Enginyeria Òptica

COORDINADOR/A

Quevedo Junyent, Lluïsa

CONTACTE

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu

El programa té per objectiu la formació conduent al doctorat d’estudiants, nacionals i estrangers, que provinguin de diversos títols de grau superior relacionats amb el camp de l’òptica i l’optometria. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en diferents àmbits temàtics de l’òptica i l’optometria i es beneficiaran de l’experiència dels diferents grups de recerca que hi treballen.

La creixent importància de l’òptica i l’optometria fa cada vegada més necessària i atractiva una formació de doctorat en aquest camp que permeti una especialització d’alt nivell en els diferents àmbits implicats en aquestes temàtiques. Per portar a terme aquest Programa de Doctorat, amb un alt grau de qualitat i multidisciplinarietat, ha estat necessari comptar amb l’aportació del coneixement de diversos departaments i grups de recerca, la qual cosa ha permès abastar més aspectes relacionats amb l’enginyeria òptica i l’optometria.

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands adquiriran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

6

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Òptica i Optometria (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Òptica i Optometria
 • Departament de Física
CONTACTE:

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Requisits d'accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).

Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut

Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014).

Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014).

Marc normatiu

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica aplicarà els criteris de selecció i ponderació, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats:

• Expedient acadèmic (ponderació: 55%).
• Contacte personalitzat a través d’entrevistes (personals, telefòniques, internet, etc.) (ponderació: 10%).
• Motivació (ponderació: 15%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10%).
• Experiència en recerca (ponderació: 5%).
• Programes de postgrau afins realitzats (ponderació: 5%).
El contacte personalitzat es fa a través d’una entrevista personal en la qual es valora, entre altres, l’actitud, l’interès sobre la matèria i les capacitats de treball en grup i de comunicació verbal. Atenent al fet que molts dels aspirants, en el moment de demanar la seva admissió al programa, resideixen en altres països, l’entrevista es pot realitzar a distància utilitzant les noves eines que ens brinda Internet.

La valoració de la motivació es fa a través d’un informe escrit on els alumnes han d’exposar les raons personals, professionals i d’ordre acadèmic que els hagin motivat a sol·licitar l’ingrés al programa. Aquest informe s’ha d’annexar a la intranet d’admissió.

En l’apartat de coneixements d’idiomes, es tindrà en compte que els idiomes d’interès del programa són anglès, castellà i català.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. (A la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS.)

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els títols de màster universitari que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, com ara:
- màsters en les àrees d’enginyeries industrial, informàtica o equivalents
- màsters en les àrees de ciències física, biomèdica o equivalents

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les assignatures superades en els estudis previs de grau i màster cursats i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica, que li permetrà determinar si cal superar complements de formació. En el cas que hagin de cursar-ne, també es tindrà en compte la línia i grup de recerca on els doctorands faran la tesi doctoral, seguint el procediment explicat en l’apartat 3.2, i es tindrà en compte que es puguin cursar durant el primer curs.

Els complements de formació es trien principalment del Màster de Fotònica, directament vinculat al programa

A continuació es detallen les assignatures d’aquest màster més afins per als complements de formació en el Programa d’Enginyeria Òptica:
• Laser Systems and Applications: 3 ECTS
• Building optomechanical systems: 3 ECTS
• Managing Light with Devices: 3 ECTS
• Measuring with Light: 3 ECTS
• Nonlinear Optics: 3 ECTS
• Visual Biophotonics and multispectral Imaging: 3 ECTS
• Image Processing in Biophotonics: 3 ECTS

Període de matrícula dels nous doctorands

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris, cursos extraordinaris de professors visitants.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: 'Workshops'.
- Hores: 48.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Publicacions.
- Hores: 160.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat xarxes temàtiques.
- Hores: 40.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Reunions amb professors visitants
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Projectes.
- Hores: 96.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
 • Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
 • Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
 • La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 • Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.

Marc normatiu

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica s’imparteix de manera continuada i satisfactòria amb disposició de mitjans materials (laboratoris de recerca, despatxos de treball, material específic d’investigació, material informàtic, taller mecànic i electrònic) propis dels departaments i del Centre d’Investigació CD6 implicats, i de serveis generals (informàtics, audiovisuals, biblioteques universitàries) propis de la UPC.

El grup de recerca GOAPI està ubicat a l’edifici del Departament d’Òptica i Optometria, situat a l’edifici TR8 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (un total de 114 m²) amb equipament per al processament òptic i digital d’imatges i altres senyals òptics, finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb un despatx exclusiu per als doctorands (25 m²). També poden utilitzar les sales de reunions i aules, de diferents mides, de l’edifici TR8 per a reunions, cursos o seminaris, totes perfectament equipades.

El grup de recerca GREO està ubicat al CD6, situat a l’edifici TR11 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de cinc laboratoris de recerca (un total de 310 m²) equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats. També posseeix una sala de prototips de 60 m², destinada a integració, ajustament i proves dels dispositius dissenyats i construïts al CD6. Està situada a la banda dels tallers i disposa de tots els serveis necessaris per a la seva funcionalitat. Pel que fa als despatxos per als becaris, hi ha un despatx exclusiu per a doctorands (60 m²) i un despatx compartit amb el PDI (80 m²). A més, al CD6 hi ha dues sales de reunions i una aula-biblioteca on es fan les reunions, cursos i seminaris. Totes estan perfectament equipades.

A més, al CD6 estan situats els tallers mecànic i electrònic del Departament d’Òptica i Optometria, tallers amb un espai total de 110 m² i un equipament punter que permet prestar suport en disseny i construcció als projectes. El taller mecànic disposa de màquines eina i instruments de mesura adequats per a les tasques pròpies de l’activitat. El taller electrònic disposa d’eines de desenvolupament per a diferents famílies de microcontroladors de 8 i 16 bits i per al desenvolupament de lògica programable dels tipus CPLD i FPGA.

El grup de recerca DONLL està ubicat a l’edifici de recerca Gaia (TR14) del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (total de 50 m²) completament equipats per portar a terme experiments en òptica no lineal i dinàmica de làsers (analitzador d’espectres òptics, analitzador de RF, oscil·loscopi, generadors de senyals, etc.), finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb tres despatxos per als doctorands (50 m²). Aquests també poden utilitzar dues sales de reunions (edifici Gaia) i aules (a l’ETSEIAT) de diferents mides, per fer-hi reunions, cursos o seminaris. Totes estan perfectament equipades (una sala amb equip de videoconferència).

El grup de recerca emergent VOS (Visió, Optometria i Salut) està situat al CUV (TR30), que és la Clínica Universitària de la Visió, on es desenvolupa gran part de la seva tasca de recerca. Els membres del VOS tenen a la seva disposició les diverses unitats, perfectament equipades per a dur a terme la seva recerca, eminentment clínica. Algunes de les unitats que destaquen són la de Visió i Aprenentatge, Lents de Contacte i Baixa Visió.

Finalment, quant als espais i el material, el grup de recerca TIEG està situat a l’edifici TR2 del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de tres laboratoris de recerca (un total de 135 m²), equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats, i d’un despatx compartit amb el PDI per als doctorands.

Tots els grups destinen part del finançament dels projectes públics i privats de què disposen perquè els seus doctorands complementin la seva formació a través de l’assistència a congressos, seminaris i altres activitats formatives, com ara participació en les reunions de les xarxes temàtiques, en projectes, ‘workshops’, etc. Un altre factor que afavoreix la mobilitat dels estudiants del nostre Doctorat és que el programa pertany a diverses xarxes temàtiques. A més, des de fa anys els nostres doctorands s’han beneficiat de les ajudes per a la mobilitat que ha anat concedint el Ministeri d’Educació i, actualment, pel fet de ser un programa amb menció d’excel·lència, els seus estudiants també han concorregut a les convocatòries específiques per fomentar la mobilitat d’estudiants i professors.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • AZOR MORÓN, JUAN ANTONIO: Evaluación de la calidad óptica de lentes intraoculares en presencia de aberraciones
  Autor/a: AZOR MORÓN, JUAN ANTONIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 04/06/2024
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MILLAN GARCIA VARELA, MARIA SAGRARIO | VEGA LERIN, FIDEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
       SECRETARI: TORRENTS GÓMEZ, AURORA
       VOCAL: BIARNÉS PÉREZ, MARC FRANCESC
  Resum de tesi: La lent intraocular (LIO) és un implant que es fa servir en cirurgia refractiva per substituir cristal ·lí opacificat (cataracta) i corregir la pèrdua de transparència. Actualment, hi ha una gran varietat de dissenys, marques i models de LIOs al mercat, que es poden classificar, segons el nombre de focus i principi físic de cada disseny, en monofocals, multifocals i amb rang de visió estès (ERV). Aquesta tesi se centra en l'avaluació de la qualitat òptica de les LIOs i els mètodes que utilitzen per determinar-la un model d'ull com a sistema formador d'imatges en banc òptic.La caracterització òptica d'una LIO en banc òptic permet mesurar-ne el rendiment en condicions properes a les requerides per la funció visual abans de ser implantada. Aquesta anàlisi es realitza amb control de variables com la mida pupil ·lar o l'aberració esfèrica (SA), la qual cosa proporciona bona repetibilitat als exàmens. D'aquesta manera, és possible establir comparacions objectives entre els diferents dissenys i models de LIOs, així com facilitar-ne la selecció personalitzada, en funció de les necessitats del pacient. A aquest efecte, s'ha fet servir un dispositiu òptic, dissenyat pel grup de recerca amb anterioritat, que segueix les recomanacions de la norma ISO 11979-2:2014. Paral ·lelament, s'ha dut a terme la construcció, la caracterització i la posada en marxa d'un nou muntatge experimental amb un model d'ull més proper a l'ull humà. Aquest muntatge inclou unitats que permeten controlar l'entrada d'informaci ó òptica del test objecte i del feix de llum, un sistema d'òptica adaptativa (AO) i un sensor matricial amb una sensibilitat espectral propera a l'observador patr ó en visió fotòpica. La caracterització dels subsistemes i components específics dels muntatges ha permès fixar les condicions de treball per al seu ús, amb coneixement i control de les prestacions. Un cop situada la LIO al model d'ull, la seva qualitat òptica ha estat analitzada mitjançant mètriques objectives sota condicions de treball variables, parant especial atenci ó a la qualitat de la imatge i els efectes de degradació produïts per dues causes principals: la multifocalitat i les aberracions. També s'ha avaluat la possible formació d’halos , ates a la importància clínica dels efectes disfotòpics.La incorporació del sistema AO ha permès simular la presència d'astigmatisme corneal (incloent-hi errors de rotació de la LIO una vegada implantada), i també còrnies amb diferent grau de SA que reprodueixin casos pràctics i realistes d'interès clínic (per exemple, còrnies sotmeses a cirurgia refractiva prèviament a la implantació de LIO). La investigació realitzada aporta els valors aconseguits per les lents estudiades – 16 models de diferent dis s eny i cinc fabricants – en un conjunt de mètriques de qualitat òptica, així com la seva evolució des de la visió de lluny fins a la visió de prop. La caracterització ha permès estimar valors promig d'agudesa visual postoperatòria en el rang complet de visió i predir la profunditat de camp (amb agudesa visual 0.2 logMAR o millor), possibilitant la comparaci ó amb els resultats clínics obtinguts mitjançant corbes de desenfocament. La informació obtinguda mitjançant ambdues metodologies, òptica i clínica, és una aportació valuosa al camp de la cirurgia de cataracta amb implant de lent intraocular, que comprèn des de l'elecció de la lent fins al disseny de nous productes, la seva fabricació i control. A més, aquests avenços reforcen la importància d'atendre les característiques individuals de cada pacient a l'hora de seleccionar la LIO adequada.

Darrera actualització: 20/06/2024 06:45:20.

Llistat de tesis en dipòsit

Darrera actualització: 20/06/2024 06:30:27.

Llistat de tesis defensades per any

Loading...
 • ALONSO MATARÍN, SÍLVIA: Cumplimiento en el uso y mantenimiento de lentes de contacto y accesorios
  Autor/a: ALONSO MATARÍN, SÍLVIA
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/06/2024
  Director/a de tesi: CARDONA TORRADEFLOT, GENIS

  Tribunal:
       PRESIDENT NO PRESENCIAL: GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
       SECRETARI: ARGILÉS SANS, MARC
       VOCAL: ALTEMIR GÓMEZ, IRENE
  Resum de tesi: Introducció: L'incompliment en l'ús i la cura de les lents de contacte (LC) i els seus accessoris és un problema clínic important. Encara que hi ha hagut avenços científics notables en els dissenys i materials de les LC, en les solucions de manteniment i els accessoris de les mateixes, l'incompliment per part de l'usuari persisteix i s'associa a complicacions oculars potencialment greus i a l'abandonament de les LC. Una cerca bibliogràfica preliminar va evidenciar que no hi ha cap investigació realitzada a Espanya sobre el compliment en l'ús i la cura de les LC. Per tant, l'estudi que integra aquesta tesi doctoral va pretendre analitzar diferents factors relacionats amb el compliment dels usuaris de LC a Espanya i les pautes establertes pels professionals de la visió i els fabricants de LC.Treball realitzat: Aquesta tesi doctoral es basa en diferents àrees de recerca, totes relacionades amb el compliment en l'ús i la manipulació de LC i accessoris. Després d'una recerca bibliogràfica exhaustiva, es van dissenyar diversos qüestionaris: tres es van dirigir a usuaris de LC, on es van identificar els hàbits d'ús i cura de les LC, de l'estoig portalents i de les solucions de manteniment, els factors que influencien aquests hàbits i la percepció subjectiva, la consciència de riscos i el coneixement dels usuaris de LC; un qüestionari addicional es va destinar als òptics optometristes (O-O), per identificar les àrees on la informació proporcionada als usuaris de LC era més deficient o incompleta. L'estudi sobre el compliment en usuaris de LC durant el COVID-19 va evidenciar una diversitat de pràctiques d'incompliment durant el confinament, com ara incorrecte rentat i assecat de mans, extensió de l'ús les LC i les solucions de manteniment, neteja i reemplaçament erroni del estoig portalents i l’ús inadequat de les LC a la nit. La investigació per analitzar la higiene i el reemplaçament de l'estoig portalents va documentar un compliment limitat en els procediments de neteja i reemplaçament: un 68,6% dels usuaris van indicar que posaven en contacte els estoigs amb aigua de l'aixeta durant la inserció o extracció de les LC, per exemple; o un 59,1% va revelar que, durant la neteja de l'estoig, aquest no es va assecar a l'aire lliure, sense tapa i cap per avall. A l'estudi sobre la neteja de mans durant la manipulació de les LC i els seus accessoris es va trobar que el 17,8% dels usuaris no realitzaven higiene de mans, ja sigui per oblit (80%), mandra, presses o pensar que no era necessari. Així mateix, es va investigar la comunicació i la informació proporcionada per l'O-O a l'usuari de LC, i es va trobar una insuficiència d'informació als camps d'higiene i reemplaçament de les LC i de l'estoig portalents. Alhora, es va documentar un escàs ús del consentiment informat per part dels O-O espanyols enquestats, a diferència dels professionals anglesos. Finalment, es van analitzar diferents aplicacions mòbils i vídeos educatius gratuïts destinats a usuaris de LC i es van detectar mancances i limitacions significatives, per la qual cosa es va dissenyar un prototip d'App ideal. En un futur se n'investigarà l'eficàcia com a eina de millora del compliment.Conclusions: Els resultats obtinguts en aquesta tesi posen de manifest que hi ha certes àrees de l'ús i la cura de LC i accessoris amb un marcat incompliment, moltes vegades relacionat amb un desconeixement o manca d'informació detallada. Es recomana als O-O la millora en la comunicació i la implementació de recordatoris informatius destinats als usuaris de LC, emprant de manera efectiva les visites de seguiment i les diferents eines de comunicació instantànies. Així mateix, la implementació generalitzada del consentiment informat a totes les adaptacions de LC pot interpretar-se com un contracte formal entre O-O i usuari i incidir positivament en el compliment.

 • BALLESTA GARCIA, MARIA: Propagation of polarized light through turbid media: Application of lidar technology in foggy environments
  Autor/a: BALLESTA GARCIA, MARIA
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/06/2024
  Director/a de tesi: ROYO ROYO, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ARTEAGA BARRIEL, ORIOL
       SECRETARI: VILASECA RICART, MERITXELL
       VOCAL: BIJELIC, MARIO
  Resum de tesi: En els últims temps, hi ha hagut un interès creixent en els sistemes d'imatge LiDAR per a aplicacions exteriors que impliquen visió per ordinador, com ara sistemes d'automoció, vigilància i robòtica. Els sensors LiDAR tenen la capacitat de capturar dades en 3D, és a dir, la geometria (volum, distàncies) de les escenes implicades, complementant les projeccions 2D d'escenes disponibles a les càmeres convencionals. No obstant això, la seva limitada tolerància a condicions meteorològiques adverses, especialment a la boira, es manté com un dels obstacles que dificulten la seva consolidació definitiva. Aquesta Tesi té com a objectiu avaluar el potencial d'utilitzar les propietats de polarització de la llum i la digitalització del senyal per millorar les capacitats d'imatge dels sistemes LiDAR en condicions adverses. A més, la nostra investigació ofereix aportacions valuoses en el domini de la imatge a través de la boira. Entendre la interacció de la llum polaritzada amb els mitjans tèrbols i reconèixer la importància de les propietats polarimètriques dels objectes dins de l'escena de la imatge és essencial per optimitzar el rendiment dels sistemes d'imatge polarimètrica.Per aconseguir el nostre objectiu, es realitza una investigació preliminar per examinar les característiques de la imatge polarimètrica a través de la boira. Els nostres resultats indiquen que els modes d'imatge polarimètrics proporcionen un contrast més elevat en comparació amb els modes d'imatge basats en la intensitat, facilitant la identificació i la segmentació de diferents tipus d’objectes. A més, es realitza una caracterització experimental del comportament de despolarització de la llum a través de la boira tant per als modes d'imatge de reflexió com de transmissió. Els resultats suggereixen que, en aquest escenari, el comportament de la llum es troba dins d’un règim de dispersió que té en compte l'efecte memòria de polarització, amb una despolarització significativament reduïda en feixos polaritzats circularment en comparació amb els polaritzats linealment. Des del nostre coneixement, aquesta Tesi quantifica per primera vegada les diferències entre el rendiment d'ambdós modes de polarització en boira.A continuació, es desenvolupa un model basat en Monte Carlo que compleix els requisits físics de funcionament del nostre prototip LiDAR. Tenint en compte la naturalesa intensiva de recursos necessaris per a realitzar experiments en condicions de boira i la naturalesa variable i dinàmica de la boira, la capacitat del model de simular amb precisió la física del problema, inclòs un entorn de boira realista, ajuda a guiar la definició de futures accions experimentals. Posteriorment, el model s'utilitza per simular i analitzar diversos aspectes rellevants per al disseny del sistema, incloses les configuracions de polarització, les interaccions amb els objectius i les irregularitats en els mitjans (a la pràctica, generalitzant els mitjans de dispersió més enllà de la boira a, per exemple, sorra o boirum), juntament amb les característiques del senyal adquirit.Finalment, aquesta Tesi presenta un nou prototip de sistema d’imatge LiDAR polaritzat i avalua el seu rendiment en condicions de boira. Mostra de manera concloent que l'ús de llum polaritzada circularment i una configuració de detecció de configuració creuada millora significativament el rendiment del sistema en aquests escenaris. Aquest sistema aborda amb eficàcia els reptes induïts per la llum dispersa, reduint els efectes de probabilitat de saturació de la primera retro-dispersió, mitigant el soroll de dispersió en núvols de punts i millorant la detecció d'objectes, especialment per a superfícies altament reflectants com en els objectes metàl·lics. Aquest enfocament ofereix un mètode innovador, senzill i eficient per a l'estabilització del senyal i la millora de la qualitat del núvol de punts basant-se en la física del problema.

 • YÁÑEZ ALVARADO, CARLOS RENÉ: Self-mixing interferometry techniques for biophotonic applications in flow sensing
  Autor/a: YÁÑEZ ALVARADO, CARLOS RENÉ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/691432
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 18/01/2024
  Director/a de tesi: ROYO ROYO, SANTIAGO

  Tribunal:
       PRESIDENT: ESQUIVIAS MOSCARDÓ, IGNACIO
       SECRETARI: LAZARO VILLA, JOSE ANTONIO
       VOCAL: DABBICCO, MAURIZIO
  Resum de tesi: En aquesta tesi doctoral, s'han fet passos significatius en el camp de la detecció del flux de biofluids mitjançant la innovadora integració de l'Interferometria d'Auto-Mescla (SMI) amb els principis de la microscòpia confocal, amb l'objectiu de desenvolupar una tecnologia revolucionària coneguda com Interferometria d'Auto-Mescla Confocal (CSMI). Aquest enfocament innovador aborda la necessitat crítica de mètodes precisos, en temps real, no invasius i econòmics per avaluar la dinàmica dels biofluids dins del cos humà.CSMI demostra la seva capacitat excepcional per distingir taxes de flux en diferents profunditats de mostra en un entorn de laboratori, obrint portes a aplicacions multifacètiques en diversos camps.Mitjançant l'ús d'un fluid altament dispersant que simula la sang, el sistema va mesurar amb èxit taxes de flux que van des de 0.2 fins a 1.6 mL/min dins de microcapilꞏlars. És important destacar que es va aconseguir mesurar una velocitat màxima d'aproximadament 307 mm/s, que es troba dins del rang de velocitats de flux sanguini màximes mitjana dins dels vasos humans.Les mesuraments confocals van exhibir clars pics de freqüència Doppler en el centre del microcapilꞏlar en tots els valors de velocitat de bombament, superant les limitacions dels mesuraments no confocals per a taxes de flux més altes.Aquesta recerca va produir resultats que proporcionen informació sobre la secció de profunditat. Es va emprar un procés de dos passos, que implica un escaneig lateral i una secció de profunditat, per reconstruir el perfil de velocitat de tot el microcapilꞏlar a una velocitat de bombament de 0.5 mL/min. Tot i que es van enfrontar alguns desafiaments a prop de les parets del microcapilꞏlar a causa d'interferències de baixa freqüència, l'estudi va establir de manera efectiva l'alineació de perfils teòrics de Hagen-Poiseuille amb les mesuraments de CSMI, validant les capacitats del sistema.A més, en aquesta investigació es destaca un avenç significatiu en termes de millora de la Relació Senyal-Soroll (SNR). Mitjançant la incorporació d'un reflector estacionari en una trajectòria òptica secundària, es va poder mantenir una SNR adequada en configuracions de SMI amb una potència òptica de sortida reduïda. Aquest avenç té aplicacions prometedores en la mesura no invasiva de cèlꞏlules vives individuals, microorganismes o micro-partícules, abastant diversos camps, incloent-hi la medicina, l'entomologia, la botànica, la cito patologia i altres ciències de la salut.Aquesta recerca reafirma el potencial de CSMI com una eina transformadora per diagnosticar i predir malalties relacionades amb anomalies en els biofluids. No només destaca en interrupcions induïdes intrínsecament en el flux sanguini, com la angiogènesi i la trombosi, sinó també en escenaris que involucren factors extrínsecs com traumes i cremades. La versatilitat daquesta tecnologia es pot estendre a aplicacions en biologia celꞏlular i anàlisi en el punt d'atenció (PoC).

Darrera actualització: 20/06/2024 07:01:05.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:YÁÑEZ ALVARADO, CARLOS RENÉ
Títol:Self-Mixing Interferometry Techniques for Biophotonic Applications in Flow Sensing
Data lectura:18/01/2024
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 24/01/2018
Patent

Novel techniques for velocimetry measurements in fluids using Self-Mixing Interferometry
Data de publicació: 01/06/2017
Capítol en llibre

Extraction of vibration parameters from optical feedback interferometry signals using wavelets
Jha, A.; Azcona, F. J.; Yañez, C.; Royo, S.
Applied optics, ISSN: 1559-128X (JCR Impact Factor-2015: 1.598; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2015
Article en revista

Current Developments on Optical Feedback Interferometry as an All-Optical Sensor for Biomedical Applications
Perchoux, J.; Quotb, A.; Atashkhooei, R.; Azcona, F. J.; Ramírez-Miquet, E.; Bernal, O.; Jha, A.; Luna, A.; Yañez, C.; Caum, J.; Bosch, T.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/05/2016
Article en revista

Microcantilever Displacement Measurement Using a Mechanically Modulated Optical Feedback Interferometer
Azcona, F. J.; Jha, A.; Yañez, C.; Atashkhooei, R.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/06/2016
Article en revista

Confocal flowmeter based on self-mixing interferometry for real-time velocity profiling of turbid liquids flowing in microcapillaries
Yañez, C.; Azcona, F.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 3.669; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/08/2019
Article en revista

Improvement of the signal-to-noise ratio in a low power self-mixing interferometer using a coupled interferometric effect
Yañez, C.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/12/2020
Article en revista

Optical technologies for the improvement of skin cancer diagnosis: a review
Rey, L.; Peña-Gutiérrez, S.; Yañez, C.; Burgos, Francisco J.; Vilaseca, M.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

Overview of biofluids and flow sensing techniques applied in clinical practice
Yañez, C.; De Mas, G.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2022: 3.9; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/09/2022
Article en revista

Vibrometría de alta resolución utilizando interferometría óptica retroalimentada diferencial por modulación electrónica
IX Reunión Nacional de Optoelectrónica
Data de presentació: 14/07/2015
Presentació de treball en congressos

Metrología óptica en el CD6: aplicaciones en imagen láser
XI Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 09/2015
Presentació de treball en congressos

Medición confocal de la velocidad con que una emulsión fluye en el centro de un capilar utilizando interferometría realimentada
10 Reunión Nacional de Optoelectrónica
Data de presentació: 14/07/2017
Presentació de treball en congressos

Development of a confocal laser Doppler flowmeter using optical feedback interferometry techniques
5th International Symposium on Sensor Science
Data de presentació: 27/09/2017
Presentació de treball en congressos

Interferometría re-alimentada como técnica de medición compacta y no invasiva de vibración, velocidad y flujo
V Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad
Data de presentació: 23/11/2017
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REY BARROSO, LAURA
Títol:Improving non-invasive diagnosis of skin cancer and blood diseases using photonic techniques
Data lectura:18/12/2023
Director/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Codirector/a:BURGOS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Visible and extended near-infrared multispectral imaging for skin cancer diagnosis
Rey, L.; Burgos, Francisco J.; Delpueyo, X.; Ares, M.; Royo, S.; Malvehy, J.; Puig, S.; Vilaseca, M.
Data de publicació: 01/2019
Capítol en llibre

Morphological study of skin cancer lesions through a 3D scanner based on fringe projection and machine learning
Rey, L.; Burgos, Francisco J.; Ares, M.; Royo, S.; Puig, S.; Malvehy, J.; Pellacani, G.; Espinar, D.; Sicília, N.; Vilaseca, M.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2019: 3.921; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Spectroscopic evaluation of red blood cells of thalassemia patients with confocal microscopy: a pilot study
Rey, L.; Roldán, M.; Burgos, Francisco J.; Gassiot, S.; Ruiz, A.; Isola, I.; Vilaseca, M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Hyperspectral imaging for skin cancer and blood disorders diagnosis
Asian journal of physics, ISSN: 0971-3093
Data de publicació: 07/10/2022
Article en revista

Membrane protein detection and morphological analysis of red blood cells in hereditary spherocytosis by confocal laser scanning microscopy
Rey, L.; Roldán, M.; Burgos, Francisco J.; Isola, I.; Ruiz, A.; Gassiot, S.; Sarrate, E.; Vilaseca, M.
Microscopy and microanalysis, ISSN: 1431-9276 (JCR Impact Factor-2021: 2.6
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Sistema multispectral visible e infrarrojo para la detección de melanomas
XII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 05/07/2018
Presentació de treball en congressos

Estudio espectroscópico de glóbulos rojos mediante microscopía confocal en pacientes con talasemia: resultados preliminares
LXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

EYEBLOOD: nuevas tecnologías de microscopía confocal para el diagnóstico de enfermedades sanguíneas
3a edició Hospital viu, viu l’Hospital
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

Study of skin cancer lesions through multispectral and 3D techniques
European Conferences on Biomedical Optics 2019
Data de presentació: 23/06/2019
Presentació de treball en congressos

Polarized multispectral imaging for the diagnosis of skin cancer
Twenty-seventh Color and Imaging Conference
Data de presentació: 25/10/2019
Presentació de treball en congressos

Estudio espectroscópico de glóbulos rojos mediante microscopía confocal en pacientes con talasemia
XII Congreso Nacional del Color
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

Imagen multiespectral polarizada para el diagnóstico del cáncer de piel
XII Congreso Nacional del Color
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

Multispectral imaging of healthy and diseased red blood cells using confocal microscopy
International Colour Association Conference 2020
Data de presentació: 27/11/2020
Presentació de treball en congressos

Spectroscopic study of red blood cells by confocal microscopy in patients with thalassemia: preliminary results
3rd Spanish-Portuguese Meeting for Advanced Optical Microscopy
Data de presentació: 06/11/2019
Presentació de treball en congressos

Evaluating Confocal Microscopy as a Tool to Diagnose Red Blood Cell Diseases
Conference on Lasers & Electro-Optics / European Quantum Electronics Conference 2021
Presentació de treball en congressos

Evaluation of confocal microscopy as a diagnosis tool on red blood cell diseases
AIC2021 - International Colour Association Conference 2021
Data de presentació: 31/08/2021
Presentació de treball en congressos

Study of hereditary spherocytosis by confocal microscopy
XIII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 22/11/2021
Presentació de treball en congressos

Evaluación de la microscopía confocal como herramienta de diagnóstico de enfermedades de los glóbulos rojos
XIII Congreso Nacional del Color
Data de presentació: 29/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:IFRAH, REUT
Títol:Meibomian gland dysfunction and Dry Eye Symptoms of Fitted and Over the Counter Contact Lens Wearers compared with non-Contact Lens Wearing Controls
Data lectura:26/06/2023
Director/a:QUEVEDO JUNYENT, LUISA JESUS
Codirector/a:GANTZ, LIAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Topical review of the relationship between contact lens wear and meibomian gland dysfunction
Ifrah, R.; Quevedo, L.; Gantz, Liat
Journal of optometry, ISSN: 1989-1342 (JCR Impact Factor-2020: 0.77; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Repeatability and reproducibility of Cobra HD fundus camera meibography in young adults with and without symptoms of dry eye
Ifrah, R.; Quevedo, L.; Gantz, Liat
Ophthalmic and physiological optics, ISSN: 1475-1313 (JCR Impact Factor-2021: 3.992; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2023
Article en revista

Validation of the cobra HD meibographer in symptomatic and asymptomatic patients
Annual meeting of the Israeli Society for Vision and Eye Research 2022
Data de presentació: 03/2022
Presentació de treball en congressos

Validation of the cobra HD meibographer
European Academy Optometry and Optics 2022
Data de presentació: 12/05/2022
Presentació de treball en congressos

Repeatability and reproducibility of Cobra HD fundus camera meibography in participants with and without symptoms of dry eye
Israel Vision Science Society (IVSS)
Data de presentació: 18/09/2022
Presentació de treball en congressos

MGD and dry eye symptoms of fitted and over the counter contact lens wearers compared with non-contact lens wearing controls
American Academy of Optometry Annual Meeting 2022
Data de presentació: 28/10/2022
Presentació de treball en congressos

Meibomian gland dysfunction in fitted and over the counter contact lens wearers compared with non-contact lens wearing controls
43th Annual Meeting of the Israeli Society for Vision and Eye Research
Data de presentació: 02/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CLAVÉ CEREZO, LAURA
Títol:Influencia del comportamiento cromático de las lentes intraoculares en la función visual
Data lectura:27/04/2023
Director/a:MILLAN GARCIA VARELA, MARIA SAGRARIO
Codirector/a:TORRENTS GÓMEZ, AURORA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluación de la función visual en pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad: resultados preliminares
Data de publicació: 10/02/2021
Capítol en llibre

Visual acuity assessment in phakic and pseudophakic eyes under red, green, and blue illumination
Clave, L.; Torrents, A.; Rallo, M.; Millan, M.
Optica Pura y Aplicada, ISSN: 2171-8814 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 31/12/2020
Article en revista

Visual acuity at various distances and defocus curve: a good match
Clave, L.; Torrents, A.; Millan, M.
Photonics, ISSN: 2304-6732 (JCR Impact Factor-2022: 2.4; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/02/2022
Article en revista

Spatio-chromatic vision with multifocal intraocular lens
American journal of ophthalmology, ISSN: 0002-9394 (JCR Impact Factor-2022: 4.2; Quartil: Q1)
Article en revista

Segmentación del disco óptico en imágenes del fondo de ojo mediante morfología matemática en color y contornos activos
Simposio Investigación Visible 2018
Data de presentació: 24/10/2018
Presentació de treball en congressos

Comparación de dos métodos para la medida de la agudeza visual a diferentes distancias
X Iberoamerican Optics Meeting / XIII Latinoamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications
Data de presentació: 24/09/2019
Presentació de treball en congressos

COMPARISON OF TWO METHODS FOR MEASURING VISUAL ACUITY AT DIFFERENT DISTANCES
European Academy of Optometry and Optics Annual Conference 2021
Data de presentació: 23/04/2021
Presentació de treball en congressos

Visual acuity in phakic and pseudophakic eyes under RGB light
XIII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

Visual acuity in phakic and monofocal pseudophakic eyes under red, green, and blue lights
XXVIII Reunión Bienal de la RSEF
Data de presentació: 16/07/2022
Presentació de treball en congressos

DEFOCUS CURVE DO NOT UNDERESTIMATE VISUAL ACUITY
Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons
Data de presentació: 19/09/2022
Presentació de treball en congressos

Visual acuity at different distances and defocus curve: a good match
Iberoamerican Optics Meeting and Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications
Data de presentació: 27/03/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RODRÍGUEZ ARAMENDÍA, ANA
Títol:Development and clinical applications of a whole anterior segment and retinal SS-OCT
Data lectura:24/03/2023
Director/a:GÜELL VILLANUEVA, JOSEP LLUÍS
Director/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Whole anterior segment and retinal swept source OCT for comprehensive ocular screening
Rodríguez, A.; Diaz, F.; Fernández-Trullàs, J.; Falgueras, P.; González, L.; Pujol, J.; Grulkowski, I.; Güell, J.
Biomedical optics express, ISSN: 2156-7085 (JCR Impact Factor-2021: 3.562; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Analysis of the performance of a polarized LiDAR imager in fog
Ballesta-Garcia, M.; Peña-Gutiérrez, S.; Rodríguez, A.; García-Gómez, P.; Rodrigo, N.; Bobi, A.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/11/2022
Article en revista

Design of a compact SS-OCT system for anterior and posterior segment imaging integrated in an instrument for autonomous evaluation of the visual function
International Conference on BioMedical Photonics 2018
Data de presentació: 16/03/2018
Presentació de treball en congressos

Design of a system for anterior and posterior segment imaging based on swept-source optical coherence tomography integrated into an instrument for autonomous evaluation of the visual function
XII Reunión Nacional de Óptica
Data de presentació: 03/07/2018
Presentació de treball en congressos

Anterior and posterior segment SS-OCT system integrated into an instrument for autonomous evaluation of the visual function
Biophysics by the Sea
Data de presentació: 12/10/2018
Presentació de treball en congressos

Optimization of a SS-OCT with a focus tunable lens for enhanced visualization of ocular opacities
SPIE Photonics West BIOS 2019 Conference
Data de presentació: 04/02/2019
Presentació de treball en congressos

In vivo imaging of vitreous opacities with full-eye-length SS-OCT
SPIE Photonics West BIOS 2019 Conference
Data de presentació: 03/02/2019
Presentació de treball en congressos

Compact dual path-dual focus SS-OCT system for whole anterior segment and retinal imaging
ARVO 2019 Annual Meeting
Data de presentació: 28/04/2019
Presentació de treball en congressos

Vitreous body imaging with long-range swept-source optical coherence tomography for detection of opacities
ARVO 2019 Annual Meeting
Data de presentació: 28/04/2019
Presentació de treball en congressos

Whole anterior segment/retinal SS-OCT system for comprehensive imaging and biometry of the eye
SPIE Photonics West BIOS 2020
Data de presentació: 03/02/2020
Presentació de treball en congressos

Temporal behavior and processing of the LiDAR signal in fog
SPIE Optics + Optoelectronics 2023
Data de presentació: 31/05/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PEÑA GUTIÉRREZ, SARA
Títol:Design and construction of a snapshot full-Stokes polarimetric camera : seeing through fog
Data lectura:24/02/2023
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
Veoneer Sweden AB
Data de registre: 06/03/2019
Patent

Polarimetric imaging vs. conventional imaging: evaluation of image contrast in fog
Ballesta-Garcia, M.; Peña-Gutiérrez, S.; Val, A.; Royo, S.
Atmosphere (Basel), ISSN: 2073-4433 (JCR Impact Factor-2021: 3.11; Quartil: Q3)
Data de publicació: 24/06/2021
Article en revista

Quantitative demonstration of the superiority of circularly polarized light in fog environments
Peña-Gutiérrez, S.; Ballesta-Garcia, M.; García-Gómez, P.; Royo, S.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2022: 3.6; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/01/2022
Article en revista

Polarization calibration assessment for a broadband imaging polarimeter based on a division of aperture architecture
Peña-Gutiérrez, S.; Royo, S.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2021: 7.3
Data de publicació: 30/01/2023
Article en revista

A full Stokes imaging polarimeter based on a consumer CMOS camera
Multimodal Sensing: Technologies and Applications 2019
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Método de calibración de una cámara CMOS comercial para su uso como cámara polarimétrica
XI Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Detección de luz en medios turbios: simulaciones de Monte-Carlo para imagen activa usando luz polarizada o detección resuelta en el tiempo
XI Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 04/07/2019
Presentació de treball en congressos

Activities in imaging through fog at CD6: polarized light propagation modelling
13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances
Data de presentació: 26/07/2021
Presentació de treball en congressos

Activities in imaging through fog at CD6: polarimetric imaging
13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances
Data de presentació: 26/07/2021
Presentació de treball en congressos

Medida de superficies 3D mediante imagen polarimétrica
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

Evaluación de modos de imagen polarimétrica en una cámara de niebla mediante el uso del contraste de imagen
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 30/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ MARIN, POL
Títol:Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superfícies
Data lectura:10/02/2023
Director/a:ARTIGAS PURSALS, ROGER
Director/a:BERMUDEZ PORRAS, CARLOS
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Single-shot optical surface profiling using extended depth of field 3D microscopy
Martínez, P.; Bermúdez, C.; Artigas, R.; Carles, G.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2022: 3.8; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/09/2022
Article en revista

High-speed, roll to roll coherence scanning Interferometry in a laser texturing process
Euspen‘s 19th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 17/06/2019
Presentació de treball en congressos

Active illumination focus variation
SPIE Optical Metrology 2019
Data de presentació: 21/06/2019
Presentació de treball en congressos

Three-dimensional imaging confocal profiler without in-plane scanning
Optics and Photonics for Advanced Dimensional Metrology 2020
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

Small footprint high-speed optical 3D profiler
Euspen‘s 20th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2020
Presentació de treball en congressos

Metrological characterization of different methods for recovering the optically sectioned image by means of structured light
SPIE Optical Metrology 2021
Data de presentació: 01/06/2021
Presentació de treball en congressos

High repetition rate 3D optical sensor
Euspen‘s 21th International Conference and Exhibition
Data de presentació: 06/2022
Presentació de treball en congressos

Extended depth of field microscopy for single shot 3D surface profiling
Applied Industrial Spectroscopy 2021
Data de presentació: 07/2021
Presentació de treball en congressos

3D optical sensor in continuous motion
Euspen‘s 22nd International Conference and Exhibition
Data de presentació: 01/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
Títol:Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
Data lectura:21/01/2022
Director/a:CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA
Director/a:GISPETS PARCERISAS, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
MoviLab. Laboratorio de investigación de visión y movilidad perteneciente a la Facultad de óptica y Optometría de Terrassa
6as Jornadas de la Sociedad española de Baja Visión
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

Biel glasses. Gafas inteligentes para discapacitados visuales
INNPULSO EMPRENDE
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA GÓMEZ, PABLO
Títol:Development of a Multimodal Imaging System based on LIDAR
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Geometric model and calibration method for a solid-state LiDAR
García-Gómez, P.; Royo, S.; Rodrigo, N.; Casas, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

A Preliminary study of deep learning sensor fusion for pedestrian detection
Chavez, A.; García-Gómez, P.; Bernal, E.; De Mas, G.; Casas, J.; Royo, S.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 6.4
Data de publicació: 04/2023
Article en revista

Gradient-based metrics for the evaluation of image defogging
De Mas, G.; García-Gómez, P.; Casas, J.; Royo, S.
World electric vehicle journal, ISSN: 2032-6653 (JCR Impact Factor-2022: 0.0
Data de publicació: 09/09/2023
Article en revista

5D LIDAR: detection of small cross-section objects with 3D and polarimetric imaging
The SmartShip Exchange
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

LiDAR de estado sólido multimodal para aplicaciones de percepción avanzada
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

Multimodal imaging system based on solid-state LiDAR for advanced perception applications
OPTRO22 - 10th International Symposium on Optronics in Defence & Security
Data de presentació: 09/06/2022
Presentació de treball en congressos

Caracterización de un sistema de imagen LiDAR circularmente polarizado en una cámara de niebla
XIII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 29/06/2023
Presentació de treball en congressos

A LiDAR imaging system using temporal and polarization discrimination for turbid media
SPIE Optical Metrology 2023
Data de presentació: 28/06/2023
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ CORRAL, JUAN ENRIQUE
Títol:Caracterización de la regresión diurna en ortoqueratología
Data lectura:09/11/2021
Director/a:CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
Director/a:PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Should overnight orthokeratology patients wear their lenses during their afternoon nap?
Perez, J.; Cardona, G.; Piñero, D.; Aradilla, Y.; García, M.
Eye and contact lens, ISSN: 1542-233X (JCR Impact Factor-2021: 3.152; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

¿Cómo deberían dormir la siesta los usuarios de ortoqueratología nocturna?
26º Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Estudio de la biomecánica corneal a lo largo del día en orto-k a corto y medio plazo con un tonómetro de aire de no contacto y tecnología Scheimpflug
27 Congreso de Optometría, Contactología y Óptica oftálmica
Data de presentació: 03/04/2022
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026AI-Enhanced fibre-Wireless Optical 6G network in support of Connected mobilityCommission of European Communities
05/12/202331/12/2024Comparative study characterization of various presbyopia-correcting intraocular lenses on optical benchBAUSCH & LOMB AMERICAS INC
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/11/202329/11/2024Prova de concepte preliminar d'un sistema òptic per a l'observació de la Terra.SLIMOP SPACE, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
29/09/202328/10/2023Apoyo científico y técnico con el objetivo de modificar el software de trazado de rayos previamente desarrollado en el proyecto VEMoS,MIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Cargador de a bordo altamente integrado y bidireccional basado en dispositivos GaN para vehículos eléctricos urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/07/202318/07/2026Desenvolupament i control d’un carregador d’alta densitat de potència per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/05/202317/04/2024Q leaf in vitro: Sistema integral de fabricación de válvulas cardíacas bioprotésicas más eficaces y duraderasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
12/05/202317/04/2024BEACON: Diseño y construcción de una prueBa de concEpto de lidAr para su uso en vehíCulos autónOmos SubmariNosMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
13/03/202313/09/2024Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l'accessibilitat universal de persones amb discapacitat visual a la Ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
15/01/202331/07/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un prototipo de fotómetro para el análisis de agua.SCHARLAB, S.L.
01/01/202331/12/2023Contracte de col·laboració per l'estudi i desenvolupament de la millora de tècniques i tecnologies existents per a la metrologia tridimensional de superfícies.SENSOFAR-TECH,S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Forced Choice (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Staircase (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Limits (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Luminance Tresholds (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Ligthness scales (Pràctica Percepció Visual)
12/12/202212/12/2025Desenvolupament d'un nou sistema òptic compacte per a ulleres de realitat augmentada i virtual d’ús diariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Rehabilitación digital y resultados de eye-tracking en personas con síndrome post-COVID-19 con deteriori cognitivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
15/09/202215/12/2022Contracte de col·laboració per l'industrialització del programari d'un equip comptador d'insectes.COMERCIAL QUIMICA MASSO SA
01/09/202201/09/2025Estudi i implementació de tècniques optico computacionals avançades aplicades en sistemes de metrologia òptica de superfíciesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2025Sistema de asistencia inteligente para el sector de la arquitectura y la construcción (SASACI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/06/202227/06/2024Contracte de col·laboració per l'assessorament en el camp de les aplicacions de l'enginyeria òpticaINMERSIA COMPUTERS, SOCIEDAD LIMITA
21/06/202221/06/2023Influència dels factors socioeconòmics i hàbits visuals en l’error refractiu en infants CISViTCOL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
01/06/202231/05/2023És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants? (Continuïtat)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del Color. Terrassa 2022 (Convocatòria 2022 d’ajuts per a l’organització de congressos de la UPC)Universitat Politècnica de Catalunya
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/12/2023Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamiento óptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202131/12/2021Concurs Cooperatiu. UPC. Projectes d'innovació docent 2021Universitat Politècnica de Catalunya
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
19/04/202118/04/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/08/2024Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’un prototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201904/01/2023Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
08/06/201901/12/2022Estudio y desarrollo de tecnologias ópticas para la medición de superficies de gran área, con resolución nanométrica, Hito 2: diseño y fabricación del segundo prototipo, validación de especificaciónesSENSOFAR-TECH,S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201930/11/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201931/10/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/09/2022Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superficiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202431/12/2026AI-Enhanced fibre-Wireless Optical 6G network in support of Connected mobilityCommission of European Communities
05/12/202331/12/2024Comparative study characterization of various presbyopia-correcting intraocular lenses on optical benchBAUSCH & LOMB AMERICAS INC
01/12/202330/11/2026J-03162AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/11/202329/11/2024Prova de concepte preliminar d'un sistema òptic per a l'observació de la Terra.SLIMOP SPACE, S.L. EN CONSTITUCIÓN
01/10/202330/09/2027Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learningCommission of European Communities
29/09/202328/10/2023Apoyo científico y técnico con el objetivo de modificar el software de trazado de rayos previamente desarrollado en el proyecto VEMoS,MIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
12/09/202330/06/2026Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/202331/08/2026Cargador de a bordo altamente integrado y bidireccional basado en dispositivos GaN para vehículos eléctricos urbanosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
19/07/202318/07/2026Desenvolupament i control d’un carregador d’alta densitat de potència per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
13/05/202317/04/2024Q leaf in vitro: Sistema integral de fabricación de válvulas cardíacas bioprotésicas más eficaces y duraderasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
12/05/202317/04/2024BEACON: Diseño y construcción de una prueBa de concEpto de lidAr para su uso en vehíCulos autónOmos SubmariNosMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
13/03/202313/09/2024Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l'accessibilitat universal de persones amb discapacitat visual a la Ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
20/02/202320/02/2025contracte de col.laboració per l'estudi de mòduls de potència AA/DC/DC i el seu controlDATA-CONTROL PC
15/01/202331/07/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un prototipo de fotómetro para el análisis de agua.SCHARLAB, S.L.
01/01/202331/12/2023Contracte de col·laboració per l'estudi i desenvolupament de la millora de tècniques i tecnologies existents per a la metrologia tridimensional de superfícies.SENSOFAR-TECH,S.L.
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Forced Choice (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Staircase (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Visual Acuity - Limits (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Luminance Tresholds (Pràctica Percepció Visual)
23/12/202223/12/2022Ligthness scales (Pràctica Percepció Visual)
12/12/202212/12/2025Desenvolupament d'un nou sistema òptic compacte per a ulleres de realitat augmentada i virtual d’ús diariAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/202230/11/2024Rehabilitación digital y resultados de eye-tracking en personas con síndrome post-COVID-19 con deteriori cognitivoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
10/11/202231/03/2023Collaboration contract of conducting the Optical characterization of the LuxSmart intraocular lens according to ANSI Z80.35:2018CUTTING EDGE
26/09/202225/09/2025Contract for/'Determination of the third-order nonlinear susceptibilities in nanolayers by direct determination of THG/'US ARMY RDECOM
15/09/202215/12/2022Contracte de col·laboració per l'industrialització del programari d'un equip comptador d'insectes.COMERCIAL QUIMICA MASSO SA
01/09/202201/09/2025Estudi i implementació de tècniques optico computacionals avançades aplicades en sistemes de metrologia òptica de superfíciesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/202229/04/2023Optilaser: Nuevo sistema de fabricación aditiva para el acople de emisores fotónicos que mejore la eficiencia los procesos industrialesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202230/06/2025Sistema de asistencia inteligente para el sector de la arquitectura y la construcción (SASACI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
27/06/202227/06/2024Contracte de col·laboració per l'assessorament en el camp de les aplicacions de l'enginyeria òpticaINMERSIA COMPUTERS, SOCIEDAD LIMITA
21/06/202221/06/2023Influència dels factors socioeconòmics i hàbits visuals en l’error refractiu en infants CISViTCOL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
01/06/202231/05/2023És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants? (Continuïtat)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
10/05/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del Color. Terrassa 2022 (Convocatòria 2022 d’ajuts per a l’organització de congressos de la UPC)Universitat Politècnica de Catalunya
04/05/202204/05/2022Procedimiento de procesamiento de imágenes para la detección del glaucoma y productos de programa informático asociados
01/05/202231/10/2025Reinventing High-performance pOwer converters for heavy-Duty electric trAnSportCommission of European Communities
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202231/12/2024Experimentos y análisis de datos para caracterizar y pronosticar el comportamiento de sistemas complejosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202131/12/2023Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamiento óptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
22/07/202131/12/2021Concurs Cooperatiu. UPC. Projectes d'innovació docent 2021Universitat Politècnica de Catalunya
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202128/02/2023Ampliació del contracte de col·laboració per el suport tècnic i l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap” utilitzant PCBs de quatre capesGABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
19/04/202118/04/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/08/2024Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/01/202127/05/2022És la pobresa un factor de risc per a la salut visual dels infants?Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’un prototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202030/11/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201904/01/2023Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/03/2022Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
08/06/201901/12/2022Estudio y desarrollo de tecnologias ópticas para la medición de superficies de gran área, con resolución nanométrica, Hito 2: diseño y fabricación del segundo prototipo, validación de especificaciónesSENSOFAR-TECH,S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201930/11/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201931/10/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/09/2022Estudi i desenvolupament de sensors òptics ultra-ràpids per a metrologia tridimensional de superficiesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201908/06/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/01/201931/12/2019Convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al DesenvolupamentCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors