Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Òptica

Enginyeria Òptica

El programa té per objectiu la formació conduent al doctorat d’estudiants, nacionals i estrangers, que provinguin de diversos títols de grau superior relacionats amb el camp de l’òptica i l’optometria. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en diferents àmbits temàtics de l’òptica i l’optometria i es beneficiaran de l’experiència dels diferents grups de recerca que hi treballen.

La creixent importància de l’òptica i l’optometria fa cada vegada més necessària i atractiva una formació de doctorat en aquest camp que permeti una especialització d’alt nivell en els diferents àmbits implicats en aquestes temàtiques. Per portar a terme aquest Programa de Doctorat, amb un alt grau de qualitat i multidisciplinarietat, ha estat necessari comptar amb l’aportació del coneixement de diversos departaments i grups de recerca, la qual cosa ha permès abastar més aspectes relacionats amb l’enginyeria òptica i l’optometria.

COORDINADOR/A

Quevedo Junyent, Lluïsa

CONTACTE

93 739 8359

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands adquiriran les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

6

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Òptica i Optometria (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria Electrònica
 • Departament d'Òptica i Optometria
 • Departament de Física
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

93 739 8359


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica correspondrà a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Fotònica, el d’Optometria i Ciències de la Visió o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols de màster que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) comprovarà les assignatures cursades en els seus estudis previs i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica per establir si cal que superin complements de formació.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica aplicarà els criteris de selecció i ponderació, sempre respectant els principis de mèrit i igualtat d’oportunitats:

• Expedient acadèmic (ponderació: 55%).
• Contacte personalitzat a través d’entrevistes (personals, telefòniques, internet, etc.) (ponderació: 10%).
• Motivació (ponderació: 15%).
• Coneixement d’idiomes (ponderació: 10%).
• Experiència en recerca (ponderació: 5%).
• Programes de postgrau afins realitzats (ponderació: 5%).
El contacte personalitzat es fa a través d’una entrevista personal en la qual es valora, entre altres, l’actitud, l’interès sobre la matèria i les capacitats de treball en grup i de comunicació verbal. Atenent al fet que molts dels aspirants, en el moment de demanar la seva admissió al programa, resideixen en altres països, l’entrevista es pot realitzar a distància utilitzant les noves eines que ens brinda Internet.

La valoració de la motivació es fa a través d’un informe escrit on els alumnes han d’exposar les raons personals, professionals i d’ordre acadèmic que els hagin motivat a sol·licitar l’ingrés al programa. Aquest informe s’ha d’annexar a la intranet d’admissió.

En l’apartat de coneixements d’idiomes, es tindrà en compte que els idiomes d’interès del programa són anglès, castellà i català.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. (A la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS.)

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Els títols de màster universitari que tenen accés directe i no requereixen complements de formació són:

• Màster en Fotònica
• Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
• Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
• Màster en Bioenginyeria
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• European Master of Science in Research on Information and Communication Technologies

En el cas d’estudiants amb un títol de màster universitari amb perfils científics i tecnològics diferents dels anteriors, com ara:
- màsters en les àrees d’enginyeries industrial, informàtica o equivalents
- màsters en les àrees de ciències física, biomèdica o equivalents

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les assignatures superades en els estudis previs de grau i màster cursats i valorarà la seva relació amb l’àmbit de l’òptica, que li permetrà determinar si cal superar complements de formació. En el cas que hagin de cursar-ne, també es tindrà en compte la línia i grup de recerca on els doctorands faran la tesi doctoral, seguint el procediment explicat en l’apartat 3.2, i es tindrà en compte que es puguin cursar durant el primer curs.

Els complements de formació es trien principalment del Màster de Fotònica, directament vinculat al programa

A continuació es detallen les assignatures d’aquest màster més afins per als complements de formació en el Programa d’Enginyeria Òptica:
• Laser Systems and Applications: 3 ECTS
• Building optomechanical systems: 3 ECTS
• Managing Light with Devices: 3 ECTS
• Measuring with Light: 3 ECTS
• Nonlinear Optics: 3 ECTS
• Visual Biophotonics and multispectral Imaging: 3 ECTS
• Image Processing in Biophotonics: 3 ECTS

Període de matrícula dels nous doctorands

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Des de final de setembre a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Cursos i seminaris, cursos extraordinaris de professors visitants.
- Hores: 20.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: 'Workshops'.
- Hores: 48.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Publicacions.
- Hores: 160.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Activitat: Mobilitat xarxes temàtiques.
- Hores: 40.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Reunions amb professors visitants
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

Activitat: Projectes.
- Hores: 96.
- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica s’imparteix de manera continuada i satisfactòria amb disposició de mitjans materials (laboratoris de recerca, despatxos de treball, material específic d’investigació, material informàtic, taller mecànic i electrònic) propis dels departaments i del Centre d’Investigació CD6 implicats, i de serveis generals (informàtics, audiovisuals, biblioteques universitàries) propis de la UPC.

El grup de recerca GOAPI està ubicat a l’edifici del Departament d’Òptica i Optometria, situat a l’edifici TR8 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (un total de 114 m²) amb equipament per al processament òptic i digital d’imatges i altres senyals òptics, finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb un despatx exclusiu per als doctorands (25 m²). També poden utilitzar les sales de reunions i aules, de diferents mides, de l’edifici TR8 per a reunions, cursos o seminaris, totes perfectament equipades.

El grup de recerca GREO està ubicat al CD6, situat a l’edifici TR11 de Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de cinc laboratoris de recerca (un total de 310 m²) equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats. També posseeix una sala de prototips de 60 m², destinada a integració, ajustament i proves dels dispositius dissenyats i construïts al CD6. Està situada a la banda dels tallers i disposa de tots els serveis necessaris per a la seva funcionalitat. Pel que fa als despatxos per als becaris, hi ha un despatx exclusiu per a doctorands (60 m²) i un despatx compartit amb el PDI (80 m²). A més, al CD6 hi ha dues sales de reunions i una aula-biblioteca on es fan les reunions, cursos i seminaris. Totes estan perfectament equipades.

A més, al CD6 estan situats els tallers mecànic i electrònic del Departament d’Òptica i Optometria, tallers amb un espai total de 110 m² i un equipament punter que permet prestar suport en disseny i construcció als projectes. El taller mecànic disposa de màquines eina i instruments de mesura adequats per a les tasques pròpies de l’activitat. El taller electrònic disposa d’eines de desenvolupament per a diferents famílies de microcontroladors de 8 i 16 bits i per al desenvolupament de lògica programable dels tipus CPLD i FPGA.

El grup de recerca DONLL està ubicat a l’edifici de recerca Gaia (TR14) del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de dos laboratoris de recerca (total de 50 m²) completament equipats per portar a terme experiments en òptica no lineal i dinàmica de làsers (analitzador d’espectres òptics, analitzador de RF, oscil·loscopi, generadors de senyals, etc.), finançats a través de projectes públics i privats. També compta amb tres despatxos per als doctorands (50 m²). Aquests també poden utilitzar dues sales de reunions (edifici Gaia) i aules (a l’ETSEIAT) de diferents mides, per fer-hi reunions, cursos o seminaris. Totes estan perfectament equipades (una sala amb equip de videoconferència).

El grup de recerca emergent VOS (Visió, Optometria i Salut) està situat al CUV (TR30), que és la Clínica Universitària de la Visió, on es desenvolupa gran part de la seva tasca de recerca. Els membres del VOS tenen a la seva disposició les diverses unitats, perfectament equipades per a dur a terme la seva recerca, eminentment clínica. Algunes de les unitats que destaquen són la de Visió i Aprenentatge, Lents de Contacte i Baixa Visió.

Finalment, quant als espais i el material, el grup de recerca TIEG està situat a l’edifici TR2 del Campus de Terrassa de la UPC. Disposa de tres laboratoris de recerca (un total de 135 m²), equipats amb el material bàsic i especialitzat necessari per abordar els projectes que s’hi desenvolupen, finançats a través de projectes públics i privats, i d’un despatx compartit amb el PDI per als doctorands.

Tots els grups destinen part del finançament dels projectes públics i privats de què disposen perquè els seus doctorands complementin la seva formació a través de l’assistència a congressos, seminaris i altres activitats formatives, com ara participació en les reunions de les xarxes temàtiques, en projectes, ‘workshops’, etc. Un altre factor que afavoreix la mobilitat dels estudiants del nostre Doctorat és que el programa pertany a diverses xarxes temàtiques. A més, des de fa anys els nostres doctorands s’han beneficiat de les ajudes per a la mobilitat que ha anat concedint el Ministeri d’Educació i, actualment, pel fet de ser un programa amb menció d’excel·lència, els seus estudiants també han concorregut a les convocatòries específiques per fomentar la mobilitat d’estudiants i professors.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA: Diseño e implementación de un laboratorio destinado a la validación clinica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con limitación de campo periférico
  Autor/a: SÁNCHEZ HERRERO, EULALIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ÒPTICA
  Departament: Departament d'Òptica i Optometria (OO)
  Modalitat: Confidencialitat
  Data de dipòsit: 03/12/2021
  Data de lectura: 21/01/2022
  Hora de lectura: 12:00
  Lloc de lectura: Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió. Facultat - UPC Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - videoconferencia: meet.google.com/hjq-ovqx-era
  Director/a de tesi: CADEVALL ARTIGUES, CRISTINA | GISPETS PARCERISAS, JOAN
  Tribunal:
       PRESIDENT: HERNÁNDEZ VERDEJO, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
       VOCAL: BIARNÉS PÉREZ, MARCOS
  Resum de tesi: Les persones amb pèrdua de camp visual perifèric perceben una informació limitada sobre l¿entorn i presenten una problemàtica accentuada per aconseguir una orientació i mobilitat exitosa. En els últims anys, s¿estan incorporant sistemes de realitat virtual i augmentada amb l¿objectiu d¿aprofitar les prestacions de les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida de les persones i sorgeix la necessitat de dissenyar i proposar un sistema d¿avaluació que permeti valorar-les.L¿objectiu d¿aquest treball és dissenyar i construir un laboratori (MoviLab) que permeti l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual amb limitació en el camp visual perifèric.S¿han detectat dues àrees de treball: la creació d¿un sistema d¿avaluació de les habilitats visuals i d¿un sistema d¿avaluació de la mobilitat.Per a l¿avaluació de les habilitats s¿ha dissenyat i implementat un sistema informàtic (programa Movilab i dispositius auxiliars) que permet adaptar les proves a la capacitat visual del pacient i facilita el registre dels resultats. Aquest sistema informàtic permet incloure en la pràctica clínica aspectes en general poc avaluats en aquest perfil de pacients com són l¿enlluernament, la cerca visual i determinades àrees de la percepció visual. Per a l¿avaluació de la mobilitat, s¿ha dissenyat i implementat un espai físic dotat d¿un sistema de registre de vídeo i control de les condicions d¿il·luminació, on es puguin realitzar itineraris segurs en què es col·loquen obstacles, que no tenen perillositat, i que representen la problemàtica real. El laboratori permet detectar variacions en la velocitat de marxa dels pacients si es modifica la il·luminació o els obstacles.El resultat principal d¿aquesta tesi és el laboratori MoviLab en el seu conjunt, que és ara un actiu de la UPC inclòs en el catàleg de serveis científic-tècnics externs, a l¿àrea de Healthtech. MoviLab permetrà impulsar l¿R+D en l¿àmbit de l¿anàlisi sistemàtica i objectiva de les habilitats visuals, així com, de l¿efecte de les intervencions dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de discapacitat visual.S¿han obtingut valors de referència de normalitat de les noves proves d¿avaluació. Aquests valors permeten la comparació de resultats respecte als resultats de poblacions especials.S¿ha creat un informe model que inclou els paràmetres de discapacitat visual mencionats en el BOE. Aquest informe ha tingut molt bona acceptació per part dels pacients i professionals com són els oftalmòlegs que els tracten.S¿ha realitzat un estudi de validació del laboratori i itineraris de mobilitat en una mostra d¿observadors sans als quals es redueix el camp visual amb unes ulleres de simulació i en una mostra de pacients amb limitació de camp perifèric i els resultats han confirmat la seva sensibilitat per detectar variacions en la velocitat de marxa pel que es considera validat per avaluar ajudes a la mobilitat.S¿ha analitzat l¿efecte de dues ajudes dirigides a la millora de les habilitats de mobilitat en pacients afectats de limitació de camp perifèric i s¿ha demostrat la importància de realitzar aquest tipus d¿estudis en dues fases, la fase preclínica i la fase clínica. S¿han proposat els següents protocols:¿ Protocol d¿avaluació de les habilitats visuals per a pacients afectats de discapacitat visual amb disminució del camp visual perifèric.¿ Protocol de valoració de la mobilitat.Paraules Clau: baixa visió, limitació de camp perifèric, habilitats visuals, cerca visual, enlluernament, percepció visual, avaluació de la mobilitat, ajudes a la mobilitat y detecció d¿obstacles.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:45:25.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 05:30:21.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 21/01/2022 06:00:17.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:PÉREZ MAÑÀ, LUIS
Títol:Validación de un instrumento de calidad de vida específico para pacientes con discapacidad visual: Low Vision Quality of Life (LVQOL)
Data lectura:11/10/2019
Director/a:CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
Codirector/a:ANTON LOPEZ, ALFONSO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Pérez, L.; Cardona, G.; Pardo, Y.; Perez, C.; Wolffsohn, J.; Antón, A. (2019). Traducción y adaptación cultural al español del cuestionario Low Vision Quality of Life (LVQOL). - Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, ISSN: 0365-6691 (JCR Impact Factor-2019: 0.238; Quartil: Q4)

Pérez, L.; Cardona, G.; Pardo, Y.; Perez, C.; Antón, A.; Wolffsohn, J. (2017). Use of electronic devices in a low vision population.

Pérez, L.; Cardona, G.; Antón, A.; Pardo, Y.; Perez, C.; Wolffsohn, J.; Hernández, J. (2018). Análisis del Doctorado en Óptica y Optometría en España: un camino hacia la excelencia académica y profesional.

Pérez, L.; Pardo, Y.; Cardona, G.; Antón, A.; Perez, C.; Wolffsohn, J. (2018). Primeros pasos tras la traducción al castellano de un cuestionario de calidad de vida específico para pacientes con discapacidad visual (SLVQOL).

AUTOR/A:MAS AIXALA, ENRIC
Títol:Caracterització dels paràmetres corneals per a l'adaptació de lents de contacte en casos de queratocon
Data lectura:12/07/2019
Director/a:LUPON BAS, NURIA
Codirector/a:GISPETS PARCERISAS, JOAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Mas, E.; Gispets, J.; Lupon, N.; Cardona, G. (2016). The variability of corneal and anterior segment parameters in keratoconus. - Contact lens and anterior eye, ISSN: 1367-0484 (JCR Impact Factor-2016: 1.783; Quartil: Q3)

Julio, G.; Campos, P.; Pujol, P.; Munguia, A.; Mas, E. (2016). Determining Factors for Fast Corneal Sensitivity Recovery After Pterygium Excision. - Cornea, ISSN: 0277-3740 (JCR Impact Factor-2016: 2.01; Quartil: Q2)

Mas, E.; Gispets, J.; Lupon, N.; Cardona, G. (2017). Comparative analysis of peripheral corneal geometry in health and Keratoconus. - Eye and contact lens, ISSN: 1542-233X (JCR Impact Factor-2017: 1.813; Quartil: Q3)

Mas, E.; Gispets, J.; Lupon, N.; Cardona, G. (2018). Anterior chamber parameters in early and advanced keratoconus. A meridian by meridian analysis. - Contact lens and anterior eye, ISSN: 1367-0484 (JCR Impact Factor-2018: 1.985; Quartil: Q2)

Gispets, J.; Mas, E.; Lupon, N.; Cardona, G. (2015). Sensitivity and specificity of corneal elevation data in the early detection of keratoconus.

Gispets, J.; Lupon, N.; Salvà, C.; Cardona, G.; Mas, E. (2017). Study of the anterior eye segment in a young population by means of Scheimflug images.

Gispets, J.; Mas, E.; Lupon, N.; Cardona, G. (2019). PERIPHERAL CORNEAL CHARACTERIZATION FOR LARGE DIAMETER CORNEAL CONTACT LENSES FITTING IN A PATIENT WITH KERATOCONUS.

AUTOR/A:MESTRE FERRER, CLARA
Títol:Development of new methodologies for the clinical, objective and automated evaluation of visual function based on the analysis of ocular movements. Application in visual health
Data lectura:24/05/2019
Director/a:PIERRE GAUTIER, JOSSELIN MAËL
Director/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
De La cruz fiestas, Maria Luisa (2017). The influence of accommodative facility training on the near point of convergence.

Mestre, C.; Gautier, J.; Pujol, J. (2018). Robust eye tracking based on multiple corneal reflections for clinical applications. - Journal of biomedical optics, ISSN: 1083-3668 (JCR Impact Factor-2018: 2.555; Quartil: Q2)

Mestre, C.; Otero, C.; Diaz, F.; Gautier, J.; Pujol, J. (2018). An automated and objective cover test to measure heterophoria. - PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2018: 2.776; Quartil: Q2)

Pujol, J.; Ondategui-Parra, JC; Borras, M.; Aldaba, M.; Diaz, F.; Garcia, C.E.; Vilaseca, M.; Otero, C.; Gautier, J.; Mestre, C.; Salvador, M. (2016). A new 3d virtual reality system to assess visual function and to perfom visual theraphy.

Mestre, C.; Gautier, J.; Pujol, J. (2016). New methods for an eye-tracker based on multiple corneal reflections.

Mestre, C.; Otero, C.; Gautier, J.; Pujol, J. (2017). Does cover test overestimate systematically the phoria values?.

Mestre, C.; Otero, C.; Gautier, J.; Salvador, M.; Pujol, J. (2017). Cover test might overestimate the phoria values.

Pujol, J.; Diaz, F.; Garcia, C.E.; Gautier, J.; Mestre, C.; Otero, C.; Salvador, M.; Vilaseca, M. (2017). A new 3D virtual reality system to assess visual function with convergence and accommodation control.

Mestre, C.; Otero, C.; Diaz, F.; Gautier, J.; Pujol, J. (2018). Repeatability and agreement of an automated and objective cover test.

Mestre, C.; Otero, C.; Diaz, F.; Gautier, J.; Pujol, J. (2018). An automated and objective cover test to measure phoria.

Mestre, C.; Otero, C.; Diaz, F.; Gautier, J.; Pujol, J. (2018). Phoria measurement with an automated and objective cover test.

Mestre, C.; Gautier, J.; Bedell, H.; Diaz, F.; Pujol, J. (2019). Characteristics of saccades when testing the near point of convergence.

AUTOR/A:CASTILLA GONZÁLEZ, PAU
Títol:Quality check of optical elements manufactured with in-mould hybrid integration technique
Data lectura:05/04/2019
Director/a:ARASA MARTI, JOSE
Codirector/a:GARCIA FAVROT, CRISTINA FLORENTINA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Dominguez, N.; Castilla, P.; Linzoain, M.; Durand, G.; Garcia Favrot, Cristina Florentina; Arasa, J. (2018). Approach to the determination of the contact angle in hydrophobic samples with simultaneous correction of the effect of the roughness. - Optical engineering, ISSN: 0091-3286 (JCR Impact Factor-2018: 1.209; Quartil: Q3)

Castilla, P.; Dominguez, N.; Pizarro, C.; Blanco, P.; Espinola, M.; Arasa, J. (2018). LED misalignment determination in LED illumination optics using hole grid pattern distribution.

AUTOR/A:RIU GRAS, JORDI
Títol:Cámara lidar de escaneo mems para imagen 3D de resolución espacial variable
Data lectura:14/12/2018
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Riu, J.; Royo, S.; Rodrigo, N.; Sanabria, F. (2017). Compact lidar sensor for real-time outdoor imaging in autonomous vehicles.

Riu, J.; Royo, S. (2017). Cámara lidar compacta a tiempo real para aplicaciones en vehículos autónomos.

Riu, J.; Royo, S.; Rodrigo, N.; Sanabria, F. (2018). A compact long range lidar imager for high spatial resolution operation in daytime.

Riu, J.; Rodrigo, N.; Sanabria, F.; Peña-Gutiérrez, S.; Ballesta-Garcia, M.; Royo, S. (2018). Cámaras lidar para imagen 3D de alta resolución a tiempo real.

AUTOR/A:GINER TORT, ANNA
Títol:Optical and visual characterization of multifocal contact lenses and multifocal intraocular lenses
Data lectura:08/10/2018
Director/a:ARJONA CARBONELL, MARIA MONTSERRAT
Director/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Giner, A.; Arjona, M.; Diaz, F.; Aldaba, M.; Garcia, C.E.; Sanabria, F.; Pujol, J. (2018). New compact open-field double-pass system with asymmetric focus. - Óptica pura y aplicada, ISSN: 2171-8814 (JCR Impact Factor-2018: 0.0; Quartil: )

AUTOR/A:AZCONA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER
Títol:Implementation of differential self-mixing interferometry systems for the detection of nanometric vibrations
Data lectura:20/07/2018
Director/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Azcona, F. J. (2017). An experiment to prove the DSMI method as an approach for fluid media characterization.

Jha, A.; Azcona, F. J.; Yañez, C.; Royo, S. (2015). Extraction of vibration parameters from optical feedback interferometry signals using wavelets. - Applied optics, ISSN: 1559-128X (JCR Impact Factor-2015: 1.598; Quartil: Q2)

Jha, A.; Azcona, F. J.; Royo, S. (2016). Frequency-Modulated Optical Feedback Interferometry for Nanometric Scale Vibrometry. - IEEE photonics technology letters, ISSN: 1041-1135 (JCR Impact Factor-2016: 2.375; Quartil: Q2)

Perchoux, J.; Quotb, A.; Atashkhooei, R.; Azcona, F. J.; Ramírez-Miquet, E.; Bernal, O.; Jha, A.; Luna, A.; Yañez, C.; Caum, J.; Bosch, T.; Royo, S. (2016). Current Developments on Optical Feedback Interferometry as an All-Optical Sensor for Biomedical Applications. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)

Azcona, F. J.; Jha, A.; Yañez, C.; Atashkhooei, R.; Royo, S. (2016). Microcantilever Displacement Measurement Using a Mechanically Modulated Optical Feedback Interferometer. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2016: 2.677; Quartil: Q1)

Jha, A.; Azcona, F. J.; Royo, S. (2018). Cost-effective laser feedback sensor for nanometric scale acoustic perturbations. - Optical engineering, ISSN: 0091-3286 (JCR Impact Factor-2018: 1.209; Quartil: Q3)

AUTOR/A:ARGILÉS SANS, MARC
Títol:Estudi del parpelleig en usuaris/es de pantalles digitals. Anàlisi d'estratègies pel condicionament del parpelleig i la distància de manera no intrusiva
Data lectura:09/07/2018
Director/a:CARDONA TORRADEFLOT, GENIS
Director/a:PEREZ CABRE, ELISABET
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Argiles, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E.; Rodríguez, M. (2015). Blink rate and incomplete blinks in six different controlled hard-copy and electronic reading conditions. - Investigative ophthalmology and visual science, ISSN: 0146-0404 (JCR Impact Factor-2015: 3.427; Quartil: Q1)

Morcego, B.; Argiles, M.; Cabrerizo, M.; Cardona, G.; Perez, R.; Pérez-Cabré, E.; Gispets, J. (2016). Blinking supervision in a working environment. - Journal of biomedical optics, ISSN: 1083-3668 (JCR Impact Factor-2016: 2.53; Quartil: Q2)

Argiles, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E. (2016). Cómo afectan las pantallas electrónicas al sistema visual. - Gaceta de optometría y óptica oftálmica, ISSN: 2173-9366

Argiles, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E.; Perez, R.; Morcego, B.; Gispets, J. (2016). Real-Time Non-Intrusive Assessment of Viewing Distance During Computer Use. - Optometry and vision science, ISSN: 1040-5488 (JCR Impact Factor-2016: 1.409; Quartil: Q3)

Fernández, C.; Argiles, M.; Pérez-Cabré, E.; Cardona, G. (2017). Spectral radiance of blue light filters on ophthalmic lenses. - Óptica pura y aplicada, ISSN: 0030-3917 (JCR Impact Factor-2017: 0.163; Quartil: Q3)

Argiles, M.; Quevedo, L. (2019). Videojuegos de acción como herramienta para mejorar las habilidades visuales. - Gaceta de optometría y óptica oftálmica, ISSN: 2173-9366

Argiles, M.; Tàpia, L.; Rodríguez, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E. (2015). Estudio de las características del parpadeo en la lectura de textos en soporte electrónico con uso de filtro de luz azul.

Argiles, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E.; Rodríguez, M. (2016). Frecuencia de parpadeo y parpadeos incompletos en seis condiciones controladas de lectura en formato electrónico y en papel.

Cardona, G.; Argiles, M.; Pérez-Cabré, E.; Perez, R.; Morcego, B.; Gispets, J. (2017). Real time non-intrussive assessment of viewing distance during computer use.

Argiles, M.; Cardona, G.; Pérez-Cabré, E. (2018). Real time blink monitoring: a realistic approach.

Argiles, M.; Sabi, R.; Marques, M.S. (2018). Analysis of the minerals used for ocular remedies in Ancient Egypt.

Fransoy, M.; JIMÉNEZ, J.; Galvez, M.; Argiles, M. (2019). Improving visual skills by combining auditory stimulation and vision theraphy.

Argiles, M.; Arteche, S.; Baldrich, N.; Mestre, A.; Prat, M.; Sunyer, B.; Viera, G. (2019). Fusional vergences and their relationship with near work time and distance in a children and young adults catalan population.

Mestre, A.; Auge, M.; Argiles, M. (2019). Differences in visual perception skills and eye movements in children with and without reading problems.

AUTOR/A:OTERO MOLINS, CARLOS
Títol:Lens-based technologies to study accommodation and refraction
Data lectura:19/01/2018
Director/a:ALDABA AREVALO, MIKEL
Director/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Otero, C. (2015). Study of the accommodative response in a virtual reality environment and validation of a virtual reality system for accommodation measurements.

Homs Espinal, Marina (2016). Revisió de la potencia estadística i mida de la mostra en estudis de concordança d'equips de diagnòstic ocular.

Soler Valls, Marta (2016). Revisió de la potencia estadística i mida de la mostra en estudis de precisió d'equips de diagnòstic ocular.

Amat Olóndriz, David (2016). Application of a deformable mirror to a time-multiplexed fixed-viewpoint volumetric virtual reality system.

Alavedra Ortiz, Carme (2016). Bidimensional analysis of peripheral depth cues in accommodation.

Ramos Membrive, Jesús (2016). Exploring the relationship between Visual Acuity and Contrast threshold through defocus.

Muñoz García, Ana (2017). Repeatability of the near point of convergence measurement with the object and the filter methods.

Vázquez López, Meritxell (2017). Repeatability of the subjective refraction.

García García, Rocío (2017). Clinical validation of a fast binocular subjective refraction algorithm.

Otero, C.; Vilaseca, M.; Arjona, M.; Martinez-Roda, J.A.; Pujol, J. (2015). Repeatability of aberrometric measurements with a new instrument for vision analysis based on adaptive optics. - Journal of refractive surgery, ISSN: 1081-597X (JCR Impact Factor-2015: 3.314; Quartil: Q1)

Pujol, J.; Ondategui-Parra, JC; Badiella, L.; Otero, C.; Vilaseca, M.; Aldaba, M. (2016). Spherical subjective refraction with a novel 3D virtual reality based system. - Journal of optometry, ISSN: 1888-4296 (JCR Impact Factor-2016: 0.511; Quartil: Q3)

Otero, C.; Vilaseca, M.; Arjona, M.; Martinez-Roda, J.A.; Pujol, J. (2016). Comparison of the Adaptive Optics Vision Analyzer and the KR-1 W for measuring ocular wave aberrations. - Clinical and experimental optometry, ISSN: 0816-4622 (JCR Impact Factor-2016: 1.256; Quartil: Q4)

Aldaba, M.; Otero, C.; Pujol, J.; Atchison, D. (2016). Does the Badal optometer stimulate accommodation accurately?. - Ophthalmic and physiological optics, ISSN: 0275-5408 (JCR Impact Factor-2016: 2.302; Quartil: Q2)

Otero, C.; Aldaba, M.; Ferrer, O.; Gascon, A.; Ondategui-Parra, JC; Pujol, J. (2017). Suitability of open-field autorefractors as pupillometers and instrument design effects. - International Journal of Ophthalmology, ISSN: 2222-3959 (JCR Impact Factor-2017: 1.166; Quartil: Q4)

Otero, C.; Aldaba, M.; Vera-Diaz, F.; Pujol, J. (2017). Effect of Experimental Conditions in the Accommodation Response in Myopia. - Optometry and vision science, ISSN: 1040-5488 (JCR Impact Factor-2017: 1.499; Quartil: Q3)

Otero, C.; Aldaba, M.; Martínez Navarro, Beatriz; Pujol, J. (2017). Effect of apparent depth cues on accommodation in a Badal optometer. - Clinical and experimental optometry, ISSN: 0816-4622 (JCR Impact Factor-2017: 1.335; Quartil: Q4)

Otero, C.; Aldaba, M.; Lopez, S.; Diaz, F.; Vera-Diaz, F.; Pujol, J. (2018). Random changes of accommodation stimuli: an automated extension of the flippers accommodative facility test. - Current eye research, ISSN: 0271-3683 (JCR Impact Factor-2018: 1.672; Quartil: Q3)

Otero, C.; Aldaba, M.; Pujol, J. (2018). Clinical evaluation of an automated subjective refraction method implemented in a computer-controlled motorized phoropter. - Journal of optometry, ISSN: 1888-4296 (JCR Impact Factor-2018: 0.83; Quartil: Q1)

Otero, C.; Aldaba, M.; Ondategui-Parra, JC; Pujol, J. (2015). Effect of proximity clues in pupil measurements.

Otero, C.; Aldaba, M.; Alavedra-Ortiz, C.; Ondategui-Parra, JC; Pujol, J. (2015). The importance of number of readings in autorefraction.

Pujol, J.; Otero, C.; Ferrer, O.; Gascon, A.; Aldaba, M.; Ondategui-Parra, JC (2015). Repeatability and agreement of commercial instruments for pupil measurement: Neuroptics, PowerRef, WAM-5500 and EVA.

Aldaba, M.; Pujol, J.; Otero, C. (2016). On the usefulness of Badal optometer to stimulate accommodation.

Otero, C.; Aldaba, M.; Martínez Navarro, Beatriz; Pujol, J. (2016). Peripheral depth cues for accommodation stimulation.

Gautier, J.; Otero, C.; Pujol, J. (2016). Do fixational eye movements relate to accommodative fluctuations? Effect of viewing distance and peripheral cues.

Otero, C.; Pujol, J. (2016). Fast non-cycloplegic binocular subjective refraction without clinician support.

Otero, C.; Aldaba, M.; Alavedra-Ortiz, C.; Pujol, J. (2016). Effect of the field of view on accommodation stimulated with a volumetric badal optometer.

Salvador, M.; Gautier, J.; Garcia, C.E.; Otero, C.; Pujol, J. (2016). Influence of simulated blur on kinematic of eye movements.

Otero, C.; Aldaba, M.; Vera-Diaz, F.; Pujol, J. (2017). Effect of experimental conditions in the accommodation response in myopia.

Otero, C.; Aldaba, M.; Vera-Diaz, F.; Pujol, J. (2017). Accommodation in virtual reality.

Pujol, J.; Otero, C.; Aldaba, M.; Lopez, S.; Diaz, F.; Vera-Diaz, F. (2018). An automated accommodative facility test with unpredictable stimuli.

AUTOR/A:DELPUEYO ESPAÑOL, XANA
Títol:Development of a New Spectral Imaging System for the Diagnosis of Skin Cancer
Data lectura:06/11/2017
Director/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Codirector/a:ROYO ROYO, SANTIAGO
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Delpueyo, X. (2017). Analysis of spectral, 3D and blood flow data for skin cancer diagnosis.

Delpueyo, X. (2014). Desenvolupament d'un nou sistema d'imatge espectral per al diagnostic del càncer de pell.

Liang, Chenxue (2016). Multispectral imaging methods for the diagnosis of skin cancer lesions.

Vilaseca, M.; Schael, B.; Delpueyo, X.; Chorro, E.; Perales, E.; Hirvonen, T.; Pujol, J. (2013). Repeatability, reproducibility, and accuracy of a novel pushbroom hyperspectral system. - Color research and application, ISSN: 0361-2317 (JCR Impact Factor-2013: 0.934; Quartil: Q3)

Delpueyo, X.; Ares, M.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Sanabria, F.; Herrera, J.; Hincapié-Zuluaga, D.; Puig, S.; Pellacani, G.; Vázquez, J.; Solomita, G.; Bosch, T. (2015). Mejora del diagnóstico del cáncer de piel a través de sistemas ópticos. - e-medida. Revista española de metrología, ISSN:

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Furió, M.; Burgos, Francisco J.; Pujol, J. (2016). Multispectral and colour imaging systems for the detection of small vertebrate fossils: A preliminary study. - Palaeontologia electronica, ISSN: 1935-3952 (JCR Impact Factor-2016: 1.4; Quartil: Q2)

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Ares, M.; Rey, L.; Sanabria, F.; Puig, S.; Malvehy, J.; Pellacani, G.; Noguero, F.; Solomita, G.; Bosch, T. (2017). Multispectral imaging system based on light-emitting diodes for the detection of melanomas and basal cell carcinomas: A pilot study. - Journal of biomedical optics, ISSN: 1083-3668 (JCR Impact Factor-2017: 2.367; Quartil: Q2)

Rey, L.; Burgos, Francisco J.; Delpueyo, X.; Ares, M.; Royo, S.; Malvehy, J.; Puig, S.; Vilaseca, M. (2018). Visible and extended near-infrared multispectral imaging for skin cancer diagnosis. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Ares, M.; Royo, S.; Vilaseca, M.; Herrera, J.; Delpueyo, X.; Sanabria, F. (2014). Handheld 3D scanning system for in-vivo imaging of skin cancer.

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Furió, M.; Pujol, J. (2014). Multispectral imaging system for detection of small vertebrate fossils.

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Ares, M.; Sanabria, F.; Herrera, J.; Burgos, Francisco J.; Pujol, J.; Puig, S.; Pellacani, G.; Vázquez, J.; Solomita, G.; Bosch, T. (2015). Handheld hyperspectral imaging system for the detection of skin cancer.

Royo, S.; Ares, M.; Riu, J.; Atashkhooei, R.; Vilaseca, M.; Delpueyo, X.; Azcona, F. J.; Jha, A.; Yañez, C. (2015). Metrología óptica en el CD6: aplicaciones en imagen láser.

Delpueyo, X.; Ares, M.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Sanabria, F.; Herrera, J.; Burgos, Francisco J.; Pujol, J.; Puig, S.; Pellacani, G.; Vázquez, J.; Solomita, G.; Bosch, T. (2015). Proyecto DIAGNOPTICS: diagnóstico del cáncer de piel utilizando óptica.

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Ares, M.; Sanabria, F.; Herrera, J.; Burgos, Francisco J.; Pujol, J.; Puig, S.; Pellacani, G.; Vázquez, J.; Solomita, G.; Bosch, T. (2016). Sistema multiespectral para el diagnóstico de cáncer de piel.

Rey, L.; Burgos, Francisco J.; Delpueyo, X.; Ares, M.; Royo, S.; Malvehy, J.; Puig, S.; Vilaseca, M. (2017). Infrared Imaging Spectroscopic System for the Detection of Skin Cancer: Preliminary Results.

Delpueyo, X.; Vilaseca, M.; Royo, S.; Ares, M.; Rey, L.; Sanabria, F.; Puig, S.; Malvehy, J.; Pellacani, G.; Noguero, F.; Solomita, G.; Bosch, T. (2017). Combination of multispectral and 3D imaging sensors for the detection of skin cancer.

AUTOR/A:MARTINEZ RODA, JUAN ANTONIO
Títol:Nuevas contribuciones para la medida objetiva de la difusión intraocular y su aplicación clínica
Data lectura:27/04/2017
Director/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Codirector/a:PUJOL RAMO, JAUME
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lupón, M.; Martinez-Roda, J.A.; Caum, J. (2016). Informe técnico - Caracterización y evaluación de monturas de gafas de corrección y de gafas de sol.

Mercadal Quesada, Nayara (2017). Pla de viabilitat d'una empresa d'òptica.

Urgeles Valldeperas, Mariona (2017). Influència de la personalització de la muntura en l'adaptació de lents d'addició progressiva.

Martinez-Roda, J.A.; Vilaseca, M.; Ondategui-Parra, JC; Aguirre, M.; Pujol, J. (2016). Effects of aging on optical quality and visual function. - Clinical and experimental optometry, ISSN: 0816-4622 (JCR Impact Factor-2016: 1.256; Quartil: Q4)

Garcia, C.E.; Aldaba, M.; Arjona, M.; Diaz, F.; Martinez-Roda, J.A.; Pujol, J. (2016). Response for light scattered in the ocular fundus from double-pass and Hartmann–Shack estimations. - Journal of the Optical Society of America A. Optics image science and vision, ISSN: 1084-7529 (JCR Impact Factor-2016: 1.621; Quartil: Q3)

Martinez-Roda, J.A.; Vilaseca, M.; Ondategui-Parra, JC; Almudi, L.; Asaad, M.; Mateos-Pena, L.; Arjona, M.; Pujol, J. (2016). Double-pass technique and compensation-comparison method in eyes with cataract. - Journal of cataract and refractive surgery, ISSN: 0886-3350 (JCR Impact Factor-2016: 2.687; Quartil: Q2)

Garcia, C.E.; Martinez-Roda, J.A.; Aldaba, M.; Pujol, J. (2016). Intraocular scattering and the MTF peak correction applied to double-pass retinal images.

Santos, P.; Vilaseca, M.; Martinez-Roda, J.A.; Ondategui-Parra, JC; Diaz, F.; Pujol, J. (2017). Novel system for measuring the scattering associated to the cornea and the lens.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020METHOD, SYSTEM AND COMPUTER PROGRAMS FOR THE AUTOMATIC COUNTING OF THE NUMBER OF INSECTS IN A TRAP
27/03/202027/03/2020DISPOSITIVO PARA EL CONTAJE AUTOMÁTICO DEL NÚMERO DE INSECTOS EN UNA TRAMPA
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201917/10/2021Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesACC10
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/10/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201930/04/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201928/02/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201804/09/2019Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsACC10
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/11/201701/11/2018Detección precoz del Cáncer de Piel con Tecnologías Multiespectral y 3DAjuntament de Terrassa
01/11/201731/10/2021ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: aEuropean Commission
20/10/201719/08/2018Coordinació seminaris islamofòbiaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
10/10/201731/03/2018Activitats de suport a les tasques de coordinació i dinamització de la Secretaria Tècnica de la Plataforma Tecnològica FOTONICA21ASOC INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL
01/10/201730/09/2018Contribució a la implementació d’un sistema eficaç i sostenible de defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius amb EGiBDH en els barris desafavorits de la regió de DakarAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/10/201730/09/2018Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de dones supervivents a la violència masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violènciesAjuntament de Terrassa
18/09/201717/01/2018PICVISACALAF INDUSTRIAL, SL
01/09/201731/08/2018Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pauAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
21/07/201722/07/2019Micro-injection Machine for Photonic Integrated Circuits encapsulations with optical performance using thermoplastic materialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle (2)
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle(2)
01/07/201730/06/2018Resistències a la islamofòbia amb ulls de donesAjuntament de Barcelona
16/06/201731/03/2018Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL, REDSCALEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/06/201731/10/2019H202 SENSORANTONIO MATACHANA, S.A.
06/05/201706/05/2017Método para determinar la dinámica de la película lagrimal y productos de programa de ordenador del mismo
06/05/201706/05/2017Método para medir la difusión intraocular que afecta a diferentes medios oculares del ojo y productos de programa de ordenador del mismo
01/04/201730/03/2018LIDAR2017 Dissenyar i construir un prototip de sistema d'imatge lidar i explorar configuracions complementàries per la seva aplicació en entorns ambientals hostilsBEAMAGINE, SL
30/03/201730/03/2017Method, device and computer programs for measuring a fetal arterial pulse wave
01/03/201728/02/2018Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a DakarCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
31/01/201731/01/2017Método, sistema y programa de ordenador para la medida de la difusión de la luz en el globo o región ocular
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
20/01/201720/01/2017A computer implemented method, a system and computer program products to characterize a skin lesion
16/01/201704/04/2017Realització d'un informe sobre l'estat de la visió d'una mostra de població conductoraVISIÓN Y VIDA
01/01/201731/07/2018DAVALOR AdhesióDAVALOR SALUD, S.L
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
30/12/201629/12/2019Lentes intraoculares avanzadas: diseño, calidad óptica y repercusión clínicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201621/12/2017I-CEF Organitzar un concurs d'emprenedoria fotónicaAjuntament de Terrassa
07/12/201607/12/2016Method and Apparatus for measuring the collimated transmittance of a semi-transparent body
02/12/201601/09/2017Conveni UBIKWA ToFUBIKWA SYSTEMS SLU
15/10/201614/10/2019Optometry Curriculum Update for Lifelong Learning through ErasmusEuropean Commission
01/10/201631/12/2020Desarrollo de un sistema industrial de grabación de redes de difracción/polarización para su aplicación en encóderes con láse de femtosegundoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201630/06/2019Desarrollo de un nuevo proceso industrial apara obtener divisores de haz fotocrómicos para multiplexores de fibra óptica de plásticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
01/09/201630/06/2019Desarrollo de sistemas para la caracterización de infraextructuras ferroviarias mediante imagen Lidar (CIFIL)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201631/03/2019Sistema de visualización de realidad aumentada para casco de motocicletaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
18/08/201618/08/2016Método y dispositivo para determinar la refracción subjetiva ocular de forma automatizada
20/07/201620/07/2016Dispositivo electro-óptico para explorar el comportamiento de los ojos ante estímulos visuales externos
20/07/201620/07/2016Dispositivo y procedimiento para el registro de imágenes del fondo ocular
01/07/201631/12/2017Implementing the European Photonics21 PPP strategyCommission of European Communities
12/05/201630/06/2016Assessment agreement LIDAR Exhibit BAUTOLIV DEVELOPMENT AB
12/05/201631/08/2016Assessment agreement LIDAR Exhibit AAUTOLIV DEVELOPMENT AB
01/03/201630/11/2016Formació per foment reducció desigualtatOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
16/02/201615/02/2019Quality check of optical elements manufactured with in-mould hybrid integration techniqueAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201605/02/2016Método y programa de ordenador para analizar la difusión ocular
30/01/201629/01/2017Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a Dakar, SenegalAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/01/201631/12/2017TECSPR-15-1-0049 - Tear film evaluation with speckle interferometryACC10
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
15/12/201514/12/2016CAREF ORBITAL 40 - Pla operatiu del "Centre d'alt rendiment en emprenedoria fotònica"Ajuntament de Terrassa
01/12/201530/11/2016Fortalecimiento a los comités locales de discapacidad para la visibilización de la baja visión en las políticas públicas a través del acompañamiento de las Redes UNESCOVISION Colombia y UNESCOVISION jóvenesAjuntament de Cerdanyola del Vallès
01/12/201530/12/2016Apoyo a la creación de microemprendimientos de mujeres para el fortalecimiento de los servicios de salud ocular en Dakar, Senegal.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/12/201528/02/2017Sensibilització a joves sobre desigualtats en salut visual i discapacitat i les propostes de milloraAjuntament de Terrassa
30/11/201529/11/2016Promoción de los derechos de las personas con discapacidad para el desarrollo de competencias productivas en el municipio de Santa TeclaAjuntament de Terrassa
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
22/07/201531/03/2016AEI-010500-2015-238MIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
22/07/201531/03/2016AEI-010500-2015-246MIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
30/06/201529/06/2016Sensibilització a estudiants de secundaria sobre iniquitats i sostenibilitat en base a la metodologia d’aprenentatge per serveis (APS)Ajuntament de Terrassa
01/06/201530/04/2016HDA-QS Development of new capabilities related to optical quality measurement and scattering monitoring to be added to the HD AnalyzerVISIOMETRICS, S.L.
01/06/201531/12/2015MLF/'Medida del latido fetal/'PCB INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L.
12/05/201511/12/2015A photonic based biosensor with plasmonic accuracy at low costAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/05/201503/07/2015Programa formatiu Muralla ÒpticaMURALLA OPTICA, S.L.
15/04/201530/06/2015Carril multisensor-Desenvolupament d'un sistema multisensor per pulsioximetria avançadaCARRIL CABLES Y SENSORES SL
03/03/201502/03/2018Novel system for measuring the intraocular scattering associated to the cornea and the lensAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201531/12/2018RTC-2015-3954-8 Desarrollo de un nuevo proceso industrial para el encapsulado de dispositivos electroópticos para sistemas distribuidos de información de amplio ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
19/01/201531/01/2016Activitats formatives Baush&LombBAUSCH&LOMB, S.A.
14/01/201513/01/2018Device and strategy for energy surface measurementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017DPI2014-56881-R Técnicas de seccionado óptico utilizando interferometría autorrealimentada: aplicaciones en biofotónicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Procesos de auto-organización inducidos por laser de femtosegundos para aplicaciones fotónicas: migración iónica y estructuración por ondas de superfície. TEC2014-52642-C2-1-R.Ministerio de Economia y Competitividad

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
31/03/202031/03/2020METHOD AND COMPUTER PROGRAMS FOR CHARACTERIZING OCULAR ACCOMMODATION
27/03/202027/03/2020METHOD, SYSTEM AND COMPUTER PROGRAMS FOR THE AUTOMATIC COUNTING OF THE NUMBER OF INSECTS IN A TRAP
27/03/202027/03/2020DISPOSITIVO PARA EL CONTAJE AUTOMÁTICO DEL NÚMERO DE INSECTOS EN UNA TRAMPA
01/01/202031/12/2020Living lab e-micromobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
13/12/201901/09/2020Realització del projecte de recerca consistents en un treball d’acompanyament metodològic a la recerca “Procés de recerca-acció entre joves i adolescents llegides com a musulmanes en els centres educaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
12/12/201929/05/2020Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lensBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
17/10/201917/10/2021Sistema intel.ligent basat en fotònica per a la gestió integrada de plaguesACC10
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
27/06/201931/01/2020Desenvolupar els continguts del programa formatiu per Muralla Òptica d'acord amb els requeriments i impartir un curs de 24 horesMURALLA OPTICA, S.L.
27/06/201915/01/2020Programa de formació per Rueda CollellRUEDA-COLLELL OPTICS, S.L.
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/10/2022Vision and Identification Z-sensing Technology and ApplicationsCommission of European Communities
01/05/201930/04/2022Aplicaciones y tecnologías de visión e identificación en profundidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
29/04/201929/05/2019Validación, revisión y mejora de algoritmaos de estimulación de función visualE-HEALTH TECHNICAL SOLUTIONS SL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201928/02/2022Desenvolupament d'una plataforma d'Imatge Multimodal basada en Lidar 3D (LIDAR+)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201930/06/2019Serveis d'assessorament a IDNEO relacionats amb l'ús aplicació de tecnologies fotòniquesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for ResearchersEuropean Comission
01/12/201801/06/2020Enfortiment de les accions per a l'abordatge de la baixa visió a Colòmbia en el marc de la ruta d’atenció integral en salut visual definida en la política integral d'atenció en Salud – PaísAjuntament de Cerdanyola del Vallès
30/11/201810/01/2019Disseny d'una lent de Fresnel per un instrument regulador de fars d'automòbilCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUJAN, SA
29/11/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco ópticoUniversitat Politècnica de Catalunya; Oftaltech Solutions, S.L.U
18/10/201814/12/2018Caracterización y análisis de lentes intraoculares trifocales en banco òpticoOFTALTECH SOLUTIONS S.L.U.
07/09/201831/03/2019CLICA: Desarrollo de un prototipo industrial de cámara LIDAR, elemento clava en el desarrollo del vehículo autónomoMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
07/09/201831/03/2019Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL REDSCALE II - 2a FASEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
05/09/201804/09/2019Realització de l'assessorament, anàlisis, assaig en el camp de la optometria, colorimetira i disseny òpticZANINI AUTO GRUP, S.A.
01/09/201828/02/2022Flexible Optical Injection Moulding of optoelectronic devicesCommission of European Communities
01/09/201831/08/2019Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión irreversible en ColombiaAjuntament de Terrassa
03/07/201803/07/2018Lidar system and lidar method for a motor vehicle
21/06/201821/06/2018A vision system and vision method for a vehicle
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
01/06/201831/12/2020Dissenyar i construir un prototip de sistema multimodal que inclogui la imatge lidar.BEAMAGINE, SL
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
01/06/201830/09/2018Estudi sobre la conceptialització de lents de contacte personalitzades fabricades amb noves tecnologiesFUNDACIO DE RECERCA DE L INSTITUT D
17/04/201821/03/2019Suport tècnic en l'àmbit de l'ús de compoenents òptics, càmeres, sensors i d'altres components optoelectrònics en diferents projectesIDNEO TECHNOLOGIES SAU
01/03/201828/02/2019CCD 2018-001 Fortalecimiento y actualización del Marco Estratégico para el Abordaje de la Baja Visión reversible en ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/201801/02/2020Real-time system to measure accommodation dynamicsACC10
24/01/201824/01/2018Method and device for confocal measurement of displacement, velocity or flow at a point of a sample and uses thereof
01/01/201831/12/2020Sensores láser mejorados en medios dispersores mediante polarizaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Ingeniería fotónica para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades oculares y sanguíneasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Developing and implementing the Next European Photonics21 industrial PPP StrategyEuropean Commission
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
13/11/201713/03/2018Characteritzation optical quality IOlsBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
13/11/201731/10/2018Polychromatic characterization and comparative analysis of multifocal intraocular lenses in optical benchBausch+Lomb France, S.A
01/11/201701/11/2018Detección precoz del Cáncer de Piel con Tecnologías Multiespectral y 3DAjuntament de Terrassa
01/11/201731/10/2021ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: aEuropean Commission
20/10/201719/08/2018Coordinació seminaris islamofòbiaOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
10/10/201731/03/2018Activitats de suport a les tasques de coordinació i dinamització de la Secretaria Tècnica de la Plataforma Tecnològica FOTONICA21ASOC INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL
01/10/201730/09/2018Contribució a la implementació d’un sistema eficaç i sostenible de defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius amb EGiBDH en els barris desafavorits de la regió de DakarAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/10/201730/09/2018Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de dones supervivents a la violència masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violènciesAjuntament de Terrassa
18/09/201717/01/2018PICVISACALAF INDUSTRIAL, SL
01/09/201731/08/2018Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pauAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
21/07/201722/07/2019Micro-injection Machine for Photonic Integrated Circuits encapsulations with optical performance using thermoplastic materialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle
14/07/201714/07/2017A vision system and method for a vehicle (2)
14/07/201714/07/2017A vision system and a vision method for a vehicle(2)
01/07/201730/06/2018Resistències a la islamofòbia amb ulls de donesAjuntament de Barcelona
16/06/201731/03/2018Desarrollo de un equipo que mejore la eficiencia del control integrado de plagas en la producción de cítricos - ELECTRONIC PEST CONTROL, REDSCALEMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
15/06/201731/10/2019H202 SENSORANTONIO MATACHANA, S.A.
06/05/201706/05/2017Método para determinar la dinámica de la película lagrimal y productos de programa de ordenador del mismo
06/05/201706/05/2017Método para medir la difusión intraocular que afecta a diferentes medios oculares del ojo y productos de programa de ordenador del mismo
01/04/201730/03/2018LIDAR2017 Dissenyar i construir un prototip de sistema d'imatge lidar i explorar configuracions complementàries per la seva aplicació en entorns ambientals hostilsBEAMAGINE, SL
30/03/201730/03/2017Method, device and computer programs for measuring a fetal arterial pulse wave
01/03/201728/02/2018Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a DakarCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
17/02/201731/12/2017Characteritzation of the optical quality of miltifocal intraocular lensesBAUSCH + LOMB FRANCE, S.A.
15/02/201724/07/2017Characterization of the optical quality of multifocal intraocular lensesBausch+Lomb France, S.A
31/01/201731/01/2017Método, sistema y programa de ordenador para la medida de la difusión de la luz en el globo o región ocular
30/01/201730/01/2017System and method for characterizing, designing and/or modifying optical properties of a lens
20/01/201720/01/2017A computer implemented method, a system and computer program products to characterize a skin lesion
16/01/201704/04/2017Realització d'un informe sobre l'estat de la visió d'una mostra de població conductoraVISIÓN Y VIDA
01/01/201731/07/2018DAVALOR AdhesióDAVALOR SALUD, S.L
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
30/12/201629/12/2019Lentes intraoculares avanzadas: diseño, calidad óptica y repercusión clínicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201621/12/2017I-CEF Organitzar un concurs d'emprenedoria fotónicaAjuntament de Terrassa
07/12/201607/12/2016Method and Apparatus for measuring the collimated transmittance of a semi-transparent body
02/12/201601/09/2017Conveni UBIKWA ToFUBIKWA SYSTEMS SLU
15/10/201614/10/2019Optometry Curriculum Update for Lifelong Learning through ErasmusEuropean Commission
01/10/201631/12/2020Desarrollo de un sistema industrial de grabación de redes de difracción/polarización para su aplicación en encóderes con láse de femtosegundoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201630/06/2019Desarrollo de un nuevo proceso industrial apara obtener divisores de haz fotocrómicos para multiplexores de fibra óptica de plásticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/10/201631/03/2019High Power Composites of Edge Emitting Semiconductor LasersEuropean Union Horizon 2020
05/09/201604/03/2018W911NF-16-1-0563 US ARMY ACC-APG-RTPUS ARMY RDECOM
01/09/201630/06/2019Desarrollo de sistemas para la caracterización de infraextructuras ferroviarias mediante imagen Lidar (CIFIL)MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/09/201631/03/2019Sistema de visualización de realidad aumentada para casco de motocicletaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
18/08/201618/08/2016Método y dispositivo para determinar la refracción subjetiva ocular de forma automatizada
20/07/201620/07/2016Dispositivo electro-óptico para explorar el comportamiento de los ojos ante estímulos visuales externos
20/07/201620/07/2016Dispositivo y procedimiento para el registro de imágenes del fondo ocular
01/07/201631/12/2017Implementing the European Photonics21 PPP strategyCommission of European Communities
12/05/201630/06/2016Assessment agreement LIDAR Exhibit BAUTOLIV DEVELOPMENT AB
12/05/201631/08/2016Assessment agreement LIDAR Exhibit AAUTOLIV DEVELOPMENT AB
01/03/201630/11/2016Formació per foment reducció desigualtatOBSERVATORI DE LA SALUT VISUAL
16/02/201615/02/2019Quality check of optical elements manufactured with in-mould hybrid integration techniqueAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201605/02/2016Método y programa de ordenador para analizar la difusión ocular
30/01/201629/01/2017Suport a la promoció dels drets de les dones a través de la seva participació a les polítiques públiques i de la seva implicació com agent de salut comunitari a Dakar, SenegalAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Accd).
01/01/201631/12/2017TECSPR-15-1-0049 - Tear film evaluation with speckle interferometryACC10
01/01/201631/12/2018Ondas de luz en cristales, medios estructurados y metamaterialesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Sistemas físicos y biofísicos complejos: hacia una visió global de su dinámica y fluctuacionesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2020ICREA ACADEMIA 2015-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201631/12/2018Nano structures for Highly Efficient Infrared DetectionNATO Science for Peace and Security Programme
15/12/201514/12/2016CAREF ORBITAL 40 - Pla operatiu del "Centre d'alt rendiment en emprenedoria fotònica"Ajuntament de Terrassa
01/12/201530/11/2016Fortalecimiento a los comités locales de discapacidad para la visibilización de la baja visión en las políticas públicas a través del acompañamiento de las Redes UNESCOVISION Colombia y UNESCOVISION jóvenesAjuntament de Cerdanyola del Vallès
01/12/201530/12/2016Apoyo a la creación de microemprendimientos de mujeres para el fortalecimiento de los servicios de salud ocular en Dakar, Senegal.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/12/201528/02/2017Sensibilització a joves sobre desigualtats en salut visual i discapacitat i les propostes de milloraAjuntament de Terrassa
30/11/201529/11/2016Promoción de los derechos de las personas con discapacidad para el desarrollo de competencias productivas en el municipio de Santa TeclaAjuntament de Terrassa
01/10/201530/09/2019Advanced biomedical optical imaging and data analysisCommission of European Communities
22/07/201531/03/2016AEI-010500-2015-238MIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
22/07/201531/03/2016AEI-010500-2015-246MIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
30/06/201529/06/2016Sensibilització a estudiants de secundaria sobre iniquitats i sostenibilitat en base a la metodologia d’aprenentatge per serveis (APS)Ajuntament de Terrassa
01/06/201530/04/2016HDA-QS Development of new capabilities related to optical quality measurement and scattering monitoring to be added to the HD AnalyzerVISIOMETRICS, S.L.
01/06/201531/12/2015MLF/'Medida del latido fetal/'PCB INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L.
12/05/201511/12/2015A photonic based biosensor with plasmonic accuracy at low costAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/05/201503/07/2015Programa formatiu Muralla ÒpticaMURALLA OPTICA, S.L.
15/04/201530/06/2015Carril multisensor-Desenvolupament d'un sistema multisensor per pulsioximetria avançadaCARRIL CABLES Y SENSORES SL
03/03/201502/03/2018Novel system for measuring the intraocular scattering associated to the cornea and the lensAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
24/02/201531/12/2018RTC-2015-3954-8 Desarrollo de un nuevo proceso industrial para el encapsulado de dispositivos electroópticos para sistemas distribuidos de información de amplio ancho de bandaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
06/02/201506/02/2015Optical system and method dor ultrashort laser pulse characterization
19/01/201531/01/2016Activitats formatives Baush&LombBAUSCH&LOMB, S.A.
14/01/201513/01/2018Device and strategy for energy surface measurementAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201531/12/2017DPI2014-56881-R Técnicas de seccionado óptico utilizando interferometría autorrealimentada: aplicaciones en biofotónicaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017DPI2014-56850-R Biofotónica y tecnología de imagen hiperespectral aplicadas a la salud visual y al investicación del cáncer de pielMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2017Procesos de auto-organización inducidos por laser de femtosegundos para aplicaciones fotónicas: migración iónica y estructuración por ondas de superfície. TEC2014-52642-C2-1-R.Ministerio de Economia y Competitividad

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt