Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Òptica

Enginyeria Òptica

El programa té per objectiu la formació conduent al doctorat d’estudiants, nacionals i estrangers, que provinguin de diversos títols de grau superior relacionats amb el camp de l’òptica i l’optometria. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en diferents àmbits temàtics de l’òptica i l’optometria i es beneficiaran de l’experiència dels diferents grups de recerca que hi treballen.

La creixent importància de l’òptica i l’optometria fa cada vegada més necessària i atractiva una formació de doctorat en aquest camp que permeti una especialització d’alt nivell en els diferents àmbits implicats en aquestes temàtiques. Per portar a terme aquest Programa de Doctorat, amb un alt grau de qualitat i multidisciplinarietat, ha estat necessari comptar amb l’aportació del coneixement de diversos departaments i grups de recerca, la qual cosa ha permès abastar més aspectes relacionats amb l’enginyeria òptica i l’optometria.

COORDINADOR/A

Quevedo Junyent, Lluïsa

CONTACTE

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands adquiriran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

6

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Òptica i Optometria (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Òptica i Optometria
 • Departament de Física
CONTACTE:

Tel: 93 739 8359
Correu electrònic: doctorateo.doo@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica aplicarà els criteris de selecció i ponderació, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats:

• Expedient acadèmic (ponderació: 55%).
• Contacte personalitzat a través d’entrevistes (personals, telefòniques, internet, etc.) (ponderació: 10%).
• Motivació (ponderació: 15%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10%).
• Experiència en recerca (ponderació: 5%).
• Programes de postgrau afins realitzats (ponderació: 5%).
El contacte personalitzat es fa a través d’una entrevista personal en la qual es valora, entre altres, l’actitud, l’interès sobre la matèria i les capacitats de treball en grup i de comunicació verbal. Atenent al fet que molts dels aspirants, en el moment de demanar la seva admissió al programa, resideixen en altres països, l’entrevista es pot realitzar a distància utilitzant les noves eines que ens brinda Internet.

La valoració de la motivació es fa a través d’un informe escrit on els alumnes han d’exposar les raons personals, professionals i d’ordre acadèmic que els hagin motivat a sol·licitar l’ingrés al programa. Aquest informe s’ha d’annexar a la intranet d’admissió.

En l’apartat de coneixements d’idiomes, es tindrà en compte que els idiomes d’interès del programa són anglès, castellà i català.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. (A la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS.)

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els títols de màster universitari que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, com ara:
- màsters en les àrees d’enginyeries industrial, informàtica o equivalents
- màsters en les àrees de ciències física, biomèdica o equivalents

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les assignatures superades en els estudis previs de grau i màster cursats i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica, que li permetrà determinar si cal superar complements de formació. En el cas que hagin de cursar-ne, també es tindrà en compte la línia i grup de recerca on els doctorands faran la tesi doctoral, seguint el procediment explicat en l’apartat 3.2, i es tindrà en compte que es puguin cursar durant el primer curs.

Els complements de formació es trien principalment del Màster de Fotònica, directament vinculat al programa

A continuació es detallen les assignatures d’aquest màster més afins per als complements de formació en el Programa d’Enginyeria Òptica:
• Laser Systems and Applications: 3 ECTS
• Building optomechanical systems: 3 ECTS
• Managing Light with Devices: 3 ECTS
• Measuring with Light: 3 ECTS
• Nonlinear Optics: 3 ECTS
• Visual Biophotonics and multispectral Imaging: 3 ECTS
• Image Processing in Biophotonics: 3 ECTS

Període de matrícula dels nous doctorands

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris, cursos extraordinaris de professors visitants.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: 'Workshops'.
- Hores: 48.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Publicacions.
- Hores: 160.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat xarxes temàtiques.
- Hores: 40.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Reunions amb professors visitants
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Projectes.
- Hores: 96.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica s’imparteix de manera continuada i satisfactòria amb disposició de mitjans materials (laboratoris de recerca, despatxos de treball, material específic d’investigació, material informàtic, taller mecànic i electrònic) propis dels departaments i del Centre d’Investigació CD6 implicats, i de serveis generals (informàtics, audiovisuals, biblioteques universitàries) propis de la UPC.

El grup de recerca GOAPI està ubicat a l’edifici del Departament d’Òptica i Optometria, situat a l’edifici TR8 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (un total de 114 m²) amb equipament per al processament òptic i digital d’imatges i altres senyals òptics, finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb un despatx exclusiu per als doctorands (25 m²). També poden utilitzar les sales de reunions i aules, de diferents mides, de l’edifici TR8 per a reunions, cursos o seminaris, totes perfectament equipades.

El grup de recerca GREO està ubicat al CD6, situat a l’edifici TR11 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de cinc laboratoris de recerca (un total de 310 m²) equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats. També posseeix una sala de prototips de 60 m², destinada a integració, ajustament i proves dels dispositius dissenyats i construïts al CD6. Està situada a la banda dels tallers i disposa de tots els serveis necessaris per a la seva funcionalitat. Pel que fa als despatxos per als becaris, hi ha un despatx exclusiu per a doctorands (60 m²) i un despatx compartit amb el PDI (80 m²). A més, al CD6 hi ha dues sales de reunions i una aula-biblioteca on es fan les reunions, cursos i seminaris. Totes estan perfectament equipades.

A més, al CD6 estan situats els tallers mecànic i electrònic del Departament d’Òptica i Optometria, tallers amb un espai total de 110 m² i un equipament punter que permet prestar suport en disseny i construcció als projectes. El taller mecànic disposa de màquines eina i instruments de mesura adequats per a les tasques pròpies de l’activitat. El taller electrònic disposa d’eines de desenvolupament per a diferents famílies de microcontroladors de 8 i 16 bits i per al desenvolupament de lògica programable dels tipus CPLD i FPGA.

El grup de recerca DONLL està ubicat a l’edifici de recerca Gaia (TR14) del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (total de 50 m²) completament equipats per portar a terme experiments en òptica no lineal i dinàmica de làsers (analitzador d’espectres òptics, analitzador de RF, oscil·loscopi, generadors de senyals, etc.), finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb tres despatxos per als doctorands (50 m²). Aquests també poden utilitzar dues sales de reunions (edifici Gaia) i aules (a l’ETSEIAT) de diferents mides, per fer-hi reunions, cursos o seminaris. Totes estan perfectament equipades (una sala amb equip de videoconferència).

El grup de recerca emergent VOS (Visió, Optometria i Salut) està situat al CUV (TR30), que és la Clínica Universitària de la Visió, on es desenvolupa gran part de la seva tasca de recerca. Els membres del VOS tenen a la seva disposició les diverses unitats, perfectament equipades per a dur a terme la seva recerca, eminentment clínica. Algunes de les unitats que destaquen són la de Visió i Aprenentatge, Lents de Contacte i Baixa Visió.

Finalment, quant als espais i el material, el grup de recerca TIEG està situat a l’edifici TR2 del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de tres laboratoris de recerca (un total de 135 m²), equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats, i d’un despatx compartit amb el PDI per als doctorands.

Tots els grups destinen part del finançament dels projectes públics i privats de què disposen perquè els seus doctorands complementin la seva formació a través de l’assistència a congressos, seminaris i altres activitats formatives, com ara participació en les reunions de les xarxes temàtiques, en projectes, ‘workshops’, etc. Un altre factor que afavoreix la mobilitat dels estudiants del nostre Doctorat és que el programa pertany a diverses xarxes temàtiques. A més, des de fa anys els nostres doctorands s’han beneficiat de les ajudes per a la mobilitat que ha anat concedint el Ministeri d’Educació i, actualment, pel fet de ser un programa amb menció d’excel·lència, els seus estudiants també han concorregut a les convocatòries específiques per fomentar la mobilitat d’estudiants i professors.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • MARTÍNEZ MARIN, POL: ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE SENSORS ÒPTICS ULTRA-RÀPIDS PER A METROLOGIA TRIDIMENSIONAL DE SUPERFÍCIES
  Autor/a: MARTÍNEZ MARIN, POL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/12/2022
  Data de lectura: 10/02/2023
  Hora de lectura: 10:15
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó (Centre Universitari de la Visió. Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 660, 08222 Terrassa)
  Director/a de tesi: ARTIGAS PURSALS, ROGER | BERMUDEZ PORRAS, CARLOS
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROYO ROYO, SANTIAGO
       SECRETARI: BOSCH PUIG, SALVADOR
       VOCAL: MICO SERRANO, VICENTE
  Resum de tesi: La mesura tridimensional de forma i rugositat de textura d¿una superfície permet proporcionar informació sobre les propietats d¿un objecte a partir d'un conjunt de paràmetres de superfície. Aquests paràmetres estan definits per normatives internacionals i poden descriure directament el comportament de la funcionalitat de la seva superfície. El principal benefici d¿utilitzar tècniques de mesura òptiques és que la mostra sota inspecció no pateix danys ni desperfectes a l¿hora de ser mesurada, tal i com sí pot succeir en els mètodes de contacte. En el procés actual d¿evolució cap a la indústria 4.0, es necessita mesurar més ràpid amb sensors més petits, per tal de tenir un circuit tancat de fabricació-control de qualitat. És per això que l'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar dos sensors ultra-ràpids per a la mesura tridimensional de superfícies. El primer consisteix en evolucionar un equip comercial amb tècniques convencionals en els qual s'ha de reduir les dimensions i els costos dels components, a la vegada que s'augmenta la velocitat d'adquisició. El segon sensor ha de funcionar amb una tècnica single-shot, de manera que amb l'adquisició d'una sola imatge, el sensor ja recuperi les alçades de la superfície de la mostra. En conseqüència, en la tesi es revisen les actuals tècniques de mesura òptiques per a metrologia tridimensional de superfícies. Aquestes es divideixen en tres blocs: tècniques clàssiques, tècniques d'una sola imatge i sistemes d'escombrat sense components mecànics. El desenvolupament de la tesi es divideix en dues parts, que corresponen a cada sensor. En la primera part es desenvolupa el disseny opto-mecànic del sensor, amb el seu anàlisis corresponent. Un dels canvis més rellevants és la substitució del microdisplay per un patró checkerboard de vidre. El microdisplay és un component crític per a poder mesurar amb confocal, de manera que s'han hagut de modificar els algoritmes per a poder obtenir resultats equivalents. Addicionalment s'han estudiat perfils de moviment sinusoïdals per a milllorar el temps productiu del sensor i minimitzar el desgast del motor. En la segona part es vol demostrar la viabilitat conceptual d'emprar CKM (Complementary Kernel Matching) per a la mesura de superfícies. Aquesta tècnica es basa en el processat d'imatge després d'una calibració que analitza la resposta impulsional (PSF) a través de l'eix òptic. Per a demostrar-la, s'ha desenvolupat un prototip basat en dues càmeres, s'ha dissenyat un nou mètode de calibració basat en la divisió de la imatge en finestres gràcies a utilitzar una matriu de pinholes. També s'ha desenvolupat un nou algoritme per a detectar l'alçada de la mostra a partir de la resposta axial obtinguda. Finalment, s'ha mesurat una mostra real amb resultats satisfactoris.
 • PEÑA GUTIERREZ, SARA: Development of a snapshot full-stokes polarimetric camera: Application to image in diffusive media
  Autor/a: PEÑA GUTIERREZ, SARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 13/12/2022
  Data de lectura: 24/02/2023
  Hora de lectura: 10:30
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió. (Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 660, 08222 Terrassa)
  Director/a de tesi: ROYO ROYO, SANTIAGO
  Tribunal:
       PRESIDENT: CAMPOS COLOMA, JUAN
       SECRETARI: VILASECA RICART, MERITXELL
       VOCAL: GARCÍA CAUREL, ENRIQUE
  Resum de tesi: La polarització és una de les propietats de la llum i que sovint es prescindeix d¿ella. Els éssers humans reben els raigs de llum i únicament processen la informació provinent de la intensitat i la longitud d¿ona de la llum. El nostre sistema òptic no té la capacitat de "veure" la polarització en comparació a altres animals. La natura vectorial de la polarització està no correlada amb la informació donada per la intensitat i el color, i això pot revelar informació addicional per millorar la tecnologia actual.Aquesta Tesi té com a objectiu desenvolupar una càmera per mesurar la polarització d¿una escena 2D. En particular, es centra en el disseny i construcció d¿un prototip que mesuri a l¿espectre visible el vector de Stokes complert en un sol tret de manera que el temps d¿adquisició i la equalització del soroll siguin compensats a la vegada que es redueixen els artefactes causats pel moviment i pel registre.La Tesi comença revisant l¿actual estat de l¿art en el camp de la imatge polarimètrica. Arran d¿això, es realitza el disseny optomecànic de la càmera polarimètrica garantint una adquisició ràpida, ja que el disseny implementa uns estats òptims de polarització per immunitzar el sistema de soroll gaussià i de Poisson.Per tant, aquesta Tesi proposa una metodologia general de calibratge dirigida a la radiometria del sensor, a les aberracions geomètriques de l¿òptica i als elements de polarització en el sistema per transformar les mesures d¿intensitat en informació polarimétrica. A més, aquesta Tesi estudia dos maneres d¿imatge de la polarització, imatge de Stokes i imatge de la matriu de Mueller, per diferents aplicacions. La novetat d¿aquest sistema radica en la utilització d¿estats de polarització òptims basant-se en una arquitectura de divisió d¿apertura per la immunització al soroll.Finalment, aquesta tesi estudia les aplicacions del sistema per millorar la detecció en un problema del món real com és veure a través de la boira. La informació de la polarització pot millorar el rang de detecció degut a l¿efecte de memòria de la polarització. Aquest sistema, doncs, podria utilitzar-se dins d¿un altre sistema multimodal per assegurar la detecció quan la resta de sistemes estiguin perjudicats per les condicions externes.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 27/01/2023 06:00:13.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
Títol:Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
Data lectura:21/01/2022
Director/a:CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA
Director/a:GISPETS PARCERISAS, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
MoviLab. Laboratorio de investigación de visión y movilidad perteneciente a la Facultad de óptica y Optometría de Terrassa
6as Jornadas de la Sociedad española de Baja Visión
Data de presentació: 22/10/2021
Presentació de treball en congressos

Biel glasses. Gafas inteligentes para discapacitados visuales
INNPULSO EMPRENDE
Data de presentació: 15/11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA GÓMEZ, PABLO
Títol:Development of a Multimodal Imaging System based on LIDAR
Data lectura:02/12/2021
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Codirector/a:CASAS PLA, JOSEP RAMON
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
Veoneer Sweden AB
Data de registre: 18/04/2019
Patent

Geometric model and calibration method for a solid-state LiDAR
García-Gómez, P.; Royo, S.; Rodrigo, N.; Casas, J.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

Quantitative demonstration of the superiority of circularly polarized light in fog environments
Peña-Gutiérrez, S.; Ballesta-Garcia, M.; García-Gómez, P.; Royo, S.
Optics letters, ISSN: 0146-9592 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 15/01/2022
Article en revista

5D LIDAR: detection of small cross-section objects with 3D and polarimetric imaging
The SmartShip Exchange
Data de presentació: 27/06/2019
Presentació de treball en congressos

LiDAR de estado sólido multimodal para aplicaciones de percepción avanzada
XII Reunión Española de Optoelectrónica
Data de presentació: 01/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PÉREZ CORRAL, JUAN ENRIQUE
Títol:Caracterización de la regresión diurna en ortoqueratología
Data lectura:09/11/2021
Director/a:CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
Director/a:PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Should overnight orthokeratology patients wear their lenses during their afternoon nap?
Perez, J.; Cardona, G.; Piñero, D.; Aradilla, Y.; García, M.
Eye and contact lens, ISSN: 1542-233X (JCR Impact Factor-2018: 2.386; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

¿Cómo deberían dormir la siesta los usuarios de ortoqueratología nocturna?
26º Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica
Data de presentació: 05/2021
Presentació de treball en congressos

Estudio de la biomecánica corneal a lo largo del día en orto-k a corto y medio plazo con un tonómetro de aire de no contacto y tecnología Scheimpflug
27 Congreso de Optometría, Contactología y Óptica oftálmica
Data de presentació: 03/04/2022
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/06/2022Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamientoóptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202124/01/2022Suport tècnic i en l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap”utilitzant PCBs de quatre capes.GABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/12/2023Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’unprototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201917/10/2021Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201930/04/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201928/03/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3D
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201804/09/2019Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201830/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devices
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/11/201701/11/2018Detección precoz del Cáncer de Piel con Tecnologías Multiespectral y 3DAjuntament de Terrassa
01/11/201731/10/2021ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: aEuropean Commission
20/10/201719/08/2018Coordinació seminaris islamofòbiaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
10/10/201731/03/2018Activitats de suport a les tasques de coordinació i dinamització de la Secretaria Tècnica de la Plataforma Tecnològica FOTONICA21ASOC INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL
01/10/201730/09/2018Contribució a la implementació d’un sistema eficaç i sostenible de defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius amb EGiBDH en els barris desafavorits de la regió de DakarAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/10/201730/09/2018Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de dones supervivents a la violència masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violènciesAjuntament de Terrassa
18/09/201717/01/2018PICVISACALAF INDUSTRIAL, SL
01/09/201731/08/2018Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pauAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
02/08/201702/08/2017Optical system and method for ultrashort pulse characterization
21/07/201722/07/2019Micro-injection Machine for Photonic Integrated Circuits encapsulations with optical performance using thermoplastic materialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle (2)
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle(2)
01/07/201730/06/2018Resistències a la islamofòbia amb ulls de donesAjuntament de Barcelona
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
16/06/201731/03/2018Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL, REDSCALEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/06/201731/10/2019H202 SENSORANTONIO MATACHANA, S.A.
06/05/201706/05/2017Método para determinar la dinámica de la película lagrimal y productos de programa de ordenador del mismo
06/05/201706/05/2017Método para medir la difusión intraocular que afecta a diferentes medios oculares del ojo y productos de programa de ordenador del mismo
01/04/201730/03/2018LIDAR2017 Dissenyar i construir un prototip de sistema d'imatge lidar i explorar configuracions complementàries per la seva aplicació en entorns ambientals hostilsBEAMAGINE, SL
30/03/201730/03/2017Method, device and computer programs for measuring a fetal arterial pulse wave
01/03/201728/02/2018Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a DakarCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
31/01/201731/01/2017Método, sistema y programa de ordenador para la medida de la difusión de la luz en el globo o región ocular
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
20/01/201720/01/2017A computer implemented method, a system and computer program products to characterize a skin lesion
16/01/201704/04/2017Realització d'un informe sobre l'estat de la visió d'una mostra de població conductoraVISIÓN Y VIDA
01/01/201731/07/2018DAVALOR AdhesióDAVALOR SALUD, S.L

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/01/202227/12/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): follow up scrreningsNIDEK CO., LTD.
01/01/202231/12/2022XIII Congreso Nacional del color, Terrassa 2022 CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. TERRASSA 2022AJUNTAMENT TERRASSA
20/12/202119/12/2022Assessorament en camps com els sensors d'imatge, els sistemes òptics formadors d'imatge, sistemes d'il·luminació o la realització d'assaigs de laboratori, dissenys, simulacions i prototipatge de sisteIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/12/202130/11/2023Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202130/06/2022Projecte d’R+D consistent en l'anàlisi de xarxes de Deep Learning per detecció i seguiment d’objectes en núvols de punts 3DBEAMAGINE, SL
16/11/202121/08/2022PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificialMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/11/202121/08/2022Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
08/10/202123/02/2022Apoyo científico y técnico en el desarrollo de un sistema software de soporte a la toma de decisiones clínica basado en la simulación del comportamientoóptico del ojo tras una cirugía a partir de medMIRANZA INVERSIONES OFTALMOLOGICAS
08/10/202131/07/2024Development of the tasks related to the ELT M1 Local Coherencer (LOCO project).IDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
04/10/202120/12/2021Fase 2 del projecte H2O2 CONCENTRATION SENSOR: Disseny i fabricació d'un prototip de l'electrònica del nou sensor simplificat.ANTONIO MATACHANA, S.A.
01/09/202131/08/2024Implantes ópticos intraoculares correctores de la presbicia para una compensación visual personalizadaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Fotónica biomédica y machine learning para el diagnóstico y tratamiento de disfunciones oculares, deterioro cognitivo y enfermedades hematológicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202101/09/2021System and method for scanning a surface and computer program implementing the method
29/07/202129/07/2024Sistema de visió pel control de qualitat i execució en obra (QUALITIC)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
21/07/202121/07/2021Method, system and computer program for measuring light diffusion in the eyeball or in the ocular region
07/07/202107/07/2021System and method for measuring light diffusion in the eyeball or eye region, by recording and processing retinal images.
24/05/202124/01/2022Suport tècnic i en l’anàlisi de diferents mètodes de dissipació tèrmica en semiconductors de “Wide Band Gap”utilitzant PCBs de quatre capes.GABRIEL BENMAYOR, SA
01/05/202131/05/2021Colaboración y Patrocinio Acto Central en España del Día Internacional de la LuzALCON HEALTHCARE, SA
11/04/202111/04/2021Movilab: programa per evaluar habilitats visuals, motores i perceptives de pacients amb discapacitat visual
07/04/202131/03/2022REDSCALE III - Electronic pest counter 3a faseMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/03/202114/03/2022TERRASSA’S CHILDREN VISUAL HEALTH COHORT (CISViT): Main Visual ScreeningTOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
10/02/202131/03/2021Realització del projecte R+D consistent en la proposta de diversos dissenys conceptuals per a una versió simplificada del sensor de peròxid d'hidrogen actual basat en l'absorció d'UVANTONIO MATACHANA, S.A.
09/02/202128/06/2021Study with reference to the characterization and comparative analysis of the imaging properties of intraocular lenses (IOLs) on optical benchBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
01/02/202131/01/2023Automated-spectral smartphone for fundus diagnosisAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202130/04/2025One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeUNIV.DEGLI STUDI DI NAPOLI
01/01/202131/12/2024High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility ServicesCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Boosting Europe’s Sovereignty in Technology by driving Photonics from Research to Market – Photonics21European Commission
01/01/202131/12/2023Imagen multimodal para visión a través de medios dispersoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2021Dia Internacional de la Llum 2020+1 a TerrassaAJUNTAMENT TERRASSA
01/10/202030/09/2024INTEGRATED NOVEL STRATEGIES FOR REDUCING THE USE AND IMPACT OF PESTICIDES, TOWARDS SUSTAINABLE MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVESCommission of European Communities
10/09/202031/12/2020Premi MIOPMILLA premi a Mikel Aldaba projecte/'Estudio de la relación miopía-acomodación. ¿Causa o efecto?/'COL.LEGI OFICIAL D'òPTICS OPTOMETRI
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònicaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202030/06/2021Tasques d’enginyeria optomecànica relacionades amb el disseny, construcció i calibratge d’unprototip de sistema d’imatge multimodal 3D+2D, que inclogui la imatge LIDARBEAMAGINE, SL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/03/2021Desarrollo de una metodología para la caracterización funcional de diferentes diseños de lentes progresivas a partir de medidas visuales objetivas y subjetivas.HORIZON OPTICAL, S.L.U.
25/06/202031/03/2021Q_LEAF: Nuevo sistema para la digitalización y evaluación de tejidos de pericardio para ser utilizados en la fabricación automatizada de válvulas coronarias bioprotésicasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
02/06/202002/06/2020Sistema y método para el rastreo de objetos en movimiento en vehículos
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Sistema de conversión de potencia DC/DC aislado multipuerto de alta eficiencia y densidad de potencia basado en dispositivos de amplioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/05/202031/05/2022Desarrollo de un sistema de iluminación con óptica integrada para medidas bioquímicas (BIOLUM)SIMULACIONS ÒPTIQUES, S.L.
06/04/202006/04/2022Desarrollo de un nuevo filtro activo para entorno residencial mediante el uso de materiales WBG (IFRIT)CIRCUTOR S.A.
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020Method, system and computer programs for the automatic counting of the number of insects in a trap
27/03/202027/03/2020Dispositivo para el contaje automático del número de insectos en una trampa.
01/03/202028/02/2021Project of visual and ocular health to the Maka Sanitary Region (Tambacounda)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2023Deep learning sensor fusion in scattering mediaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201917/10/2021Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
02/05/201930/04/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201931/10/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201930/04/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
06/03/201906/03/2019Lidar imaging apparatus for a motor vehicle
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201918/05/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Enfortiment en optometria pediàtrica dels/les professionals universitaris de la Facultat de les Ciències de la Salut de la Universitat de Lurio (UNILURIO), MOÇAMBICCentre Cooperació per al Desenvolupament
09/01/201928/03/2022Desenvolupament d'un filtre actiu basat en semiconductors de wide Band GapAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3D
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201804/09/2019Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201830/08/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devices
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/11/201701/11/2018Detección precoz del Cáncer de Piel con Tecnologías Multiespectral y 3DAjuntament de Terrassa
01/11/201731/10/2021ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: aEuropean Commission
20/10/201719/08/2018Coordinació seminaris islamofòbiaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
10/10/201731/03/2018Activitats de suport a les tasques de coordinació i dinamització de la Secretaria Tècnica de la Plataforma Tecnològica FOTONICA21ASOC INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL
01/10/201730/09/2018Contribució a la implementació d’un sistema eficaç i sostenible de defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius amb EGiBDH en els barris desafavorits de la regió de DakarAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/10/201730/09/2018Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de dones supervivents a la violència masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violènciesAjuntament de Terrassa
18/09/201717/01/2018PICVISACALAF INDUSTRIAL, SL
01/09/201731/08/2018Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pauAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
02/08/201702/08/2017Optical system and method for ultrashort pulse characterization
21/07/201722/07/2019Micro-injection Machine for Photonic Integrated Circuits encapsulations with optical performance using thermoplastic materialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle (2)
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle(2)
01/07/201730/06/2018Resistències a la islamofòbia amb ulls de donesAjuntament de Barcelona
01/07/201731/12/2020Regireu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilitzacióACC10, Generalitat de Catalunya
16/06/201731/03/2018Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL, REDSCALEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/06/201731/10/2019H202 SENSORANTONIO MATACHANA, S.A.
06/05/201706/05/2017Método para determinar la dinámica de la película lagrimal y productos de programa de ordenador del mismo
06/05/201706/05/2017Método para medir la difusión intraocular que afecta a diferentes medios oculares del ojo y productos de programa de ordenador del mismo
01/04/201730/03/2018LIDAR2017 Dissenyar i construir un prototip de sistema d'imatge lidar i explorar configuracions complementàries per la seva aplicació en entorns ambientals hostilsBEAMAGINE, SL
30/03/201730/03/2017Method, device and computer programs for measuring a fetal arterial pulse wave
01/03/201728/02/2018Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a DakarCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
31/01/201731/01/2017Método, sistema y programa de ordenador para la medida de la difusión de la luz en el globo o región ocular
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
20/01/201720/01/2017A computer implemented method, a system and computer program products to characterize a skin lesion
16/01/201704/04/2017Realització d'un informe sobre l'estat de la visió d'una mostra de població conductoraVISIÓN Y VIDA
01/01/201731/07/2018DAVALOR AdhesióDAVALOR SALUD, S.L

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt