Enginyeria de la Construcció

COORDINADOR/A

Ramos Schneider, Gonzalo

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu

https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció té com a objectiu principal la formació dels alumnes, com a especialistes, en l’àmbit de l’enginyeria estructural i la construcció. Es vol formar professionals capaços de concebre, projectar, calcular i construir estructures segures, durables, funcionals i estètiques, utilitzant materials clàssics i nous, així com avaluar i mantenir estructures existents, incloent-hi les del patrimoni històric. D’altra banda, es pretén proporcionar una formació sòlida en gestió eficient de projectes i obres, prestant especial atenció als aspectes tecnològics, constructius, econòmics, mediambientals i de desenvolupament i cicle de vida sostenibles. L’objectiu formatiu general de la fase de recerca és proporcionar una formació cientificotècnica d’alt nivell en els camps de l’enginyeria estructural i construcció que capaciti els alumnes per generar nous coneixements, per plantejar noves vies de recerca i per investigar en problemes no resolts relatius a nous materials, al comportament resistent i funcional d’estructures, a noves formes estructurals, a nous mètodes de càlcul i experimentació, a nous sistemes constructius i a noves formes de considerar les relacions entre el medi ambient i l’entorn construït. Aquest objectiu va acompanyat de la capacitació dels alumnes per comunicar i transmetre els coneixements adquirits i la investigació desenvolupada mitjançant la redacció de documents científics, com són articles en revistes i comunicacions en congressos, entre d’altres. Això permet a l’alumne demostrar la seva capacitat de compressió del camp d’estudi en el qual s’implica, així com la seva capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica investigació d’alta qualitat, amb la possibilitat d’ampliar les fronteres del coneixement i incorporar aquests coneixements al sector productiu a través dels departaments d’R+D d’empreses constructores i consultores d’enginyeria civil.

Capacitats

Per a la consecució dels objectius plantejats, el programa disposa de professorat adequat en termes de qualitat, capacitat i dedicació, avalada pel nivell de satisfacció dels estudiants, els quals fan una valoració molt positiva sobre els aspectes relacionats amb la supervisió i el seguiment de les tesis. Les enquestes als alumnes també posen de manifest que el principal motiu per escollir el Programa de Doctorat és el prestigi del Departament i dels seus professors. Un percentatge molt alt de les tesis es desenvolupen en règim de dedicació a temps complet. Això és possible gràcies al fet que molts d’ells disposen de beques d’estudi, sigui concedides dins dels respectius projectes de recerca en què s’integren o concedides pels governs en el cas d’alumnes estrangers, la majoria dels quals arriben finançats amb beques dels seus respectius països d’origen.

Tots els directors de tesi publiquen en revistes de JCR amb un alt índex d’impacte, situades al primer quartil (vegeu http://futur.upc.edu/, http://futur.upc.edu/EC, http://futur.upc.edu/ATEM, http://gric.upc.edu/ca/publicacions)

El programa s’estructura a través de tres línies d’investigació:

1. Tecnologia d’estructures
2. Materials de construcció
3. Recerca i innovació en la construcció industrial

Les tres línies de recerca que conformen el programa estan reconegudes a través de quatre grups de recerca consolidats (GRC), reconeguts en les convocatòries de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació, el Programa de Doctorat ha obtingut les distincions de qualitat següents:
- Menció de qualitat MCD2005-00345: 2005, 2006, 2007, 2008
- Menció d’Excel·lència MEE2011-0393: 2011, 2012, 2013

Justificació de la necessitat del programa

El Programa de Doctorat es crea el curs 1992-93 fruit de la necessitat de comunicar, actualitzar i desenvolupar el coneixement disponible en relació amb l’enginyeria de la construcció en les seves diverses facetes (materials, tècniques, gestió, medi ambient). Aquesta necessitat resulta encara avui molt perceptible, atesos els importants avenços científics i tècnics experimentats en aquesta àrea de coneixement. Aquests avenços venen al seu torn potenciats pel desenvolupament tecnològic general, la instauració de la societat del coneixement i la importància creixent dels conceptes lligats al desenvolupament sostenible.

En les últimes dècades s’han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i millorar les prestacions dels materials, els mètodes de projecte i càlcul, els procediments d’instrumentació i assaig, els sistemes d’avaluació, reparació i reforç, els processos constructius i les possibilitats de reciclatge de materials i estructures. Cal afegir, a més, la necessària preocupació pel medi ambient i per adaptar la tecnologia existent cap a una construcció sostenible i de qualitat.

Tot això ha comportat, particularment, un augment considerable del coneixement disponible sobre els diversos aspectes de l’enginyeria de la construcció (comportament i resistència de les estructures a curt i llarg termini, durabilitat…). Alhora, això obre possibilitats a nous conceptes relatius al disseny, a la construcció o al manteniment de les construccions a partir de plantejaments més científics i per això mateix més fiables, alhora que més sostenibles, tant econòmicament com ambientalment. Però els nous desenvolupaments també plantegen moltes incògnites per la velocitat amb què s’han produït i el desconeixement que es té de molts aspectes encara poc estudiats, sobretot en l’àmbit dels nous materials i la reutilització i el cicle de vida de les estructures. Les normatives, per la seva banda, estan adaptant-se amb celeritat als desenvolupaments tecnològics, i per aquesta raó estan patint canvis importants de tipus conceptual i pràctic.

Tots aquests canvis han revolucionat la pràctica professional en l’àmbit de la construcció, la qual cosa genera necessitats d’actualització dels professionals i per tant formació qualificada. Amb aquest programa es vol crear un entorn de recerca i de formació que permeti implementar aquest aspecte en la formació de tercer cicle dels nostres estudiants.

El Programa de Doctorat encaixa perfectament dins de les polítiques prioritàries i línies estratègiques de recerca tant a nivell de Catalunya i Espanya com europees. En particular, els professors responsables de les línies d’investigació que nodreixen el Programa de Doctorat desenvolupen la seva activitat investigadora tant en projectes europeus com en nacionals i autonòmics. D’altra banda, el programa queda plenament justificat per la seva coherència i implicació dins de l’àmbit d’experiència i d’activitat de recerca prioritaris de la Universitat Politècnica de Catalunya (enginyeria civil), així com en relació amb 2 de les 9 àrees tecnològiques estratègiques transversals existents en aquesta: tecnologia de materials i tecnologies de la construcció i les obres públiques.

La justificació de l’existència d’aquest programa en relació amb la necessitat de persones altament qualificades en R+D+I en el teixit industrial de Catalunya ve donada pel fet que es tractar de l’únic programa de característiques i contingut similars impartit a tot el territori català.

Informació general

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la investigació científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/enginyeria-construccio

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.ECO.camins@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

L’entrada natural al Programa de Doctorat és per a aquells estudiants que hagin cursat i superat el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció (d’ara endavant, MEEC-UPC) impartit a la Universitat Politècnica. Per a aquells estudiants que provinguin d’altres màsters, és imprescindible que demostrin un coneixement bàsic en matèries fonamentals en l’àmbit tecnològic de la construcció, és a dir: formigó estructural, estructures metàl·liques i mixtes, materials de construcció, durabilitat, manteniment i gestió d’estructures i obres civils. És aconsellable que els estudiants disposin de certs coneixements de programació i utilització de paquets informàtics d’anàlisi i càlcul d’estructures.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Els títols amb accés directe que no requereixen complements de formació són els següents:

• Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Construcció (MIEC-UPC)
• Màster Universitari en Enginyeria Civil
• Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
• Màster Universitari en Enginyeria Industrial


Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat reconegui l’equivalència d’altres ‘masters of science’ (procés de Bolonya) o fins i tot d’altres estudis. Per reconèixer-ne l’equivalència, la Comissió valorarà la correspondència amb el nombre de crèdits i les matèries del MIEC-UPC, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’hagi impartit. En el cas de màsters o estudis reconeguts com a equivalents al MIEC-UPC, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin aquesta condició podrà ser considerada i analitzada per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Enginyeria de la Construcció. En general, la disposició d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic adaptat a les directrius del procés de Bolonya serà una condició imprescindible per a l’accés al Doctorat. En aquest cas, la Comissió decidirà l’acceptació en cada cas particular. Per a això, la Comissió valorarà els aspectes següents, d’acord amb la ponderació que s’indica entre parèntesis:

• Les característiques dels estudis previs (en particular, grau d’equivalència amb el Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció - intensificació científica) (25%).
• Disposició de beques o ajuts (5%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Possibilitat de tutoria per part de professors de Departament (30%).
• Experiència investigadora prèvia (15%).
• Coneixement d’idiomes (5%).

En cas de saturació en relació amb el nombre màxim de places, tindran prioritat els estudiants sorgits del MIEC-UPC. Entre aquests, l’admissió podrà ser prioritzada en funció de les qualificacions finals obtingudes en el màster. Tot i així, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà afegir i ponderar altres condicions, com, en particular, l’experiència prèvia en recerca i les publicacions.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar la seva durada.

Els complements de formació seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

Els requisits de formació metodològica o científica complementària poden ser formulats, per a cada estudiant, per:

1. La Comissió Acadèmica, com a condició per a l’admissió o bé, després de l’admissió, com a condició per a la continuació del Doctorat dins el límit temporal que s’especifica a continuació.
2. El tutor o la tutora o el director o la directora de tesi, com a conseqüència de l’observació de deficiències en la preparació o el rendiment de l’estudiant.
3. El director o directora de la tesi, com a resultat de l’observació de deficiències en la preparació de l’alumne o l’alumna, o com a necessitat addicional de formació avançada en el tema o temes de la tesi doctoral.

La Comissió definirà les necessitats de formació complementària en el moment de l’admissió. El tutor o la tutora i el director o la directora les podran identificar i definir durant el primer any.

La decisió sobre els complements formatius a cursar per l’alumne es pren de comú acord entre el tutor o la tutora i els responsables acadèmics del programa. Aquesta decisió és posteriorment ratificada per la Comissió Acadèmica.

Complements a cursar

La Comissió definirà en cada cas el conjunt de crèdits i les matèries, en general pertanyents al Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció de la UPC, que consideri necessari que els estudiants cursin per aconseguir un nivell inicial adequat. La Comissió, per a cada estudiant, podrà definir dos tipus de formació complementària:

1. Requisits de formació prèvia a l’accés al Doctorat. L’admissió quedarà condicionada a la superació d’aquestes matèries.

2. Requisits de formació metodològica, en recerca, tècniques de comunicació oral i escrita.

El límit per dur a terme els complements de formació és d’un any i mig (18 mesos) en el cas que la formació complementària sigui requerida per la Comissió Acadèmica com a condició per a l’admissió definitiva. La Comissió podrà dictaminar la desvinculació de qualsevol estudiant si aquest o aquesta exhaureix els primers 18 mesos sense haver superat la formació complementària requerida.

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària) per a alumnes en espera de visats i beques principalment.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria (obligatòria).
Hores: 375.

Activitat: Seminaris (optativa).
Hores: 2.

Activitat: Estades a l’estranger i mobilitat (optativa).
Hores: 480.

Activitat: Formació en habilitats informacionals (optativa).
Hores: 1,5.

Activitat: Metodologia de la recerca (obligatòria).
Hores: 12.

Activitat: Innovació y creativitat (optativa).
Hores: 8.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació (obligatòria).
Hores: 18.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca (optativa).
Hores: 4.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

En relació amb els recursos materials, cal destacar les excel·lents instal·lacions i serveis que tant el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental com l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i les escoles d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa posen a la disposició del programa: aules i laboratoris, sales de reunions, aules informàtiques, biblioteques, instal·lacions multimèdia, assessoria informàtica experta i espais específics per als alumnes. En particular, des del curs 2016-17 es disposa d’un nou espai per a doctorands a l’edifici B0 del Campus Nord. En relació amb el Laboratori de Tecnologia d’Estructures Lluís Agulló (LTE) i el Laboratori de Materials de Construcció (LME), on es desenvolupen les tesis experimentals, els recursos d’aprenentatge existents i el material inventariable són adequats a les característiques del programa. Això ha estat possible gràcies als recursos invertits en tots dos laboratoris provinents dels recursos de projectes competitius (Pla Nacional i projectes europeus) obtinguts pels professors del programa. Es tracta de laboratoris principalment de recerca on gran part del treball desenvolupat consisteix en recerca aplicada fent un gran èmfasi en la transferència de tecnologia a la indústria de la construcció.

L’LTE està dedicat a l’assaig i monitoratge de grans estructures i elements estructurals amb diferents materials, així com a la caracterització mecànica d’aquests materials. L’LMC està dedicat a la caracterització mecànica, física, química i microestructural dels materials de construcció. Tenen especial rellevància els estudis de durabilitat i impacte ambiental de materials i residus.

A partir de les enquestes dels alumnes es conclou que aquests estan molt satisfets amb els recursos que el Programa de Doctorat posa al seu abast (espai de treball, mobiliari, equips de laboratori, material, etc.), valorats globalment amb una qualificació de 4 sobre 5.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MAZZATURA, ISABELLA: An integral methodology for the special inspection of concrete bridges with bonded post-tensioned cables.
  Autor/a: MAZZATURA, ISABELLA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de dipòsit: 20/06/2024
  Data de lectura: 26/07/2024
  Hora de lectura: 11:00
  Lloc de lectura: AULA VILLAGGIO, SCHOOL OF ENGINEERING, Largo Lazzarino, 1 (Pisa, Itàlia) https://meet.google.com/oez-rwer-cry
  Director/a de tesi: CASAS RIUS, JUAN RAMON | CAPRILI, SILVIA | SALVATORE, WALTER
  Tribunal:
       PRESIDENT: BARTOLI, GIANNI
       SECRETARI: MORELLI, FRANCESCO
       VOCAL: SILVA CARVALHO CAMPOS E MATOS, JOSE ANTONIO
       VOCAL: STRAUSS, ALFRED
       VOCAL: SAS, GABRIEL
  Resum de tesi: La inspecció i avaluació dels ponts de formigó pretensat amb armadura post-tesa es molt complexa. Aquest sistema de pretensat es va concebre en una època en la que no hi havia dubtes sobre la durabilitat del formigó. A més, evitar la fissuració del formigó implicava la protecció total dels cables de pretensat pel que fa la corrosió. També existia la protecció addicional de la injecció, per la qual cosa els primers projectistes no es van preocupar massa en preveure com es podrien inspeccionar aquestes estructures en el futur. Quan es van produir les primeres falles sobtades, els enginyers es van preocupar pels possibles mecanismes de fallo. Avui encara falta un mètode d´inspecció consolidat. La recerca es centra en 2 temes: com realitzar la inspecció i quants assaigs s´han de fer per a obtindré un resultat fiable. S´han seleccionat alguns assaigs no destructius (AND) i s´han provat al laboratori i “in situ”. Les característiques que es valoren són la facilitat d´aplicació, el baix cost i la seva fiabilitat. Les campanyes de laboratori s´han executat principalment amb l´objectiu de calibrar els procediments i recopilar dades. S´han seleccionat el Ground Penetrating Radar (GPR) per a localitzar els cables i la tomografia ultrasònica (TU) per a localitzar les zones no injectades dintre de una beina de pretensat. Tot i que la falta de morter no sigui causa suficient per a que s´activi la corrosió, la hipòtesi de correspondència entre beina buida i corrosió es conservadora. S´han executat 7 provetes per a comprovar la precisió de les tècniques. El GPR es va mostrar molt precís en la localització dels cables. S´ha obtingut una distribució de tipus normal per al error en la posició, amb un valor mitja de 0,702 cm i una desviació típica de 1,52 cm. La fiabilitat de la TU s´ha valorat mitjançant el model de probabilitat de detecció. El resultat ha estat que, amb un nivell de confiança del 95 % i una probabilitat de detecció del 90 %, la tècnica pot detectar buits a la beina de més de 30 cm. La estimació de la força de pretensat permet establir la quantia de les pèrdues i indirectament identificar danys. La tècnica seleccionada va ser la de difracció de raigs X per a la estimació de la tensió als tendons. A la primera campanya de laboratori només es van assajar fils. Els resultats van posar de manifest que la metodologia es precisa sempre i quan es coneguin les tensions residuals a l´acer. El nivell de càrrega no influeix als resultats. Per això, es va realitzar una nova campanya i es va comprovar que les variacions de tensions residuals dintre de grups similars, no són menyspreables ( en el cas dels fils oscil·len entre -30 i -190 MPa). Si es tenen en compte les tensions residuals, s´obté un error relatiu constant al voltant de un 20 %. Es va escollir el mètode saw-cut per a estimar les tensions al formigó. Les mostres assajades al laboratori van ser molt simples, amb la finalitat d´avaluar la precisió del procediment. Els resultats no van ser satisfactoris. De dotze proves, només en un cas es va estimar correctament la tensió real. La campanya “in situ” es va fer a 7 ponts similars per a avaluar la aplicabilitat dels AND. El treball tracta també la qüestió del nombre de mostres a considerar per a diferents nivells, en base al procediment proposat per la Federal Highway Administration (FHWA), adaptat al cas italià i a diferents nivells de confiança per a realitzar avaluacions més exactes. Finalment, es proposa un protocol general que intenta resumir els principals resultats de la recerca mitjançant la definició de una metodologia d´inspecció i avaluació de ponts post-tensats. La proposta segueix la mateixa línia que les normes italianes, dedicant un major esforç ( i proves) a les estructures més deficients, tractant de optimitzar recursos. La part final de la tesi estudia com obtenir i utilitzar els resultat de la inspecció dels ponts que requereixen de una avaluació més acurada.

Darrera actualització: 24/07/2024 04:45:27.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 24/07/2024 04:30:27.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • JÁTIVA GUZMÁN, ANDRÉS JAVIER: APLICABILIDAD DE LA CENIZA VOLCÁNICA DE BAJA ACTIVIDAD COMO NUEVO RECURSO PARA MATERIALES CEMENTICIOS SOSTENIBLES.
  Autor/a: JÁTIVA GUZMÁN, ANDRÉS JAVIER
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 29/05/2024
  Director/a de tesi: ETXEBERRIA LARRAÑAGA, MIREN

  Tribunal:
       PRESIDENT: MAURY RAMIREZ, ANIBAL CESAR
       SECRETARI: CASANOVA HORMAECHEA, IGNACIO
       VOCAL: GIRÓ PALOMA, JESSICA
  Resum de tesi: La cendra volcànica (VA) és un recurs abundant que es pot utilitzar com a material cimentant suplementari (MCS), però la seva baixa reactivitat limita les seves aplicacions com a substitut del Ciment Portland (OPC). No obstant, la reactivitat de la VA es pot modificar mitjançant: 1) processos mecànics i tèrmics; 2) afegint activadors alcalins; 3) usant correctors que compensin el dèficit químic de la VA; i 4) aplicant mètodes de curació adequats per afavorir les reaccions putzolàniques.Segons les normes ASTM C618, la VA pertany a la categoria de Classe N. Dins dels mètodes d'activació, es va avaluar la calcinació de la VA (CVA) a temperatures diferents (500 – 900 °C), l'activació alcalina amb Na2SiO3 (NSi), CaCl2 (CaCl), Na2SO4 (NS) i Na2CO3 (NC) en dosificacions de l'1 al 4% (respecte al pes del lligant), així com l'ús d’altres MCS com a correctors en proporcions del 10, 20 i 30% (respecte al pes de la VA): la calç (L), cendra volant (FA) i escòria (EC). D'altra banda, l'efecte del curat també es va analitzar amb tres règims: humit i amb calor (40 i 70 °C durant 3 dies). Les barreges de morter optimitzades es van avaluar en termes de la seva resistència a la compressió al cap de 7, 28 i 90 dies, de les propietats físiques (porositat, absorció d'aigua i densitat) i de l’anàlisi microestructural. Finalment, es van avaluar la durabilitat dels morters, mitjançant la seva retracció i resistència als àcids (HCl, H2SO4, HNO3).En morters amb un 35% de VA (VA35) sota curat humit, la calcinació de VA a 700 °C, així com l'addició d’un 20% de calç van permetre obtenir morters amb una resistència màxima de 49 MPa als 28 dies i una absorció un 9% menor que el morter amb VA no tractada (VA35). De la mateixa manera, l'ús d'activadors alcalins, concretament NSi i CaCl amb una dosificació de l'1% i el 2%, respectivament, van aconseguir morters amb altes prestacions mecàniques i físiques.Pel que fa als morters amb un 50% de VA, les dosis òptimes d'activadors alcalins van ser del 2% per al NSi i de l'1% per al CaCl. Respecte als correctors, l'òptim es va aconseguir addicionant un 20% de FA i un 10% d'AC. El curat tèrmic (70°C durant 3 dies) va augmentar la resistència als 7 dies, va reduir la contracció dels morters, així com la resistència a l'àcid H2SO4, sobretot en morters fabricats amb CVA i un 1% de CaCl. Tot i això, als 90 dies, el curat en cambra humida va produir majors augments en la resistència. Específicament, el morter amb activació mixta (ús d’un 1% de CaCl amb CVA i un 10% d’EC) va assolir una resistència de 56 MPa, superant en un 32% el morter amb VA no tractada (VA50). Les fases hidratades (C-S-H/C-S-A-H) i els minerals com la portlandita, l’ettringita, la kuzelita i la sal de Friedel, van confirmar les bones prestacions d'aquests morters.Finalment, en morters amb el 75% de VA, l'ús d'activadors alcalins NSi i CaCl va ser òptim en dosificacions del 2 i 1%, respectivament. Respecte als correctors, l'òptim es va aconseguir addicionant un 10% de FA i un 10% d'AC. La màxima resistència a la compressió als 90 dies, es va aconseguir sota el curat humit amb el morter amb activació mixta (1% de CaCl, CVA, i 10% d’EC) que va assolir 44 MPa, un 29% més gran que el morter amb VA no tractada (VA75). D'altra banda, el curat tèrmic va accelerar les resistències als 7 dies, va reduir les contraccions, va millorar la resistència a l'atac de l'àcid H2SO4, així com la porositat i l’absorció dels morters, a excepció dels morters amb CaCl. A la barreja VA75, es va observar una escassa formació de portlandita i absència d'ettringita.Aquest estudi conclou que és possible aconseguir bones resistències a la compressió amb morters amb altes quantitats de VA. A més, amb els mètodes d'activació i curats analitzats es pot optimitzar el disseny de la barreja en funció de la seva aplicació per tal d’obtenir morters amb contracció baixa, baixa absorció d'aigua, alta resistència a l’inici o resistents davant l'exposició a un àcid específic.

 • LÁZARO LUNA, LUCY LAURA: Strategic use of austenitic stainless steel in dissipative zones of eccentrically braced frames.
  Autor/a: LÁZARO LUNA, LUCY LAURA
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 14/06/2024
  Director/a de tesi: CHACÓN FLORES, ROLANDO ANTONIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: NASTRI, ELIDE
       SECRETARI: BARBU, LUCIA GRATIELA
       VOCAL: BOCK MONTERO, MARINA
  Resum de tesi: Es ampliament demostrable que els metalls mostren una major ductilitat i cert enduriment per deformació més enllà del límit elàstic. L'acer al carboni ha estat ampliament utilitzat a la indústria de la construcció a causa de les seves diverses característiques avantatjoses. Aquest material exhibeix un límit elàstic definit seguit d'una zona plana i posteriorment enduriment per deformació. També s'ha prestat atenció a diferents aliatges per abordar fenòmens naturals com ara esdeveniments sísmics. Aquestes dues característiques esmentades són importants en el disseny sísmic, i l'acer inoxidable és un dels materials actuals que s'estudien per a aquest propòsit, ja que ofereix una major ductilitat i enduriment per deformació.Basat en estudis experimentals de tots els tipus d'acer inoxidable, l'acer inoxidable austenític ha demostrat alts nivells de ductilitat. Per tant, s'ha seleccionat l'acer inoxidable austenític EN 1.4307 per a aquesta investigació. S'ha desenvolupat un extens programa experimental per comprendre el seu comportament en la fatiga de baix cicle, una preocupació principal per a episodis sísmics, amb la finalitat d'obtenir les principals característiques i paràmetres necessaris per modelar amb precisió aquest comportament.L'enduriment per deformació cíclica és la principal característica d'aquesta avaluació. Els paràmetres per descriure l'enduriment cíclic i l'efecte Bauschinger es calibren utilitzant el model numèric de Chaboche, que combina l'enduriment isotròpic i cinemàtic, dos enfocaments àmpliament coneguts per a la modelització del comportament cíclic del material.El comportament de les estructures davant dels terratrèmols es pot caracteritzar per la fatiga de baix cicle. Per tant, és possible capitalitzar les propietats cícliques trobades, és a dir, l'enduriment per deformació i la ductilitat de l'acer inoxidable austenític.Els pòrtics resistents als esdeveniments sísmics més coneguts són: els pòrtics resistents a moments (MRFs), els pòrtics arriostrats concèntricament (CBFs), i els pòrtics arriostrats excèntricament (EBFs) i les combinacions d'aquests. Tots aquests pòrtics dissipen energia a través de diversos mecanismes de falla en zones específiques. Els MRFs dissipen energia a través de moments de flexió en vigues; els CBFs ho fan mitjançant forces de compressió desenvolupades en els arriostraments; i els EBFs dissipen energia a través de forces de tall desenvolupades en enllaços situats estratègicament.En aquest treball, s'analitzen i dissenyen EBFs utilitzant acer inoxidable austenític EN 1.4307 en enllaços com a elements dissipatius, mentre que s'utilitza acer al carboni estructural per a elements no dissipatius (és a dir, vigues, columnes i arriostraments). L'anàlisi revela la importància de seleccionar correctament el conjunt de paràmetres cíclics, ja que els elements no dissipatius podrien assolir l'estat plàstic abans que l'enllaç a causa de l'excés de sobresistència de l'acer inoxidable.És necessari adoptar un valor correcte de sobresistència per verificar el disseny de capacitat dels EBFs. Per tant, els dissenys d'EBFs es verifiquen segons prEN1998 1-2:2022. No obstant això, aquesta norma no considera valors específics per a l'acer inoxidable austenític, tenint en compte la seva sobresistència de manera més realista.Després del disseny i les verificacions, es proposen valors i equacions senzilles per a la sobresistència. Aquests valors tenen en compte el material, la geometria i les condicions de contorn, i proporcionen resultats congruents en anàlisis elàstics i dinàmics.

 • LIPA CUSI, LEONEL: Metodología numérica automatizada para la evaluación de la respuesta dinámica de construcciones prehispánicas de piedra de junta seca en el Perú.
  Autor/a: LIPA CUSI, LEONEL
  Programa: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 20/05/2024
  Director/a de tesi: PELA, LUCA | TARQUE, SABINO NICOLA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GOICOLEA RUIGÓMEZ, JOSÉ MARÍA
       SECRETARI: ROCA FABREGAT, PEDRO
       VOCAL NO PRESENCIAL: SALOUSTROS, SAVVAS
       VOCAL NO PRESENCIAL: SANTA CRUZ HIDALGO, SANDRA CECILIA
       VOCAL NO PRESENCIAL: SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIAN
  Resum de tesi: L'estudi i la conservació del patrimoni d'estructures de pedra és una preocupació mundial, sobretot atès que aquestes construccions estan ubicades en zones sísmiques. A Perú, a causa de la seva gran varietat cultural i històrica, hi ha un gran nombre de construccions de pedra, abastant diverses tipologies constructives. Lamentablement, gran part d'aquestes construccions encara no han estat avaluades estructuralment, per la qual cosa se'n desconeix el comportament estructural. Tampoc es compta amb una taxonomia de tipologies estructurals i, per tant, diverses característiques de les construccions existents són desconegudes. Una manera d'avaluar el comportament dinàmic no lineal d'aquestes estructures és fer servir una ràpida i rigorosa metodologia numèrica que reprodueixi adequadament els diferents mecanismes de fallada, basada en la dinàmica de cossos rígids sota l'enfocament del mètode d'elements finits.Com a primera contribució, en aquesta tesi es presenta una classificació taxonòmica de construccions prehispàniques de pedra a Perú a partir d'un estudi de camp. A partir d'aquesta taxonomia, es classifiquen diversos llocs arqueològics de les regions de Puno i Cusco i s’identifiquen les tipologies més recurrents d'aquestes regions.D'altra banda, s’elaboren codis amb Python, per a l'obtenció del model geomètric d'estructures de junta seca, a partir de les imatges fetes per una càmera, o d'una fotografia existent (incloent-hi la identificació de les pedres i les juntes a través de la segmentació d'imatges). Aquestes eines permeten crear el model 3D de cada bloc (pedra), acoblar-los i exportar-los a un programa d'anàlisi numèric per a avaluacions posteriors.Per al desenvolupament de la metodologia numèrica, es proposa la dinàmica de cossos rígids sota l’enfocament del mètode dels elements finits. Cada bloc de pedra es considera com un cos rígid interconnectat amb altres blocs mitjançant interfícies no lineals. Aquesta metodologia es valida usant models implementats amb Abaqus, validats amb els resultats d'assajos experimentals realitzats en aquesta tesi. Durant el desenvolupament de la campanya experimental es van construir tres murs amb blocs de concret, simulant la geometria d'estructures Inca. Els murs van ser construïts sobre una taula inclinable i van ser assajades per bolcada fora del seu pla. Després, es van elaborar models numèrics d'aquests assaigs, en els quals es van calibrar les propietats de contacte per tal que simulin correctament el comportament experimental. Els resultats numèrics en termes d'angle de col·lapse, desplaçaments relatius i mecanismes de col·lapse van ser molt similars als mesurats experimentalment.Com a cas d'estudi, es va avaluar numèricament la secció d'un mur de contenció Inca de Sacsayhuaman, Cusco, davant de diverses accions sísmiques. El model geomètric complet del mur de pedra es va obtenir mitjançant les eines desenvolupades amb Python. El terreny contingut darrere el mur es va representar mitjançant partícules d'elements discrets. Les propietats del model numèric van ser calibrades fent referència a la campanya experimental i el calibratge de les freqüències predominants de l'estructura es va obtenir mitjançant un enfocament basat en vibracions. Els resultats numèrics mostren que l'estructura pot suportar adequadament els registres sísmics escalats fins a una acceleració de 0.1 g; tanmateix, l'estructura pateix desplaçaments romanents considerables per a registres escalats superiors o iguals a 0.2 g.La recerca permet concloure que la metodologia plantejada és útil per avaluar les estructures en pedra de junta seca d'una manera rigorosa, conèixer si l'estructura ha de ser intervinguda i assegurar-ne la seva funcionalitat. S'espera que els resultats d'aquesta tesi doctoral puguin contribuir a l'estudi de les construccions patrimonials de pedra i puguin obrir noves possibilitats de millores de la metodologia proposta davant de diverses configuracions estructurals.

Darrera actualització: 24/07/2024 05:01:18.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:LÁZARO LUNA, LUCY LAURA
Títol:Strategic use of austenitic stainless steel in dissipative zones of eccentrically braced frames.
Data lectura:14/06/2024
Director/a:CHACÓN FLORES, ROLANDO ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Material behaviour of austenitic stainless steel subjected to cyclic and arbitrary loading
Lázaro, L.; Chacon, R.
Journal of constructional steel research , ISSN: 0143-974X (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Influence of the designer-assumed cyclic hardening parameters on the overstrength of austenitic stainless steel links
Lázaro, L.; Chacon, R.
Thin-walled structures, ISSN: 0263-8231 (JCR Impact Factor-2021: 5.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2023
Article en revista

Austenitic stainless steel EBF subjected to low and extremely low cycle fatigue
International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures 2022
Data de presentació: 14/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JÁTIVA GUZMÁN, ANDRÉS JAVIER
Títol:APLICABILIDAD DE LA CENIZA VOLCÁNICA DE BAJA ACTIVIDAD COMO NUEVO RECURSO PARA MATERIALES CEMENTICIOS SOSTENIBLES.
Data lectura:29/05/2024
Director/a:ETXEBERRIA LARRAÑAGA, MIREN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Exploring the utilization of activated volcanic ash as a substitute for portland cement in mortar formulation: a thorough experimental investigation
Jativa, A.; Etxeberria, M.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2024
Article en revista

AUTOR/A:WANG, XUEJING
Títol:WIM-based modelling of traffic load scenarios for extreme load effects in long-span bridges
Data lectura:28/11/2023
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Codirector/a:RUAN, XIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Probabilistic model of traffic scenarios for extreme load effects in long-span bridges
Wang, X.; Ruan, X.; Casas, J.; Zhang, M.
Structural safety, ISSN: 1879-3355 (JCR Impact Factor-2022: 5.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2024
Article en revista

Traffic load spectra for multi-span cable-stayed bridge
10th International Conference of Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 11/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA DÍAZ, YINETH PAOLA
Títol:Activación alcalina de residuos urbanos e industriales para la construcción de piezas prefabricadas
Data lectura:27/09/2023
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Theoretical–experimental comparison of behavior between deformations of rigid pavement reinforced with fibers and of conventional slabs
Garcia, Y.; Torres, R.; Saba, M.; Berrocal, A.; Torres, J.
International journal of pavement research and technology, ISSN: 1996-6814 (JCR Impact Factor-2021: 0.721; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

AUTOR/A:SEGURA VALDIVIESO, GUILLERMO
Títol:Structural behaviour and plastic design of carbon and stainless steel frames in fire
Data lectura:22/09/2023
Director/a:MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE
Codirector/a:ARRAYAGO LUQUIN, ITSASO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical simulation and analysis of stainless steel frames at high temperature
Segura, G.; Pournaghshband, A.; Afshan, S.; Mirambell, E.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

Plastic redistribution capacity of stainless steel frames in fire
Segura, G.; Arrayago, I.; Mirambell, E.
Journal of constructional steel research, ISSN: 1873-5983 (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

New proposal for the bending moment capacity of tubular T-joints in carbon steel and stainless steel structures
Segura, G.; Arrayago, I.; Mirambell, E.
Thin-walled structures, ISSN: 0263-8231 (JCR Impact Factor-2021: 5.881; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2023
Article en revista

Influence of the degree of utilization on the structural behaviour of stainless steel frames subject to fire
9th European Conference on Steel and Composite Structures
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

Influence of welded joints modelling on the structural response of steel frames under fire situation
International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Influence of welded joints modelling on the structural response of stainless steel frames under fire situation
6th International Experts Seminar: Stainless Steel in Structures
Data de presentació: 21/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DIMOVSKA, SARA
Títol:METHODOLOGY FOR SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF EXISTING MASONRY BUILDINGS IN URBAN CENTRES. APPLICATION TO THE EIXAMPLE DISTRICT IN BARCELONA.
Data lectura:26/05/2023
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modelling of in-plane seismic behaviour of one-way steel or timber jack arch floors in existing buildings: application to the Eixample district of Barcelona
Dimovska, S.; Saloustros, S.; Pelà, L.; Roca, P.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Historical development and seismic performance of unreinforced masonry buildings with vertical extensions in the city centre of Barcelona
Marafini, F.; Dimovska, S.; Saloustros, S.; Cornado, C.; Roca, P.
International journal of architectural heritage, ISSN: 1558-3058 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Seismic vulnerability assessment of representative building typologies from Barcelona's Eixample district
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

Seismic performance of typical hybrid buildings in the urban centre of Barcelona
9th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GONZÁLEZ DE LEÓN, ISABEL
Títol:Structural behaviour of stainless steel frames. Safety against accidental seismic actions.
Data lectura:19/05/2023
Director/a:ARRAYAGO LUQUIN, ITSASO
Codirector/a:REAL SALADRIGAS, ESTHER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Tests on stainless steel frames. Part I: preliminary tests and experimental set-up
Arrayago, I.; González-de-León, I.; Real, E.; Mirambell, E.
Thin-walled structures, ISSN: 0263-8231 (JCR Impact Factor-2020: 4.442; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Tests on stainless steel frames. Part II: results and analysis
Arrayago, I.; González-de-León, I.; Real, E.; Mirambell, E.
Thin-walled structures, ISSN: 0263-8231 (JCR Impact Factor-2020: 4.442; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

A stiffness reduction method for the in-plane design of stainless steel members and frames according with EN 1993-1-4
González-de-León, I.; Arrayago, I.; Real, E.; Mirambell, E.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2022: 5.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Rotation capacity of cold-formed stainless steel RHS beams under cyclic loading
González-de-León, I.; Arrayago, I.; Real, E.; Nastri, E.
Journal of constructional steel research , ISSN: 0143-974X (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Experimental study on stainless steel tubular members under cyclic loading
González-de-León, I.; Nastri, E.; Arrayago, I.; Montuori, R.; Piluso, V.; Real, E.
Thin-walled structures, ISSN: 0263-8231 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Experimental study on the general behaviour of stainless steel frames
International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures 2019
Data de presentació: 13/09/2019
Presentació de treball en congressos

Interaction of geometric and material nonlinearities in stainless steel frames
9th European Conference on Steel and Composite Structures
Data de presentació: 09/2021
Presentació de treball en congressos

Ductile fracture simulation of stainless steel coupons under monotonic tensile forces
International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CABANÉ CAÑAS, ALBERT
Títol:Mechanical characterisation of masonry in existing structures by means of laboratory and in-situ experimental techniques.
Data lectura:17/05/2023
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental analysis of the size effect on the compressive behaviour of cylindrical samples core-drilled from existing brick masonry
Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P.; Cabane, A.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2019
Article en revista

Relationship between the static and dynamic elastic modulus of brick masonry constituents
Makoond, N.; Cabane, A.; Pelà, L.; Molins, C.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Experimental setup and numerical evaluation of the compression test on thin tiles for masonry timbrel vaults
Cabane, A.; Saloustros, S.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2021: 7.693; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Anisotropy and compressive strength evaluation of solid fired clay bricks by testing small specimens
Cabane, A.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2022: 7.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Effect of cross section aspect ratio and bearing surfaces treatment on the compressive strength of solid fired clay brick specimens
Cabane, A.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2021: 7.693; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/04/2023
Article en revista

Laboratory and in-situ characterisation of masonry materials in a large historical industrial building in Barcelona
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DUARTE GÓMEZ, NOEMÍ
Títol:Estudio teórico y experimental sobre el comportamiento no lineal de estructuras continuas parcialmente pretensadas.
Data lectura:12/05/2023
Director/a:BAIRÁN GARCÍA, JESÚS MIGUEL
Codirector/a:MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Resistencia a cortante de elementos de hormigón parcialmente pretensado
VII Congreso Internacional de Estructuras de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural
Data de presentació: 21/06/2017
Presentació de treball en congressos

Resistencia a punzonamiento de losas de hormigón armado sometidas a tracciones en su plano
VIII Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE)
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

Ensayos a cortante y punzonamiento sobre un puente antiguo de hormigón armado sobre el rio Anoia en Gelida
VIII Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE)
Data de presentació: 20/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BALOOCHI, HANI
Títol:Use of alternative materials in soil stabilization: mechanical and environmental aspects
Data lectura:17/03/2023
Director/a:BARRA BIZINOTTO, MARILDA
Codirector/a:APONTE HERNÁNDEZ, DIEGO FERNANDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Alternative secondary raw materials for road construction based on pulp and paper industry waste
Aponte, D.F.; Baloochi, H.; Barra, M.; Martinez, A.; Miro, R.; Cepriá, J.; Orejana Gonzalez, R.
Elsevier
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Cenizas volantes de papelera aplicadas a la construcción de carreteras: experiencias a gran escala del proyecto PaperChain
RETEMA: revista técnica de medio ambiente, ISSN: 1130-9881
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Alternative secondary raw materials for road construction based on pulp and paper industry reject: paperChain project
Routes. Roads, ISSN: 0004-556X
Data de publicació: 01/2020
Article en revista

Soil stabilization using waste paper fly ash: precautions for its correct use
Baloochi, H.; Aponte, D.F.; Barra, M.
Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 0.398; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Waste paper ash as a hydraulic road binder: hydration, mechanical and leaching considerations
Baloochi, H.; Aponte, D.F.; Barra, M.
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2022: 8.7; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Long-term comparison between waste paper fly ash and traditional binder as hydraulic road binder exposed to sulfate concentrations
Baloochi, H.; Barra, M.; Aponte, D.F.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Waste paper ash as an alternative binder to improve the bearing capacity of road subgrades
11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KOMARIZADEHASL, SEYEDMILAD
Títol:Development of Low-Cost Sensors for Structural Health Monitoring Applications.
Data lectura:27/10/2022
Director/a:TURMO CODERQUE, JOSE
Codirector/a:LOZANO GALAN, JOSE ANTONIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
System and method for measuring response of structures
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 25/02/2021
Patent

Development of a low-cost system for the accurate measurement of structural vibrations
Komarizadehasl, S.; Mobaraki, B.; Ma, H.; Lozano-Galant, J.A.; Turmo, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Novel plastic hinge modification factors for damaged RC shear walls with bending performance
Komarizadehasl, S.; Khanmohammadi, M.
Advances in concrete construction, ISSN: 2287-5301 (JCR Impact Factor-2021: 2.58; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Low-cost sensors accuracy study and enhancement strategy
Komarizadehasl, S.; Mobaraki, B.; Ma, H.; Lozano-Galant, J.A.; Turmo, J.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

Direct simulation of the tensioning process of cable-stayed bridge cantilever construction
Farre, J.; Komarizadehasl, S.; Ma, H.; Lozano-Galant, J.A.; Turmo, J.
Automation in construction, ISSN: 1872-7891 (JCR Impact Factor-2022: 10.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

A novel data acquisition system for obtaining thermal parameters of building envelopes
Mobaraki, B.; Komarizadehasl, S.; Castilla, F.; Lozano-Galant, J.A.; Porras , R.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2022
Article en revista

Condition level deteriorations modeling of RC beam bridges with U-Net convolutional neural networks
Lei, X.; Xia, Y.; Komarizadehasl, S.; Sun, L.
Structures, ISSN: 2352-0124 (JCR Impact Factor-2022: 4.1; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

A novel wireless low-cost inclinometer made from combining the measurements of multiple MEMS gyroscopes and accelerometers
Komarizadehasl, S.; Komary, Mahyad; Alahmad, A.; Lozano-Galant, J.A.; Ramos, G.; Turmo, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Low-cost wireless structural health monitoring of bridges
Komarizadehasl, S.; Lozano, F.; Lozano-Galant, J.A.; Ramos, G.; Turmo, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Using RPA for performance monitoring of dynamic SHM applications
Atencio, E.; Komarizadehasl, S.; Lozano-Galant, J.A.; Aguilera, M.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

Application of low-cost sensors for accurate ambient temperature monitoring
Mobaraki, B.; Komarizadehasl, S.; Castilla, F.; Lozano-Galant, J.A.
Buildings, ISSN: 2075-5309 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/2022
Article en revista

Operational and analytical modal analysis of a bridge using low-cost wireless Arduino-based accelerometers
Komarizadehasl, S.; Huguenet, P.; Lozano, F.; Lozano-Galant, J.A.; Turmo, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Low-cost technologies used in corrosion monitoring
Komary, Mahyad; Komarizadehasl, S.; Tosic, N.; Segura, I.; Lozano-Galant, J.A.; Turmo, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

Low-cost sensors technologies for monitoring sustainability and safety issues in mining activities: advances, gaps, and future directions in the digitalization for smart mining
Cacciuttolo, C.; Guzmán, V.; Catriñir, P.; Atencio, E.; Komarizadehasl, S.; Lozano-Galant, J.A.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/2023
Article en revista

Detailed evaluation of low-cost ranging sensors for structural health monitoring applications
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Evaluation of low-cost angular measuring sensors
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Determination of environmental parameters based on Arduino based low-cost sensors
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Study of Iranian engineering educational system
International Conference of Recent Trends in Geotechnical and Geo-Environmental Engineering and Education
Data de presentació: 09/2020
Presentació de treball en congressos

Environmental monitoring system based on low-cost sensors
15th International Conference on Durability of Building Materials and Components
Data de presentació: 23/10/2020
Presentació de treball en congressos

A comprehensive description of a low-cost wireless dynamic real-time data acquisition and monitoring system
15th International Conference on Durability of Building Materials and Components
Data de presentació: 22/10/2020
Presentació de treball en congressos

Practical application of low-cost sensors for static tests
15th International Conference on Durability of Building Materials and Components
Data de presentació: 21/10/2020
Presentació de treball en congressos

A comprehensive description of a Low-Cost Angular Data Monitoring System
Seventh International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
Data de presentació: 10/2020
Presentació de treball en congressos

Comparison of different low-cost sensors for structural health monitoring
10th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 07/2020
Presentació de treball en congressos

Development of an accurate low-cost device for structural vibration acquisition
IABSE Symposium Prague 2022: Challenges for Existing and Oncomig Structures
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Resolution improvement of low-cost MEMS accelerometer by aligning simulations sensors
IABSE Symposium Prague 2022: Challenges for Existing and Oncomig Structures
Data de presentació: 05/2022
Presentació de treball en congressos

Using few accelerometer for improving the resolution and accuracy of low-cost accelerometers
11th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Low-cost accurate acceleration acquisition sensor
11th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Developing and validation of an inclinometer sensor based on fusion of a magnetometer, an accelerometer and a gyroscope sensor for SHM applications
11th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Full review of low-cost electronics implemented in structural health monitoring applications for bridges
11th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management
Data de presentació: 07/2022
Presentació de treball en congressos

Beneficial effect of combining similar low-cost accelerometer to improve the overall accuracy and noise density
IABSE Congress Nanjing 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Experimental verification of a novel accelerometer intended for structural health monitoring of bridges
IABSE Congress Nanjing 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

Integrating smartphone-based sensors for structural health monitoring in engineering education
FIET2024: Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia: La Transformació Digital de l'Educació a l'Era de la Intel·ligència Artificial
Data de presentació: 03/2024
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALAVI, SEYEDHAMIDREZA
Títol:Building Information Modeling for facility managers.
Data lectura:11/10/2022
Director/a:FORCADA MATHEU, NURIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Enhancing occupants' comfort through BIM-based probabilistic approach
Alavi, H.; Forcada, N.; Bortolini, R.; Edwards, D. J.
Automation in construction, ISSN: 0926-5805 (JCR Impact Factor-2021: 10.517; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

BIM-based decision support for building condition assessment
Alavi, H.; Bortolini, R.; Forcada, N.
Automation in construction, ISSN: 0926-5805 (JCR Impact Factor-2022: 10.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2022
Article en revista

User-Centric BIM-Based Framework for HVAC Root-Cause Detection
Alavi, H.; Forcada, N.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/05/2022
Article en revista

Digital twins’ applications for building energy efficiency: a review
Bortolini, R.; Rodrigues, R.; Alavi, H.; Dalla Vecchia, L.; Forcada, N.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/2022
Article en revista

Predicting hospital admissions to reduce crowding in the emergency departments
Cusido, J.; Comalrena, J.; Alavi, H.; Llunas, L.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2022: 2.7; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/10/2022
Article en revista

BIM LOD for facility management tasks
2019 European Conference on Computing in Construction
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

BIM-based Augmented Reality for Facility Maintenance Management
2021 European Conference on Computing in Construction
Data de presentació: 27/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SADROLODABAEE, PAYAM
Títol:Sustainability, Durability and Mechanical Characterization of a New Recycled Textile-Reinforced Strain-Hardening Cementitious Composite for Building Applications.
Data lectura:11/07/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:CLARAMUNT BLANES, JOSE
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A new sustainability assessment method for façade cladding panels: a case study of fiber/textile reinforced cement sheets
Sadrolodabaee, P.; Hosseini, S. M. Amin; Ardanuy, M.; Claramunt, J.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Characterization of a textile waste nonwoven fabric reinforced cement composite for non-structural building components
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2021: 7.693; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Mechanical and durability characterization of a new textile waste micro-fiber reinforced cement composite for building applications
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Case studies in construction materials, ISSN: 2214-5095 (JCR Impact Factor-2021: 4.934; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A textile waste fiber-reinforced cement composite: comparison between short random fiber and textile reinforcement
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Compressive and thermal properties of non-structural lightweight concrete containing industrial byproduct aggregates
Farina, I.; Moccia, I.; Salzano, C.; Singh, N.; Sadrolodabaee, P.; Colangelo, F.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2022
Article en revista

Experimental characterization of comfort performance parameters and multi-criteria sustainability assessment of recycled textile-reinforced cement facade cladding
Sadrolodabaee, P.; Hosseini, S. M. Amin; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; Haurie, L.; Lacasta, A.M; de la Fuente, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2022: 11.1; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

Effect of accelerated aging and silica fume addition on the mechanical and microstructural properties of hybrid textile waste-flax fabric-reinforced cement composites
Sadrolodabaee, P.; Claramunt, J.; Ardanuy, M.; de la Fuente, A.
Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2022: 10.5; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/10/2022
Article en revista

Characterization of eco-friendly lightweight aggregate concretes incorporating industrial wastes
Sadrolodabaee, P.; Di Rienzo, G.; Farina, I.; Salzano, C.; Singh, N.; Colangelo, F.
Key engineering materials, ISSN: 1662-9795 (JCR Impact Factor-2021: 0.2; Quartil: Q4)
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Preliminary study on new micro textile waste fiber reinforced cement composite
4th International Conference on Bio-Based Building Materials
Data de presentació: 16/06/2021
Presentació de treball en congressos

Durability of eco-friendly strain-hardening cementitious composite incorporating recycled textile waste fabric and silica fume
14th fib International PhD Symposium in Civil Engineering Rome 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AIDAROV, STANISLAV
Títol:Fibre reinforced concrete column-supported flat slabs: from material and structural characterization to design and economic optimization.
Data lectura:06/05/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:TOSIC, NIKOLA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Self-compacting steel fibre reinforced concrete: material characterization and real scale test up to failure of a pile supported flat slab
Aidarov, S.; Mena Sebastia, F.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Elevated steel fibre reinforced concrete slabs and the hybrid alternative: design approach and parametric study at ultimate limit state
Aidarov, S.; Sutera, L.; Valerio, M.; de la Fuente, A.
Springer
Data de publicació: 2022
Capítol en llibre

Mechanical properties of fiber reinforced concrete at low temperatures
Springer
Data de publicació: 2023
Capítol en llibre

Pile supported self-compacting fibre reinforced concrete flat slabs
Concrete plant international, ISSN: 1437-9023
Data de publicació: 06/2019
Article en revista

Systematic review on the creep of fiber-reinforced concrete
Tosic, N.; Aidarov, S.; de la Fuente, A.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Structural response of a fibre reinforced concrete pile-supported flat slab: full-scale test
Aidarov, S.; Mena Sebastia, F.; de la Fuente, A.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Effects of low temperatures on flexural strength of macro-synthetic fiber reinforced concrete: experimental and numerical investigation
Aidarov, S.; Nogales, A.; Reynvart, I.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2022: 3.4; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Cost-oriented analysis of fibre reinforced concrete column-supported flat slabs construction
Aidarov, S.; Nadaždi, A.; Pugach, E.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2022: 6.4; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2022
Article en revista

A limit state design approach for hybrid reinforced concrete column-supported flat slabs
Aidarov, S.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Structural concrete (London), ISSN: 1751-7648 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Design-oriented method for concrete pavements with volumetric stability admixtures: an integrated experimental and analytical approach
Ikumi, T.; Lopez, A.; Aidarov, S.; Aguado, A.; de la Fuente, A.
Case studies in construction materials, ISSN: 2214-5095 (JCR Impact Factor-2022: 6.2; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2023
Article en revista

Influence of fiber orientation on flexural-based design of steel fiber-reinforced concrete slabs: experimental and numerical program
Aidarov, S.; Nogales, A.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Structural concrete (London), ISSN: 1751-7648 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/03/2024
Article en revista

Parametric study on the decarbonization potential of structural system and concrete mix design choices for mid-rise concrete buildings
Hafez, H.; Bajic, P.; Aidarov, S.; Malja, X.; Drewniok, M.; Purnell, P.; Tosic, N.
Materials and structures , ISSN: 1871-6873 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2024
Article en revista

Forjados de losa maciza de hormigón reforzado con fibras
International Conference on Construction Research Eduardo Torroja: Architecture, Engineering and Concrete (AEC)
Data de presentació: 22/11/2018
Presentació de treball en congressos

Hormigones autocompactantes reforzados con fibras para aplicaciones con alta responsabilidad estructural: campaña experimental en laboratorio
III Congreso de la Asociación de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Campaña experimental de un forjado de hormigón reforzado con fibras a escala real
III Congreso de la Asociación de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 05/04/2019
Presentació de treball en congressos

Steel fibre reinforced concrete two-way slab: evaluation of structural response under uniformly distributed load
18th fib Symposium: Concrete Structure: New Trends for Eco-Efficiency and Performance
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Caracterización de las propiedades en estado fresco y endurecido de hormigones autocompactantes reforzados con altas cuantías de macrofibras metálicas
VIII Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE)
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Ensayo a escala real hasta rotura de una losa maciza de hormigón reforzado con fibras soportada por pilares
VIII Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE)
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:COTS COROMINAS, CARLES
Títol:Refuerzo de estructuras de hormigón armado y pretensado por conversión a sección mixta mediante hidrodemolición.
Data lectura:06/05/2022
Director/a:CASAS RIUS, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
CAPÍTULO 5. TÉCNICAS DE REPARACIÓN
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
Data de publicació: 12/2018
Capítol en llibre

AUTOR/A:NOGALES ARROYO, ALEJANDRO
Títol:Non-linear Finite Element Analysis Oriented to Optimisation of Fibre Reinforced Concrete Structures.
Data lectura:11/04/2022
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:TOSIC, NIKOLA
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Crack width design approach for fibre reinforced concrete tunnel segments for TBM thrust loads
Nogales, A.; de la Fuente, A.
Tunnelling and underground space technology, ISSN: 0886-7798 (JCR Impact Factor-2020: 5.915; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Numerical-aided flexural-based design of fibre reinforced concrete column-supported flat slabs
Nogales, A.; de la Fuente, A.
Engineering structures, ISSN: 1873-7323 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Rotation and moment redistribution capacity of fiber-reinforced concrete beams: parametric analysis and code compliance
Nogales, A.; Tosic, N.; de la Fuente, A.
Structural concrete (London, 1999), ISSN: 1464-4177 (JCR Impact Factor-2022: 3.2; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Simulación numérica de forjado de hormigón reforzado con fibras
III Congreso de la Asociación de Consultores de Estructuras
Data de presentació: 03/04/2020
Presentació de treball en congressos

Inverse analysis of constitutive models applied to steel fiber reinforced Concrete
XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering
Data de presentació: 16/11/2020
Presentació de treball en congressos

Elevated flat slab of fibre reinforced concrete non-linear simulation up to failure
RILEM-fib X International Symposium on Fibre Reinforced Concrete 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

TBM thrust on fibre reinforced concrete precast segment simulation
RILEM-fib X International Symposium on Fibre Reinforced Concrete 2021
Data de presentació: 21/09/2021
Presentació de treball en congressos

Finite element analysis characterization of macro synthetic fibre reinforced concrete constitutive equation
75th RILEM Annual Week: advances in sustainable construction materials and structures
Data de presentació: 31/08/2021
Presentació de treball en congressos

Analysis of design constitutive model for plastic fibre reinforced concrete through inverse analysis
75th RILEM Annual Week: advances in sustainable construction materials and structures
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JIMÉNEZ TORRES, ADRIÀ
Títol:Seismic design of steel beam-to-column joints with Reduced Beam Section using European hotrolled.
Data lectura:22/12/2021
Director/a:MIRAMBELL ARRIZABALAGA, ENRIQUE
Codirector/a:REAL SALADRIGAS, ESTHER
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Structural behaviour of dual eccentrically braced frames with welded dog-bone joints subjected to cyclic loading
9th International Conference on Steel and Aluminium Structures
Data de presentació: 05/07/2019
Presentació de treball en congressos

On the seismic response of steel beam-to-column joints with Reduced Beam Section using European hot-rolled profiles
9th European Conference on Steel and Composite Structures
Data de presentació: 02/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PABLO GONZALO
Títol:Study on the shear and punching-shear strength of reinforced concrete slabs subjected to point loads and in-plane tensile forces.
Data lectura:20/12/2021
Director/a:MARI BERNAT, ANTONIO RICARDO
Codirector/a:OLLER IBARS, EVA MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
SP-357—8: Punching-shear strength of reinforced concrete slabs subjected to concentric transverse loads and in-plane tensile forces
American Concrete Institute (ACI)
Data de publicació: 2023
Capítol en llibre

Theoretical prediction of the punching shear strength of concrete flat slabs under in-plane tensile forces
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 5.582; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Punching-shear strength of reinforced concrete slabs subjected to unidirectional in-plane tensile forces
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structural concrete (London), ISSN: 1751-7648 (JCR Impact Factor-2021: 2.793; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

Theoretical prediction of the shear strength of reinforced concrete slabs under concentrated loads close to linear supports
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structure and infrastructure engineering, ISSN: 1573-2479 (JCR Impact Factor-2021: 3.659; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

Experimental investigation of the shear strength of one-way reinforced concrete (RC) slabs subjected to concentrated loads and in-plane transverse axial tension
Fernandez, P.; Mari, A.; Oller, E.
Structural concrete (London, 1999), ISSN: 1464-4177 (JCR Impact Factor-2021: 2.793; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2021
Article en revista

Effects of tensile stresses on punching shear strength of RC slabs
5th International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering
Data de presentació: 10/2019
Presentació de treball en congressos

Effects of unidirectional tensile stresses on punching shear strength of RC slabs
13th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering
Data de presentació: 26/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:JOSA I CULLERÉ, IRENE
Títol:Social sciences and humanities in civil engineering: a mixed methods analysis in the context of education.
Data lectura:29/10/2021
Director/a:AGUADO DE CEA, ANTONIO
Codirector/a:RODE, PHILIPP
Premi:
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Infrastructures and society: from a literature review to a conceptual framework
Josa i, I.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2019: 7.246; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2019
Article en revista

Multi-criteria decision-making model to assess the sustainability of girders and trusses: case study for roofs of sports halls
Josa i, I.; Pons-Valladares, O.; de la Fuente, A.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Measuring unidimensional inequality: practical framework for the choice of an appropriate measure
Josa i, I.; Aguado, A.
Social indicators research, ISSN: 0303-8300 (JCR Impact Factor-2020: 2.614; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Sustainability-oriented model to decide on concrete pipeline reinforcement
Josa i, I.; de la Fuente, A.; Casanovas-Rubio, M.; Armengou Orús, Jaume; Aguado, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Sustainability-oriented multi-criteria analysis of different continuous flight auger piles
Josa i, I.; Tosic, N.; Marinkovic, S.; de la Fuente, A.; Aguado, A.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Social sciences and humanities in the education of civil engineers: current status and proposal of guidelines
Josa i, I.; Aguado, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Sustainability assessment of recycled aggregate concrete structures: a critical view on the current state-of-knowledge and practice
Marinkovic, S.; Josa i, I.; Braymand, S.; Tosic, N.
Structural concrete (London, 1999), ISSN: 1464-4177 (JCR Impact Factor-2021: 2.793; Quartil: Q2)
Data de publicació: 14/03/2023
Article en revista

Meet-Up pilot: an inclusive program for students with autism spectrum disorder at UPC
11th International Conference on Education and New Learning Technologies
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Development and enhancement of inclusion services at higher education level
11th International Conference on Education and New Learning Technologies
Data de presentació: 07/2019
Presentació de treball en congressos

Infrastructure, innovation and industry as solutions for breaking inequality vicious cycles
SBE19 Helsinki: Sustainable Built Environment: Clean Planet, Happy People, Shared Prosperity, Emerging Concepts
Data de presentació: 23/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SEGURA DOMINGO, JORGE
Títol:Laboratory experimental procedures for the compression and shear characterisation of historical brick masonry.
Data lectura:22/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Monotonic and cyclic testing of clay brick and lime mortar masonry in compression
Segura, J.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2018: 4.046; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2018
Article en revista

Influence of recycled limestone filler additions on the mechanical behaviour of commercial premixed hydraulic lime based mortars
Segura, J.; Aponte, D.F.; Pelà, L.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Experimental and numerical insights on the diagonal compression test for the shear characterisation of masonry
Segura, J.; Pelà, L.; Saloustros, S.; Roca, P.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2021: 7.693; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/03/2021
Article en revista

Experimental comparison of two testing setups for characterizing the shear mechanical properties of masonry
Segura, J.; Bernat, E.; Mendizabal, V.; Pelà, L.; Roca, P.; Gil, L.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2021: 7.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:GARCIA-RAMONDA ESTEVEZ, LARISA
Títol:Seismic retrofit of masonry with innovative materials for strengthening and repair.
Data lectura:18/12/2020
Director/a:ROCA FABREGAT, PEDRO
Codirector/a:PELA, LUCA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
In-plane shear behaviour by diagonal compression testing of brick masonry walls strengthened with basalt and steel textile reinforced mortars
Garcia-Ramonda, L.; Pelà, L.; Roca, P.; Camata, G.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2020: 6.141; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Experimental study of in-plane shear behaviour of brick masonry retrofitted with basalt and steel reinforced mortars
8th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 28/09/2020
Presentació de treball en congressos

Experimental assessment of shear response of brick masonry retrofitted with TRM
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MAKOOND, NIRVAN CHANDRA
Títol:Structural Diagnosis of Masonry Heritage: Contributions to Non-Destructive Testing, Structural Health Monitoring and Risk Assessment.
Data lectura:16/12/2020
Director/a:PELA, LUCA
Codirector/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Automated data analysis for static structural health monitoring of masonry heritage structures
Makoond, N.; Pelà, L.; Molins, C.; Roca, P.; Alarcon, D.
Structural control and health monitoring, ISSN: 1545-2263 (JCR Impact Factor-2020: 4.819; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

A risk index for the structural diagnosis of masonry heritage (RISDiMaH)
Makoond, N.; Pelà, L.; Molins, C.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2021: 7.693; Quartil: Q1)
Data de publicació: 14/01/2021
Article en revista

Static structural health monitoring and automated data analysis procedures applied to the diagnosis of a complex medieval masonry monastery
SPIE 2020 - Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems
Data de presentació: 23/04/2020
Presentació de treball en congressos

Data analysis using ARX models applied to static structural health monitoring of the Monastery of Sant Cugat
12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE LA CRUZ ROMERO, JANILL MARIE
Títol:Consideraciones relativas al diseño y a la alta durabilidad de dovelas de hormigón reforzado con fibras no metálicas (HRFnM)
Data lectura:27/07/2020
Director/a:SEGURA PEREZ, IGNACIO
Codirector/a:PUJADAS ÁLVAREZ, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Dovelas innovadoras de alta durabilidad reforzadas sólo con fibras no metálicas
Revista de obras publicas, ISSN: 0034-8619 (JCR Impact Factor-2019: 0.101; Quartil: Q4)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Desarrollo de dovelas de hormigones reforzados con fibras no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad
VIII Congreso Trienal de la Asociación Española de Ingeniería Estructural (ACHE)
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRUBAT CASAL, PAU
Títol:Station Keeping Analysis and Design for New Floating Offshore Wind Turbines
Data lectura:12/03/2020
Director/a:MOLINS BORRELL, CLIMENT
Codirector/a:GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
WindCrete fatigue verification
IOWTC2019: 2nd International Offshore Wind Technical Conference
Data de presentació: 11/2019
Presentació de treball en congressos

Mooring fatigue verification of the WindCrete for a 15 MW wind turbine
IOWTC2021: 3rd International Offshore Wind Technical Conference
Data de presentació: 02/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTINELLO CARLESSO, DÉBORA
Títol:Flexural fatigue of pre-cracked fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modelling.
Data lectura:06/03/2020
Director/a:DE LA FUENTE ANTEQUERA, ALBERTO
Codirector/a:PIALARISSI CAVALARO, SERGIO HENRIQUE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fatigue of cracked high performance fiber reinforced concrete subjected to bending
Martinello, D.; de la Fuente, A.; Pialarissi, S.
Construction and building materials, ISSN: 0950-0618 (JCR Impact Factor-2019: 4.419; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Flexural fatigue of pre-cracked plastic fibre reinforced concrete: experimental study and numerical modeling
Martinello, D.; Pialarissi, S.; de la Fuente, A.
Cement and concrete composites, ISSN: 0958-9465 (JCR Impact Factor-2021: 9.93; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:BORTOLINI, RAFAELA
Títol:Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management
Data lectura:28/02/2019
Director/a:FORCADA MATHEU, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A probabilistic performance evaluation for buildings and constructed assets
Bortolini, R.; Forcada, N.
Building research and information , ISSN: 1466-4321 (JCR Impact Factor-2020: 5.322; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Operational Performance Indicators and Causality Analysis for Non-Residential Buildings
Bortolini, R.; Forcada, N.
Informes de la construcción, ISSN: 0020-0883 (JCR Impact Factor-2020: 0.375; Quartil: Q4)
Data de publicació: 03/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
09/01/202408/01/2026Full revalorization of blades and concrete components of wind turbine infrastructureRWE OFFSHORE WIND GMBH
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
12/12/202312/12/2023N2B2
07/12/202306/11/2024Contrato de colaboración en I+D para el escalado y aplicación a escala industrial de hormigón bio-receptivo para crecimiento de musgos en elementos de ingeniería civil y edificaciónSOLUCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE,
24/11/202323/12/2026J-03157AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/11/202328/02/2025Convenio para el desarrollo de modelos holísticos avanzados para la construccion circularCONSTRUCIA, S.L.
01/11/202331/10/2026Digitalized fire safety for resilient underground critical transport infrastructuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/10/202312/03/2024Contrato de asesoramiento técnico para la redacción de varios informes pericialesCOPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,S.A.U
01/10/202330/09/2027Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved CircularityCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Concreto com fibras de alta e ultra alta resistência para aplicações estruturaisConsejo Nacional de Investigación y Tecnologia de Brasil (CNpQ)
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
04/09/202303/09/2026Desenvolupament de models holístics avançats per a la construcció circularAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2024DevelopMent of in-house cONtrol sysTem and Software intERface for new LATEM 4.0 hybRid simulATion facility at UPCEuropean Commission
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hacia una fiabilidad del sistema estructural para la evaluación y mantenimiento de estructuras de acero existentes, integrando principios de SHM y LCAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Valorización de la fracción fina de los residuos de construcción y demolición para fabricar nuevos materiales cementantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202325/07/2023N2B2- DC4Y
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
16/06/202315/06/2024Contrato de Asesoramiento AGBARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/06/202331/05/2027Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chainsCommission of European Communities
01/06/202331/10/2023Contrato de soporte técnico para la caracterización de fibras de acero procedentes del procesamiento de neumáticos fuera de uso.FLEXOFIBERS EUROPA S.L.
01/06/202331/05/2025Comportamiento estructural de elementos de hormigón con armadura corroídaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/05/202314/05/2025Optimització dels recursos dels dipòsits de la Faixa Estannifera Boliviana: minimització de l'energia de processament i augment de la recuperacióCentre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainability of concrete structuresAgencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación.
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainabillity of concret structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/04/202323/06/2023Contracte col·laboració model numèric de càlcul estructural de les cobertes de l'absis de la Basílica de la Sagrada Familia entre les cotes de +30m i +34mJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
01/04/202331/12/2023Implementació d’un algorisme de control predictiu per a l’optimització dels sistemes de calefacció i refrigeració d’edificis terciarisAjuntament de Barcelona
27/03/202330/11/2023Assessorament en anàlisi del comportament estructural de monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202328/02/2026Retrofitting of stone masonry using innovative grid-based compositesEuropean Commission
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/02/202330/04/2023Evaluación del comportamiento en servicio y capacidad resistente de una vigas de borde de gran luz con fisuración y deformaciones excesivas que sustentan un forjado postensadoGMP PROPERTY SOCIMI SA
06/02/202317/04/2024Contrato para la realización del estudio Campanya experimental per a la caracterització mecànica de llambordes fabricades amb materials valoritzats per a paviments urbansSUEZ SPAIN, SL
09/01/202331/12/2025Desarrollo y validación de hormigón de uso estructural a partir de áridos recicladosHERCAL DIGGERS SL
01/01/202331/12/2024Monitorización e inspección para la evaluación de estructuras en servicioAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia e Innovación
22/12/202221/06/2023Contrato de soporte tècnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado.INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
05/12/202205/12/2025Monitorización estructural a largo plazo con sensores sincronizados de bajo costeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Evaluación y rehabilitación de estructuras de hormigón afectadas por corrosión mediante gemelos digitales y refuerzos eco-eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para apoyo técnico: Estudio de sensibilidad de la influencia estructural del factor de orientación de fibrasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/11/202231/03/2023Convenio de colaboración para la evaluación de la retracción en mezclas de UHPC y hormigón autocompactante, con y sin la adición de aditivos basados en CaOESCOFET 1886 S.A.
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/10/202210/04/2023Low-cost remote corrosion ratio monitoring with real-time updateORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/10/202202/10/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202230/09/2025DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DUAL 3D PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACEROS INOXIDABLESAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202229/02/2024Contrato de colaboración para el Desarrollo del panot+CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA
16/09/202230/11/2022Contrato de colaboración para dar apoyo técnico: Criterios de diseño de un muro prefabricado para CanadàEWE+ General Partnership
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Enfoque interdisciplinar eficiente para anticipar la propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útil. Inspección con tecnologías interoperablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón pretensado frente a riesgos de deterioro y cambio climáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025New photocatalytic and self-cleaning constructive solution for facade cladding based on a new concrete reclycled TIO2 from waste opaque pet and recycled glass (r-PHOTCRETE)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/07/202230/09/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament a GPO en l'afectació estructural de la L1 a les obres de SantsGPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU.
01/07/202231/10/2022Contracte de col·laboració per l'estudi de les voltes de maó de la coberta de l'absis del Temple de la Sagrada Família entre les cotes +30m i +34m.JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
30/06/202229/06/2024Contracte col·laboració estudi lixiviació del residu carbonatat i barreges amb materials construcció “Mineralización del derribo de horno para la valorización en el sector de la construcción (MgCO2)”COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
20/06/202204/07/2022Contrato de apoyo técnico para el asesoramiento en las zonas DEPOT e INTERMODAL del Puerto de San Roque (Algeciras)DRAGADOS SA Y HELIOPOL SAU UTE LEY
24/05/202223/05/2025Contrato de colaboración para el estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
20/05/202230/04/202311th International conference on brigde maintenance, safety and managementCLIENTS DIVERSOS
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202201/11/2022Human-centric digital twins for building managementFundaçao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio do Sul
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202230/04/2023Contract Agreement in evaluation of the out-of-plane bending behaviour of masonry walls reinforced with different bed joint reinforcement solutions produced by BekaertNV BEKAERT S.A.
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
12/04/202230/09/2022Collaboration contract for development of a set of tasks related to the mechanical characterization and numerical simulation of shotcrete FRC (with Dramix 4D 65/35BG fib)NV BEKAERT S.A.
04/04/202203/04/2023Contrato de colaboración para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado para uso en hormigón proyectadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/04/202231/12/2022Contrato de colaboración para el apoyo a la investigación y desarrollo de la tecnología de la impresión 3D de hormigón y sus aplicaciones.ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
30/03/202230/11/2022Contracte de col·laboració en l'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de construccions històriques i monuments de Catalunya. Expedient CU-2022-531GENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202229/02/2024Contrato de colaboración para el asesoramiento en la verificación estructural de varias estructuras subterráneas correspondientes a varias estaciones de la alta velocidadBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/03/202231/12/2022Contracte de col·laboració per la implementació de solucions de coberta verda en edificis existents a BarcelonaMATAALTA ESTUDIO, SL
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
18/02/202218/03/2022Dictamen pericial sobre la necesidad o no de las obras de reparación y refuerzo en la cubierta de la nave logística sita en la parcela BZ2.A.1.2 de la ZAL Port-Ciutat de BarcelonaDE PASQUAL & MARZO ABOGADOS SLP
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/12/2023Contrato de colaboración con LASR-FORM. Producción industrializada de la fracción ligera de residuos de trituración de automóviles como áridos ligeros para estructuras de hormigónFERIMET S.L.
01/02/202224/03/2022Contrato de colaboración para desarrollar procedimientos de limpieza que permitan eliminar restos de hormigón y pintura en elementos de encofrado de manera integral y a bajo costeINDUSTRIAL GALVANIZADORA, SA
12/01/202212/01/2025Doubled curved sufaces monitoring through digital twinAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/202231/03/2024Contracte de col·laboració per la valorització d’escòries de coure per al seu ús en formigons multifuncionalsLA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
15/12/202114/12/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA/'GRUPO CONSTRUCIA: HUB DE ECONOMIA CIRCULAR APLICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA/'CONSTRUCIA, S.L.
14/12/202131/08/2022Estudio técnico de nuevas aplicaciones para aditivos de hormigón basados en CaOCALES DE PACHS, S.A.
13/12/202112/06/2023El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y validación de hormigones bioreceptivos para aplicar en superficie de la barreras New Jersey y favorecer la sostenibilidad e integración paisajístiGIVASA, SA
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202131/12/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/12/202117/06/2024Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícolaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/10/202126/11/2021Evaluation of proposals under the Call HORIZON-HLTH-2021-ENV-02-02 Indoor air quality and healthUnió Europea
15/10/202130/05/2023An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
12/10/202112/04/2022Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la LíBENITES, VARGAS & UGAZ Abogados S.
01/10/202131/03/2023Ampliación del contrato de colaboración para la asesoría estructural al proyecto constructivo de la estructura de la estación de la Sagrera del AVE, en BarcelonaBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202101/03/2023Ampliación del contrato de colaboración para la asesoría estructural de proyectos en Canadà (Broadway line, REM project, Ontario Line)BRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202104/04/2023Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la Línea 2BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S.CIVIL DE R.L.
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/07/2022Ampliació del contracte de col·laboració per ordenar el coneixement en economia circular generat per l'empresa ConstruciaCONSTRUCIA, S.L.
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
28/06/202131/10/2021Estudi dels procediments constructius i detalls amb elements prefabricats per edificació en alçadaHORMIPRESA NEC SL
01/06/202131/12/2024LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/2023El objeto del contrato es el desarrollo de mezclas asfálticas conductoras de la electricidad empleando subproductos industriales (residuos de materiales carbonosos en polvo, fibra de carbono recicladaSORIGUE, S.A.
01/05/202116/04/2023Ampliació contracte de col·laboració per serveis d'assistència tècnica i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures.cat i Ifer.cat Clau: E1-INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
09/04/202131/07/2023Plataforma docent interactiva per a l’aprenentatge de la construcció i restauració de l’arquitectura a partir d’imatges en 360 grausInstitut de Ciències de l'Educació
01/04/202131/12/2021Treballs d'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de 8 monuments patrimonials.GENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
01/04/202101/06/2021Estudio de la cuantía de armadura secundaria para encepados rígidos de cuatro pilotes para edificio logísticoONIL Obras y Servicios S.A.
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Lean construction project management methodology in private educational sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Modelització del procés constructiu i de l'estat de servei de ponts atirantats construïts per voladius successiusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2022CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA BIORECEPTIVIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE TEJAS CERÁMICASINSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA
25/02/202125/02/2021System and method for measuring response of structures
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
02/12/202031/12/2022colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
16/09/202031/12/2020Servei assessorament i anàlisi de comportament estructural i constructiu de monuments i compatabilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de 5 bens patrimonials declarat BCINGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
22/06/202021/09/2020Efectos de aislamiento de base de edificaciones frente a vibraciones ferroviariasEnginyers Vibroacustics, S.L.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/07/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/05/202030/06/2020Consultoria sobre proyecto sísmico de estructuras de fábricas confinada en Bourg MadammePL28 INGENIERIA, SLP
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202030/04/2022Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
12/02/202012/02/2021Evaluación de la reactividad alcali-silice en unas muestras de árido de la cantera el EstrellinACCIONA Infraesctructuras, S.A.
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202001/02/2021Desarrollo de software para control geométrico de losas de hormigón a partir de resultados de escáner LASERPL28 INGENIERIA SLP
01/02/202030/04/2020Informe sobre la possible afecció produïda dels cables d’alta tensió sobre la coberta de llosa alleugerida postensada i la coberta de formigó armatConsorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat
17/01/202017/02/2020Revisió de la solució estructural i de l'annex de càlcul de la coberta del vestíbul de l’Estació Marítima de Botafoc a EivissaUTE Nueva Estación Botafoc
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP fibre reinforced concrete and hybrid pre-cracked beams subjected to permanent loads: experimental program and constitutive equationsBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
02/09/201901/07/2020Desarrollo de módulo de cálculo de fisuración y deformaciones de elementos de hormigón pretensadosHORMIPRESA
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
16/07/201929/12/2022MORTEROS DE CEMENTO ULTRALIGEROS CIRCULARES E INNOVADORES A PARTIR DE RCD PARA LA FABRICACION MEDIANTE IMPRESION 3D DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS OPTIMIZADOS TOPOLOGICAMENTEGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/07/201928/02/2021Limit analysis and experimental testing of reinforced tile vaults featuring cantileversSwiss National Science Foundation
01/06/201915/09/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
22/05/201905/07/2019Assaigs in situ per la caracterització de l'estucat dels revestiments de la nau 8 de Can BatllóCARLOS MARTÍNEZ FUENTES S.L.
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/03/201931/12/2019Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
22/01/201916/04/2019Inspecció i test resistència dels murs de càrrega de fàbrica de l’edifici “Casa Xifré” mitjançant tècniques moderadament destructivesMataAlta Studio
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
09/01/202408/01/2026Full revalorization of blades and concrete components of wind turbine infrastructureRWE OFFSHORE WIND GMBH
01/01/202431/12/2027Unite! Doctoral Network in Energy StorageCommission of European Communities
12/12/202312/12/2023N2B2
07/12/202306/11/2024Contrato de colaboración en I+D para el escalado y aplicación a escala industrial de hormigón bio-receptivo para crecimiento de musgos en elementos de ingeniería civil y edificaciónSOLUCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE,
24/11/202323/12/2026J-03157AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/11/202328/02/2025Convenio para el desarrollo de modelos holísticos avanzados para la construccion circularCONSTRUCIA, S.L.
01/11/202331/10/2026Digitalized fire safety for resilient underground critical transport infrastructuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/10/202312/03/2024Contrato de asesoramiento técnico para la redacción de varios informes pericialesCOPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,S.A.U
01/10/202330/09/2027Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions with Top-level whole life-cycle performance and Improved CircularityCommission of European Communities
01/10/202330/09/2027Concreto com fibras de alta e ultra alta resistência para aplicações estruturaisConsejo Nacional de Investigación y Tecnologia de Brasil (CNpQ)
04/09/202331/07/2025E+V: Escoles més ventiladesAjuntament de Barcelona
04/09/202303/09/2026Desenvolupament de models holístics avançats per a la construcció circularAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202331/08/2024DevelopMent of in-house cONtrol sysTem and Software intERface for new LATEM 4.0 hybRid simulATion facility at UPCEuropean Commission
01/09/202331/08/2027Características durables de cemento con bajo contenido de carbonosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2026Hacia una fiabilidad del sistema estructural para la evaluación y mantenimiento de estructuras de acero existentes, integrando principios de SHM y LCAAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202331/08/2027Valorización de la fracción fina de los residuos de construcción y demolición para fabricar nuevos materiales cementantesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/202325/07/2023N2B2- DC4Y
21/06/202315/12/2025Sant Boi Respira + VerdeFUNDACION BIODIVERSIDAD
16/06/202315/06/2024Contrato de Asesoramiento AGBARSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
01/06/202331/05/2027Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chainsCommission of European Communities
01/06/202331/10/2023Contrato de soporte técnico para la caracterización de fibras de acero procedentes del procesamiento de neumáticos fuera de uso.FLEXOFIBERS EUROPA S.L.
01/06/202331/05/2025Comportamiento estructural de elementos de hormigón con armadura corroídaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/05/202314/05/2025Optimització dels recursos dels dipòsits de la Faixa Estannifera Boliviana: minimització de l'energia de processament i augment de la recuperacióCentre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainability of concrete structuresAgencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación.
01/05/202330/04/2026Novel bendable thermoplastic rebars for improved durability and sustainabillity of concret structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/04/202323/06/2023Contracte col·laboració model numèric de càlcul estructural de les cobertes de l'absis de la Basílica de la Sagrada Familia entre les cotes de +30m i +34mJUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
01/04/202331/12/2023Implementació d’un algorisme de control predictiu per a l’optimització dels sistemes de calefacció i refrigeració d’edificis terciarisAjuntament de Barcelona
27/03/202330/11/2023Assessorament en anàlisi del comportament estructural de monumentsGENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202328/02/2026Retrofitting of stone masonry using innovative grid-based compositesEuropean Commission
01/03/202330/04/2024Empoderament de població de baixa renda per a auto-construcció de paviments mitjançant plaques de terra-ciment: una experiència a la comunitat Vitória del Moviment Sense Sostre a Diamantina (Brasil)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
15/02/202330/04/2023Evaluación del comportamiento en servicio y capacidad resistente de una vigas de borde de gran luz con fisuración y deformaciones excesivas que sustentan un forjado postensadoGMP PROPERTY SOCIMI SA
06/02/202317/04/2024Contrato para la realización del estudio Campanya experimental per a la caracterització mecànica de llambordes fabricades amb materials valoritzats per a paviments urbansSUEZ SPAIN, SL
09/01/202331/12/2025Desarrollo y validación de hormigón de uso estructural a partir de áridos recicladosHERCAL DIGGERS SL
01/01/202331/12/2024Monitorización e inspección para la evaluación de estructuras en servicioAgencia Estatal de Investigación; Ministerio de Ciencia e Innovación
22/12/202221/06/2023Contrato de soporte tècnico para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado.INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
05/12/202204/03/2023Contrato de colaboración para el apoyo técnico para la mejora de los procesos de análisis y dimensionamiento de depósitos de hormigón proyectado con armaduras postesas no adherentesPIRER TRADE, S.L.
05/12/202205/12/2025Monitorización estructural a largo plazo con sensores sincronizados de bajo costeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Evaluación y rehabilitación de estructuras de hormigón afectadas por corrosión mediante gemelos digitales y refuerzos eco-eficientesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/11/202230/04/2023Contrato de colaboración para apoyo técnico: Estudio de sensibilidad de la influencia estructural del factor de orientación de fibrasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
01/11/202231/03/2023Convenio de colaboración para la evaluación de la retracción en mezclas de UHPC y hormigón autocompactante, con y sin la adición de aditivos basados en CaOESCOFET 1886 S.A.
19/10/202218/07/2024N2B2: Neural Networks for Boiler BehaviourAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024EB-Pav: Desenvolupament d'un material amb escòries blanques per als paviments de llambordes.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Posta a punt del projecte Windcrete per al prototipatgeAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
11/10/202210/04/2023Low-cost remote corrosion ratio monitoring with real-time updateORG.PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO
03/10/202202/10/2025Optimización topológica para una metodología de construcción de bajo impacto ambientalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202230/09/2025DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DUAL 3D PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACEROS INOXIDABLESAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/09/202229/02/2024Contrato de colaboración para el Desarrollo del panot+CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA
16/09/202230/11/2022Contrato de colaboración para dar apoyo técnico: Criterios de diseño de un muro prefabricado para CanadàEWE+ General Partnership
01/09/202231/08/2025Desarrollo de sensores modulares de bajo coste para su uso en identificación estructural de puentes sometidos a cargas quasiestáticasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Enfoque interdisciplinar eficiente para anticipar la propagación de fallos en puentes que sobrepasan su vida útil. Inspección con tecnologías interoperablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Resiliencia de infraestructuras existentes de hormigón pretensado frente a riesgos de deterioro y cambio climáticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Tecnologías energéticas del hidrógeno impulsadas por ingeniería de interfaz de catalizadores amorfos/cristalinosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025New photocatalytic and self-cleaning constructive solution for facade cladding based on a new concrete reclycled TIO2 from waste opaque pet and recycled glass (r-PHOTCRETE)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
12/07/202230/09/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament a GPO en l'afectació estructural de la L1 a les obres de SantsGPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU.
01/07/202231/10/2022Contracte de col·laboració per l'estudi de les voltes de maó de la coberta de l'absis del Temple de la Sagrada Família entre les cotes +30m i +34m.JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIA
30/06/202229/06/2024Contracte col·laboració estudi lixiviació del residu carbonatat i barreges amb materials construcció “Mineralización del derribo de horno para la valorización en el sector de la construcción (MgCO2)”COMPAÑIA ESPAÑ. DE LAMINACION, S.L.
20/06/202204/07/2022Contrato de apoyo técnico para el asesoramiento en las zonas DEPOT e INTERMODAL del Puerto de San Roque (Algeciras)DRAGADOS SA Y HELIOPOL SAU UTE LEY
24/05/202223/05/2025Contrato de colaboración para el estudio de diversas presas y seguimiento. Modelo priorización inversiones en mantenimiento de canales (O&M Iberia Hydro).Endesa Generación, S.A.
20/05/202230/04/202311th International conference on brigde maintenance, safety and managementCLIENTS DIVERSOS
04/05/202204/05/2022Transition element for the transmission of forces between a tower and a sub-structure on a floating monolithic concrete structure for supporting marine wind turbines
02/05/202201/11/2022Human-centric digital twins for building managementFundaçao de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio do Sul
01/05/202230/04/2025Recycled aggregates for 3D printed concrete structuresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202230/04/2023Contract Agreement in evaluation of the out-of-plane bending behaviour of masonry walls reinforced with different bed joint reinforcement solutions produced by BekaertNV BEKAERT S.A.
01/05/202231/12/2022Estalvi energètic i salut. Del cole a casaAjuntament de Barcelona
12/04/202230/09/2022Collaboration contract for development of a set of tasks related to the mechanical characterization and numerical simulation of shotcrete FRC (with Dramix 4D 65/35BG fib)NV BEKAERT S.A.
04/04/202203/04/2023Contrato de colaboración para la caracterización de diferentes formulaciones de aditivos acelerantes de fraguado para uso en hormigón proyectadoINDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
01/04/202231/12/2022Contrato de colaboración para el apoyo a la investigación y desarrollo de la tecnología de la impresión 3D de hormigón y sus aplicaciones.ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
30/03/202230/11/2022Contracte de col·laboració en l'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de construccions històriques i monuments de Catalunya. Expedient CU-2022-531GENCAT-DEP.CULTURA
01/03/202229/02/2024Contrato de colaboración para el asesoramiento en la verificación estructural de varias estructuras subterráneas correspondientes a varias estaciones de la alta velocidadBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/03/202231/12/2022Contracte de col·laboració per la implementació de solucions de coberta verda en edificis existents a BarcelonaMATAALTA ESTUDIO, SL
22/02/202222/02/2022Conjunto multicapa en base cemento que puede utilizarse como soporte biológico para fachadas de edificios u otras construcciones
18/02/202218/03/2022Dictamen pericial sobre la necesidad o no de las obras de reparación y refuerzo en la cubierta de la nave logística sita en la parcela BZ2.A.1.2 de la ZAL Port-Ciutat de BarcelonaDE PASQUAL & MARZO ABOGADOS SLP
17/02/202217/02/2025Intensificació en la caracterització i optimització del disseny d'elements de formigó reforçat amb fibres d'acer en l'àmbit de les obres subterrànies.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/202231/12/2023Contrato de colaboración con LASR-FORM. Producción industrializada de la fracción ligera de residuos de trituración de automóviles como áridos ligeros para estructuras de hormigónFERIMET S.L.
01/02/202224/03/2022Contrato de colaboración para desarrollar procedimientos de limpieza que permitan eliminar restos de hormigón y pintura en elementos de encofrado de manera integral y a bajo costeINDUSTRIAL GALVANIZADORA, SA
12/01/202212/01/2025Doubled curved sufaces monitoring through digital twinAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
10/01/202231/03/2024Contracte de col·laboració per la valorització d’escòries de coure per al seu ús en formigons multifuncionalsLA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS SA
03/01/202202/05/2022Contracte de col·laboració per l’elaboració d’una guia d’ús de materials i sistemes constructius a les escolesCONSORCI EDUCACIÓ DE BARCELONA
02/01/202202/06/2022Contrato de apoyo técnico para la obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto de varios materialesINST. ESPAÑOL DEL CEMENTO
01/01/202231/12/2024Reducing nanoparticle exposures in industrial workplaces.Commission of European Communities
01/01/202231/12/2024Climate change-based building design guidelinesFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202231/12/2024Sustainabilty and Metabolism in Architecture and TechnologyAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/202231/12/2024Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats
15/12/202114/12/2024CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA/'GRUPO CONSTRUCIA: HUB DE ECONOMIA CIRCULAR APLICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA/'CONSTRUCIA, S.L.
14/12/202131/08/2022Estudio técnico de nuevas aplicaciones para aditivos de hormigón basados en CaOCALES DE PACHS, S.A.
13/12/202112/06/2023El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y validación de hormigones bioreceptivos para aplicar en superficie de la barreras New Jersey y favorecer la sostenibilidad e integración paisajístiGIVASA, SA
13/12/202112/06/2023Contrato de colaboración en I+D para el diseño de un nuevo sistema de barrera mixta de hormigón con recubrimiento con ASI B. Fases 1 y 2GIVASA, SA
01/12/202131/12/2024Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrialACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/12/202117/06/2024Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícolaGENERALITAT DE CATALUNYA
01/11/202131/10/2024Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/10/202126/11/2021Evaluation of proposals under the Call HORIZON-HLTH-2021-ENV-02-02 Indoor air quality and healthUnió Europea
15/10/202130/05/2023An initial complete draft of a CEN Technical Specification (TS) for macro-synthetic fibre reinforced concrete covering state of the art knowledge (hereinafter, MSFRC) and, a Background document (hereMacro synthetic fibre association (
12/10/202112/04/2022Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la LíBENITES, VARGAS & UGAZ Abogados S.
01/10/202131/03/2023Ampliación del contrato de colaboración para la asesoría estructural al proyecto constructivo de la estructura de la estación de la Sagrera del AVE, en BarcelonaBRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202101/03/2023Ampliación del contrato de colaboración para la asesoría estructural de proyectos en Canadà (Broadway line, REM project, Ontario Line)BRIDGES TECHNOLOGIES, S.L.
01/10/202104/04/2023Determinación de los efectos de los asientos diferenciales que están teniendo lugar en la ciudad de Lima, sobre la respuesta estructural y capacidad resistente de las estructuras de las obras de la Línea 2BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S.CIVIL DE R.L.
01/09/202128/02/2025Estrategias de ventilación optimizadas considerando la calidad del aire interior, el confort térmico y el consumo de energía en edificios educativosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Printing pattern based and MultiScale enhanced performance analysis of advanced Additive Manufacturing componentsMINECO
01/09/202131/07/2022Ampliació del contracte de col·laboració per ordenar el coneixement en economia circular generat per l'empresa ConstruciaCONSTRUCIA, S.L.
01/09/202131/08/2024Recursos Multidisciplinares para el Diagnóstico Sísmico. Microzonación y Daño.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/07/202128/07/2021Cement-based multilayer assembly that can be used as a biological support for building facades or other structures
01/07/202101/10/2021White paper as part of contribution to the EC3 Euripean Council on Computing in Construction.European Council on Computing in Co
28/06/202131/10/2021Estudi dels procediments constructius i detalls amb elements prefabricats per edificació en alçadaHORMIPRESA NEC SL
01/06/202131/12/2024LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
14/05/202113/11/2022ComMit-20 – Designing Resilient Communities to Mitigate Pandemic and Climate Change effectsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/05/202102/05/2023El objeto del contrato es el desarrollo de mezclas asfálticas conductoras de la electricidad empleando subproductos industriales (residuos de materiales carbonosos en polvo, fibra de carbono recicladaSORIGUE, S.A.
01/05/202116/04/2023Ampliació contracte de col·laboració per serveis d'assistència tècnica i assessorament en temes estructurals de les infraestructures gestionades per Infraestructures.cat i Ifer.cat Clau: E1-INF-20500Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U.
09/04/202131/07/2023Plataforma docent interactiva per a l’aprenentatge de la construcció i restauració de l’arquitectura a partir d’imatges en 360 grausInstitut de Ciències de l'Educació
01/04/202131/12/2021Treballs d'assessorament en l'anàlisi del comportament estructural de 8 monuments patrimonials.GENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
01/04/202131/12/2022Technical support contract agreement for the acceptance of Macro Synthetic Fibres as concrete reinforcement in EN 1992-1-1, Annex LMacro synthetic fibre association (
01/04/202101/06/2021Estudio de la cuantía de armadura secundaria para encepados rígidos de cuatro pilotes para edificio logísticoONIL Obras y Servicios S.A.
15/03/202115/03/2024Comportament sismo-resistent de connexions en sistemes de construcció industrialitzadaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Lean construction project management methodology in private educational sectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/03/202115/03/2024Modelització del procés constructiu i de l'estat de servei de ponts atirantats construïts per voladius successiusAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/202128/02/2022CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA BIORECEPTIVIDAD DE DIFERENTES TIPOS DE TEJAS CERÁMICASINSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA
25/02/202125/02/2021System and method for measuring response of structures
26/01/202126/01/2021Floating structure for supporting a marine wind turbine
01/01/202131/12/2021Treball de mostres de control dins del Pla de vigilància radiològica ambiental de la Central Nuclear d'Ascó.GENCAT-DEP TERRITORI I SOSTENIB
02/12/202031/12/2022colaboración en el análisis de la calidad de los áridosreciclados producidos en la planta de reciclaje, así como su aplicabilidad en lafabricación de hormigones con 100% de árido reciclado, profundiHERCAL DIGGERS SL
01/10/202031/03/2024Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation and Maintenance using a Digitial TwinCommission of European Communities
22/09/202005/01/2021Execució del contracte menor de serveis per a l'estudi de la llosa de formigó de la nau logística logaritme de Sant Sadurní d'Anoia (S56-ICS-12934)INFRAES.GENERALITAT DE CATALUNYA
16/09/202031/12/2020Servei assessorament i anàlisi de comportament estructural i constructiu de monuments i compatabilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de 5 bens patrimonials declarat BCINGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
23/07/202022/01/2022Design tool for optimal performance in Additive Manufacturing (Add2Man)Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
23/07/202022/01/20223D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3DAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
09/07/202030/09/2020Propuesta para la redacción de Dictamen Pericial sobre la causa de los colapsos y la idoneidad de las reparaciones de la cubierta de la nave logística situada en la parcela BZ- A2.1 de la ZAL PORT-CIUCILSA, CTRO.INTERMODAL DE LOGISTICA
01/07/202030/06/2022Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional eventsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2022Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connectionsCommission of European Communities
01/07/202030/06/2023CONTRATO para EL PROYECTO “INVESTIGACIO´N EN SOLUCIONES CEMENTANTES SOLUCIONES CEMENTANTES GEOPOLIME´RICAS DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y ALTO VALOR AN~ADIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIO´N” - CONADEC GLOBAL, S.L.
22/06/202021/09/2020Efectos de aislamiento de base de edificaciones frente a vibraciones ferroviariasEnginyers Vibroacustics, S.L.
01/06/202029/02/2024Fluencia y fatiga en elementos estructurales de hormigón reforzado con fibrasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2024Materiales cementicios neuromórficos para aplicaciones en ingeniería civilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/07/2023Implicaciones del confort térmico de los ancianos en el interior al consumo energéticoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/05/2023Síntesis de Materiales Cementantes Suplementarios Vítreos a Baja TemperaturaMinisterio de Ciencia e Innovación
15/05/202030/06/2020Consultoria sobre proyecto sísmico de estructuras de fábricas confinada en Bourg MadammePL28 INGENIERIA, SLP
23/03/202022/04/2020Estudio del asiento diferencial que puede resistir la estructura del túnel R3-R4 de ADIF en la plaza de les Glóries, una vez realizado el refuerzo con cerchas metálicas dispuestas cada 2.4 m.BIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
20/03/202030/04/2022Desarrollo de la investigación en lo referente a la ampliación de los usos de las escorias negras y blancas en la obra civil de forma segura y eficienteADEC GLOBAL, S.L.
19/02/202003/05/2020Evaluation of proposals under the Calls H2020-NMBP-TO-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage, H2020-NMBP-STIND- 2020-singlestageUnión Europea
15/02/202014/02/2021El objeto del contrato es la realización de un informe sobre el estado de conservación de las estructuras en la CM 42, tramo Consuegra-Tomelloso y en la identificación de posibles patologíasYNSMAN INS SERV ING PARA INFRAES SL
13/02/202031/07/2020The aim of the agreement is to carry out the R&D project that consists of “Characterization of the ash from combustion of residues originated at a paper manufacture plant “SAICA Paper UK”.SAICA PAPER UK LIMITED
12/02/202012/02/2021Evaluación de la reactividad alcali-silice en unas muestras de árido de la cantera el EstrellinACCIONA Infraesctructuras, S.A.
03/02/202002/02/2022Fibre Reinforced Concrete with Recycled and Waste Materials Optimised for Improved Sustainability of Urban ProjectsCommission of European Communities
02/02/202002/01/2024CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, SOBRE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (RED DE ESTACIONES DE MUESTREO)CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
01/02/202001/02/2021Desarrollo de software para control geométrico de losas de hormigón a partir de resultados de escáner LASERPL28 INGENIERIA SLP
01/02/202030/04/2020Informe sobre la possible afecció produïda dels cables d’alta tensió sobre la coberta de llosa alleugerida postensada i la coberta de formigó armatConsorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat
17/01/202017/02/2020Revisió de la solució estructural i de l'annex de càlcul de la coberta del vestíbul de l’Estació Marítima de Botafoc a EivissaUTE Nueva Estación Botafoc
01/01/202031/12/2023An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferencesEuropean Commission
01/01/202031/12/2021Mantenimiento y conservación del patrimonio construido – MANTREDAgencia Estatal de Investigación
31/12/201931/12/2022Tecnologies de Làser i altra Llum (Agrupació BASE3D)Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
01/11/201910/12/2019“Estudi numèric sobre la capacitat túnel de la línia R1 de ADIF per resistir assentaments diferencials”UTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/11/201931/10/2022University Network for Innovation, Technology and EngineeringEuropean Commission
21/10/201918/11/2019Informe sobre el projecte de reforç del túnel de Glories i influencia en la seva resistència dels assentaments i moviments horitzontals previs i durant la seva execucióUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
09/10/201931/12/2019Caracterització experimental amb tècniques avançades de l’obra de fàbrica i de la maçoneria de pedra existents al Edifici 12 de l’antiga Escola Industrial situada a l’Eixample de BarcelonaDiputació de Barcelona
01/10/201930/09/2022programa experimental: PP fibre reinforced concrete and hybrid pre-cracked beams subjected to permanent loads: experimental program and constitutive equationsBASF CONSTRUCTION SOL.GmbH
02/09/201901/07/2020Desarrollo de módulo de cálculo de fisuración y deformaciones de elementos de hormigón pretensadosHORMIPRESA
01/09/201931/05/2023Cost reduction and increase performance of floating wind technologyCommission of European Communities
27/07/201926/01/2020Realització d'assaigs dee laboratori per a la mesura de la deformació de fluència en provetes de dos tipus de pedra naturalPATRIMONI 2.0 CONSULTORS SL
20/07/201931/10/2020Desarrollo de materiales de construcción sostenibles (principalmente hormigón reciclado) mediante el uso de árido reciclado mixto, auto-producido (del RCD) y de calidad.HERCAL DIGGERS SL
16/07/201929/12/2022MORTEROS DE CEMENTO ULTRALIGEROS CIRCULARES E INNOVADORES A PARTIR DE RCD PARA LA FABRICACION MEDIANTE IMPRESION 3D DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS OPTIMIZADOS TOPOLOGICAMENTEGobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec)
08/07/201930/07/2019Estudi numèric sobre l’efecte del buidat parcial de les terres existents per sobre del túnel de la línia 1 del Metro de Barcelona en l’estabilitat de la seva estructura i l’anàlisi de la capacitat deUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/07/201928/02/2021Limit analysis and experimental testing of reinforced tile vaults featuring cantileversSwiss National Science Foundation
01/06/201915/09/2022New Generation Design Methods for Stainless Steel StructuresCommission of European Communities
22/05/201905/07/2019Assaigs in situ per la caracterització de l'estucat dels revestiments de la nau 8 de Can BatllóCARLOS MARTÍNEZ FUENTES S.L.
01/05/201901/02/2021Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad milloradaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/04/201915/06/2019Informe de determinació dels assentaments admissibles pels túnels d’ADIF sota Meridiana, en l’àmbit de les obres dels túnels viarisUTE QUALITAT TUNEL GLORIES
01/04/201901/07/2019Estudi del mur annex del pont de Sant PEre de Terrassa.AJUNTAMENT TERRASSA
01/04/201918/06/2022Desarrollo de nuevos sistemas de diseño optimizado de forjados de hormigón reforzado con fibras más competitivos y sostenibles.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
29/03/201931/12/2019Assessorament sobre l'anàlisi del comportament estructural i constructiu de monuments i compatibilitat de sistemes constructius en temes relacionats amb patologies de diversos monumentsGENCAT-DIR.GEN.PATRIMONI CULTURAL
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala, en EcuadorMAKIBER SA
13/03/201904/04/2019Estudio de la resistencia y ductilidad de los pilotes ejecutados en la cimentación del Hospital de Machala en EcuadorMAKIBER SA
11/03/201911/06/2019Peritaje sobre los daños producidos por la construcción del Centro Canaletas en el túnel de la Línea 2 del Metro de MadridCENTRO CANALEJAS MADRID SLU
01/03/201901/02/2023BICISENDAS. Carril BICI: sostenible, energéticamente autosuficiente, inteligente, descontaminante, integrado y seguroFCC CONSTRUCCION, S.A.
01/03/201931/12/2019CONTRATO DE I+D+i ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIRCLE - 2019. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELAITEX
23/01/201931/05/2019El objeto del presente convenio es la asesoría científica y técnica por parte de la UPC a SENER en el desarrollo de un sistema de monitorización estructural, dando soporte a la misma en todos aquellosSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
22/01/201916/04/2019Inspecció i test resistència dels murs de càrrega de fàbrica de l’edifici “Casa Xifré” mitjançant tècniques moderadament destructivesMataAlta Studio
16/01/201915/04/2019Redacció dels informes dels assentaments admissibles pel túnel del metro L1 a les obres dels túnels de les GlòriesBIM,SA (BARCELONA INFRASTRUCTURAS)
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estructuras de hormigón de altas prestaciones utilizando materials y tecnologías avanzados de diseño y construcciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021 ESTUDIO DE LAS PRESAS DE SUSQUEDA, TORÁN, PINTADO, Y GESTIÓN DE CANALES para ENDESA GEEndesa Generación, S.A.
01/01/201930/09/2022Preparación mecanoquímica de catalizadores para aplicaciones energéticas: activación de metano y producción de hidrógenoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Offshore Code Comparison CollaborationUniversitat Politècnica de Catalunya
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors