Pertierra Brasa, Jorge (2016). Variante de Oliana en la Carretera C 14.

Ruiz Gracia, José (2016). Proceso de toma de decision entre ejecutar un tunel con TBM o a cielo abierto mediante el empleo de tecnicas de analisis multicriterio.

Diaz Querol, Jose Maria (2016). Modelo para la evaluación de la sostenibilidad de alternativas de refuerzo para dovelas de túneles ejecutados con TBM.

Amela Milian, Ramon (2016). Aparcament disuasori (P&R) a les inmediacions de l'Estació de Montgat de Renfe.

Codina Lletjós, Ignasi (2016). Projecte constructiu d'un Park and Ride a Les Planes.

Hermosilla Casajús, Carlos (2016). Desdoblament de la línia FGC del Vallès. Tram: Mundet - La Sagrera.

Piera Gisbert, Aleix (2016). Perllongament del Tram des de Zona Universitària fins l'Hospital de Sant Joan de Deu i Reina Elisenda.

Galera Ejarque, Albert (2016). Nou Intercanviador Modal a la Zona Universitaria de BCN Campus Nord.

Busquets Zapata, Marc (2016). Aparcament Subterrani a la Ronda Barceló de Mataró.

Alentorn Mezquida, David (2016). Nova línia de Tramvia Sant Feliu de Llobregat - Quatre Camins.

Jaumira Molist, Adrià (2016). Duplicación de vía. Línea R-3. Tramo Parets del Vallès - Circuit de Barcelona.

Rubio Campàs, Marc (2016). Nueva Linea Tranvia UAB Cerdanyola-Montcada - Tramo Bellaterra-Rio Ripoll.

Ainchil, J. (2017). Design and construction of T.B.M. Tunnel linings with precast segments..

Colomer Grau, Josep (2017). CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PER PLATAFORMA LOGÍSTICA DE CADENA DE SUPERMERCATS..

Pertierra Brasa, Joaquín (2017). PROYECTO DE VARIANTE DE LA CARRETERA CG-1, ENTRE LA FRONTERA ESPAÑOLA Y SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA).

Magriñà Juan, Martí (2017). Projecte d¿Actuacions de Millora i Optimizacio a la Xarxa Pluvial de Sant Andreu de la Barca.

Piñol Galceran, Gemma (2017). Nova carretera per millorar l'accessibilitat de Guissona a l'eix Transversal.

Imaz Castro, Iñigo (2017). Propuesta metodológica para evaluar el grado de Caminabilidad en las ciudades. Aplicación a Dubai.

García Hidalgo, Rubén (2017). Perllongament del Trambesos fins a la Terminal de Creuers.

Rayo Baldellou, Javier (2017). Estudio de la situación actual y propuestas de mejora de transporte del eje Alameda Providencia De Santiago de Chile.

Biosca Mecias, Carla (2017). Estudi de les condicions reals d'emmagatzematge de dovelles prefabricades de formigó i la seva possible influència en el comportament estructural..

Cunduri Gualli, Geovanny Vicente (2017). Nueva Línea de Cercanías Castelldefels - Cornellá - Zona Universitària Tramo Sant Boi de Llobregat - Viladecans.

Casanova Bertomeu, Marc (2017). Disseny geometric de dovel.les de formigo per TBM i la seva possible influencia als acabats del tunel.

Capdevila Vilaró, Clàudia (2017). Desdoblamiento de la línea R3 de Cercanías a su paso por Montcada i Reixac.

Mas Paniello, Javier Gerard (2017). Variant de Guissona - Tram Nord-est.

Muñoz Carpio, Jean Arnold (2017). TBM segments stage of storage, handling at early ages and cold weather conditions.

Salra Camps, Pau (2017). Salt hidroelèctric a Aixovall.

Suñe Pages, Raquel (2017). Analysis of damage in precast concrete tunnel segments during the construction phase and the influence of FRC.

Vila Serrano, Francisco De Borja (2017). Park & Ride a Castelllbisbal.

Benitez Montalban, Miriam (2017). Early age strength behavior of precast TBM segments under steam curing process.

Zurrón Hidalgo, Lorena (2017). DIAGNOSI SOBRE L'ESTRATÈGIA D'ESTACIONAMENT A LA CIUTAT DE BARCELONA.

Ramos Pérez, Alejandro (2017). Análisis de la operativa de sistemas de recarga para autobuses eléctricos.

Blasco Mercadé, Jordi (2017). Nova Estacio Ribera-Salines a la xarxa de FGC.

Pernía Sánchez, Carlos (2017). Estudio del comportamiento de uniones tipo Dog Bone en estructura de acero.

Aguado Diaz, Cristina (2017). Tunel mixto para ferrocarriles y automóviles entre Horta y el Valles.

Martín Sánchez, Javier (2017). Determination of Chicago Transit Authority park-and-ride price elasticities: spatial analysis and socioeconomic patterns.

Garcia Salvador, Maria (2017). RISK MANAGEMENT ASSOCIATED TO DESIGN AND CONSTRUCTION OF T.B.M. TUNNEL LININGS WITH PRECAST SEGMENTS.

Cugat, V. (2017). Calibración del coeficiente parcial de seguridad para el hormigón reforzado con fibras sometido a tracción.

Okpala González, Emeka (2017). Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales. Caso práctico, Camprodon..

Rodríguez Rica, Cristian (2017). Desdoblament Carretera C-63 a Santa Coloma de Farners.

Abril Abad, Oscar (2017). Parque eólico en Al Rajef (Jordania).

Lorente Domingo, Ángel (2017). Behaviour comparison and FEM simulation of advanced and conventional ballast aggregates.

Ros San martin, Gerard (2017). Modelación 3D de la captación de flujo por rejillas transversales en la calle.

Ramos Marquès, Òscar Gonçal (2017). Estudio de viabilidad de cajones marítimos con hormigón con fibras.

Sàrrias Montón, Miquel (2017). Herramienta para la determinación de la distancia óptima entre imbornales en medio urbano.

Solé Frexas, Albert (2017). PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN BRT ENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET Y SANT ADRIÀ DE BESÒS.

Obiols Serra, Josep Maria (2017). Base de dades global de la implementació i evolució de l'energia eòlica offshore.

Torras I guitart, Alex (2017). El futur olímpic de Catalunya: Barcelona 2026 - Estudi sobre la viabilitat i l'impacte d'uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya.

Muñoz Marín, Alvaro (2017). Application of a statistical method for the traffic port prediction. Aplicació d'un mètode estadístic per a la predicció del tràfic portuari..

De Vicente duce, Marc (2018). Mejora de la conectividad de la red ferroviaria metropolitana de Badalona y Santa Coloma de Gramenet mediante tranvía.

Akenkou, Fatima Zahra (2018). Nuevo Túnel de Montcada en la línea R4 de Renfe.

Ciércoles Santamaría, Ester (2018). Aparcamiento subterráneo bajo la calle Rambla de la Marina.

Cuevas Suárez, Juan Manuel (2018). PARKING SUBTERRÁNEO EN LA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE, ENTRE LA AV. ROMA, CARRER DE ARAGO Y CARRER DE VILLAROEL.

Milligan Alonso, John (2018). Proyecto de Aparcamiento Disuasorio y Urbanización en el Entorno de la Estación Moncada Bifurcación..

Roca I custal, Miquel (2018). Optimització dels recursos hídrics en entorns urbans. Millora de la xarxa de reg municipal a Sant Boi de Llobregat..

Galera Ejarque, Albert (2018). Variante de la A-1234 en Albalate de Cinca.

Conesa Balagué, Sergi (2018). Aplicación de la ingeniería de sistemas al proceso de diseño de dovelas prefabricadas de túneles con TBM.

Tuta Salinas, Rafael Ricardo (2018). Aparcamiento subterraneo para uso mixto residente/rotacion en el barrio del Clot de Barcelona.

Cardozo Nava, Sergio Tito (2019). Ventajas estructurales del uso de dovelas trapezoidales frente a rectas en túneles ejecutados con TBM.

Aguzzi, Ignacio (2019). Prolongación de la línea L6 entre Reina Elisenda y Sant Joan de Déu.

Monroy Buitrago, Bibiana Milena (2019). Aparcamiento subterraneo para uso mixto residente/rotacion en la plaza Castello en Barcelona.

Rincón Garzón, Laura Alejandra (2019). Analisis de revestimientos prefabricados de tuneles ejecutados con TBM desde el punto de vista de su sostenibilidad.

Benavides Alcivar, Julio Dario (2019). Flexural behaviour of stainless steel beams: deflections.

Ortiz Bernal, Galo Fabián (2019). Estudio del comportamiento a fuego de vigas de acero inoxidable en edificios residenciales e industriales.

Vidal Benitez, Abel (2019). Conexión Ferroviaria entre las líneas R4 y R8 de Cercanías de Barcelona en el Tramo Sabadell-Montmeló-Granollers de la Línea Orbital Ferroviària a su paso por Barberá del Vallès..

Forcadell Fabregat, Ramon (2020). Poliesportiu amb pàrquing soterrani a la Via Favencia.

Preciado Badal, Ana (2020). Pista poliesportiva el Parc Central de la Font de Magués (Torre Baró),.

Llovera I esquinas, Antoni (2020). Estudi de eines i sistemes de certificacions de sostenibilitat aplicades a projectes de vivendes.

Farró Lapeña, Rubén (2020). EXECUCIÓ D'UNA TERMINAL DE CREUERS AL MOLL FÈLIX RIBERA, AL PORT DE PALAMÓS..

Herrera De argila, Iván (2020). Estudio de diferentes tipologias de puentes desde el punto de vista de su sostenibilidad.

Lulichac Saenz, Fanny Carmen (2020). Estudio de Viabilidad de Estructuras de Madera para Infraestructuras de Transporte.

Alcaraz Giménez, Eric (2020). Estudio de Alternativas para un complejo de Edificios Residenciales en L'Hospitalet de Llobregat.

Del Estal boltas, Isabel (2020). Estudio de puntos criticos en los contactos entre dovelas de revestimientos prefabricados en Tuneles con TBM.

Canyelles Vic, Antoni (2020). FFCC Orbital - Tram Sabadell Montmelo entre Barbera del Valles i Santa Perpetua de la Mogoda.

García-moya Bassons, Marc (2020). Parc & Ride a Cornellà- Sant Boi de Llobregat als voltants de l'encreuament de l’A2.

Latorre Gómez, Òscar (2020). Projecte de construcció d'aparcament subterrani i urbanització de la nova Plaça del Caçador.

Ramos, G.; García-fontanet, A.; Torralba, V.; Ainchil, J. (2018). Innovative solutions for intersection of TBM tunnel and station in Riyadh Line 5 metro. - Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2018: 3.942; Quartil: Q1)

Solé, A.; Ainchil, J. (2019). Proyecto de implantación de un BRT entre Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besós. - Revista de obras públicas, ISSN: 0034-8619 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q4)

Torralba, V.; García-fontanet, A.; Plana, D.; Pérez, D.; Ramos, G.; Arranz, T.; Ainchil, J. (2017). Soluciones innovadoras en el cruce de túneles y estaciones L5 Metro Riyadh.

AUTOR/A:OTEGUI ALDAY, MIREN KARMELE
Títol:Estudio de la escoria de acería de HAE - Aspectos expansivos y ambientales -
Data lectura:25/06/2019
Director/a:BARRA BIZINOTTO, MARILDA
Codirector/a:APONTE HERNÁNDEZ, DIEGO FERNANDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Otegui, M. (2015). ESTUDIO DE LA ESCORIA DE ACERIA DE HAE - ASPECTOS EXPANSIVOS AMBIENTALES.

Barra, M.; Aponte, D.F.; Otegui, M.; Valls, S. (2016). Árido siderúrgico en capa de sub-base y de forma en plataformas ferroviarias..

Otegui, M.; Richter, T.; Aponte, D.F.; Barra, M. (2018). An environmental study of the use of steel slag aggregate in gabion cages.

AUTOR/A:BORTOLINI, RAFAELA
Títol:Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management
Data lectura:28/02/2019
Director/a:FORCADA MATHEU, NURIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Forcada, N.; Serrat, C.; Rodríguez-Puente, S.; Bortolini, R. (2017). Communication key performance indicators for selecting construction project bidders. - Journal of management in engineering, ISSN: 0742-597X (JCR Impact Factor-2017: 2.282; Quartil: Q1)

Bortolini, R.; Forcada, N. (2018). Facility managers’ perceptions on building performance assessment. - Frontiers of Engineering Management, ISSN: 2096-0255

Bortolini, R.; Forcada, N. (2018). Building inspection system for evaluating the technical performance of existing buildings. - Journal of performance of constructed facilities, ISSN: 0887-3828 (JCR Impact Factor-2018: 1.542; Quartil: Q3)

Bortolini, R.; Forcada, N. (2019). Analysis of building maintenance requests using a text mining approach: building services evaluation. - Building research & information, ISSN: 0961-3218 (JCR Impact Factor-2019: 3.887; Quartil: Q1)

Bortolini, R.; Forcada, N. (2019). A probabilistic-based approach to support the comfort performance assessment of existing buildings. - Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)

Bortolini, R.; Forcada, N. (2020). A probabilistic performance evaluation for buildings and constructed assets. - Building research and information , ISSN: 1466-4321 (JCR Impact Factor-2019: 1.175; Quartil: Q1)

Bortolini, R.; Forcada, N.; Macarulla, M. (2016). BIM for the integration of building maintenance management : a case study of a university campus.

Forcada, N.; Macarulla, M.; Bortolini, R. (2016). Using a mobile application to assess building accessibility in smart cities.

Bortolini, R.; Forcada, N. (2017). Discussion about the use of Bayesian networks models for making predictive maintenance decisions.

AUTOR/A:GALEOTE MORENO, EDUARDO
Títol:Optimization of design procedures and quality control for FRC.
Data lectura:14/12/2018
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:BLANCO ÁLVAREZ, ANA
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
de la Fuente, A.; Galeote, E. (2015). Caracterización del hormigón reforzado con fibra plástica de las dovelas del túnel de Santoña: correlación entre el ensayo de viga con entala y el ensayo Barcelona.

Galeote, E. (2014). Correlación entre el ensayo a flexotracción y el ensayo multidireccional para HRF.

Galeote, E. (2015). Durabilidad del hormigón de ultra alta resistencia reforzado con fibras metálicas o plásticas.

Galeote, E.; Blanco, A.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; de la Fuente, A. (2017). Correlation between the Barcelona test and the bending test in fibre reinforced concrete. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2017: 3.485; Quartil: Q1)

Blanco, A.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Galeote, E.; Aguado, A. (2015). Assessment of constitutive model for ultra-high performance fiber reinforced cement composites using the Barcelona test.

Galeote, E.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; de la Fuente, A.; Blanco, A. (2015). Correlation between the Barcelona test and the three-point bending test for the characterization of SCFRC.

Galeote, E.; Blanco, A.; de la Fuente, A.; Pialarissi Cavalaro, S.H. (2017). Creep behaviour of cracked high performance fibre reinforced concrete beams under flexural load.

Galeote, E.; Quijano, N.; Blanco, A.; Pinillos, L.-M.; de la Fuente, A. (2017). Cuantías mínimas de refuerzo para dovelas de hormigón reforzado con fibras para anillos túnel: campaña experimental.

Galeote, E.; Garcia, Y.; Blanco, A.; de la Fuente, A. (2017). Caracterización de hormigón de alta resistencia reforzado con microfibras metálicas.

Galeote, E.; Blanco, A.; de la Fuente, A.; Goodier, C.; Austin , S. (2017). Size effect on post-cracking strength of high performance fibre-reinforced concrete.

Galeote, E.; Blanco, A.; Pialarissi, S.; de la Fuente, A. (2018). Optimized quality control procedure with the Barcelona test and the inductive method for FRC.

Galeote, E.; Blanco, A.; Pialarissi, S.; de la Fuente, A. (2018). Influence of the beam size on the residual strength of fibre-reinforced concrete.

Galeote, E.; Blanco, A.; de la Fuente, A. (2018). Effect of reinforcement configuration on the ductility requirements of real-scale slabs.

Galeote, E.; de la Fuente, A.; Aguado, A. (2019). Optimización del control de calidad para hormigón con fibras mediante el ensayo Barcelona y el método inductivo.

de la Fuente, A.; Galeote, E. (2019). 3D-printing concrete: material & structure.

AUTOR/A:DE SOUSA BARRIAS, ANTÓNIO JOSÉ
Títol:Development of optical fibre distributed sensing for the structural health monitoring of bridges and large scale structures.
Data lectura:05/11/2018
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Codirector/a:VILLALBA HERRERO, SERGIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2016). A review of distributed optical fiber sensors for civil engineering applications. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2018). Embedded distributed optical fiber sensors in reinforced concrete structures: a case study. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Barrias, A.; Rodríguez , G.; Casas, J.; Villalba, S. (2018). Application of distributed optical fiber sensors for the health monitoring of two real structures in Barcelona. - Structure and infrastructure engineering: maintenance, management, life-cycle design and performance, ISSN: 1744-8980 (JCR Impact Factor-2018: 1.137; Quartil: Q1)

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2019). Distributed optical fibre sensors in concrete structures: performance of bonding adhesives and influence of spatial resolution. - Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2019: 1.484; Quartil: Q1)

Rodríguez , G.; Casas, J.; Villalba, S.; Barrias, A. (2016). Monitoring of shear cracking in partially prestressed concrete beams by distributed optical fiber sensors.

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2016). Review of civil engineering applications with distributed optical fiber sensors.

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S.; Rodríguez , G. (2016). Health monitoring of real structures by distributed optical fiber.

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2017). Performance assessment of embedded distributed optical fiber sensors in reinforced concrete structures.

Barrias, A.; Casas, J.; Rodríguez , G.; Villalba, S. (2017). UPC—BarcelonaTech experience on the use of Rayleigh based distributed optical fiber sensors for SHM of concrete structures.

Barrias, A.; Casas, J.; Villalba, S. (2017). Application study of embedded Rayleigh based Distributed Optical Fiber Sensors in concrete beams.

Moughty, J.; Barrias, A.; Casas, J. (2017). Structural health monitoring developments in TRUSS Marie Sklodowska-Curie innovative training network.

AUTOR/A:ELKORO UGARTEBURU, ANDER
Títol:Optimización de la reología de componentes fotocatalíticos para aplicaciones avanzadas en elementos de fachada.
Data lectura:26/10/2018
Director/a:CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Elkoro, A.; Casanova, I. (2018). 3D printing of structured nanotitania catalysts: a novel binder-free and low-temperature chemical sintering method. - 3D printing and additive manufacturing, ISSN: 2329-7662 (JCR Impact Factor-2018: 3.259; Quartil: Q2)

Elkoro, A.; Soler, L.; Llorca, J.; Casanova, I. (2019). 3D printed microstructured Au/TiO2 catalyst for hydrogen photoproduction. - Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2019: 8.352; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LÓPEZ CARREÑO, RUBÉN-DANIEL
Títol:Aportaciones al proyecto, construcción y reparación de pavimentos de hormigón.
Data lectura:31/07/2018
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
López-Carreño, R.D. (2015). Consideraciones de diseño de pavimentos whitetopping ultra-delgados.

Coronado, Alejandro Ernesto (2019). Desarrollo de modelos de madurez y de evaluación de desarrollo de resistencias en hormigón por seguimiento de temperatura.

Pialarissi Cavalaro, S.H.; López-Carreño, R.D.; Torrents, J.M.; Aguado, A. (2015). Improved assessment of fibre content and orientation with inductive method in SFRC. - Materials and structures , ISSN: 1359-5997 (JCR Impact Factor-2015: 2.453; Quartil: Q1)

Pialarissi Cavalaro, S.H.; López-Carreño, R.D.; Torrents, J.M.; Aguado, A.; Juan-García, P. (2016). Assessment of fibre content and 3D profile in cylindrical SFRC specimens. - Materials and structures , ISSN: 1359-5997 (JCR Impact Factor-2016: 2.607; Quartil: Q1)

Juan-García, P.; Torrents, J.M.; López-Carreño, R.D.; Pialarissi Cavalaro, S.H. (2016). Influence of fiber properties on the inductive method for the steel-fiber-reinforced concrete characterization. - IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2016: 2.456; Quartil: Q1)

López-Carreño, R.D.; Pujadas, P.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Aguado, A. (2017). Bond strength of whitetoppings and bonded overlays constructed with self-compacting high-performance concrete. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2017: 3.485; Quartil: Q1)

Pialarissi Cavalaro, S.H.; López-Carreño, R.D.; Torrents, J.M.; Aguado, A. (2013). Influence of temperature on the assessment of fibre content and orientation with the inductive method.

López-Carreño, R.D.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Pujadas, P.; Galobardes, I.; Torrents, J.M.; Aguado, A.; de Figueiredo, A.D. (2015). Assessment of fibre content and orientation in SFRC with the inductive method. Part 1: theoretical basis of the method and study of the influence of the type of coil and temperature on its accuracy.

AUTOR/A:GASPAR FÀBREGAS, KÀTIA
Títol:Impact assessment of the façades' actual state on the energy performance gap of residential buildings.
Data lectura:27/06/2018
Director/a:CASALS CASANOVA, MIQUEL
Codirector/a:GANGOLELLS SOLANELLAS, MARTA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Tripiana Cusí, Robert (2017). Adaptació, disseny i implantació d'un sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals en una empresa constructora..

Muñoz Guijarro, Ana Maria (2017). Anàlisi i adaptació a la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de Qualitat d?una empresa constructora.

Azcarate Sanchez, Gregorio (2018). Pràcticum a la Sagrada Família.

Berlanga Sanchez, Ivan (2018). Estrategia corporativa, en grandes superficies comerciales, frente a los servicios asociados a las infraestructuras frigoríficas.

Caba Ruiz, Josep (2018). Practicum en Baldó i ass. constructora S.L. Soport a la gestió económica - financera com ajudant de cap d ' obra.

Sanchez Ortega, Laura (2018). Pràcticum a l'empresa TRAC Rehabilitació d'Edificis.

Gomez Masso, Albert (2018). SEGUIMENT D'OBRA DE 11 CASES UNIFAMILIARS.

Rubio Núñez, Marc (2018). Seguiment d'Obra de 3 edificis de vivendes plurifamiliars a Vilassar de Mar.

Castillo Veras, Armando (2018). Elaboración de un sistema de gestión de calidad para las construcciones hechas con moldes, a través de la aplicación de técnicas de Lean Construction.

Peñaranda Jimenez, Wilmer Enrique (2018). IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA TRANSFORMARQ S.A.S.

Guich Devesa, Dolors (2018). Instruccions de treball per a analitzar i informar projectes inclosos al Pla únic d?obres i serveis de Catalunya..

Mariscal Coll, David (2018). PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ D'UNA OBRA PÚBLCA.

Cobo Labra, Carlos (2018). Estudio experimental de las propiedades del hormigón con Neumático Fuera de Uso (NFU).

Oliva Tutusaus, Xavier (2018). Metodologia BIM aplicada en la gestió de la informació d'un actiu en fase de servei.

López Alamillo, Adria (2018). Control d'execució d'obra.

Bastardo Márquez, Alba (2018). Prácticum en la Oficina Técnica de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.

Murias Pini, Manuel (2018). Gestión de Proyectos a través del Valor Ganado.

Diaz Isanta, Josep (2018). PRÀCTICUM A L?EMPRESA URCOTEX.

Valdeolivas Rodriguez, Adrian (2018). Cordelería Can Ribó: Estudio, diagnosis y propuestas de intervención.

Muntané Sáez, Georgina (2018). Vivint en un contenidor: residència per a estudiants a Horsens.

Andreca, Adrián Andrei (2018). Network Smart Panels.

Muñiz Castañón, Jorge (2018). Valoración de vivienda plurifamiliar con visita exterior.

Martínez Acosta, Rubén (2019). Gestión del proyecto para la implantación de un aparcamiento subterráneo en la Plaça del Teatre de Vilassar de Dalt.

Vallejo Subía, Camilo (2019). ?Introducción de la figura del Project Manager a los procesos de Contratación pública en la República del Ecuador".

Sánchez Freitez, Silvia Katherine (2019). DE LAS AULAS AL MUNDO LABORAL (Prácticum en despacho de ingeniería ICC S.L).

Félix Saldivar, Héctor Jesús (2019). Metodología de Gestión de Proyectos para implantación en una empresa constructora bajo las normativas del PMI.

Vaca Rojas, Carla Marioly (2019). GESTIÓN DE PROCESOS DE RIESGOS EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.

Cardenas Vargas, Jaqueline Diana (2019). Gestión de una empresa Promotora e Inmobiliaria Internacional con la aplicación de PMBOK..

Gaspar, K.; Casals, M.; Gangolells, M. (2018). In situ measurement of façades with a low U-value: avoiding deviations. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Gaspar, K.; Casals, M.; Gangolells, M. (2018). Review of criteria for determining HFM minimum test duration. - Energy and buildings , ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2018: 4.495; Quartil: Q1)

Gangolells, M.; Casals, M.; Puig-Engel, A.; Ferré-Bigorra, J.; Gaspar, K. (2019). Individualized sustainable and cost optimal energy retrofitting solutions for the existing office building stock.

AUTOR/A:PUJOL SANCHEZ, MIREIA
Títol:Refuerzo a cortante de estructuras de hormigón armado con laminados de polímeros reforzados con fibras (FRP). Verificación experimental.
Data lectura:26/06/2018
Director/a:OLLER IBARS, EVA MARIA
Codirector/a:MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Oller, E.; Pujol, M.; Mari, A. (2019). Contribution of externally bonded FRP shear reinforcement to the shear strength of RC beams. - Composites part B: engineering, ISSN: 1359-8368 (JCR Impact Factor-2019: 7.635; Quartil: Q1)

AUTOR/A:FERNÁNDEZ RUBIO, CRISTINA
Títol:Desarrollo de materiales con retracción compensada a partir del óxido de calcio (CaO)
Data lectura:16/03/2018
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernandez, C. (2014). Estudio de hormigones con retracción compensada a partir de óxido de cal (CaO).

Mohammadzadeh Khani, Hadi (2016). Comparison of flood delimitation between morphological feature s/indices and hydraulic models in Dar Es Salaam.

Fernandez, C. (2017). Study of lime-cement interactions to develop shrinkage controlled concrete.

Blanco, A.; Pujadas, P.; Fernandez, C.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Aguado, A. (2017). Eco-trench: a novel trench solution based on reusing excavated material and a finishing layer of expansive concrete. - Materiales de construcción (Madrid), ISSN: 0465-2746 (JCR Impact Factor-2017: 1.803; Quartil: Q2)

AUTOR/A:SALOUSTROS, SAVVAS
Títol:Tracking localized cracks in the computational analysis of masonry structures.
Data lectura:29/11/2017
Director/a:PELA, LUCA
Codirector/a:CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Saloustros, S. (2015). Advanced numerical modelling for the analysis of large historical constructions.

Salát, Zsòfia (2015). Numerical Modelling of Out-of-Plane Behavior of Masonry Structural Members.

Frostick, Robert Daniel (2016). Advanced modelling of systems composed of masonry walls and lin tels subjected to in-plane forces.

Frostick, Robert (2016). Advanced modelling of systems composed of masonry walls and lintels subjected to in-plane forces.

Pashaoglulari, Esra Fügen (2016). Structural performance of masonry walls built withfibre reinforced mortar.

Vlachakis, Georgios (2017). Out-of-plane simulation of masonry structures using novel finite element techniques.

Saloustros, S.; Pelà, L.; Roca, P.; Portal, J. (2014). Numerical analysis of structural damage in the church of the Poblet Monastery. - Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2014: 1.028; Quartil: Q2)

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M. (2015). A crack-tracking technique for localized cohesive-frictional damage. - Engineering fracture mechanics, ISSN: 0013-7944 (JCR Impact Factor-2015: 2.024; Quartil: Q1)

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P. (2017). Finite element modelling of internal and multiple localized cracks. - Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2017: 2.724; Quartil: Q1)

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P. (2018). An enhanced finite element macro-model for the realistic simulation of localized cracks in masonry structures: a large-scale application. - International journal of architectural heritage, ISSN: 1558-3058 (JCR Impact Factor-2018: 1.44; Quartil: Q3)

Saloustros, S.; Cervera, M.; Pelà, L. (2018). Tracking multi-directional intersecting cracks in numerical modelling of masonry shear walls under cyclic loading. - Meccanica, ISSN: 0025-6455 (JCR Impact Factor-2017: 2.211; Quartil: Q2)

Petromichelakis, Y.; Saloustros, S.; Pelà, L. (2014). Seismic assessment of historical masonry construction including uncertainty.

Saloustros, S.; Pelà, L.; Roca, P.; Portal, J. (2014). Assessment of structural damage in historical constructions using numerical models : the case of the church of the Poblet Monastery.

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P. (2016). An extension of tracking algorithms for the simulation of multiple and intersecting cracking.

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P.; D'Ayala, D. (2016). Effect of pier-spandrel geometry on the in-plane response of masonry structures.

Saloustros, S.; Pelà, L.; Cervera, M.; Roca, P. (2016). A macro-modelling finite element technique for the realistic simulation of cracking in masonry structures.

Cervera, M.; Pelà, L.; Saloustros, S. (2018). Macro-mechanical modelling of localized cracks in masonry structures using a tracking algorithm.

AUTOR/A:IKUMI MONTSERRAT, TAI
Títol:New insights on the fundamentals and modeling of the external sulfate attack in concrete structures.
Data lectura:30/10/2017
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ikumi, T. (2014). Modelización multi-escala del ataque sulfático externo.

Ikumi, T.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; Aguado, A. (2014). Alternative methodology to consider damage and expansions in external sulfate attack modeling. - Cement and concrete research, ISSN: 0008-8846 (JCR Impact Factor-2014: 2.864; Quartil: Q1)

Ikumi, T.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; de la Fuente, A.; Aguado, A. (2016). Simplified methodology to evaluate the external sulfate attack in concrete structures. - Materials & design, ISSN: 0261-3069 (JCR Impact Factor-2016: 4.364; Quartil: Q1)

Ikumi, T.; Segura, I.; Pialarissi Cavalaro, S.H. (2017). Inlfuence [sic] of early sulfate exposure on the pore network development of mortars. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2017: 3.485; Quartil: Q1)

Ikumi, T.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; de la Fuente, A.; Aguado, A. (2016). Simplified model to assess the durability of elements subjected to external sulphate attack: influence of shape and size of the elements.

Ikumi, T.; Pialarissi, S.; Segura, I.; Goodier, C.; Austin, S. (2017). Simplified analytical assessment of damage induced by the external sulphate attack in concrete piles.

AUTOR/A:MARTIROSYAN, RAZMIK
Títol:Development of a coupled finite element model for early age concrete behavior: Application to concrete pavements.
Data lectura:29/09/2017
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Martirosyan, R. (2015). Development of a new construccion design for rigid pavements.

AUTOR/A:GIBERT ARMENGOL, VICENTE
Títol:Sistema predictivo multiescala de la degradación del frente urbano edificado.
Data lectura:21/12/2016
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Codirector/a:SERRAT PIE, CARLES
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gibert, V. (2015). Dictamen de verificació de la seguretat estructural, encaminat a determinar la compatibilitat de la maquinària existent en el sostre de formigó de la planta altell de la nau de fabricació del GRUP AC MARCA SL, a de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona).

Gibert, V. (2015). Informe sobre la apertura de un hueco entre las naves nº 17 y 18 del Polígono Industrial Les Fallulles de Sant Vicenç dels Horts, en base al proyecto realizado por el arquitecto de la Comunidad, a petición de Mermon Market, SL..

Gibert, V. (2016). Informe de prospecció termogràfica en un habitatge individual de la finca situada al carrer de Peris i Mencheta, nº 29, del municipi de Barcelona.

Gibert, V. (2016). Informe d'inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) de l’edifici situat al carrer del Dr. Martí Julià, 139 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Gibert, V. (2016). Informe de resultats d’assaigs d’identificació i caracterització d’un terra radiant executat en un edifici unifamiliar entre mitgeres situat al municipi de Sabadell (Barcelona).

Gibert, V. (2017). Informe de la revisió de l’edifici d’ús docent del c/ Guillem Tell, núm. 27 de Barcelona, segons el pla de manteniment de l’any 1999 i el posterior seguiment.

Gibert, V. (2017). Informe de resultats de l’assaig de determinació de la presència de ciment aluminós en el sostre del local a planta baixa de la finca situada al carrer Xifré núm. 74 de Barcelona.

Gibert, V. (2017). Informe d'inspecció tècnica d'edificis (ITE) de l’edifici situat al carrer de la Gran Via de les Corts Catalanes, 549 de Barcelona.

Gibert, V. (2017). Estat d’amidaments per a la rehabilitació de la façana principal i els patis de la finca situada a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 549, de Barcelona.

Gibert, V. (2017). Diagnosi d’esquerda en el paviment del bany del pis 3r 1a, de la finca situada a la Gran Via de les Corts Catalanes nº 549, de Barcelona.

Fonollosa Molina, Jordi (2015). Creació d'una empresa de Facility Management.

Vázquez Orts, Míriam (2015). MODEL PER LA IMPLANTACIÓ D'UN RÈGIM DE MASOVERIA URBANA.

Sagués Esteban, Adrià (2015). Grau de fiabilitat en les inspeccions visuals de façanes.

Duarte Martínez, Laura (2015). INTERVENCIÓ INTEGRADA AMB UN DISSENY BIM.

Vera Dominguez, Sandra (2016). MODELO BIM COMO BASE DE DATOS PARA EL EJERCICIO DEL FACILITIES MANAGEMENT.

Yarza Arregui, Iñaki (2016). Estudio de Ahorro y Eficiencia Energética del Colegio La Salle Bonanova.

Galvez Luis, Belen (2016). Estudio de la degradación de las fachadas del barrio de Santa Eulalia a lo largo del tiempo.

Agüera Lleida, Raquel (2016). Estudi del pla de manteniment del CAP Bages (Manresa) de l'ICS.

González, Lisandro Mariano (2016). Desarrollo de instalaciones deportivas, comerciales y de vivienda.

Vaamonde Longueira, Victor Manuel (2016). Iluminación dinámica de una glorieta por medio de energías reovables.

Balaguer Casellas, Carles (2016). Reorganització departamental. Adaptació als nous condicionants externs i millora de la prestació del servei..

Urgelles Esquerra, Nuria (2016). Análisis del déficit eléctrico tarifario español y estudio comparativo sobre países del a CEE.

Bartolome Besses, Mª Pilar (2016). Pla d'empresa per a la construcció i explotació d'un centre polivalent per a menors i pares.

Álvarez Ortiz, Arturo (2016). Estudi d'eficiència energètica i desenvolupament d'edifici residencial a Mataró i casa unifamiliar a Mataró.

Avetisyan Atoyan, Artur (2016). Practicum a realizar en la empresa CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA DE LA REHABILITACIÓ, S.L..

Orona Naya, Alvaro Miguel (2016). ANÁLISIS TEÓRICO-PRÁCTICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN UNA EMPRESA DE REHABILITACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS..

Mas Rispa, Jordi (2016). Registre de identificació i formes d'intervenció de lesions constructives.

Nieto Gómez, Verónica (2016). PROPOSTA D?AMPLIACIÓ D?UNA PLANTA PER A OFICINES A LES INSTAL?LACIONS CENTRALS D?UNA EMPRESA DE SERVEIS URBANS DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS.

Murillo Madueño, Francisco (2017). LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE LA MASÍA CAL MASOVER NOU DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT A ESCUELA DE LA NATURALEZA.

Seoane, B. (2017). Rehabilitación de envolventes.

Alcázar Brumós, Manel (2017). Expectatives arquitectòniques del turista cultural qun visita un edifici patrimonial. El cas de la casa Milà i la casa Batlló.

Romero Calle, Raúl (2017). Adaptació i canvi d?ús d?habitatge unifamiliar existent (Mas d?en Blai) a allotjaments turístics amb incorporació d?energies renovables al terme municipal de Gualta.

Batlle Salvador, Sergi (2017). Projecte executiu de Rehabilitació Integral d'un Gimnàs..

Guavita Forero, Yoly Yolanda (2017). Evaluación del comportamiento de diferentes revestimientos para un sistema de aislamiento térmico elaborado con médula vegetal..

Chiesura, Gustavo Ignacio (2017). Estudio Acústico y Energético en Edificio Multifunción.

Serrat, C.; Gibert, V.; Casas, J.; Rapinski, J. (2017). On the selection of significant variables in a model for the deteriorating process of facades. - IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201; Quartil: )

Gibert, V.; Serrat, C.; Casas, J. (2015). Determination of criteria for the exploration and for obtaining indicators in evolutional analysis of degradation in urban facades.

Serrat, C.; Gibert, V.; Rapinski, J.; Casas, J. (2016). Followup and Decision (FAD) as a strategic tool for building stock management.

Serrat, C.; Gibert, V.; Casas, J.; Rapinski, J. (2017). BRAIN: Building Research Analysis and Information Network.

Rapinski, J.; Serrat, C.; Andrzejewska, P.; Gibert, V. (2017). Modeling building facades deterioration process with GIS tools.

AUTOR/A:PICOLO SALVADOR, RENAN
Títol:Accelerated cementitious matrices: hydration, microstructure and mechanical strength.
Data lectura:12/12/2016
Director/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Codirector/a:DOMINGUES DE FIGUEIREDO, ANTONIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Picolo, R. (2014). Characterization of accelerated cement matrices for the evaluation of sprayed concrete.

Picolo, R.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; de Figueiredo, A.D.; Pérez, J. (2016). Early age hydration of cement pastes with alkaline and alkali-free accelerators for sprayed concrete. - Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2016: 3.169; Quartil: Q1)

Picolo, R.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Segura, I.; Hernández, M.; Ranz, J.; Dominguez De figueiredo, Antonio (2017). Relation between ultrasound measurements and phase evolution in accelerated cementitious matrices. - Materials & design, ISSN: 0261-3069 (JCR Impact Factor-2017: 1.82; Quartil: Q1)

Picolo, R.; Pialarissi Cavalaro, S.H.; Monte, R.; de Figueiredo, A.D. (2017). Relation between chemical processes and mechanical properties of sprayed cementitious matrices containing accelerators. - Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2017: 4.66; Quartil: Q1)

AUTOR/A:MONTOYA CORONADO, LUIS ALBERTO
Títol:A direct performance based seismic design method for irregular structures. Applications to concrete structures.
Data lectura:07/11/2016
Director/a:BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Montoya, L.; Bairan, J.M. (2016). Diseño sismo-resistente no-lineal directo basado en desempeños multi-objetivos.

Bairan, J.M.; Montoya, L. (2017). Diseño sísmico directo basado en prestaciones de estructuras irregulares.

Montoya, L.; Bairan, J.M. (2017). A direct performance based seismic design method for irregular structures.

AUTOR/A:HOSSEINI, SEYED MOHAMMAD AMIN
Títol:Sustainability in the Post-Disaster Temporary Housing Management for Urban Areas.
Data lectura:30/09/2016
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PONS VALLADARES, ORIOL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Gilani, Golshid (2017). A New MCDM approach for assessing the sustainability index of building façades.

Hosseini, S. M. Amin; de la Fuente, A.; Pons-Valladares, O. (2016). Multi-criteria decision-making method for assessing the sustainability of post-disaster temporary housing units technologies: a case study in Bam, 2003. - Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707 (JCR Impact Factor-2016: 1.777; Quartil: Q2)

Hosseini, S. M. Amin; de la Fuente, A.; Pons-Valladares, O. (2016). Multicriteria decision-making method for sustainable site location of post-disaster temporary housing in urban areas. - Journal of construction engineering and management (ASCE), ISSN: 0733-9364 (JCR Impact Factor-2016: 1.735; Quartil: Q2)

Hosseini, S. M. Amin; Pons-Valladares, O.; Mendoza, M.; de la Fuente, A. (2016). Identifying temporary housing main vertexes through assessing post-disaster recovery programs. - International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, ISSN:

Martinez, M.D.; Hosseini, S. M. Amin; Lana, F.J.; Serra, C. (2014). Predictive signs of high-magnitude mainshocks based on the analysis of time behaviour of fractal parameters.

AUTOR/A:CASQUERO MODREGO, NURIA
Títol:Daylight performance assessment of an innovative energy efficient building envelope.
Data lectura:12/07/2016
Director/a:MOSALAM, KHALID M.
Codirector/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Casquero, N. (2013). Seismic Evaluation of Novel Solutions for Energy Efficient Buildings.

AUTOR/A:CAÑAS GALLART, JORDI
Títol:Diseño de una nueva barrera continua de hormigón in situ.
Data lectura:19/04/2016
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Cañas, J. (2014). Diseño de una nueva barrera continua de hormigón in situ.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201919/07/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201931/03/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201801/12/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/06/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020BIA2017-90856-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2019Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos sosteniblesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Comportamiento estructural de pórticos de acero inoxidable. Seguridad frente a acciones accidentales de sismo y fuego.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/12/2016 Jornades sobre metodologias avanzadas no destructivas: análisis de patrimonioFUNDACIÓN GENERAL CSIC
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
06/10/201605/10/2020Desarrollo y caracterización de materiales cementicios con propiedades mejoradasSMART ENGINEERING, S.L.
01/09/201601/11/2016Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del port esportiu del Masnou i del Port Olímpic de Barcelona i les seves corresponents recomanacions d'actuació.ENGINYERIA REVENTOS, S.L.
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
01/07/201631/12/2017Promotion of new Eurocode for structural stainless steelsCommission of European Communities
20/06/201620/09/2016Estudio de la capacidad portante de estructuras de aluminio diseñadas para pantanales de puertosASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
21/03/201621/03/2018Avaluació i seguiment de procediments constructius de forma sostenibleAjuntament de Barcelona
15/02/201614/02/2017Gestión de les estructuras de la CM42. Fase tres.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018SÍNTESIS DE COMPOSITES DE BASE CEMENTO ECOEFICIENTES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO DE SÍLICE Y SILICO-ALÚMINA (CESAR)Ministerio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/201530/11/2017Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/07/201530/11/2016Desarrollo de un prontuario informático del hormigón armado, adaptado al eurocódigo 2 y al código estructural españolINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
20/02/201519/05/2015Índice de sostenibilidad integral de un nuevo prototipo de torre para aerogeneradoresPACADAR, S.A.
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2018Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian & Armenian Universities and StakeholdersEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DESOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
01/06/202031/05/2023Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202020/05/2021Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP FIBRE REINFORCED CONCRETE AND HYBRID PRE-CRACKED BEAMS SUBJECTED TO PERMANENT LOADS: EXPERIMENTAL PROGRAM AND CONTITUTIVE EQUATIONS##*confirmar CIFBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
01/09/201928/02/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201919/07/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/06/201931/05/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
01/05/201931/10/2020Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201931/03/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201931/12/2021Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/12/201801/12/2019Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAINFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
27/11/201827/02/2019Estudio de las propiedades estructurales de hormigones reforzados con fibras plásticas y de vidrioFERROVIAL AGROMAN, S.A.
23/11/201830/06/2020Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de cooperación transfronterizo de España-PortugalFUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
20/11/201831/12/2018Análisis de resistencias mecánicas a flexotracción y compresión y determinación de lixiviados en muestras de yeso.AITEX
14/11/201814/05/2019Desarrollo del Proyecto para el estudio de la viabilidad de aplicación de una micro-fibra de Polipropileno-Viscosa como material de refuerzo en hormigón para el control de la retracción y fisuración aFERROVIAL SERVICIOS, S.A.
01/11/201831/10/2019Estudi de l’expansivitat de l’escòria negra, ús de l'escòria negra en mescles asfàltiques i la possibilitat d'ús de l'escòria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
10/09/201831/12/2018Diseñar y construir un nuevo túnel de dos carrilesCHESAPEAKE TUNNEL JOIN VENTURE
03/09/201831/05/2019Estudi d'alguns processos químics que faciliten la remoció de rajoles sense el dany que genera la seva remoció de manera convencionalPREPERSA, A.I.E.
30/07/201830/07/2018Montaje de cortinas y kit para la protección solar
01/07/201831/12/2020BIA2017-90856-REDTAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201830/06/2020Contrato de soporte técnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
03/04/201831/07/2018Diseño avanzado de puentes y estructuras singulares de aceroPEDELTA, S.L.
19/03/201821/03/2018Subvenció com a Sponsor del Seminari RILEM Spring Convention y Workshop on Advances in DurabilityINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
19/03/201818/10/2021Disseny eficient d'unions en estructures d'acer sotmeses a accions cícliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/03/201820/07/2018Anàlisi de les fletxes i vibracions que presenta l’estructura de l’aparcament, juntament amb el seguiment, supervisió i dictamen de les propostes de l’avantprojecte i projecte executiuAJUNTAMENT TERRASSA
02/03/201831/12/2018Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U012 Models de presa de decisions per a reconstruccions post-desastre sostenibles i participatives en zones d’elevat risc sísmic. El cas de Kermanshah, Iran.Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/01/201814/01/2019Gestión de las estructuras de la CM42. Fase cuatro.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/01/201831/12/2020Profundització en el coneixement dels nivells radiactius d'aigües d'abastamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/01/201831/12/2021Modelos estructurales para la gestión eficiente de infraestructuras: Smart BIM modelsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2018Realització d'analítiques de radioactiviat en aigües (SA1402)GENERALITAT DE CATALUNYA
01/01/201831/12/2018Assaigs de radioactivitat de mostres ambientals. Anàlisis de les activitats degudes a isòtops radiactius presents en mostres d'aigua.LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201831/12/2020Hormigones sostenibles autocompactantes de altas prestaciones mediante el uso de cementos de bajo contenido en clínker y agentes de curado interno y autoselladoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2021Project Team: SC3.T7 Stainless Steels. Revised EN 1993-1-4 Experts team to develop and upgrade the second generation EN 1993-1-4NEN Environment & Society
18/12/201717/06/2019Estudio de las propiedades diferidas (retracción y fluencia) de un material base cementicea para sistema de fabricación desarrollado por ACCIONAGRUPO ACCIONA, S.A.
01/12/201731/12/2019Control de la exposición a fuentes naturales de radiaciónAGUAS DANONE
23/11/201716/01/2018Estudio de los cimientos de las torres eólicas de los parques Win Cap y Lucus PowerIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/201731/12/2017Patrocinio Alta FIB UPCGRUPO ACCIONA, S.A.
23/10/201722/12/2017Instrumentació de les fissures de la façana de la portalada de l'esglèsia del Monestir de Sant CugatRECOP RESTAURACIONS
20/09/201719/10/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a la Rambla de Catalunya de BarcelonaBERIESTAIN INTERIORES S.L.
15/09/201714/03/2019Nuevas protecciones solares tensadas para talleres de arquitectura escolar sostenibleFUNDACIÓN BBVA
03/08/201731/12/2017Assessorament en relació a les solucions estructurals i constructives i de resposta de determinats materials a patologies concretes dels monuments.GENCAT-DEP.CULTURA
19/07/201715/11/2017Estudi del paravent per a les estacions de la Zona Franca de la L9 del metro de BarcelonaDOPEC, S.L.
13/07/201725/11/2020Estudi de l'estat estructural del col·lector del Morrot i de la seva capacitat per ressistir amb condicions de seguretat exigibles.AIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
01/07/201730/06/2019Valorisation of knowledge for European pre-QUALified steel JOINTSCommission of European Communities
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
30/06/201730/06/2017Plataforma digital IAHC.UPC sobre l'estat de conservació de monuments i edificis històrics de Barcelona
28/06/201727/06/2018Reparación y refuerzo de estructuras de obra de fábrica con materiales avanzadosKerakoll Spa
19/06/201718/06/2018Estudio expansividad escorias negras, uso de la escoria negra en mezclas asfálticas y la posibilidad de uso de la escoria blanca en obra civilADEC GLOBAL, S.L.
15/06/201715/09/2018Evaluación y estado actual y predicción del deterioro del hormigón armado del aparcamiento/'Moll de la Fusta/'BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
15/06/201714/05/2018Estudio de averías de la red de distribuciónCETAQUA
12/06/201711/07/2017Avaluació de les proprietats resistents de l'obra de fàbrica amb assajos moderadament destructius a l'Avenida Meridiana de BarcelonaDuckbill SL
01/06/201731/05/2021New market niches for the Pulp and Paper Industry waste based on circular economy approachesCommission of European Communities
01/06/201701/12/2017Desarrollo de hormigón para impresora 3D a escala realGRUPO ACCIONA, S.A.
01/06/201731/05/2018Análisis inicial de la vulnerabilidad sísmica de viviendas e infraestructuras de la franja del Pacífico de Nicaragua para sustentar un proyecto de normas y guías de construcción propiasCentre Cooperació per al Desenvolupament
27/05/201727/05/2017Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marinas
09/05/201702/06/2017Informe sobre los silos A, B y C de ERGANSA situados en el muelle de contradique del puerto de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona
28/03/201729/01/2018Informe tècnic sobre l'estat actual del/'Pont de Sant Pere de Terrassa/'AJUNTAMENT TERRASSA
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
17/02/201716/08/2017Estudi de la difusivitat del molidbè en matrius de cimentAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/02/201731/03/2017Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del Port Esportiu de Torredembarra i les seves corresponents recomanacions d'actuacióENGINYERIA REVENTOS, S.L.
10/01/201710/01/2017Aditivo inhibidor del crecimiento biológico en estructuras de hormigón y uso
01/01/201731/12/2019Avances en ciencia y tecnología de cementos híbridos sosteniblesMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201731/03/2021H2020-737183-DISCOVERERCommission of European Communities
01/01/201731/01/2018Realització de l'assessorament l'adquisició de llibres d'Arquitectura per a la Biblioteca del COAC.COL.LEGI OFI. ARQUITECTES CATALUNYA
30/12/201616/04/2019Instal·lació de monitorització i seguiment de l’ Església del MonestirAJUNTAMENT SANT CUGAT DEL VALLÈS
30/12/201629/12/2019Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinasMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circularMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201631/12/2020Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Comportamiento estructural de pórticos de acero inoxidable. Seguridad frente a acciones accidentales de sismo y fuego.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/12/201631/03/2018Caracterització mecànica i resistent detallada d'un tipus de fàbrica de maó ceràmic utilitzat en la construcció de les voltes de pla de part de l'estructura del Temple de la Sagrada FamiliaTEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMILIA
01/12/201631/12/2016 Jornades sobre metodologias avanzadas no destructivas: análisis de patrimonioFUNDACIÓN GENERAL CSIC
18/10/201615/11/2016Estudi del reforç sismoresistent de l'edifici Torres Bellini de GuayaquilDOPEC, S.L.
06/10/201605/10/2020Desarrollo y caracterización de materiales cementicios con propiedades mejoradasSMART ENGINEERING, S.L.
01/09/201601/11/2016Estudi de l'estat actual i capacitat resistent de les plaques del pantalà del port esportiu del Masnou i del Port Olímpic de Barcelona i les seves corresponents recomanacions d'actuació.ENGINYERIA REVENTOS, S.L.
12/07/201612/07/2018Utilización durable y ambientalmente segura de las cenizas blancas y grises procedentes de la valoración energética de residuos papeleros de la empresa SAICA como materia prima en obra civilBENITO ARNO E HIJOS, S.A.
01/07/201631/12/2017Promotion of new Eurocode for structural stainless steelsCommission of European Communities
20/06/201620/09/2016Estudio de la capacidad portante de estructuras de aluminio diseñadas para pantanales de puertosASTILLEROS AMILIBIA U.S.L.
13/06/201631/12/2016Análisi de solucions estructurals i resposta a materials en monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/06/201631/03/2020EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate EventsCommission of European Communities
26/04/201625/08/2016Development of an experimental programme on a novel Technology for the construction of a vaulted structureEIDG. TECHN. HOCHSCHULE ZÜRICH
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
21/03/201621/03/2018Avaluació i seguiment de procediments constructius de forma sostenibleAjuntament de Barcelona
15/02/201614/02/2017Gestión de les estructuras de la CM42. Fase tres.YNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
15/01/201631/01/2017Inductive method to evaluate steel fiber content and orientation in concrete and new method to determine plastic fiber contentInstituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
01/01/201630/06/2019Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogenoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2019Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útilMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018SÍNTESIS DE COMPOSITES DE BASE CEMENTO ECOEFICIENTES A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO DE SÍLICE Y SILICO-ALÚMINA (CESAR)Ministerio de Economia y Competitividad
01/01/201631/12/2019Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIBMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/12/201530/11/2017Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
19/11/201518/11/2018Desenvolupament de formigons conductors mitjançant l'adició de materials reciclatsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
20/10/201530/09/2016Establiments de protocols d'inspecció i control d'obres.Diputació de Barcelona
01/10/201528/02/2019Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejoradaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
21/07/201531/12/2015Assessorament per a solucions estructurals i constructives de diversos edificis històrics de CatalunyaGENCAT-DEP.CULTURA
15/07/201515/02/2017Anàlisis mecàniques sobre elements de pedra, morter i obra de fàbrica (Expedient 01/15 FBG)FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
01/07/201530/11/2016Desarrollo de un prontuario informático del hormigón armado, adaptado al eurocódigo 2 y al código estructural españolINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/07/201531/12/2018Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporteMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
15/05/201514/05/2016Estudio de morteros y hormigones reforzados con fibras y adición de colorantesSMART ENGINEERING, S.L.
14/05/201513/05/2016Estudio y desarrollo de herramientas de evaluación de sostenibilidad y priorización de inversionesSMART ENGINEERING, S.L.
20/04/201519/10/2018Optimització de la reologia de morters per aplicacions avançades en elements de façanaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/03/2016investigació i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)Gestió d’Infraestructures S.A.U Generalitat de Catalunya
16/03/201515/09/2015Study of the comercial viability of the development of novel solutions for the development of green walls by using enhanced biorecaptivity concreteESCOFET 1886 S.A.
20/02/201519/05/2015Índice de sostenibilidad integral de un nuevo prototipo de torre para aerogeneradoresPACADAR, S.A.
01/02/201530/04/2018Energy Game for Awareness of energy efficiency in social housing communitiesCommission of European Communities
29/01/201513/03/2015Concepción y rehabilitación del canal de recogida y drenaje de aguas pluviales de Port-Genil (Gabón, África)ACCIONA Infraesctructuras, S.A.
14/01/201513/01/2018Elements d'aïllament sísmic i dissipació energètica en ponts de ferrocarril en zones d'alta sismicitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2018Training in reducin uncertainty in structural safetyCommission of European Communities
01/01/201531/12/2016Sostenibilidad agrourbana mediante invernaderos en cubierta. Ecoinnovación en flujos residuales de energía, agua y CO2 para la producción de alimentosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Estudio de profundidad de algunas presas de UPH Ebro-Pirineos de Endesa.Endesa Generación, S.A.
01/01/201531/12/2018Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian & Armenian Universities and StakeholdersEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt